75508

Формирование и ввод исходных данных в системе 1С: Предприятие

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Внимательно изучить нижеследующие задания и осуществить первичное заполнение справочников. В Плане счетов (меню «Операции» → раздел «План счетов») ввести активно-пассивный счет 38 «Пробный счет», который будет иметь количественный учет и субконто «Резервы».

Русский

2015-01-15

23.5 KB

0 чел.

77. Формирование и ввод исходных данных в системе 1С: Предприятие

1. Внимательно изучить нижеследующие задания и осуществить первичное заполнение справочников.

2. В Плане счетов (меню «Операции» → раздел «План счетов») ввести активно-пассивный счет 38 «Пробный счет», который будет иметь количественный учет и субконто «Резервы».

3. В Плане счетов ввести забалансовый счет 066 «Дополнительный счет» с субконто «Контрагенты» и «Договор комитента». Пометить счет на удаление и удалить его.

4. Пометить на удаление счета, введенные в ранее заданиях, и удалить их.

5. В справочник «Сотрудники» (меню «Справочники» → раздел «Сотрудники») ввести уборщицу по административно-управленческому персоналу, а также заведующую секцией «Торгового отдела» и уборщицу (по совместительству) по «Торговому отделу». Оформить их через один месяц после начала работы предприятия. В окне «Сведения о сотруднике» заполнить все реквизиты в закладки: «Общие», «Начисление зарплаты», по ходу заполнения закладки «Начисление зарплаты» в справочнике «Статьи затрат» исправить «Затраты на АУП» на «Затраты на зарплату АУП». Даты, суммы и счета вводить вручную.

6. В журнале документов «Приказы по кадрам» оформить приказы о приеме на работу сотрудников «Торгового отдела». Заполнить закладки: «Общие», «Начисление зарплаты», «Паспорт».

7. В журнале документов «Приказы по кадрам» оформить приказ об изменении окладов. С помощью кнопки «Подбор» увеличить оклад бригадира на 100 рублей.

8. Ввести покупателя со следующими реквизитами:

ЗАО «ЦИТ» ИНН 7729094730 Адрес: г.Москва, ул.Ильинка 8.

Р/с: 40702810138260101320 в Московском банке Сбербанка РФ

г.Москва

К/с: 30101810600000000…

БИК: 044525342

Через кнопку «Договоры» заполнить справочник «Договоры».

9. В справочник «Налоги и отчисления» (меню «Справочники» → подменю «Налоги» → раздел «Налоги и отчисления») ввести данные налога на имущество, подоходного налога и налога на пользователей автодорог 2,1%. Заполнить все платежные реквизиты.

10. В Плане счетов к счету 40 «Готовая продукция» ввести субконто «Номенклатура», «Места хранения».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2343. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії 45.5 KB
  Мета: вивчити адміністративно-територіальний устрій, соціальний та національний склад західноукраїнських земель, довести колоніальний характер політики австрійського уряду щодо українців; визначити роль реформ Марії-Терезії та Йосипа II у розвитку економічного й суспільного життя Галичини та Буковини.
2344. Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель у першій третині XIX ст 38 KB
  Мета: проаналізувати місце України в системі міжнародних відносин на початку XIX ст., висвітлити процес колонізації Російською імперією відвойованих у Туреччини українських земель, довести, що Україні відводилося у планах Наполеона I Бонапарта місце колонії, дослідити внесок українців у розгром наполеонівських військ, довести, що доля Азовського козацького війська була закономірним наслідком колонізаторської політики російського царизму щодо українства.
2345. Початок національного відродження 54 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст. та внеском її видатних представників у цей процес, ознайомити учнів із діяльністю українського дворянства щодо відновлення автономних прав України наприкінці XVIII ст.
2346. Поширення ідей Просвітництва в Західній Україні. 19.27 KB
  Мета: з’ясувати характер суспільно-політичного життя та витоки національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст., довести, що діяльність Руської трійці була виявом галицько-українського відродження; з’ясувати, чому альманах Русалка Дністрова називають “політичним маніфестом українства”.
2347. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-ті роки XIX ст. 20.71 KB
  Мета: розкрити причини поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні та створення масонських лож в Україні, проаналізувати діяльність декабристів в Україні та історичне значення декабристського руху для України, довести, що Польське повстання 1830-1831 рр. мало антиколоніальний і антифеодальний характер.
2348. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст 37.5 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань як кінцевий етап оцінювання знань з тем Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст., Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., оцінити рівень навчальних досягнень учнів та перевірити уміння застосовувати нубуті знання.
2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.
2350. Усі уроки до курсу Всесвітня історія 9 клас 1.04 MB
  Вікторіанська Британія. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Франція під владою Наполеона. Модернізація Японії. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Завершення територіального поділу світу. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
2351. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 33.5 KB
  Мета: показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст., довести, що російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні, ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі України.