73941

Фінансовий аналіз діяльності ПрАТ ЧШФ Елегант

Отчет о прохождении практики

Финансы и кредитные отношения

Джерела інформації та форми документації. Капітал підприємства, показники його стану, динаміки та використання. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства. Показники стану капіталу підприємства. Капітал підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант». Фінансовий аналіз діяльності ПрАТ ЧШФ «Елегант». Аналіз структури балансу, складу майна та джерел його формування. Аналіз ліквідності ПрАТ ЧШФ «Елегант»

Украинкский

2017-07-27

1.2 MB

7 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ

провиконання програми технологічної (виробничої) практики

студента ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

групи _______________________________________________________________

напрям підготовки (спеціальність) ______________________________________________________________

кваліфікаційний рівень ______________________________________________________________

база практики ______________________________________________________________

(повна назва)

Керівник практикиКерівник практики від кафедри

від бази практики

___________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)(посада, прізвище, ініціали)

Зміст

 • ВСТУП
 • Розділ 1. ПрАТ ЧШФ «Елегант»
 • 1.1 Історія та характеристика підприємства
 • 1.2 Джерела інформації та форми документації
 • Розділ 2. Капітал підприємства, показники його стану, динаміки та використання
 • 2.1 Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства
 • 2.2 Показники стану капіталу підприємства
 • 2.3 Капітал підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант»
 • Розділ 3. Фінансовий аналіз діяльності ПрАТ ЧШФ «Елегант»
 • 3.1 Аналіз структури балансу, складу майна та джерел його формування
 • 3.2 Аналіз ліквідності ПрАТ ЧШФ «Елегант»
 • 3.3 Аналіз фінансових результатів роботи підприємства
 • Висновок
 • Перелік посилань
 • Додатки
 • Відгук і зауваження керівника практики

ВСТУП

Базою проходження виробничої практики є підприємство Приватне акціонерне  товариство Чернігівська швейна фабрика «Елегант».Протягом практики я продемонструвала вміння самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завданням моєї практики буловивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Перед собою замету виробничої практики я передбачувала : подальше закріплення і систематизація і узагальнення теоретичних і практичних знань отриманих студентами з предмету „ Економіка підприємства ”, формуванні здатностей самостійно мислити, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

        В результаті проходження практики я засвоїла :

 1. мету і завдання виробничо-господарської діяльності підприємства;
 2. структуру та управління підприємством;
 3. основи планування діяльності підприємства;
 4. основи управління персоналом, організації, продуктивності та оплати праці;
 5. показники стану та використання капіталу підприємства;
 6. сутність та показники інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства;
 7. основи організації основного виробництва та його технічного обслуговування;
 8. склад і структуру витрат і собівартості продукції, результативні показники фінансово-економічної діяльності підприємства.

Вивчала організаційно-правову форму діяльності, основні цілі і результати діяльності,а також вивчала нормативні документи, що регулюють систему управління підприємства, права та обов’язки структурних підрозділів та їх керівників, порядок планування діяльності підприємства та основні планові розрахунки, порядок розрахунку показників стану та використання капіталу підприємства, організації виробництва, визначення витрат, собівартості продукції, прибутку та фінансового стану підприємства, порядок складання фінансової та статистичної звітності.

Практику проходила у відділі кадрів у якості помічника начальника відділу кадрів.

Розділ 1. ПрАТ ЧШФ «Елегант»

1.1 Історія та характеристика підприємства

Фабрика почала своє існування з 1920 року на базі артелі "Промігла", яка займалася індивідуальним пошиттям взуття та одягу. З 1929 року виробництво розділилося і утворилося нове підприємство "Індпошив", яке крім індивідуальних замовлень займалося масовим пошиттям одягу.

Під час Великої Вітчизняної війни підприємство не працювало, але після визволення міста фабрика відновила свою діяльність.

У грудні 1968 року була завершена реконструкція підприємства та побудовано нову будівлю виробничого корпусу. Всі виробничі цехи, допоміжні служби та управлінський апарат персоналу розмістилися в новому п'ятиповерховому будинку з січня 1969 року.

На сьогоднішній день підприємство працює у дві зміни з восьми годинним робочим днем. На першому поверсі підприємства знаходиться підготовчий цех, склад готової продукції, медпункт, служба кадрів, механічна майстерня. На другому поверсі - розкрійний та експериментальний цехи. На третьому і четвертому поверхах - основні пошивні цехи. На п'ятому поверсі - кабінети адміністративного управління підприємства.

Кількість працюючих на фабриці - 814 осіб, велика частина з них  жінки - 93%.

На сьогоднішній день фабрика - це високоефективне швейне виробництво з сучасними технологіями, обладнанням, з великим різноманітним асортиментом виробів (жіночі жакети, штани, сукні, спідниці, напівпальто, жіночі та чоловічі пальта, чоловічі костюми і штани). Підприємство постійно працює із зарубіжними партнерами Польщі, Франції, Швеції.

