738

Инструкции обработки цепочек на языке ассемблер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучить команды обработки цепочек процессора i8086. Зашифровать строку по таблице. Таблица считается известной.

Русский

2013-01-06

89 KB

12 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ(филиал)ВлГУ)

Факультет                  ФРЭКС                  

Кафедра                    ЭиВТ                   

ЛАБОРАТОРНАЯ

РАБОТА №4

по программированию на языке ассемблера

Тема: Инструкции обработки цепочек

                    

        Руководитель

                                                             Бейлекчи Д.В.                   

           (фамилия, инициалы)

                                                     

(подпись)   (дата)

       Студент          ПО - 110       

  (группа)

      Алексеев  К. В.               

           (фамилия, инициалы)

        ______________________                                   

       (подпись)   (дата)

2012

Цель  работы:  Изучить команды обработки цепочек процессора i8086. 

Задание: Зашифровать строку по таблице. Таблица считается известной.

Ход работы:

Код программы:

;описание сегмента данных

data segment

msg1 db 'Введите строку символов (a-z) и нажмите Enter:',10,13,'$'

msg2 db 'Результат:',10,13,'$'

stroka db 100 dup (?),'$'

;coding         'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'   соответствие кодирования

table1 db 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba'

len dw ?

data ends

;описание сегмента стэка

stak segment stack

db 256 dup(?)

stak ends

;описание сегмента кода

code segment

;указание соответсвующих сегментных регистров сегментам

assume ds:data,es:data,cs:code,ss:stak

start:

;настройка регистров DS,ES на начало сегмента данных

mov ax,data

mov ds,ax

mov es,ax

mov ah,9 ;ф-я 9 вывод строки заканчивающейся $

lea dx,msg1 ;загрузка адреса переменной в dx

int 21h;вызов прерывания

lea dx,stroka  ;загрузка адреса переменной для хранения символа в dx

call input      ;вызов процедуры считывания с клавиатуры

mov len,ax ;занесение в переменную len количества введенных символов + 2

sub len,2 ;отнимаем 2 для получения количества символов без признаков перевода строки

lea si,stroka ;загрузка адреса строки в si

lea di,stroka;загрузка адреса строки в di

mov cx,len ;занесение количества введеных символов в счетчик сх

cld ;обработка строки слева на право

;цикл шифрования

cycle:

lodsb ;загрузка элемента строки в al

sub ax,61h ;отнимаем 61 - получаем смещение в таблице шифрования для данной буквы

mov bx,ax ;занесение смещения в таблице шифрования в bx

mov al,table1+bx ;занесение в al элемента с таблицы что соответствует смещению

stosb ;запись элемента из al в строку

loop cycle ;цикл пока сх не равен 0

mov ah,9 ;ф-я 9 вывод строки заканчивающейся $

lea dx,msg2 ;загрузка адреса переменной в dx

int 21h;вызов прерывания

mov ah,9 ;ф-я 9 вывод строки заканчивающейся $

lea dx,stroka ;загрузка адреса строки в dx

int 21h;вызов прерывания

mov ah,8 ;ввод без вывода на экран для задержки

int 21h;вызов прерывания

mov ax,4C00h;запись номера функции завершения работы программы

                                   ;с кодом 0

int 21h;вызов прерывания

;процедура ввода

input proc

mov ah,3Fh ;ф-я 3Fh универсальная функция считывания

mov bx,0 ;считывание с клавиатуры

mov cx,100 ;кол-во считываемых символов символов

int 21h;вызов прерывания

ret ;возврат в главную программу

input endp  ;конец процедуры

code ends

end start

Тестирование программы:

Вывод: В данной лабораторной работе я изучил инструкции обработки цепочек.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36117. Технології. Курс лекцій 3.43 MB
  ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЛЕКЦІЯ 1. Основні ознаки проектної діяльності. Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця створення архітектурних споруд чи художніх творів це прояв творчості і водночас це проектування у певній галузі людської діяльності.
36118. Теория ймовірностей та математична статистика 3.77 MB
  Числові характеристики вибіркового розподілу. Значення функції щільністі нормального розподілу. Функція розподілу нормального закону. Квантилі розподілу Стьюдента.
36119. Податкові системи зарубіжних країн 585 KB
  Так у Стародавньому Римі основними податками які справлялися у натуральній формі були поземельний податок податки на живий інвентар фруктові дерева виноградники та нерухомість. Іншим видом податку тих часів було поплужне тобто податок з кожного плуга. Після приєднання українських земель до Росії основним податком стає подимне або подвірний податок який сплачувався кожним селянським двором. Тому цей податок отримав назву поголовщина або подушна подать.
36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.
36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.