75444

Основні поняття про надзвичайні ситуації та оповіщення. Дії особового складу за сигналами ЦО. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я людей

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Надзвичайний стан це особливий правовий режим який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат створюють загрозу життю і здоровю громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командуванню та органам місцевого...

Украинкский

2015-01-12

123.5 KB

151 чел.

PAGE  4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника штабу ГУМВС

України в Харківській області

полковник міліції

Ю.О. Магда

____________ 2012

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Тема: Основні поняття про надзвичайні ситуації та оповіщення. Дії особового складу за сигналами ЦО. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я людей.

Навчальні питання:

1. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації.

2. Дії робітників, службовців при попереджувальному сигналі УВАГА ВСІМ! та мовних повідомленнях системи ЦО України.

3. Основні функції ОВС при ліквідації наслідків НС.

4. Захист особового складу під час НС.

5. Зразки текстів повідомлень ЦО.

Література:

1. Закон України Про Цивільну оборону України (із змінами, внесеними згідно із Законами № 555-XIV від 24.03.1999, № 2470-III від 29.05.2001)

 1.  Закон України Про правовий режим надзвичайного стану (№ 1550-III від 16.03.2000)
 2.  Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (№ 1809-III від  08.02.2000)
 3.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 3 серпня 1998 № 1198 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1376 від 29.07.1999 № 1006 від 09.08.2001)

1. Основні поняття про надзвичайні ситуації , оповіщення про загрозу надзвичайної ситуації.

Визначення надзвичайної ситуації визначене в Законі України Про Цивільну оборону. Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно Закону: повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення прав і свобод громадян, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України, Закон України Про правовий режим надзвичайного стану, інші закони України та Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.

Надзвичайні ситуації – це порушення нормальної життєдіяльності людей на  об’єкті чи території, викликане аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що  спричинили чи можуть спричинити людські та матеріальні втрати.

Надзвичайні ситуації поділяються на НС природного та техногенного характеру.

До НС природного характеру відносяться – небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація  ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських тварин, масове зараження сільськогосподарських рослин  хворобами чи шкідниками, зміна стану водяних ресурсів, біосфери та ін.

До НС техногенного характеру відносяться – транспортні аварії, пожежі, не спровоковані вибухи чи  їх загроза, аварії з викидом (погрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруджень та будинків, аварії на інженерних комунікаціях і спорудженнях життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах та ін.

Одним із основних завдань ЦО є оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, а також населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєний час, і постійне інформування їх про існуючу обстановку.

Це завдання у надзвичайних ситуаціях виконується за допомогою усих наявних технічних засобів єдиної національної системи зв’язку (ЄНСЗ).

Система оповіщення ЦО організується з урахуванням:

 •  структури державного управління;
 •  характеру і рівня надзвичайних ситуацій;
 •  наявності і місця розташування сил та засобів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Оповіщення організується відповідними органами ЦО та НС за схемою, затверженою начальником ЦО відповідного рівня.

Система оповіщення ЦО складається із:

 •  загальнодержавної, регіональних, та спеціальних систем оповіщення;
 •  локальних та об’єктових систем оповіщення;
 •  систем циркулярного виклику.

Система централізованого оповіщення ЦО повинна забезпечувати можливість циркулярного або вибіркового оповіщення посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також керівників визначених підприємств та населення в залежності від рівня надзвичайної ситуації і заходів, що належить невідкладно вжити. Для підвищення надійності централізованного оповіщення здійснюється дублювання передачі сигналів.

Оповіщення населення здійснюється за допомогою електросирен, телебачення, та мережі радіомовлення. Повідомлення, що передаються територіальними органами ЦО та потенційно небезпечними підприємствами, повинно передувати уривисте звучання електросирени та радіомовлення, що означає “Увага всім!”

Тексти звернень до населення повинні передаватися державною мовою, якою користується більшість населення в регіоні. А варіанти даних текстів повинні бути заздалегідь підготовлені і закладені на відповідних пунктах управління ЦО для різних надзвичайних ситуацій, а саме:

В мирний час:

 •  при аварії на АЕС;
 •  при аварії на хімічному об’єкті;
 •  при повені;
 •  при землетрусі, та інших НС.