Архівні дані

З 01.03.1976 року Чернігівська швейна фабрика перейменована в Чернігівське виробниче швейне об’єднання(наказ МЛП УРСР №403 від 31.12.1975 року).

З 05.01.1989 року Чернігівська швейна фабрика була виведена зі складу Чернігівського виробничо-торгового текстильно-швейного об'єднання і введена до складу НПОШП "Либідь" (наказ № 5 МЛП УРСР від 05.01.1989 року).

З 22.12.1992 року Чернігівська швейна фабрика реорганізована в Чернігівську орендну швейну фабрику (наказ № 148-к від 22.12.1992 року).

У 28.02.1994 році Чернігівська орендна швейна фабрика реорганізована у Відкрите Акціонерне Товариство Чернігівська швейна фабрика " Елегант" (наказ № 24-к від 28.02.1994 року).

1.2 Джерела інформації та форми документації

Важливим джерелом нормативної інформації щодо фінансових результатів є затверджені наказом Міністерства фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування. Серед основних документів даної групи, що містять інформацію про доходи, витрати і прибуток, треба назвати національні і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, директиви ради Європейського Економічного Союзу, рекомендації науково-практичних конференцій тощо.

Основним нормативним документом, який регламентує бухгалтерський облік є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Даний Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, визначає первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку та інше.

Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Цей документ використовується для розкриття та застосування правил використання та вірного ведення бухгалтерського обліку і відображення його в Плані рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків є важливим інструментом реалізації міжнародних принципів і методів бухгалтерського обліку. Головною метою Плану рахунків є забезпечення інформацією, потрібною для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень та складання фінансової звітності

Бухгалтерський облік регламентується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, то це сукупність прийомів і процедур організації і методології бухгалтерського обліку та звітності, розроблених практикою і узагальнених наукою.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає склад, мету, принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до признання і розкриття її елементів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати» допомагає визначити зміст і форму звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. В цьому Положенні описано як визнаються доходи і витрати, як визначається прибуток за звітний період.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Дохід» визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства і її розкриття у фінансовій звітності.

Розділ 2. Капітал підприємства, показники його стану, динаміки та використання

2.1 Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства

Капітал — одна з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка з'ясовує протягом багатьох століть. Термін "капітал" походить від латинського "сарitalis", що означає "основний, головний". У найперших роботах економістів капітал розглядався як основне багатство, основне майно. За мірою розвитку економічної думки це первісне абстрактне та узагальнене поняття капіталу наповнювалось конкретним змістом, що відповідав панівній парадигмі економічного аналізу розвитку суспільства.

Капіта́л — за визначенням класичної економічної теорії один із факторів виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому (за винятком повільної амортизації). На відміну від інших факторів виробництва, землі й природних ресурсів, капітал складається з раніше виробленого продукту.

Терміном капітал стали називати у період становлення капіталізму гроші, які підприємці вкладали в розвиток свого виробництва з метою отримання прибутку.

Три основні риси визначення капіталу класичною економічною школою зберегли своє значення і в сучасній теорії економіки. Ці три основні риси суть: здатність створювати новий продукт, неспоживання в процесі виробництва за винятком амортизації та те, що капітал є продуктом, створеним людською працею. Однак, термін капітал часто використовується як складова частина інших термінів, які не зовсім відповідають цьому класичному визначенню. Уже Адам Сміт виділяв основний капітал і оборотний капітал, де оборотний капітал трактувався як і чинники виробництва, які споживаються в ньому: сировина, матеріали, проміжний продукт виробництва.

У наш час утвердилися такі терміни, як людський капітал, інтелектуальний капітал, соціальний капітал тощо.

З позиції фінансового менеджменту капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, необхідно, у першу чергу, виділити такі його характеристики:

1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва. В економічній теорії виділяють три основні фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність виробничих підприємств: капітал; землю та інші природні ресурси; трудові ресурси. У системі цих факторів виробництва капіталу належить пріоритетна роль, оскільки він об'єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс.

2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять дохід. У цій своїй якості капітал може виступати від виробничого фактора — у формі позикового капіталу, що забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а в фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності.

3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників. Він забезпечує необхідний рівень цього добробуту як у поточному, так і в перспективному періодах. Споживаюча в поточному періоді частина капіталу виходить із його складу, будучи направленою на задоволення поточних потреб його власників (тобто перестаючи виконувати функції капіталу). Накопичена частина покликана забезпечити задоволення потреб його власників у перспективному періоді, тобто формує рівень їх майбутнього добробуту.

4. Капітал підприємства є головним вимірювачем його ринкової вартості. У цій якості виступає, перш за все, власний капітал підприємства, що визначає обсяг його чистих активів. Разом із тим, обсяг використаного підприємством капіталу характеризує і потенціал залучення ним позичених фінансових засобів, що забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш значними факторами, це формує базу оцінки ринкової вартості підприємства.

5. Динаміка капіталу підприємства є найважливішим барометром ефективності його господарської діяльності. Можливість власного капіталу самозростати високими темпами характеризує високий рівень формування та ефективності розподілу прибутку підприємства, його здатність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. У цей же час зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком неефективної, збиткової діяльності підприємства.

