75708

Комитет (комиссия) по охране труда л/х предприяти

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Комитет комиссия по охране труда л х предприятия КОМИТЕТ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА рабочий орган управления охраной труда в организации обеспечивающий согласованные действия работодателя и работников направленные на создание здоровых и безопасных условий труда в организации Комитеты комиссии по ОТ далее К. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа Если в организации нет ни одной первичной профсоюзной организации то в...

Русский

2015-01-24

13.12 KB

1 чел.

28.  Комитет (комиссия) по охране труда л/х предприяти

КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА — рабочий орган управления охраной труда в организации, обеспечивающий согласованные действия работодателя и работников, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда в организации

Комитеты (комиссии) по ОТ (далее — К.) стали создаваться в организациях с 1993 г. в связи с принятием Основ законодательства Российской Федерации об охране труда. Такие К. существуют во многих европейских странах, наибольший опыт — в Германии. В соответствии со ст. 218 ТК РФ в организациях К. осуществляют свою деятельность на основе Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда, которое утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа

Если в организации нет ни одной первичной профсоюзной организации, то в состав К. могут войти представители работников, избранные на общем собрании (конференции) коллектива работников организации. Если в организации работает служба охраны труда, то в состав К., как правило, включаются специалисты этой службы. Со стороны работников в К. могут войти уполномоченные (доверенные) лица по охране труда (напр., из профсоюзов). Представители работодателей назначаются приказом (распоряжением) по организации. Создание К. оформляется соответствующим локальным нормативным актом (приказом руководителя организации по согласованию с профсоюзным органом)

Порядок формирования и организации деятельности совместных К. установлены в Типовом положении о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413. Положение о К. организации утверждается приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

Условия создания, деятельность и срок полномочий К. оговариваются в коллективном договоре или др. совместном решении работодателей и уполномоченных работниками представительных органов. Члены К. выполняют свои обязанности на общественных началах, если иное не оговорено в коллективном договоре.

В соответствии со ст. 218 ТК РФ К. организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований ОТ, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок УТ и ОТ на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора(соглашения) об ОТ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25162. Ф.Шеллінг про місце натурфілософії в системі знання 25.5 KB
  Система трансцендентального ідеалізму – це шлях від суб’єкта до об’єкта. А натурфілософія – це шлях від об’єкта до суб’єкта. А як в природі зародилося це ідеальне Цим ідеальним є дух або безкінцевий суб’єкт. В абсолютному розумі суб'єкт і об'єкт нерозривно пов'язані створюють цілісну нерозрізнюваність суб'єктивного й об'єктивного .
25163. Концепція локальних цивілізацій Тойнбі 27 KB
  Концепція локальних цивілізацій Тойнбі Заперечення лінійної універсальної моделі історії. Критика класичної теорії історії Тойнбі – культурноцивілізаційні моделі історії спираючись на доробок Шпенглера створив концепцію коловороту локальних цивілізацій; одиниця аналізу локальна цивілізація 21 Формування розвиток та занепад локальних цивілізацій Відмова від ідеї універсалізму історії і утвердження ідеї полілінійності варіативності багатоманітних історичних систем Майбутнє – не передбачуване залежить від вибору який робить те чи інше...
25164. Співвідношення науки і філософії в Античній культурі 22.5 KB
  А через досвід у людей виникає наука та мистецтво під мистецтвом в цьому контексті розуміється філософія. Та найвищою мудрістю яку Арістотель визначає як науку про граничні причини та начала є філософія. 1а філософія – знання про істину; це наука що досліджує суще як таке а також те що йому властиве само по собі. 1а філософія бажана заради самої себе і заради пізнання а не ізза корисності.
25165. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. (за Коретом) 24 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. за Коретом Австрійський філософ Корет виокремлює 3 види істини: логічну онтічну та онтологічну. З цього приводу Корет виділяє 3 концепції істини: кореспондентна відповідність пізнання і судження з предметом іншими словами це те що дійсно є консенсусна дещо вважається істинним якщо компетентні в цій області судді погодяться з цим та когерентна нове знання не має суперечити вже існуючому має узгоджуватися з ним.
25166. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини 32.5 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. Класичне визначення істини яке потім стало традиційним у філософії дав Арістотелькореспондентська теорія істини визначивши істину як відповідність наших знань дійсності. Це визначення істини визнавали такі мислителі як Аквінський Гольбах Гегель Фейєрбах а також Маркс.
25167. Філософські засади гуманітарного знання 28 KB
  Філософські засади гуманітарного знання Тривалий час для філософії головним напрямком орієнтації були ідеали природничого знання точність об’єктивність повторюваність результату. Проте досить давно було підміченим що значна частина гуманітарного знання яке отримує своє коріння в культурі і з яким дуже тісно виявляється пов’язаним філософське знання не знаходить адекватного відображення в теорії і методології природничого знання. Головні проблеми гуманітарного знання властиві також і філософії – пізнавальне і ціннісне відношення людини...
25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.
25169. Ідея поступу в філософії історії Просвітництва 24 KB
  Ідея поступу загальносвітоглядна ідея що відображає віру в прогрес і є символом європейської цивілізації. Активного розвитку в епоху Просвітництва набуває ідея розвитку. Ідея поступу розглядає історію як певний процес що прямує до досконалості. Також ідея поступу включає в себе ідею породження тобто кожна наступна стадія розглядається як результат попередньої.
25170. Поняття феномену у феноменологічній філософії 31 KB
  Поняття феномену у феноменологічній філософії Феномен від грецьк. У феноменології Гуссерля Ф. дається в принципово іншій – феноменологічній – установці. Після процедури феноменологічної редукції очищення змісту свідомості від натуралізму та психологізму цей зміст постає як інтенційна даність ноезоноематичних актів що конституюють змістовний результат пізнання.