На воєний час:

 •  - при виникненні “повітряної небезпеки”;
 •  -  при закінчені “повітряної небезпеки”;
 •  - при загрозі хімічного зараження;
 •  - при загрозі радіоактивного зараження.

2. Дії робітників, службовців при попереджувальному сигналі УВАГА ВСІМ! та мовних повідомленнях системи ЦО України.

При отриманні інформації про виникнення або реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації в ОВС області розвертається робота постійно діючих оперативних штабів. Керівниками оперативних штабів є начальники і заступники начальників відділів внутрішніх справ. Проводиться сповіщення і збір особового складу ОВС. Залежно від масштабу виникнення надзвичайної ситуації особовий склад може бути переведений на посилений варіант несення служби, в окремих випадках на казармене положення. Проводиться збір і узагальнення відомостей про стан оперативної обстановки в районі НС з подальшим докладом у вищестоящі інстанції. Встановлюється взаємозв'язок і обмін інформації з управлінням по НС та СЗН області, СБУ, прокуратурою та іншими зацікавленими органами.

Безпосередні дії співробітників міліції в місцях виникнення надзвичайних ситуацій визначені Статутом патрульно-постової служби міліції (розділ 13), який затверджений наказом МВС України № 404 -1994.

Інформація в органи внутрішніх справ про надзвичайні ситуації чи про погрозу виникнення НС надходить у чергову частину ОВС із місцевих штабів ЦО по телефону, або встановленим сигналам по апаратурі оповіщення П-160.

Первинні дії оперативного чергового:

Перевірити достовірність отриманого повідомлення про стихійну біду, аварію, катастрофу.

Уточнити відомості, що поступили, про час, місце, характер стихійної біди, аварії або катастрофи, їх масштаби.

Зареєструвати повідомлення і негайно доповісти про отриману інформацію начальнику ОВС, вищестоящому оперативному черговому.

Постійно здійснювати зв’язок  з гідрометеорологічними, аварійними, сейсмічними і іншими службами, нарядами міліції, що знаходяться в осередку ураження (зараження), а також збір інформації про характер, масштаби і інтенсивність стихійної біди, аварії і катастрофи.

Також, при надходженні інформації про НС, у залежності від її характеру та обстановки, що склалася, особовий склад СОГ екіпірується засобами індивідуального захисту негайно, а викликані по сигналу “Збір” співробітники екіпіруються по прибуттю.

У разі потреби, в ОВС, на базі чергової частини розгортається ХСП для оперативного відстеження розвитку надзвичайної ситуації. Пост повинен бути укомплектований приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Вжити заходів до евакуації осіб, що містяться в ІВС (кімнатах адміністративно затриманих).

По наданню начальника ОВС оперативний черговий:

- направляє до осередку ураження (зараження) оперативну групу, наряди міліції, несучі патрульно-постову службу на довколишній території для з’ясування обстановки на місці і вживання невідкладних заходів, при цьому інструктує їх про заходи безпеки і надання долікарської допомоги в осередку ураження (зараження);

- піднімає особовий склад по тривозі (або його частина);

- орієнтує сусідні ОВС про надзвичайну ситуацію;

- здійснює контроль за діями нарядів;

- організовує підготовку транспортних і інших матеріально-технічних засобів для перевезення і доставки особового складу до місця виконання оперативно-службових задач.

Після прибуття начальника ОВС, або особи, що його заміщає, оперативний черговий докладає про зміни оперативної обстановки і вжитих заходів.

Подальша робота ОВС здійснюється відповідно до розроблених планів по НС, у взаємодії з зацікавленими управліннями та відомствами.

Первинні дії співробітника міліції (патрульного, постового):

Негайно доповісти про надзвичайну ситуацію в чергову частину МВ (РВ) і до отримання вказівок продовжувати виконання раніше поставлених задач, одночасно контролюючи зміну обстановки в районі маршруту (поста).

Вжити заходів по забезпеченню безпеки населення, його порятунку, виходу (вивозу) потерпілих і наданню їм необхідної допомоги.

Інформувати населення про надзвичайну ситуацію і правила поведінки в цих умовах.

Сприяти посадовцям в організації і проведенні рятувальних і інших невідкладних робіт.

Шляхом візуального спостереження і опиту населення визначити в зоні свого поста, маршруту характер і масштаби наслідків стихійних лих, аварій і катастроф, стан охорони важливих об’єктів і матеріальних цінностей, а також морально-психологічний стан населення. Вжити заходів до організації звязку (по телефону, радіостанції, пішим посильним) з територіальним ОВС для передачі в його чергову частину отриманих відомостей і отримання відповідних розпоряджень.

В зоні свого поста, маршруту вжити заходів до зупинки руху транспортних засобів у момент надзвичайної ситуації, забезпеченню охорони матеріальних цінностей і майна громадян, попередженню і припиненню паніки, всіх видів правопорушень, розповсюдженню помилкових і провокаційних чуток, що викликають тривогу у населення.

Дії начальника органу внутрішніх справ:

Начальник ОВС під час вступу сигналу про виникнення стихійної біди, аварії або катастрофи уточнює час, місце, характер надзвичайної ситуації, її масштаби, вживає заходів до з’ясування розмірів зони поразки (зараження), метеорологічних і інших умов, наявність потерпілих, забезпечує виїзд на місце надзвичайної ситуації, орієнтує через чергову частину про стихійну біду, аварію або катастрофу наряди міліції, несучі патрульно-постову службу на довколишній території, і направляє їх до місця стихійної біди, аварії або катастрофи із задачею недопущення в зону поразки (зараження) транспорту і громадян.

Далі начальник органу забезпечує приведення органу в стан повної бойової готовності до функціонування в умовах надзвичайної ситуації (збір по тривозі і зосередження у встановленому місці оперативного штабу і особового складу), що створилася, і ухвалює рішення на організацію охорони громадського порядку.

До рішення начальник може провести рекогносцировку місцевості, а також її контрольно-технічне обстеження.

В рішенні визначаються:

а) сили і засоби, необхідні для надійного забезпечення громадського порядку, джерела їх надходження;

б) порядок блокування зони поразки (зараження) і використовування при цьому технічних засобів;

в) види і склад нарядів для охорони громадського порядку, їх задачі, особливі обовязки, склад резерву і порядок його використовування, заходи забезпечення безпеки особового складу;

г) організація регулювання дорожнього руху, надання допомоги і сприяння при виїзді потерпілих і евакуації населення з населених пунктів, що піддалися радіоактивному або хімічному зараженню, залучення транспортних засобів для цієї мети, а також проведення рятувальних і інших невідкладних робіт;

д) заходи щодо охорони громадського порядку в місцях розселення евакуйованого населення;

є) посилення охорони ощадних банків, телеграфів і інших важливих об'єктів, а також місць зберігання зброї і боєприпасів, зміст затриманих і арештованих;

ж) порядок обліку евакуйованого населення і здійснення адресно-довідкової роботи;

з) заходи по забезпеченню нагляду за дотриманням встановленого режиму в зоні поразки (зараження);

і) питання взаємодії органів внутрішніх справ з державними і суспільними організаціями;

к) організація проведення роз'яснювальної роботи по припиненню помилкових і провокаційних чуток, попередженню паніки, масового безладдя серед населення;

л) заходи по організації охорони державного, суспільного і особистого майна, залишеного в зоні поразки (зараження);

м) порядок перекладу особового складу на казармове положення, матеріально-технічного, медичного і іншого забезпечення;

н) порядок організації розвідки і управління силами і засобами органів внутрішніх справ умовах, що склалися.