Капітал підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною сутністю, але й багатоманітністю образів, в яких він виступає. Під загальним поняттям "капітал підприємства" розуміють різноманітні його види, які характеризуються в наш час декількома десятками термінів. Усе це потребує необхідної систематизації термінів, що використовуються. Така систематизація, здійснена за найбільш важливими класифікаційними ознаками, представлена на рис. 5.1.

2.2Показники стану капіталу підприємства

Фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки стану підприємства, мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані зацікавлене передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, кредиторами та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

У цілому нижченаведена таблиця включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма і лише цими показниками.

Показники фінансового стану підприємства

Показник

Порядок розрахунку

Показники оцінки майнового стану підприємства

1.1

Сума господарських коштів які є в розпорядженні підприємства

Валюта балансу

1.2

Питома вага активної частини основних засобів

Вартість активної частини ОЗ/ Вартість ОЗ х 100%

1.3

Коефіцієнт зносу ОЗ

Знос / Первинна вартість ОЗ за балансом

1.4

Коефіцієнт оновлення ОЗ.

Балансова вартість ОЗ, які надійшли за аналізований період / Балансова вартість ОЗ на кінець періоду, що аналізується.

1.5

Коефіцієнт вибуття ОЗ

Балансова вартість ОЗ, які вибули за аналізований період / Балансова вартість ОЗ на початок періоду, що аналізується

Показники прибутковості

2.1

Прибутковість інвестицій у звичайні акції

Прибуток після сплати податків та дивідендів за привілейованими акціями / (зобов'язання перед акціонерами — загальна вартість акцій) х 100%

2.2

Прибуток інвестицій у фірму

Прибуток після сплати податків / Інвестиції

2.3

Головний показник прибутковості

Прибуток до сплати податків / (Усього активів — нематеріальні активи)

2.4

Прибутковість активів.

Прибуток після сплати податків та дивідендів за привілейованими акціями / (Усього активів — нематеріальні активи)

2.5

Обертання необоротних активів

Обсяг реалізації / Необоротні активи

2.6

Прибутковість операційної діяльності

Фінансовий результат від операційної діяльності / Обсяг випуску продукції х 100%

Показники ліквідності та платоспроможності

3.1

Величина власного капіталу

Підсумок форми № 4

3.2

Маневреність грошових коштів

Грошові кошти / Власний капітал

3.3

Коефіцієнт покриття загальний

Оборотні активи / Поточні зобов'язання

3.4

Коефіцієнт покриття проміжний

(Грошові кошти та їх еквіваленти + Дебіторська заборгованість) / Короткострокові позикові кошти

3.5

Коефіцієнт поточної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов’язання

3.6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Грошові кошти / Поточні зобов'язання

3.7

Частка оборотних коштів у активах

Оборотні активи / Всього активів

3.8

Частка запасів у оборотних активах

Запаси / Всього оборотних активів

3.9

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні кошти / Запаси

3.10

Коефіцієнт покриття запасів

Стабільні джерела покриття запасів / Запаси

3.11

Коефіцієнт критичної оцінки

(Гроші + Ринкові ЦП + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов'язання

3.12

Період інкасації дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / (Продаж у кредит : Кількість днів у періоді)

3.13

Тривалість кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість / (Закупівлі : Кількість днів у періоді)

3.14

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання / (зобов’язання перед учасниками + Довгострокові зобов’язання)

3.15

Коефіцієнт поточної заборгованості

Поточні зобов'язання / зобов'язання перед акціонерами

3.16

Співвідношення грошових потоків та заборгованості кредиторам

Вхідні ГП / Заборгованість кредиторам

3.17

Співвідношення грошових потоків та довгострокових зобов’язань кредиторам

Вхідні ГП / Довгострокові пасиви

3.18

Коефіцієнт автономії

Власний капітал / Майно підприємства

3.19

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти / Власні кошти

3.20

Співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів

Нерозподілений прибуток / Всього активів

3.21

Обертання матеріальних запасів

Продаж / Матеріальні запаси

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

4.1

Коефіцієнт автономії

Власний капітал / Майно підприємства

4.2

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти / Власні кошти

4.3

Коефіцієнт довгостроково залученого капіталу

(Довгострокові кредити + довгострокові позики) / (Довгострокові кредити + довгострокові позики + Власний капітал)

4.4

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Довгострокові кредити + довгострокові позики + Власний капітал — Позаоборотні активи) / (Довгострокові кредити + довгострокові позики + Власний капітал)

4.5

Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства

(Вартість ОЗ — Сума накопиченої амортизації) / Вартість майна за підсумком балансу

4.6

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / Активи

4.7

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

4.8

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Залучений капітал / Усього коштів

4.9

Коефіцієнт довгостроково залученого капіталу

(Довгострокові зобов'язання) / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал)

