75506

Пользовательские права (1С)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Пользовательские права 1С В Конфигураторе системы разделены функции создания набора пользовательских прав и создания пользователей. Количество наборов пользовательских прав в системе практически не ограничено. Доступ к списку наборов прав текущей конфигурации осуществляется через закладку Права окна Конфигурация. Внешний вид списка наборов прав зависит от положения переключателей Список Таблица в меню Действия главного меню Конфигуратора.

Русский

2015-01-15

111 KB

2 чел.

75. Пользовательские права (1С)

В Конфигураторе системы разделены функции создания набора пользовательских прав и создания пользователей. Количество наборов пользовательских прав в системе практически не ограничено.

Доступ к списку наборов прав текущей конфигурации осуществляется через закладку «Права» окна «Конфигурация».

Внешний вид списка наборов прав зависит от положения переключателей «Список»/ «Таблица» в меню «Действия» главного меню «Конфигуратора».

Для создания нового набора прав необходимо выбрать пункт «Новый» в меню «Действия». В списке наборов прав появится новая строка, а на экран будет выдан диалог для редактирования свойств нового набора прав (рис. 2.27).

Длина названия, которое может быть присвоено новому набору прав, практически не ограничена.

Новые наборы прав можно создавать путем копирования существующих наборов прав, используя возможности буфера обмена Windows. После удаления набора прав следует отредактировать свойства пользователей, которым был задан удаленный набор прав.

Рис. 2.27. Создание набора прав

Как и любой другой список, список наборов прав может быть отсортирован.

Так как список наборов прав является неотъемлемой частью конфигурации, его сохранение выполняется вместе с сохранением конфигурации в целом.

Определение прав заключается в установке совокупности разрешенных действий над объектами данных. Вся работа по определению набора прав ведется в редакторе пользовательских прав.

Для вызова редактора необходимо в списке прав выделить название, для которого необходимо редактировать права и в контекстном меню выбрать пункт «Редактировать».

Окно редактора прав похоже на окно «Конфигурация – Метаданные», но дерево метаданных содержит только те объекты метаданных, для которых могут быть назначены права. Назначение прав доступа к объектам метаданных выполняется в диалоге «Свойства элемента прав» (рис. 2.28), для вызова которого необходимо дважды щелкнуть мышью на наименовании типа данных или конкретного экземпляра данных нужного типа

в окне редактора пользовательских прав.

Рис. 2.28. Назначение прав доступа к объектам метаданных

Диалог организован в виде картотеки, имеющей только одну закладку – «Доступ». Закладка содержит окно со списком операций, которые можно осуществлять над выбранным объектом метаданных, если данная операция отмечена знаком слева от наименования операции.

Разрешение той или иной операции может автоматически включать разрешение других логически связанных с ней операций.

Кнопки, расположенные справа от операций, используются для постановки отметок сразу у всех операций: кнопка ставит метки, а кнопка - снимает.

Для быстрой установки всех прав (например, для администратора) в окне «Конфигурация – Права» необходимо выделить наименование набора прав, для которого требуется произвести установку, и в контекстном меню выбрать пункт «Установить все права». Для отмены всех прав надо выбрать пункт «Снять все права».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31749. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 137.5 KB
  Конверсійні операції це угоди агентів валютного ринку щодо обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на певну дату. Споткурс курс спот ціна валюти однієї країни виражена у валюті іншої країни. spot готівкова є угодою купівліпродажу валюти за курсом зафіксованим в угоді відповідно до якої обмін валют між банкамиконтрагентами проводиться як правило протягом 2х робочих днів не враховуючи дня укладення угоди. Валютний курс і котировки Поточним конверсійним операціям...
31750. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ПОЗИК 113.5 KB
  Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будьякого підприємства установи не повинна перевищувати 15 відсотків капіталу банку. Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати 60 відсотків розміру капіталу банку. Це обмеження не застосовується у разі якщо: 1 акції та інші цінні папери придбані банком у зв'язку з реалізацією права заставодержателя і банк не утримує їх більше одного року; 2 банком з метою створення фінансової холдингової групи придбані акції емітентом яких є інший банк; 3 цінні папери знаходяться у власності...
31751. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 66 KB
  Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку неприбуткове об’єднання учасників фондового ринку що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами управління активами інституційних інвесторів депозитарну діяльність діяльність реєстраторів та зберігачів утворене відповідно до критеріїв та вимог установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійна діяльність на фондовому ринку діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та...
31752. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З перейняття РИЗИКУ 119.5 KB
  ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З перейняття РИЗИКУ 1. Ймовірніснопсихологічні аспекти проблеми ризику в економіці 2. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків 3.
31753. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 108.5 KB
  ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1. Поняття та елементи ринкової інфраструктури ринку фінансових послуг 2. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект 3. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг 4.
31754. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ 107 KB
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1. Необхідність державного регулювання ринку фінансових послуг на етапі становлення його функціональної системи 2. Національний банк як орган державного регулювання ринку фінансових послуг 3. Методи регулювання банківської діяльності 4.
31757. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 108.5 KB
  Загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг встановлює Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та інші закони України з питань регулювання ринків фінансових послуг а також прийняті згідно з цими законами нормативноправові акти. При укладенні договору юридична або фізична особа мають право вимагати у суб'єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище...