75596

Кіно в Британії. Моє відвідування кінотеатру

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Обладнання: підручник Keyfcts bout film HO1 Trueorflse H02. T: In your notebook write 9 types of films. I will cll out one type of films t time. If you her one of your type of films put your hnd up nd cross the word out.

Украинкский

2015-01-15

58.5 KB

0 чел.

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів

Урок 55

Тема: Наука і культура. Дозвілля.

Підтема: Кіно в Британії. Моє відвідування кінотеатру.

Мета: Активізувати у мові учнів ЛО теми «Відвідування кінотеатру».

Підготувати до самостійного висловлювання про відвідування кінотеатру та переглянутий

фільм. Практикувати у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та

з метою максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в текст

(scanning).

Обладнання: підручник, "Key-facts about film" (HO1), "Trueorfalse" (H02).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т:  The topic of our lesson is "The cinema of Britain".

We are going to talk about your last visit to the cinema, too.

By the end of the lesson you should be able:

to activize the words and word-combinations learned at the previous lessons;

to identify main ideas and details of the text for reading;

to talk about your last visit to the cinema.

Warm-up  2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Game "Bingo".

T: In your notebook write 9 types of films.

Do it in pen on a new page of your notebooks or on a sheet of paper.

I will call out one type of films at a time.

If you hear one of your type of films, put your hand up and cross the word out.

The winner is the first student to cross out all his/her words and shouts "Bingo".

Pupil's grid.

Film Bingo.

Types of films: documentary, serial, screen, version, cartoon, horror film, western, thriller, comedy, science fiction film, action, romantic comedy, commercial, feature film, soap opera, adventure film, shocker film, etc.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Oral Practice 1. Практикування учнів у зв'язних непідготовлених висловлюваннях за темою.

1) Conversation. Бесіда з учнями про відвідування кінотеатру.

Т: What kinds of entertainment do you know?

How did people entertain themselves when there was no TV, radio or cinema?

Did they play games, sing, play musical instruments, go shooting?

How can we get entertained nowadays?

Is cinema available everywhere, no matter where you live?

What types of films do you know?

Did cinema become less popular nowadays?

Has video production flooded the market at present time?

But there are films which are hits with the public, aren't there?

Which hits have you recently seen at the cinema?

Which of them do you like best?

Finish the following sentence in your exercise books.

The last hit film I saw was...

2) Speaking. Підготовка до самостійного описування останнього відвідування кінотеатру та розповіді про враження щодо переглянутого фільму.

а) Т: Ask questions about this film. Do it in pairs. (НО1):

Asking the questions use the Key-facts about film.

Types of film____________________________________________________?

Film stars (all-star cast) perfect acting_________________________________?

Famous

producer,

director,

cameraman_____________________________________________________?

Gripping plot_________________________________________?

Sound equipment, music, beautiful song, soundtrack Special effects?

Mega-budget?

Famous studio?

(to be) box-offices success?    

Your own opinion?

б) Т: Tell about your last visit to the cinema, using your questions and Key-facts about film as a plan.

Reading 2. Пред'явлення тексту для читання "The cinema in Britain", впр. 41 (стор. 73).

1) Pre-Reading Activities. Етап підготовки до читання тексту.
Think about. Бесіда з учнями.

Т: What is the procedure of showing films in our country?

Do they show a new film before the main film now?

Are there a lot of "trailers" telling about new film before it?

Do you like the procedure of showing films in our country?

Have you ever read about the procedure of showing films in Great Britain?

What do you know about it?

2) While-Reading Activities. Етап читання тексту та виконання вправ під час читання.

а) Skimming. Переглядове читання тексту з метою отримання загального уявлення про його зміст.

Т: Look through the text and say in what paragraphs will you find the answers to the following questions.

What is more popular in Great Britain, going to the cinema or watching TV at home?

Are cinemas in Great Britain more comfortable than theatres?

б) Scanning. Читання тексту з метою максимально повного та точного розуміння всієї інформації, що міститься в ньому та критичного її осмислення.

Т: Read the text again and say if the sentences are true or false.

(HO2):

True or False.

In Great Britain the cinema is usually called "the pictures".

The first performance begins at four o'clock in the afternoon.

You can go in at any time and leave the cinema at any time, too.

There isn't any "trailers" before the main film in Great Britain.

Cinemas were less popular in the past than they are now.

Watching TV at home is more popular in Great Britain now.

Cinemas in Great Britain are usually larger and more comfortable than the theatres.

In some British towns the cinemas are closed on Sunday.

True

False

3) Post-Reading Activities. Контроль розуміння тексту та виконання післятексто-вих комунікативних вправ.

а) Т:  Answer the questions of ex. 42, p. 73-74.

б) Т:  Pretend to be a guide about London.

Give advice to the guests from Ukraine to go to the cinema in the afternoon. Tell them about the procedure of showing films in Great Britain and some opportunities to spend a pleasant afternoon or evening there. Use the questions to the text to help you.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.    

Впр. 43 (стор. 74). Поставити слова в алфавітному порядку.

Т: Do we need paying attention to the inner alphabet?

What is the main task of this exercise? Will it help you to consult any dictionary?

Summarizing   2. Підбиття підсумків уроку.

T: Do you know about the procedure of showing films in Great Britain and any opportunities to spend a pleasant afternoon or evening there now?

What things about going to the cinema in Great Britain impressed you most of all?

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 “мерехтіння†форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.