4.10

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / Залучений капітал

4.11

Показник заборгованості акціонерам

Усього заборгованості акціонерам / Усього активів

Показники рентабельності підприємства

5.1

Рентабельність продажу

Прибуток від реалізації продукції / Виручка від реалізації продукції

5.2

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції / Витрати на виробництво та реалізацію продукції

5.3

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу

5.4

Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу / Чистий прибуток

5.5

Рентабельність усього капіталу підприємства

Загальний прибуток / Підсумок балансу

5.6

Рентабельність перманентного капіталу

Загальний прибуток / Підсумок розділу І пасиву балансу

Показники ділової активності

6.1

Загальне обертання капіталу

Чиста виручка від реалізації / Підсумок балансу

6.2

Обертання мобільних коштів

Чиста виручка від реалізації / Підсумок ІІ і ІІІ розділів активу балансу

6.3

Обертання матеріальних оборотних коштів

Чиста виручка від реалізації / Підсумок ІІ розділу активу балансу

6.4

Обертання готової продукції

Чиста виручка від реалізації / Готова продукція

6.5

Обертання дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / Дебіторська заборгованість

6.6

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360 х Дебіторська заборгованість/ Виручка від реалізації

6.7

Обертання кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації / Кредиторська заборгованість

6.8

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

360 х Кредиторська заборгованість/ Виручка від реалізації

6.9

Фондовіддача необоротних активів

Виручка від реалізації / Необоротні активи

6.10

Обертання власного капіталу

Виручка від реалізації / власний капітал

Показники акціонерного капіталу

7.1

Прибутковість акцій

Дивіденди власників акцій/Ринкова ціна акцій х 100%

7.2

Дохід на звичайну акцію

Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції / Кількість звичайних акцій

7.3

Цінність акції

Ринкова ціна акції / Дохід на акцію

7.4

Дивідендний дохід

Дивідендний дохід на одну акцію / Середній дохід на одну акцію

7.5

Рентабельність акції

Дивіденд на одну акцію / Ринкова ціна акції

7.6

Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції / Облікова ціна акції

Таблиця 2.1 - Показники фінансового стану підприємства.

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

2.3 Капітал підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант»

Аналізуючи структуру капіталу, необхідно враховувати особливості кожної його складової.

Власний капітал характеризується простотою залучення, забезпеченням більш стабільного фінансового стану і зниженням ризику банкрутства.

Необхідність у власному капіталі зумовлена вимогами самофінансування підприємств. Він є основою їхньої самостійності і незалежності. Особливість власного капіталу полягає в тому, що він інвестується на довгостроковій основі і піддається найбільшому ризику. Чим вища його частка в загальній сумі капіталу і менша частка позикових коштів, тим вищий буфер, що захищає кредиторів від збитків, а отже, менший ризик втрат.

Однак потрібно враховувати, що власний капітал обмежений у розмірах. Крім того, фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідне для нього, особливо в тому разі, коли виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках у банку, а в інші їх буде бракувати. Слід також мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити вищий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позичкові кошти, воно може контролювати більші грошові потоки, розширити масштаби своєї діяльності, підвищити рентабельність власного (акціонерного) капіталу. Як правило, підприємства беруть кредит, щоб підсилити свої ринкові позиції.

Разом з тим, необхідно враховувати, що пропорційно зростанню частки позикового капіталу зростає ризик зниження фінансової стабільності і платоспроможності підприємства, знижується прибутковість сукупних активів за рахунок виплачуваного позикового процента. До недоліків цього джерела фінансування треба також віднести складність процедури залучення, високу залежність позикового процента від кон'юнктури фінансового ринку і збільшення у зв'язку з цим ризику зниження платоспроможності підприємства.

Від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства.

Джерело капіталу

Наявність засобів, тис. грн.

Структура засобів, %

на

початок періоду

на

кінець періоду

зміна

на

початок періоду

на

кінець періоду

зміна

Власний капітал (р. 380, 430, 630)

5481

5147

-334

95,9

84,7

-11,2

Позиковий

капітал

(р. 480, 620)

232

925

693

4,1

15,2

11,1

Усього

5713

6072

359

100

100

-

Таблиця 2.2 - Аналіз динаміки і структури джерел капіталу

На аналізованому підприємстві (табл. 2.2) за звітний період зменшилася сума  власного капіталу, а позикового зросла. Частка власних джерел засобів знизилася на 11,2 %, а позикових відповідно збільшилася, що свідчить про підвищення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Розділ 3. Фінансовий аналіз діяльності ПрАТ ЧШФ «Елегант»

