75396

Предмет и задачи морфологии. Основные единицы изучения и описания

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Учение о форме раздел лингвистики основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части морфемы. К морфологии имеет отношение все то что выражается внутри слова будь то содержательные или формальные аспекты его устройства. Слово как лексическая единица или единица словаря это формально выраженная система всех его лексических значений. в центре внимания морфологии стоят грамматические характеристики слова.

Русский

2015-01-12

22.48 KB

10 чел.

1

1. Предмет и задачи морфологии. Основные единицы изучения и описания.

Морфология (грч. букв. «учение о форме») - раздел лингвистики, основным объектом которого являются слова естественных языков и их значимые части (морфемы). К морфологии имеет отношение все то, что выражается «внутри слова» (будь то содержательные или формальные аспекты его устройства).

Основная единица изучения и описания в морфологии - слово с его грамматическими изменениями и с его грамматическими характеристиками. *Помним, что слово представляет собой одновременно единицу и лексики, и грамматики. Слово как лексическая единица, или единица словаря, – это формально выраженная система всех его лексических значений. Слово как грамматическая единица – это система всех его форм с их грамматическими значениями Т.е. в центре внимания морфологии стоят грамматические характеристики слова.

Предмет морфологии составляют изменения слов как средства выражения грамматических значений, за которыми стоят абстрактные языковые отношения. Так, за формой род. п. стоит отношение принадлежности (крыша дома, платок матери); за личной формой глагола — отношение действия к его производителю (иду, пишешь, работает); за формой прилагательного — отношение признака к предмету (большой город, красная лента, красивое лицо).

Задачи морфологии:

  1.  Определить принципы объединения словоформ в лексему
  2.  Установить, какая часть значения словоформы является грамматической
  3.  Определить и установить характер грамматических категорий, соотнести их с характеристиками отражаемой в языке действительности, определить набор формальных средств, участвующих в формировании грамматических категорий
  4.  Изучить грамматические значения, выражаемые внутри слова

* В соответствии с этими двумя крупными задачами, морфологию часто делят на две области:

  1.  морфемику, в центре которой находятся понятия слова и морфемы
  2.  грамматическую семантику, изучающую свойства грамматических морфологических значений и категорий

Морфология, будучи учением о грамматической природе слова и его формах, прежде всего имеет дело с такими ключевыми понятиями, как грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая форма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був повязаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту обєкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...
47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.
47965. Трудове право. Конспект лекцій 1.3 MB
  Переведення працівників. Зміна істотних умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ст. Розірвання трудового договору у звязку зі змінами в організації виробництва і праці у тому числі ліквідації реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників ст.
47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у звязку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...