Для підтримки постійної готовності сил та засобів органів внутрішніх справ по охороні громадського порядку, без зупинного керування ними, забезпечення протипожежної безпеки у зв’язку з виникненням НС техногенного або природного характеру, наказами начальників органів створені оперативні штаби, у склад яких входять перші керівники та найбільш підготовлені співробітники відділів та служб (наказ про створення Оперативного Штабу ГУМВС в області від 05.11.2007        № 734).

3. Основні функції ОВС при ліквідації наслідків НС.

Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоровя населення або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного стану на МВС покладаються такі заходи:

- встановлення особливого режиму вїзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

- посилення охорони громадського порядку та обєктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

- заборона страйків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 № 1198 на МВС покладені наступні функції щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:

Забезпечення охорони громадського порядку, ведення боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Надання допомоги органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, посадовим особам у проведенні відселення людей з місць, небезпечних для проживання.

Забезпечення участі сил і засобів (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно (пошуково) - рятувальних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.

Забезпечення охорони режимно-обмежувальних і карантинних зон у осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження і під час їх ліквідації, недопущення проникнення в зону НС випадкових осіб, стороннього транспорту, попередження випадків мародерства та злодійства з об'єктів державного та житлового фонду громадян, цілодобовий контроль за пересуванням транспортних засобів, супровід колон при можливому масовому відселенні громадян, підтримка громадського порядку та безпеки в місцях мешкання відселених людей;

Управління створенням і діяльністю таких функціональних підсистем єдиної державної системи:

 •  забезпечення охорони громадського порядку;
 •  безпека руху на автомобільних дорогах.

Також ОВС здійснюють взаємодію з Головним управлінням з питань НС облдержадміністрації при проведенні робіт з пошуку та рятуванню потерпілих в авіакатастрофах та при НС на водяних об’єктах.

4. Захист особового складу під час НС.

З метою захисту особового складу в ОВС маються засоби індивідуального захисту (наказ МВС України від 10.12.2007 № 474 “Про затвердження норм належності, озброєння, боєприпасів і засобів захисту, інженерного озброєння для органів і підрозділів ОВС та навчальних закладів на  мирний та воєнний час”).

Засоби індивідуального захисту охороняють від потрапляння усередину організму та на шкіряні покриви радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів. Вони поділяються на засоби індивідуального захисту органів подиху та засоби індивідуального захисту шкіри. До засобів індивідуального захисту відносяться також медичні засоби індивідуального захисту: пакет перев’язний медичний (ППМ), аптечка індивідуальна АІ-2, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8.

Засоби індивідуального захисту органів подиху. До них входять: протигази фільтруючі та ізолюючі, респіратори та найпростіші протипильна тканинна маска ПТМ-1 та ватяно-марлева повязка.

Протигаз – захищає органи подиху, очі та обличчя від радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів. Вдихуване повітря очищується від радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів за допомогою коробки, що фільтрує та поглинає, обладнана спорядженим спеціальним поглиначем та протидимним аерозольним фільтром. Маска служить для підведення очищеного повітря до органів подиху, а також для захисту обличчя та очей від влучення радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів.

Респіратори Р-2 забезпечують захист органів подиху від пилу, у тому числі і від радіоактивного пилу, а також від аерозолей, насичених бактеріальними засобами.

Засоби індивідуального захисту шкіри охороняють тіло від зараження крапельнорідинними отруйними речовинами, радіоактивним пилом та біологічними аерозолями. Вони складаються зі спеціального захисного одягу (загальновійськовий захисний комплект ОЗК, легкий захисний костюм Л-1, захисний комбінезон  та ін.).

Медичні засоби індивідуального захисту:

 •  пакет перевязний медичний (ППМ) призначений для накладення стерильних повязок на поранення та опіки;
 •  аптечка індивідуальна АІ-2 містить медичні засоби, призначені для профілактики та надання першої допомоги при радіаційному опроміненні або ураженні отруйними речовинами та бактеріальними засобами;
 •  індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 застосовується з метою знезаражування крапельнорідинних отруйних речовин, що потрапили на шкіру, одяг та взуття.

Крім засобів індивідуального захисту особового складу, існують і захисні спорудження.