3.1 Аналіз структури балансу, складу майна та джерел його формування

Суть горизонтального аналізу полягає в порівнянні показників звітності попереднього і поточного року. При цьому здійснюється постатейне зіставлення звітів і визначається абсолютна і відносна зміна статей. Аналізуючи динаміку валюти балансу, порівнюють її значення на початок і кінець року. Зменшення валюти балансу на кінець року свідчить про скорочення підприємством обсягів його господарської діяльності.Вертикальний аналіз, на відміну від горизонтального, що показує динаміку статей фінансової звітності за ряд років, є аналізом внутрішньої структури звітності. При проведенні такого аналізу ціла частина прирівнюється до 100 % і обчислюється питома вага кожної її складової. Цілими частинами приймаються підсумки балансу (актив, пасив), обсяг реалізації зі Звіту про фінансові результати. За допомогою цього методу аналізу з'ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства. Основна причина, що обумовлює необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу, - перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння результатів діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресурсів і інших об'ємних показників.Для повнішої характеристики змін і тенденцій у динаміці використовуються такі додаткові показники: абсолютний приріст (відхилення), темп росту, темп приросту.Абсолютним приростом називається різниця між наступним та попереднім рівнями ряду динаміки:

∆абс = Факт – Базис,                                                                                (2.1)

де Факт – фактичне значення показника, що аналізується;Базис – базисне значення показника, що аналізується.Темпом росту називається відношення наступного рівня ряду динаміки до попереднього або до будь-якого іншого рівня, який взято за базу порівняння:Тр = (Факт / Базис) * 100%                                                                     (2.2)Темпом приросту називається відношення абсолютного приросту (різниця між наступним та попереднім рівнями ряду динаміки) до базисного рівня. Темп приросту може бути розрахований як різниця між темпом зростання та одиницею або 100%:Тпр = Тр – 100%(2.3)

Найменування статей балансу

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту,%

Темп приросту,%

Актив

1

Необоротні активи

080

2962

2693

-269

90,9

-9,1

2

Оборотні активи

260

2744

3370

626

122,8

22,8

3

Витрати майбутніх періодів

270

7

9

2

128,5

28,5

4

Баланс активу

280

5713

6072

359

106,3

6,3

Пасив

1

Власний капітал

380

5481

5147

-344

94,5

5,5

2

Забезпечення наступних витрат і платежів

430

_

_

_

_

_

3

Довгострокові зобов’язання

480

_

_

_

_

_

4

Поточні зобов’язання

620

232

925

693

398,7

298,7

5

Доходи майбутніх періодів

630

_

_

_

_

_

6

Баланс пасиву

640

5713

6072

359

106,3

6,3

Таблиця 3.1 – Аналіз структури балансу

Аналізуючи структуру балансу підприємства за 2012 рік можна зробити такий висновок, що на даному підприємстві ( ПрАТ «Елегант») на початок і кінець звітного періоду  вартість необоротних активів змінилась (зменшилась на 269 тис. грн. ) ,що свідчить про відсутність роботи з модернізації старих та закупівлі нових основних засобів та нематеріальних активів. Також з балансу видно, що підприємство майже не має довгострокових фінансових інвестицій. Необоротні активи займають значну  частку у структурі активів.Вартість оборотних активів  збільшилась на 626 тис. грн. ( 22,8 %): збільшилась кількість виробничих запасів підприємства та значно зменшились обсяги дебіторської заборгованості.Витрати майбутніх періодів збільшились на 28,5 % або на 2 тис. грн. Дана стаття балансу займає найменшу частку в структурі активів підприємства.

Щодо пасиву балансу можна сказати, що власний капітал підприємства зменшився на 344 тис. грн. , тобто на 5,5% в порівнянні з початком і кінцем звітного періоду за 2012 рік.

Забезпечення наступних витрат і платежів підприємства відсутні, відповідно у структурі пасивів балансу дана стаття має показник 0%.Довгострокові зобов`язання  теж не змінились і мають показник 0%.Поточні зобов’язання ПрАТ «Елегант» значно збільшились на 298,7%   ( на 693 тис. грн.). З балансу підприємства бачимо,що баланс збільшився: зросли поточні зобов’язання  за розрахунками із бюджетом, зі страхування та з оплати праці та кредиторської заборгованості.

Доходи майбутніх періодів  відсутні, відповідно у структурі пасивів балансу дана  стаття має показник 0%.

3.2 Аналіз ліквідності ПрАТ ЧШФ «Елегант»

Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності і платоспроможності, що характеризують можливість своєчасних і повних розрахунків по короткострокових зобов'язаннях перед контрагентами. Аналіз платоспроможності і ліквідності важливий не тільки для підприємства, але і для зовнішніх інвесторів. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу варто відрізняти ліквідність активів, що визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх у кошти. Чим менше часу, що буде потрібно, щоб даний вид активу був переведений у грошову форму, тим вище його ліквідність.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими в порядку зростання таких термінів. У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, активи підприємства розділяються на групи:

  1) Л1. Найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі статті коштів підприємства і поточні фінансові інвестиції: кошти та їхні еквіваленти, а також короткострокові фінансові інвестиції (р. 220 + р. 230 + р. 240);

2) Л2. Швидко реалізовані активи. До цієї групи відносяться активи, для звертання яких у грошову форму потрібно більш тривалий час:товар, дебіторська заборгованість (від р.130 до р.210);

Ліквідність цих активів залежить від ряду суб'єктивних і об'єктивних факторів: своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію і її конкурентоздатності, платоспроможності покупців, форм розрахунків.

