75585

Традиційна американська їжа. Активізація ЛО теми «їжа»

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Практикувати учнів у читанні тексту і в аудіюванні автентичного тексту з метою отримання загального уявлення та з метою точного та повного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься, незважаючи на мовні труднощі.

Украинкский

2015-01-15

78 KB

2 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 44

Тема: Наука і культура. Дозвілля.

Підтема: Традиційна американська їжа. Активізація ЛО теми «їжа».

Мета: Практикувати учнів у читанні тексту і в аудіюванні автентичного тексту з метою отримання загального уявлення та з метою точного та повного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься, незважаючи на мовні труднощі.

Підготувати до самостійного висловлювання про національні традиції харчування американців. Активізувати в мові учнів ЛО теми «їжа».

Обладнання: підручник, "Match the pairs" (HO1), "Anagrams" (H02), автентичний текст для аудіювання "The Hamburger" (НО3); "Circle the letter" (HO4), "Complete the sentences" (HO5), "True or False" (HO6).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т:  Today we are going to talk about American Food. By the end of the lesson you should be able:

to identify main ideas and details from the authentic text for listening and from the text for reading;

to participate in common conversational exchange on the topic of our today's lesson.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: Ask as many questions as you can to get more information in connection with the following sentence.

We have visited the famous fast food restaurant in Kyiv.

ОCHOBHA ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice 1. Активізація лексичного матеріалу теми «Food» and «Fast Food».

1) Practising pronunciation. Виконання впр. 84а (стор. 62).

Read the words, word-combinations and sentences with the translations.

2) Matching. Перевірка знання лексики.

(HO1):

Match the pairs.

1. food

2. fast

3. hamburger

4. restaurant

5. salad bar

6. Help Yourself!

7. to drive

8. the drive-in section

9. to order

10. a lot of food

а) пригощайтеся

b) водити машину

с) замовляти

d) їжа

є)ресторан

f) багато їжі

g) салатний стіл (бар)

h) швидкий

і) булочка зі шніцелем

j) відділ для обслуговування відвідувачів

у автомобілях

Key: Id; 2h; Зі; 4е; 5g; 6а; 7b; 8j; 9с; 10f.

3) Practising vocabulary. Утворення речень.

Make your own sentences using the words from (HO1).

4) Lexical game. Гра "Anagrams". (H02):

Anagrams

Make up the words given in jumbled letters about food.

adrbe

klim

edemanol

efofce

rahburegm

crubcume

imraenagr

eeecsh

prpepe

nabe

nooin tcaror iprutn ytuhurg

Key: bread, milk, lemonade, coffee, hamburger, cucumber, margarine, cheese, pepper, bean, onion, carrot, turnip, yoghurt.

Listening 2. Практикування в аудіюванні автентичного тексту "The Hamburger".

1) Pre-Listening Activities. Етап підготовки до аудіювання.
Бесіда з учнями.

Т: What do you know about fast-food restaurants?

In what country was it first opened?

Are there any fast-food restaurants in Ukraine? In what towns?

Do you like fast-food restaurants?

What are your favourite foods?

2) While-Listening Activities. Етап слухання тексту та виконання вправ під час слухання.

a) Skimming. Первинне прослуховування тексту з метою отримання загального

уявлення про його зміст.

The Hamburger

The hamburger has no connection to ham. It got its name from the German town of Hamburg, which was famous for its ground steak. German immigrants to the United States introduced the "hamburger steak".

At the St. Louis World's Fair in 1904, hamburger steaks were served on buns for the first time. Hamburgers on buns were convenient and tasted good. This became the usual way of eating hamburgers.

How did the hamburger become the most popular, most typical American food? The introduction of the bun is an important part of the answer. Another important part is McDonald's, the fast-food restaurant.

The first McDonald's was opened in San Bernadino, California, in 1949. Hamburgers were the main item on its menu. People liked the restaurants fast-service. By the 1960's there were many McDonald's restaurants. McDonald's was a part of nearly every community in the United States. There were also other fast-food restaurants that sold hamburgers. McDonald's alone sold millions of hamburgers a year.