Захисні спорудження поєднують у своєму понятті різні типи сховищ і протирадіаційних укриттів, призначених для захисту особового складу. Захисні спорудження можуть бути побудовані як завчасно, так і за особливим наказом. Завчасно будують, як правило, окремо розташовані чи убудовані в підвальну частину будинку спорудження, розраховані на тривалий термін експлуатації.

Захисні спорудження поділяються на дві категорії: сховища, що захищають від усіх засобів масового ураження, і протирадіаційні укриття (ПРУ), що надійно захищають від іонізуючого випромінювання при радіоактивному зараженні місцевості, а також, частково, від інших вражаючих факторів.

Для захисту особового складу, крім стаціонарних, можна використовувати сховища та укриття, що будуються у скорочений термін з готових дерев'яних чи залізобетонних конструкцій, або обладнуються в існуючих підвальних приміщеннях. Будівництво таких споруджень здійснюється по особливій вказівці.

Для даних споруджень характерна наявність фільтровентиляції, надійного електроживлення, санітарно-технічних пристроїв (водопроводу, каналізації, опалення), радіо і телефонного зв’язку, а також запасів води та продовольства.

Сектором ВМРТЦО штабу в органи внутрішніх справ надсилаються вказівки про уточнення списків співробітників і членів їхніх родин, на випадок проведення евакуаційних заходів.

Ці заходи розробляються в мирний час, у взаємодії з місцевими штабами ЦО. Визначаються пункти збору осіб, що підлягають евакуації, кількість необхідного автотранспорту та підприємства господарства України, що його виділяють, маршрути і райони евакуації.

Під час проведення евакуаційних заходів в ОВС із місць постійної дислокації особливу увагу варто звернути на збереження службової документації. Ці питання освітлені в розділі 18 наказу МВС  України № 08-1997 (Підготовка до евакуації. Евакуація матеріалів та робота з ними в особливий період).

5. Зразки текстів повідомлень ЦО При повітряній небезпеці.

“УВАГА! Говорить Управління з питань НС Держадміністрації.

ГРОМАДЯНИ!  Повітряна тривога!

Відключіть світло, газ, воду, нагрівальні прилади. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів. При необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку вийти на вулицю.

Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди або заховайтеся на місцевості.

Зберігайте спокій і порядок. Будьте уважні до повідомлень Управління з питань НС Держадміністрації”

Після закінчення повітряної небезпеки

“УВАГА! Говорить Управління з питань НС Держадміністрації.

ГРОМАДЯНИ!  Відбій повітряної тривоги!

Усім повернутися на свої робочі місця або місця проживання. Допоможіть при цьому хворим і людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу повітряного противника. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Уважно слідкуйте за повідомленням Управління з питань НС Держадміністрації”

При загрозі хімічного зараження

“УВАГА! Говорить штаб Цивільної Оборони.

ГРОМАДЯНИ!  Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. Надягніть протигази. Заховайте дітей у дитячі захисні камери. Для захисту поверхні тіла використовуйте спортивний одяг, комбінезони і чоботи. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки і плащі.

Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте харчові продукти і створіть в ємностях запас води. Вкрийте тварин і корми.

Оповістіть сусідів про отриману інформацію. Надайте необхідну допомогу хворим і людям похилого віку. Відключіть електроджерела.

Надалі дійте відповідно до вказівок штабу ЦО”

При загрозі радіоактивного зараження

“УВАГА! Говорить штаб Цивільної Оборони.

ГРОМАДЯНИ!  Виникла безпосередня загроза радіоактивного зараження.

Приведіть у готовність засоби індивідуального захисту і тримайте їх постійно при собі. По команді штабу ЦО надягніть їх. Для захисту поверхні шкіри від зараження використовуйте одяг.

Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте харчові продукти і створіть в ємностях запас води. Оповістіть сусідів про отриману інформацію. Надайте необхідну допомогу хворим і людям похилого віку.