  3) Л3. Повільно реалізовані активи. До них відносяться активи, для яких знадобиться набагато більший термін для перетворення виробничих запасів і витрат у незавершеному виробництві в готову продукцію, а потім у кошти: матеріальні запаси, а також довгострокові фінансові вкладення (від р.100 до р.120 + р.250 + р.270);

  4) Л4. Важко реалізовані активи. До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства, вартість яких відбита в першому розділі активу балансу: статті І розділу активу балансу (р. 080).

Пасиви балансу групуються за ступенем настання терміну їх оплати. Зобов'язання підприємства групуються відповідно до передбачуваних термінів погашення. Використовуючи цей критерій, зобов'язання підприємства можна згрупувати в такий спосіб:

  1) П1. Найбільш термінові зобов'язання. До них відноситься кредиторська заборгованість за придбані товари, роботи, послуги: кредиторська заборгованість за товар (р. 530);

  2) П2. Короткострокові пасиви. До цієї групи відносяться статті четвертого розділу пасиву балансу за винятком кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, і статті другого і п'ятого розділів пасиву балансу:

короткострокові кредити й деякі позикові кошти (р. 620 – р. 530);

  3) П3. Довгострокові пасиви. Ця група представлена довгостроковими зобов'язаннями підприємства, відбитими в третьому розділі пасиву балансу, а також статтями другого і п'ятого розділів пасиву балансу, не віднесеними до другої групи: довгострокові кредити й позикові кошти, а також забезпечення майбутніх витрат і платежів і доходи майбутніх періодів, що не належать до поточних зобов’язань (р.430 + р.480 + р. 630);

  4) П4. Постійні (стійкі) пасиви – це статті першого розділу пасиву балансу: статті І розділу пасиву балансу (р. 380).

Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки приведених груп з активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримуються нерівності:

                                              Л1 >= П1

                                              Л2 >= П2

                                              Л3 >= П3

                                              Л4 <= П4

Для характеристики ліквідності аналізованого підприємства скористаємося таблицею 3.2:

Актив

На початок 2012року

На кінець 2012року

Пасив

На початок 2012року

На кінець 2012року

Платіжний надлишок (+) або недолік(-)

1

2

3

4

5

6

7=2-5

8=3-6

Найбільш ліквідні активи (Л1)

1726

1357

Найбільш термінові зобов'язання  (П1)

7

263

1719

2894

Швидко реалізовані активи (Л2)

1119

2589

Коротко

строкові пасиви (П2)

225

662

894

1927

Повільно реалізовані активи (Л3)

150

285

Довгострокові пасиви (П3)

_

_

150

285

Важко реалізовані активи (Л4)

2962

2693

Постійні пасиви (П4)

5481

5147

-2519

-2454

Баланс

5713

6072

Баланс

5713

6072

0

0

Таблиця 3.2 - Аналіз ліквідності балансу ПрАТ «Елегант»

Згідно зведеним у таблиці даним:

Л1 > П1

Л2  > П2

Л3 > П3

Л4 < П4

Отже, проаналізувавши таблицю 3.2, можемо сказати, що серед активів ПрАТ «Елегант» найвагоміше місце займають важко реалізовані активи (Л4) (близько 51,8% активів). Наступне за величиною місце належить найбільш ліквідним активам (Л1) – 30,2%. Ще близько 19,5 % належить швидко реалізованим активам (Л2). Повільно реалізовані активи посідають останнє за вагомістю місце серед активів даного підприємства (Л3).У пасивах балансу найвагомішими є довгострокові пасиви (П4), які мають питому вагу більше  95,9 %. 3,9% належить короткостроковим пасивам (П2). На третьому місці, 0,1 % займають найбільш термінові зобов’язання (П1). Довгострокові  пасиви (П3) відсутні.Отже, кількість найбільш термінових зобов’язань підприємства  не перевищує кількість найбільш ліквідних активів, що є нормальним для діяльності компанії. Платіжний баланс дорівнює 5713 тис. грн. на початок 2012 року і зростає до 6072  тис. грн. на кінець періоду. Ці дані вказують, що підприємству достатньо кількості грошових коштів та їх еквівалентів для покриття кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.Кількість швидко реалізованих активів приблизно на 25 % перевищує  величину короткострокових пасивів. Ці дані характеризуються практично повної сплати боргів за поточними зобов’язаннями за розрахунками та іншими поточними розрахунками. У підприємства ресурси для забезпечення виплат персоналу майже позитивні. Величина повільно реалізованих активів майже відсутня на кінці 2012 року. Надлишок платіжного балансу залишається незмінним.

Величина важко реалізованих активів менша за величину постійних (стійких) пасивів. Нестача платіжного балансу дорівнює 2519 тис. грн. на початок 2012 року і зменшується до 2454 тис. грн. на кінець періоду. Підприємству варто шукати можливості більш швидкого обороту виробничих запасів підприємства та нарощувати власний капітал.