Today, of course, there are McDonald's restaurants around the word. The food they serve is considered typically American. And, althought McDonald's has expanded its menu, the main item on that menu is as always the hamburger.


6) Scanning. Повторне прослуховування тексту з метою повного й точного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься та критичного її осмислення.

(НО5):

Complete the sentences with one of the following words.

buns

connection

typical

community

introduction

convenient

  1.  The hamburger is not a type of ham. It has no_____to ham.
  2.  Americans first put hamburgers on small, round pieces of bread, or .
  3.  Eating hamburgers on buns is quick and easy. In other words, it's .
  4.  The hamburger is one of the most American foods.
  5.  The_____of the bun helped the hamburger to become popular.
  6.  Nearly every city or town in the United States has a McDonald's to serve the________.

3) Post-Listening Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятексто-вих комунікативних вправ.

а) Т: Answer the questions on the blackboard.

Who introduced the hamburger to the United States?

Where was in 1904 Word's Fair?

How do most people eat hamburgers?

What do most people eat at McDonald's?

What do you call convenience foods like hamburgers?

Why is the hamburger considered a typical American food?

б) Т: Tell about typical American food. Use the questions on the blackboard as a plan.

Reading 3. Пред'явлення тексту для читання "About American's Food", впр. 83 (стор. 61).

  1.  While-Reading Activities. Етап читання тексту та виконання вправ під час читання.

Т: Read the text and say if the sentences are true or false.

(H06):

True or False.

Americans enjoy food from all over the world.

Fast food restaurants in the USA served only hamburgers.

Americans eat out a lot.

Americans like ordinary restaurants, too.

You can take out a "doggy bag", if you can't finish eating your food in the restaurant.

True

False

2) Post-Reading Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятексто-вих комунікативних вправ.

а) Т: Answer the questions about the text on page 61-62.

б) Т: Tell about the advantages and disadvantages of eating out in the USA, using the questions as a plan.

Ill. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 846 (стор. 62), вивчити слова. Впр. 85 (стор. 62).

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

Т: What were we talking about today?

Was it interesting for you to talk about the background of modern fast food restaurants?

Why? 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48232. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ 874.5 KB
  Етика вивчає мораль як особливу сферу життєдіяльності людини аналізує природу структуру та соціальну роль моралі досліджує її походження історичний розвиток теоретично обґрунтовує певну систему моральних поглядів і норм. Терміном етичний мислитель позначав чесноти що стосуються людської вдачі характеру на відміну від чеснот діаноетичних тобто пов'язаних з мисленням розумом людини. По суті з етичною проблематикою ми стикаємося всюди де тільки має місце цілісне духовне філософське осмислення людини як у доарістотелівських...
48233. Конспект лекцій з логіки 682 KB
  Відповідно до нормативних вимог Закону Про освіту і Болонського процесу курс лекцій з дисципліни “Логіка†включає в себе такі теми: предмет структура і призначення дисципліни поняття судження основні закони логіки умовивід логічні основи теорії аргументації доведення тести й самостійні завдання з логіки. Засвоївши курс “Логіка†студенти повинні: Знати: основний зміст усіх тем світоглядний потенціал законів логіки категорій особливості логічного...
48234. Конспект лекцій з релігієзнавства 492 KB
  Релігієзнавство являє собою комплекс суспільних наук, об'єктом вивчення котрих є релігія. Кожна з цих наукових дисциплін, виходячи з специфіки свого предмета, розглядає ту чи іншу сторону цього складного явища, що дозволяє в рамках релігієзнавства представити його цілісну картину
48235. Теорія соціальної роботи 141 KB
  Вступ до соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. Вступ Зв'язки соціальної роботи з іншими дисциплінами мають взаємний характер. Адже здійснення соціальної допомоги передбачає попередній збір інформації її системний аналіз висування гіпотез побудову моделей розвитку.
48236. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ) 802.03 KB
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.
48237. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 5.35 MB
  Остов двигателя Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. Уравновешивание четырехцилиндрового однорядного двигателя Уравновешивание двухцилиндрового Vобразного двигателя.
48238. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 282.5 KB
  Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні Мовне законодавство в Україні Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. Правовий статус української мови.
48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розв’язання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та об’єктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...