75221

Социолингвистика. Макросоциолингвистика и Микросоциолингвитсика

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Социолингвистика область в которой рассматривается проблематика и вопросы соотношения языка и общества. Керри Вопросами связанными с проблемами соотношения языка и общества занимались и до 20-ого века но термин Социолингвистика появился...

Русский

2015-01-12

20 KB

0 чел.

  1.  Социолингвистика.

Социолингвистика - область, в которой рассматривается проблематика и вопросы соотношения языка и общества. Социолингвистика как область появилась в середине 20-ого века после конфевернции в 1952 г в США. (Керри)

Вопросами, связанными с проблемами соотношения языка и общества занимались и до 20-ого века, но термин Социолингвистика появился в сер. 20-ого века.

Выделяют макросоциолингвистику и микросоциолингвистику.

Макросоциолингвистика - включает в себя все вопросы, связанные с проблемами соотношения языка и общества. (и в синхронном и в диахронном плане. Сихрония - представление языка в виде состояния без учета времени;некое состояние. Диахрония - включает в себя элемент развития) самые обширные проблемы и вопросы: диалекты, виды языка, двуязычная диглоссия, билингвизм, субстрат, суперстрат, языковое планирование, проблема языкового строительства и т д)

Микросоциолингвитсика - сосредоточена на проблемах языковых ситуаций , а так же на вопросах малых языковых групп.

Важнейшей категорией в социолингвистике является лингвистическая переменная, представленная в виде языковых вариантов.

Основные методы социолингвистики - анкетирование, статистический подсчет,  включенное наблюдение.

Основное понятие социолингвистики - Языковая ситуация - совокупность языков, обслуживающая общение людей, живущих на одной территории. Экзоглоссная (совокупность языков на территории), эндоглоссная(совокупность диалектов).Языковая ситуация сбалансирована, если 2 -3 языка равнозначны. Обычно яз ситуауции не сбалансированы.

Экзоглоссные ситуации по числу языков - 2ух, 3х и 4х компонентные языковые ситуации. 2ух компонентные: языки (местные), язык (макропосредник: уэльский). 3х компонентные: местные, региональные, макропосредники (башкирский, татарский, русский); 4х компонентные: + письменный язык (тигрэ, тиграй(бесписьменный), эритрея, амхаский, религиозный).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48224. Основні підходи до визначення поняття парламентаризму 56 KB
  : Поняття П = відображає з одно боку місце парламенту в мехзмі поділу влади і в цьому значенні наближене до політичного режиму а з іншого – принципи устрою парламенту. влади: У вузькому розумінні: оргція і функціонування органу законодавчої влади що хться верховенством парламенту наявністю в нього виключних прерогатив і повноважень Журавський В. влади з особливою активною 1998 роллю парламенту. влади з вагомою і значною роллю парламенту передбаченими Кцією можливостями його активного впливу на сусп.
48225. Бізнес план виноробного заводу «INKERMAN International» 135 KB
  Щорічно вина Inkerman виграють тендер Міністерства закордонних справ України, присутні на заходах державного рівня — поставляються до закордонних представництв і посольств України, подаються на всіх офіційних дипломатичних прийомах.
48226. Теорія та методика обраного виду спорту 155 KB
  До таких показників ставляться: час рухової реакції час виконання одиночного руху величина й характер зусиль що розвивають дані про біоелектричну активність м'язів частота скорочень серця частота подиху вентиляція легенів серцевий викид споживання кисню швидкість нагромадження й кількість лактата в крові. При визначенні ступеня специфічності вправ потрібно орієнтуватися не тільки на зовнішню форму рухів але й на характер їхньої координаційної структури особливості функціонування м'язів вегетативні реакції. До вправ загального...
48227. Релігієзнавство. Курс лекцій 486 KB
  Це зумовлено тією роллю яку відіграє релігія в житті сучасного суспільства та окремої людини впливом релігії на політику культуру тощо. Інтерес до закономірностей розвитку релігії її історії інших проблем пов'язаних з взаємовідносинами церкви і держави міжконфесійними стосунками постійно зростає. Таким чином слід наголосити що об'єкт і предмет релігієзнавства співпадають: це – закономірності становлення та розвитку релігії її роль у житті суспільства та індивіда. До структури релігієзнавства насамперед входять такі науки:  Філософія...
48228. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАННЯ 3.65 MB
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Для студентів спеціальності Метрологія та інформаційновимірювальна техніка Рекомендовано методичною радою університету ІваноФранківськ 2011 ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу С. Лекційне заняття №3 Класифікація засобів відтворення і вимірювання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу. Газова промисловість України як окрема галузь паливноенергетичного напряму економіки держави складає сьогодні чи не...
48229. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 542.5 KB
  Фокина ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ Курс лекций для студентов специальности Менеджмент организации ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Теория организации: Курс лекций для студ. Менеджмент организации.В курсе лекций рассмотрены основные вопросы теории организации предусмотренные образовательным стандартом а также некоторые новые проблемы и точки роста.
48230. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 391 KB
  Будьяка соціальноекономічна формація формувалася зростала й розвивалася на основі праці. Але юридичні науки цікавить не загальне поняття праці а праця як правове явище як міра праці необхідна для творчого зростання людини з урахуванням як особистого так і колективного та суспільного інтересів. Трудове право провідна галузь українського права яка є системою правових норм що регулюють сукупність трудових відносин працівників1 із роботодавцями а також інші відносини що випливають з трудових або тісно пов'язані з ними і...
48231. Конспект лекцій з філософії 753 KB
  Філософія моралі наука про правильні вчинки яка поділялась на монастику тобто етику науку про управління діями окремої людини економіку науку про управління державою. Виходячи із значення яке відіграє філософія як наука в житті та діяльності людини можна виділити поруч із методологічною такі її функції: а світоглядну філософія дозволяє людині осмислити проблеми сенсу людського життя: чому і для чого живе людина Яке її місце та призначення в світі і т. Поняття та типи світогляду Для того щоб зрозуміти значення філософії та її...
48232. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ 874.5 KB
  Етика вивчає мораль як особливу сферу життєдіяльності людини аналізує природу структуру та соціальну роль моралі досліджує її походження історичний розвиток теоретично обґрунтовує певну систему моральних поглядів і норм. Терміном етичний мислитель позначав чесноти що стосуються людської вдачі характеру на відміну від чеснот діаноетичних тобто пов'язаних з мисленням розумом людини. По суті з етичною проблематикою ми стикаємося всюди де тільки має місце цілісне духовне філософське осмислення людини як у доарістотелівських...