Надалі дійте відповідно до вказівок штабу ЦО”

При можливому землетрусі

“УВАГА! Говорить штаб Цивільної Оборони.

ГРОМАДЯНИ!  У звязку з можливим землетрусом вжийте необхідні застережливі заходи. Відключіть газ, воду, електрику, загасіть вогонь. Оповістіть сусідів про отриману інформацію.

Візьміть необхідний одяг, документи, харчові продукти, воду і вийдіть на  вулицю. Надайте необхідну допомогу хворим і людям похилого віку.

Займіть місце подалі від будівель і ліній електропередач. Знаходячись у приміщенні під час першого поштовху станьте під дверний (балконний) отвір.

Зберігайте спокій і порядок. Уважно слідкуйте за повідомленнями штабу ЦО”

При аварії на хімічно-небезпечному об’єкті

“УВАГА! Говорить штаб Цивільної Оборони.

ГРОМАДЯНИ!  Сталася аварія на ________ з викидом сильнодіючих отруйних речовин _____.  Хмара зараженого повітря розповсюджується у напрямку ______.

У звязку з цим населенню, що проживає по вулицях __________ необхідно знаходитися у приміщеннях, провести додаткову герметизацію своїх квартир.

Населенню, що в даний час знаходиться по вулицях ______________ негайно покинути житлові будинки та приміщення підприємств, і вийти в район_________

Про отриману інформацію оповістіть сусідів. Надайте необхідну допомогу хворим і людям похилого віку.  Надалі діяти відповідно до вказівок штабу ЦО”

При аварії на атомній станції

“УВАГА! Говорить штаб Цивільної Оборони.

ГРОМАДЯНИ!  Сталася аварія на ________ атомній станції.

В районі ___________ передбачається випадання радіоактивних опадів.

У звязку з цим населенню, що проживає в указаних районах, необхідно знаходитися у приміщеннях, та  провести додаткову герметизацію своїх квартир.

Прийняти йодистий препарат. Скласти у поліетиленові пакети документи, гроші, коштовності, комплект верхнього одягу до сезону, харчові продукти на 2-3 дні.

При  оголошенні евакуації організовано зайняти місце поданому до вашого будинку транспорті. Підтримуйте спокій та організованість”

Тексти усіх оголошень передаються протягом 5 хвилин. При цьому, почувши сигнал оповіщення цивільної оборони необхідно діяти швидко, але без паніки. Необхідно пам’ятати, що у таких умовах дорога кожна хвилина.

ВАРІАНТИ ПОВІДОМЛЕНЬ

При аварії на хімічно небезпечному об’єкті

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (міста). Громадяни! Сталася аварія на ____________з виливом сильнодіючої отруйної речовини - аміаку.

Хмара зараженого повітря поширюється у напрямі селища ________.

В зону хімічного зараження потрапляють завод _______ і повністю селище ___________.

Мешканцям вулиць:________ ,__________ ,_____ - знаходитися в будинках. Провести герметизацію своїх квартир (будинків).

Мешканцям вулиць: ______,_______ , _________- негайно залишити житлові будинки, заклади, підприємства і вийти в район __________.

Надалі дійте згідно з вказівками відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

При аварії на атомних енергетичних установках

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району. Громадяни! Сталася аварія на атомній електростанції. В районі станції і населених пунктів _____________________________________________ очікується випадіння радіоактивних речовин.

Населенню цих пунктів знаходитися в житлових будинках. Провести герметизацію житлових приміщень і місць знаходження тварин.

Прийняти йодистий препарат. Надалі дійте згідно з вказівками штабу цивільного захисту.

При загрозі землетрусу

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району.

Громадяни! У зв’язку  з можливим землетрусом вимкніть газ, воду, електрику, погасіть вогонь у печах. Візьміть необхідний одяг, документи, продукти харчування, воду і вийдіть на вулицю. Займіть місця подалі від будинків, ліній електропередач. Сповістіть сусідів про одержане повідомлення.

Перебуваючи у приміщенні при першому поштовху станьте в дверний (балконний) проріз.

При загрозі повені

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району.

