74144

Государственная служба: понятие, категории должностей и принципы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Государственная служба РФ профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий РФ; федеральных органов государственной власти иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ иных государственных органов субъектов РФ; лиц замещающих должности устанавливаемые Конституцией федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц замещающих должности устанавливаемые конституциями...

Русский

2014-12-26

14.83 KB

3 чел.

Государственная служба: понятие, категории должностей и принципы

   Служба – вид общественно полезной деятельности по отправлению определенных полномочий.

   Государственная служба РФ – профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий РФ; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.

   Виды государственной службы: государственная гражданская, военная, правоохранительная.

   Государственная гражданская служба РФ (далее также – гражданская служба) – вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ (включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи).

   Государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ – должности, устанавливаемые Конституцией, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.

Принципы государственной гражданской службы

   Принципы гражданской службы:

   1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;

   2) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов РФ;

   3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком РФ, к гражданской службе и равные условия прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;

   4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;

   5) стабильность гражданской службы;

   6) доступность информации о гражданской службе;

   7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;

   8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36081. Формування і тенденції розвитку потенціалу підприємства 251 KB
  Методичні засади формування потенціалу підприємства.Формування ПП тісно повязане з властивостями всієї економічної системи: складність потенціал підприємства це сукупність елементів які знаходяться в взаємодії і утворюють єдине ціле що знаходиться у динамічному стані тобто вона не є механічною сумою елементів; структурність ПП побудова з певною ієрархічністю яка відображає зміст і співвідношення складових та визначає її цінність; адаптивність ПП може імпульсивно реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища; ...
36082. Оцінювання маркетингового потенціалу підприємства на основі діагностики внутрішнього і зовнішнього середовища 219.5 KB
  Оцінювання ефективності товарних стратегій підприємства. Оцінювання інвестиційних можливостей у процесі планування прибутку підприємства. Оцінювання перспектив зростання підприємства на основі портфельного аналізу.
36083. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 58 KB
  Фактори сприятливості до нововведень. Сприйняття нововведень персоналом. Властивості нововведень та їх вплив на потенціал інновацій. Реалізація мотиваційного механізму розвитку виробництва пов`язана з необхідністю вирішення таких проблем: впровадження мотивів нововведень у виробництво під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва; сприйняття інновацій виробничою системою; додавання мотиваційного механізму розвитку виробництва властивості самоорганізації під впливом НТП.
36084. Управління фінансовим капіталом підприємства 68.5 KB
  Поняття фінансового капіталу і його призначення. Джерела утворення фінансового капіталу. Вартість і структура фінансового капіталу оцінка його вартості. Оптимальна структура фінансового капіталу.
36085. Активізоване управління підприємства 249.5 KB
  Активізоване управління підприємства. План: Ознаки та чинники виникнення кризи на підприємстві; Аспекти банкрутства підприємства; Формування системи антикризового управління. З погляду управління кризове явище це негативне відхилення обєкта управління від певної мети або строків її досягнення. Реакція системи управління на кризу починається тоді коли підприємство стає банкрутом.
36086. Характеристика елементів потенціалу підприємства 491 KB
  2011 Літературні джерела для вивчення курсу управління потенціалом підприємства: Должанський І. Потенціал підприємства: формування та оцінювання К. Економіка підприємства К.
36087. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамова 2.84 MB
  Рассмотрены особенности состояния и негативные факторы среды обитания современного человека. Профессиональные вредности производственной среды и классификация основных форм трудовой деятельности. Приспособление производственной среды к возможностям человеческого организма..
36088. Господарське право: Курс лекцій 3.56 MB
  У пропонованому курсі лекцій на підставі аналізу нормативно-правових актів. Висвітлюються основні теми та інститути господарського права - як загальної частини (поняття господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, субєкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання