74398

Определение оптимальной мощности компенсирующего устройства для линии

Доклад

Энергетика

Оптимальную мощность компенсирующего устройства описывают, исходя из критерия оптимизации. В качестве которого рассмотрим приведенные затраты. Функция кривых затрат отмечена в виде

Русский

2014-12-31

55.5 KB

0 чел.

143 Определение оптимальной мощности компенсирующего устройства для линии.

Участок представлен в виде линии

Используем следующую расчетную схему:

Задача может быть рассмотрена как простая или эксплуатационная.

   Оптимальную мощность компенсирующего устройства описывают, исходя из критерия оптимизации. В качестве которого рассмотрим приведенные затраты. Функция кривых затрат отмечена в виде

,

где К – капиталовложения и эксплуатационные издержки, Е – норматив приведения затрат.

Рассмотрим в качестве компенсирующего устройства конденсаторную батарею. Приведенные затраты, связанные с ее установкой, имеют следующие составляющие:

  1.  Изменяющуюся в течении времени Т главную нагрузку заменим средней нагрузкой

Первая составляющая связана с приобретением и монтажом КУ, а также с обслуживанием. Она определяется в виде:

,

где  (амортизация, ремонт и обслуживание)

   Капиталовложения в конденсаторную батарею пропорциональны ее мощности, где з – удельные затраты в батарею.

,  з, руб/квар

Вторая составляющая связана с потерями мощности в батареи. Может быть оценена в виде:

,

где q0 – удельные затраты на выработку реактивной мощности.

q0=0,003-0,005 кВт/квар

Они зависят от диэлектрических свойств изоляции батареи.

С0 – стоимость 1 кВтч главной энергии, руб/кВтч.

И, наконец, потери, связанные с потерей ЭЭ, на участке сети подключения батареи

Тогда результирующая функция расчетных затрат может быть сформулирована следующим образом

Функция одной переменной от искомой или оптимизированной, получим:

или

.

Анализируя полученное выражение отметим:

1)Мощность КУ не превышает средней нагрузки;

2)С увеличением средней нагрузки возрастает мощность компенсации;

3)Чем удаленней установка батареи от центра питания вглубь сети (R), тем ближе мощность батареи к средней нагрузке;

4)Для батареи с меньшими удельными затратами з, целесообразна большая мощность.

    В распределительных сетях при установке конденсаторной батареи экономически целесообразна полная компенсация реактивной мощности. Конденсаторные батареи обладают наименьшими удельными затратами, соотношение которых применпительно к различным видам КУ можно отразить:

    Наибольшие удельные затраты у синхронных компенсаторов (возрастают с уменьшением мощности).Затраты на регулирование конденсаторной батареи несколько выше, чем на не регулирующую. При мощности <5 МВт экономически целесообразней установка батарей.


P+jQ - var

jQкб

Z=R+jX

jQк

+jQ - var

P+j(Q Qк)

R

Q

T

Qi

Qср

ti

СК

РКБ

МКБ

З,руб/квар

Q


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67813. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 132 KB
  В загальних рисах право власності на природні об’єкти встановлено в статті 13 Конституції України, згідно якої земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.
67814. Минеральная часть агропочв 70.59 KB
  Ассимиляция смектитового компонента это изменение состава и свойств пахотных горизонтов почвы при эрозии а также в ряде регионов при орошении мутными водами. Для дерново-среднеподзолистой супесчаной почвы характерно резкое увеличение количества каолинита по сравнению с содержанием гидрослюд...
67815. ПРОМИСЛОВІ РОБОТИ (ПР) 544 KB
  По типу систем керування сучасні перспективні промислові роботи поділяються на три: види так звані покоління: програмні адаптивні і інтелектуальні з елементами штучного інтелекту. Усі вони мають властивість швидкого перепрограмування на різні операції причому в першому...
67816. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК 134.5 KB
  Висвітлити найбільш складні питання навчального матеріалу, актуальні питання теорії та практики, сучасні досягнення науки та техніки, сприяти розвитку творчого мислення студентів і формування у них сучасного світогляду, а також бути основою для організації та проведення...
67817. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 215.5 KB
  Об’єктивне право природокористування – сукупність екологічних норм, які визначають підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування, встановлюють комплекс прав та обов’язків природокористувачів, формують юридичні засоби захисту прав та інтересів суб’єктів природокористування.
67818. КІНЕМАТИКА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 154.5 KB
  Кожне тіло щовільно рухається в просторі має ортогональну систему координат і 6 степенів вільності свободи можливість руху вздовж кожної з осей і обертання навколо них. Проте як видно з рисунку вся сукупність переміщень кінематичних ланок руки людини зводиться до транспортних переносних рухів...
67819. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ 135 KB
  Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...
67820. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР 82.5 KB
  Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює більше 15 трлн. Всі мінеральносировинні ресурси України сконцентровані в: родовищах корисних копалин нагромадженнях мінеральних речовин в надрах на поверхні землі в джерелах вод та газів на дні водоймищ які за кількістю якістю...
67821. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 142 KB
  Крім того тип приводу визначає і можливості системи керування або ступінь інтелектуальності робота. Для виконання загальної конкретної технологічної операції необхідне групове керування виконавчими двигунами приводу тобото з погляду керування привід робота розглядається як система.