Громадяни! У зв`язку з підвищенням рівня води у річці ______ очікується підтоплення будинків у районі вулиць _____________________ і селища ________. Населенню, яке проживає на цих вулицях і в селищі, зібрати документи, необхідні речі, продукти харчування, воду, вимкнути газ та електроенергію і вийти в район ________ для реєстрації на збірному евакопункті (школа № 5) та відправлення в безпечні райони.

Аналогічні повідомлення будуть передаватися і під час інших аварій та стихійних лих.

Оповіщення про виникнення НС на АЕС здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення, що створюються за кошти станції. Ці системи повинні передбачати передачу з робочого місця диспетчера станції сигналу “Увага всім!” та мовних повідомлень на її промисловій зоні і в навколишніх населених пунктах, а також оповіщення про це чергових служб територіальних органів ЦО та НС.

Уздовж аміакопроводів, магістральних і відвідних нафто- і газопроводів за рахунок їх власників створюються спеціальні системи централізованого оповіщення чергових служб територіальних органів ЦО та НС, а також органів внутрішніх справ і населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи мають бути сполучені з відповідними регіональними системами централізованого оповіщення. Запуск цих систем здійснює оперативний черговий відповідного територіального органу ЦО та НС.

На потенційно небезпечних об’єктах, ураження від яких може досягти до населенних пунктів або інших підприємств, за їх рахунокстворюються локальні або об’єктові системи оповіщення, які мають сполучення з регіональними системами централізованного оповіщення. До таких систем входять абонентські мережі радіомовлення, відомчі радіотрансляційні вузли, вуличні гучномовці, електросирени, система централізованого виклику, а також магнітофони і магнітні стрічки з записаними текстами звернення.

Оповіщення населення покладається на оперативних чергових територіальних органів ЦО та НС, для чого можуть залучатися сили і засоби відповідних органів МВС. У населених пунктах де не передбачається цілодобове чергування територіальних органів ЦО та НС, їх функції можуть покладатися на чергових органів МВС.

Тексти усіх оголошень передаються протягом 5 хвилин. При цьому, почувши сигнал оповіщення цивільної оборони необхідно діяти швидко, але без паніки. Необхідно пам’ятати, що у таких умовах дорога кожна хвилина.

ВАРІАНТИ ПОВІДОМЛЕНЬ

При аварії на хімічно небезпечному об’єкті

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (міста). Громадяни! Сталася аварія на ____________з виливом сильнодіючої отруйної речовини - аміаку.

Хмара зараженого повітря поширюється у напрямі селища ________.

В зону хімічного зараження потрапляють завод _______ і повністю селище ___________.

Мешканцям вулиць:________ ,__________ ,_____ - знаходитися в будинках. Провести герметизацію своїх квартир (будинків).

Мешканцям вулиць: ______,_______ , _________- негайно залишити житлові будинки, заклади, підприємства і вийти в район __________.

Надалі дійте згідно з вказівками відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

При аварії на атомних енергетичних установках

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району. Громадяни! Сталася аварія на атомній електростанції. В районі станції і населених пунктів __________________________________________ очікується випадіння радіоактивних речовин.

Населенню цих пунктів знаходитися в житлових будинках. Провести герметизацію житлових приміщень і місць знаходження тварин.

Прийняти йодистий препарат. Надалі дійте згідно з вказівками штабу цивільного захисту.

При загрозі землетрусу

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району.

Громадяни! У зв’язку  з можливим землетрусом вимкніть газ, воду, електрику, погасіть вогонь у печах. Візьміть необхідний одяг, документи, продукти харчування, воду і вийдіть на вулицю. Займіть місця подалі від будинків, ліній електропередач. Сповістіть сусідів про одержане повідомлення.

Перебуваючи у приміщенні при першому поштовху станьте в дверний (балконний) проріз.

При загрозі повені

Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району.

