74153

Понятие, особенности и виды административно-правового статуса гражданина РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Структура административноправового статуса: административная правоспособность способность быть субъектом административного права иметь права и выполнять обязанности административноправового характера; административная дееспособность способность лица своими личными действиями приобретать субъективные права и выполнять обязанности а также нести ответственность в соответствии с нормами административноправового характера; совокупность прав и обязанностей; ответственность; гарантии реализации прав и обязанностей. Виды...

Русский

2014-12-29

17.08 KB

0 чел.

Понятие, особенности и виды административно-правового статуса гражданина РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства

Административно-правовой статус гражданина – совокупность прав, обязанностей и ответственности, реализуемая в сфере государственного управления и урегулированная административно-правовыми нормами.

Структура административно-правового статуса:

 1.  административная правоспособность – способность быть субъектом административного права, иметь права и выполнять обязанности административно-правового характера;
 2.  административная дееспособность – способность лица своими личными действиями приобретать субъективные права и выполнять обязанности, а также нести ответственность в соответствии с нормами административно-правового характера;
 3.  совокупность прав и обязанностей;
 4.  ответственность;
 5.  гарантии реализации прав и обязанностей.

Виды административно-правового статуса в зависимости от статуса субъекта:

 1.  административно-правовой статус личности;
 2.  административно-правовой статус гражданина;
 3.  административно-правовой статус иностранного гражданина;
 4.  административно-правовой статус лица без гражданства.

Иностранным гражданином является физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательство наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

Лицом без гражданства является физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

Основания проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ:

 1.  приглашение на въезд в РФ;
 2.  разрешение на временное проживание;
 3.  вид на жительство.

Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства: являясь субъектами права, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат ответственности на тех же основаниях, что и граждане РФ. Однако в отношении них законодательством предусматриваются меры, не применяемые к гражданам РФ:

 1.  административное выдворение – принудительное и контролируемое перемещение указанных граждан и лиц через государственную границу РФ либо контролируемый самостоятельный их выезд из РФ;
 2.  депортация – принудительная высылка указанных граждан и лиц в случае утраты или прекращения законных оснований пребывания (проживания) в РФ.

Виды административно-правового статуса в зависимости от субъекта:

 1.  общий административно-правовой статус – статус, принадлежащий любому лицу независимо от пола, возраста, образования и других признаков;
 2.  особенный – статус, принадлежащий отдельным категориям граждан (например, государственным служащим, военнослужащим и т. д.);
 3.  специальный – статус, принадлежащий лишь некоторым категориям граждан (например, опекунам, попечителям).

Административно-правовые гарантии – это механизм обеспечения реализации совокупности прав, обязанностей и ответственности субъектов административного правоотношения. Виды административно-правовых гарантий: экономические; политические; идеологические; организационные; юридические.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.
31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.