3.3 Аналіз фінансових результатів роботи підприємства

Звіт про фінансові результати, на відміну від балансу, надає інформацію не на конкретну дату, а за визначений період. Цей звіт є одним з найбільш інформативних документів звітності, тому що містить інформацію про динаміку прибутку підприємства. Прибуток є найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів і т.п.

Питання, зв'язані зі змістом і формою “ Звіту про фінансові результати ”, що складається підприємствами, організаціями й іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ), розглядає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Аналіз звіту про фінансові результати дозволяє одержати необхідну інформацію про доходи, витрати і фінансові результати підприємства (включаючи його філії, представництва й інші відособлені підрозділи). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “ Звіт про фінансові результати ” визначає зміст і форму звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Норми дійсного Положення (стандарту) стосуються “ Звітів про фінансові результати ” підприємств, організацій й інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Для проведення безпосереднього аналізу фінансових результатів складемо таблицю 3.3.

Найменування статті

Код рядка

За попередній період

За звітний період

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту, %

1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

27041

20505

-6536

75,8

-24,2

2

Податок на додану вартість

015

55

196

141

356,4

256,4

3

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

26986

20309

-6677

75,3

-24,7

4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

22025

16999

-5026

77,2

-22,8

5

Валовий прибуток - збиток

050

4961

3310

-1651

66,7

-33,3

6

Адміністративні витрати

070

4130

3329

-801

80,6

-19,4

7

Витрати на збут

080

210

157

-53

74,8

-25,2

8

Інші операційні доходи

060

28365

505

-27860

1,8

-98,2

9

Інші операційні витрати

090

28358

183

-28175

0,6

-99,4

10

Фінансові результати від операційної діяльності

100

628

146

-482

23,2

-76,8

11

Інші фінансові доходи

120

-

-

-

-

-

12

Фінансові витрати

140

-

10

10

-

-

13

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

-

-

-

14

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

-

-

-

15

Інші доходи

130

-

1

1

-

-

16

Інші витрати

160

10

-

-10

-

-

17

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток - збиток

170

618

137

-481

22,2

-77,8

18

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

174

57

-117

32,8

-67,2

19

Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток - збиток

190

444

80

-364

18

-82

20

Надзвичайна діяльність

200

-

-

-

-

-

21

Чистий прибуток

220

444

80

-364

18

-82

Таблиця 3.3 - Аналіз прибутків або збитків на основі звіту про фінансові результати  ПрАТ «Елегант»

Показники

Код рядка

Попередній період (сума)

Попередній період (структура,%)

Звітний період (сума)

Звітний період (структура,%)

Відхилення

1

Матеріальні затрати

230

2306

8,8

2018

9,7

-288

2

Витрати на оплату праці

240

16398

62,8

12754

61,2

-3644

3

Відрахування на соціальні заходи

250

5942

22,8

4671

22,4

-1271

4

Амортизація

260

902

3,4

660

3,2

-242

5

Інші операційні витрати

270

565

2,2

745

3,5

180

6

Разом

280

26113

100

20848

100

-5265

Таблиця 3.4 - Аналіз структури витрат за елементами ПрАТ «Елегант»

Отже, проаналізувавши таблиці 3.3  і 3.4, можемо сказати, що фінансові результати від звичайної діяльності компанії мають від’ємний характер, а отже підприємство несе збитки. У звітному періоді порівняно з попереднім вони зменшились на 18%, що складає 364 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 22,8% (5026 тис. грн.),  на 19,4 % зменшилась сума адміністративних витрат (на 801 тис. грн.). Інша операційна діяльність також сприяла зменшенню  прибутку від звичайної діяльності, оскільки ріст витрат від іншої операційної діяльності зменшився на 99,4 % (28175 тис. грн.). Отже, фінансові результати від операційної діяльності зменшились на 76,8 % (482 тис. грн.).

Поліпшилась інвестиційна діяльність ВАТ «Елегант»: інших витрат не стало, а інші доходи збільшились до 1 тис. грн.).

Витрати на оплату праці за своєю величиною займають перше місце у структурі операційних витрат: 62,8 %, 61,2 % відповідно за базовий та звітний періоди; відхилення складає 3644 тис. грн. Наступними за величиною є відрахування на соціальні заходи , які становлять у структурі 22,8% та 22,4%. Матеріальні витрати займають наступне місце в структурі 8,8 та       9,7 %. Найменший відсоток у структурі операційних витрат займають інші операційні витрати  ( 2,2% та 3,5%) та амортизація ( 3,4 % та 3,2 %). У звітному році зменшення матеріальних витрат склало 288 тис. грн., а зменшення відрахувань на соціальні заходи – 1271 тис. грн.

Отже, для збільшення прибутку компанії керівництву варто звернути увагу на зменшення собівартості продукції, можливо, шляхом пошуку більш дешевих матеріалів, зменшення поточних витрат. Варто звернути увагу на обмеження адміністративних витрат. Інші операційні витрати збільшились на 180 тис. грн.,що є негативним показником.

Висновок

Основним видом діяльності ПрАТ ЧШФ «Елегант» є виробництво швейних виробів. За останній час на підприємстві різко підвищились обсяги реалізації продукції іноземним партнерам на давальницьких умовах. Підприємство очікує, що з часом, завдяки технічному переоснащенню та застосуванню сучасних закордонних технологій попит на продукцію підприємства зростатиме. В останні роки підприємство придбало обладнання для швейного виробництва. Було списано морально застаріле та зношене обладнання.Виробничі потужності використовувались на 95 % . Основні засоби знаходяться на території підприємства. На використання активів підприємства питання екології суттєвого впливу не мають. Планів щодо капітального будівництва підприємство не має.Фонд оплати праці досяг позначки 12470,7 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва. Політики щодо підвищення кваліфікації кадрів у 2012 товариством не проводилася.

В період проходження практики я виконувала обов’язки  помічника начальника відділу кадрів. На цій посаді  вивчила структуру підприємства і координацію відділів, проводила аналіз господарської діяльності організації, освоїла основні принципи документообігу.

Перелік посилань

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

2. Борман Д., Воротина Л., Федерманн Р. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике. Гамбург: S und W, 1992.

3. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; За ред. Бутинця Ф.Ф.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Житомир: ПП "Рута", 2001.- 544с.- (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)

4. Вассенберг Харри Дж. М. Особенности поведения руководителей в организационной иерархии: Пер. с голл. Елизаветы Родионовой // Персонал-микс. – 2002.

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М.: Изд-во МГУ, 1995. 416с.

6. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика. М.: Дело, 1991.

7. О.С.Іванілов «Економіка підприємства» підручник, 2009

8. Баланс підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік

9.Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік

10. Звіт з праці підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік №1-ПВ (місячна)

11. Звіт з праці підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік №1-ПВ (квартальна)

12.Звіт про фінансові результати підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік

13. Ф.В. Горбонос «Економіка підприємства» підручник, 2010

14. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, - 1999. - с.

15. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства, підручник, 2009

Додатки

 1. Структура підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант»
 2. Баланс підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік
 3. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік
 4. Звіт з праці підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік №1-ПВ (місячна)
 5. Звіт з праці підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік №1-ПВ (квартальна)
 6. Звіт про фінансові результати підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант» за 2012 рік

Відгук і зауваження керівника практики

__________________________________________________________________

(текст відгуку)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства,

установи організації:_________________________________

_____________________________

(посада)

_____________________

(підпис)(П.І.П.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35735. МОДУЛЬНОЕ ОРИГАМИ. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 27 KB
  Создать изделия в технике МОДУЛЬНОЕ ОРИГАМИ. Задачи: познакомиться с техникой модульное оригами научиться делать сам модуль научиться соединять модули в изделие исследовать интерес к технике оригами.
35736. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ Вышивка гладью «Бордовые маки» 7.94 MB
  Немного из истории вышивки гладью. Во времена Моисея искусство вышивки было сильно развито; особенно славился своим искусством Ахалиаб из колена Дана. При византийских царях искусство вышивки достигло высокой степени совершенства как по богатству так и по исполнению. Сначала узоры для вышивки переходили из рук в руки и копировались самими вышивальщицами что нередко представляло им большие затруднения; после изобретения книгопечатания узоры сделались более доступными они собирались и издавались в специальных с этой целью книгах.
35737. Творческое задание по информатике «Мой собственный проект» 34 KB
  Выполнение проекта составляет проектную деятельность которая включает: проведение управленческих мероприятий проектное управление. Продуктами проекта могут быть: результаты маркетинговых исследований маркетинг проектноконструкторская документация управление проектированием. Обратим внимание на то что значение слова проект в управленческой и научнотехнической деятельности отличаются технологическая документация управление производством программное обеспечение управление проектами и т.; решение внутренних...
35738. Проект «На пересечении трёх границ» 40.5 KB
  межкультурное образование региональное образование Краткое описание проекта: Работа по мультикультурному наследию Сейненщизны осуществляется в рамках волонтариата охране культурного ландшавта и реализуется Культурным центром Пограничье она приносит знания о религиозном и этническом разнообразии населения региона а также богатстве культурных мест тем самым спасая их от забывания. Благодаря познавательной и учебной пользе проекта участники смогут узнать один из мультикультурных аспектов региона в котором они живут. Полное описание...
35741. Творческие проекты 77 KB
  Выполнение творческих проектов производится в подгруппах численностью не более 5 студентов в рамках самостоятельной работы общим объемом 2 часа в неделю под руководством преподавателя ответственного за подготовку и реализацию творческого проекта. Сложность выполняемых проектов по семестрам должна устанавливаться в соответствии с перечнем результатов обучения планируемых к достижению в предыдущем учебном семестре по отношению к семестру выполнения творческого проекта. Институт выпускающая кафедра направление подготовки профиль подготовки...
35743. Мой друг. Творческая работа 27 KB
  Хорошо когда рядом есть верный друг с ним можно посоветоваться доверить тайну. Настоящий друг никогда не придаст всегда придёт на помощь. Мы дружим друг с другом с раннего детства.