Громадяни! У зв’язку з підвищенням рівня води у річці ______ очікується підтоплення будинків у районі вулиць _____________________ і селища ________. Населенню, яке проживає на цих вулицях і в селищі, зібрати документи, необхідні речі, продукти харчування, воду, вимкнути газ та електроенергію і вийти в район ________ для реєстрації на збірному евакопункті (школа № 5) та відправлення в безпечні райони.

Аналогічні повідомлення будуть передаватися і під час інших аварій та стихійних лих.

Оповіщення про виникнення НС на АЕС здійснюється за допомогою спеціальних систем оповіщення, що створюються за кошти станції. Ці системи повинні передбачати передачу з робочого місця диспетчера станції сигналу “Увага всім!” та мовних повідомлень на її промисловій зоні і в навколишніх населених пунктах, а також оповіщення про це чергових служб територіальних органів ЦО та НС.

Уздовж аміакопроводів, магістральних і відвідних нафто- і газопроводів за рахунок їх власників створюються спеціальні системи централізованого оповіщення чергових служб територіальних органів ЦО та НС, а також органів внутрішніх справ і населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження. Ці системи мають бути сполучені з відповідними регіональними системами централізованого оповіщення. Запуск цих систем здійснює оперативний черговий відповідного територіального органу ЦО та НС.

На потенційно небезпечних об’єктах, ураження від яких може досягти до населенних пунктів або інших підприємств, за їх рахунокстворюються локальні або об’єктові системи оповіщення, які мають сполучення з регіональними системами централізованного оповіщення. До таких систем входять абонентські мережі радіомовлення, відомчі радіотрансляційні вузли, вуличні гучномовці, електросирени, система централізованого виклику, а також магнітофони і магнітні стрічки з записаними текстами звернення.

Оповіщення населення покладається на оперативних чергових територіальних органів ЦО та НС, для чого можуть залучатися сили і засоби відповідних органів МВС. У населених пунктах де не передбачається цілодобове чергування територіальних органів ЦО та НС, їх функції можуть покладатися на чергових органів МВС.

Начальник сектору ВМРТЦО штабу ГУМВС

України в Харківській області

підполковник міліції               І.М. Гладцин

___________ 2012


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57679. Veterans Day 188.5 KB
  Veterans Day is observed with ceremonies at war monuments and cemeteries throughout the nation. Almost every village has a monument to veterans who served in one of the country’s wars.
57680. ЗІРКИ МУЗИКИ 108.5 KB
  It’s true because we can’t imagine our life without music. People all over the world are fond of music. They listen to music, they dance to music, they learn to play musical instruments. People make their own music too.
57681. The Beauty of Future Cities 40.5 KB
  Show the students some photos of the future cities. It can be initial slides of your power point presentation and ask them to guess what the theme of the lesson is. Right you are. Today we are going to have a talk about megacities of today and their future.
57682. Books are Our Friends. The World of Books 44.5 KB
  Objectives: Pupils’ learning outcomes: practical to present and give practice in the use of new words; will learn 8 new words; to present and give practice in the use of “be fond of”, will be able to express their attitude to reading and “be interested in” in the micro dialogues...
57683. Великобританія 59 KB
  So, we have refreshed our knowledge about our topic and it’s time for you to represent your own information about traditions in Great Britain. It was your home task for today.
57684. Favourite Clothes 116 KB
  Materials: a student book, pictures of clothes, cards with the names of clothes, cards with the task for reading, cards for practicing the phrasal verbs, pictures of three persons and cut sentences with their descriptions.
57685. The Earth does not belongs to us we belong to the Earth 36.5 KB
  The aim of the lesson: to develop the logical thought creative abilities, interest to learning English to our planet, to teach pupils to keep the environment clean. Equipment: pictures, songs, drawings, computers, CD, the song – M. D. “Save the Earth”
57687. Мої улюблені страви 43.5 KB
  Teacher: Very good! Я хочу дізнатися, про ваші вподобання на обід. Look at the blackboard, please (слайд 10). Використовуйте фрази «I like... for dinner», «I don`t like... for dinner». Але тепер вам треба пригадати назви продуктів за їхніми малюнками, які ви бачите на дошці.