76129

Основні умови підвищення рівня інвестиційної безпеки економіки України

Реферат

Финансы и кредитные отношения

Розвиток економічних систем будьяких рівнів повязаний з інвестуванням капіталу. Окрім власного капіталу субєкти господарської діяльності використовують залучений та позиковий капітал. Саме інвестиції на думку і створюють передумови для забезпечення зростання.

Украинкский

2015-01-29

106.52 KB

6 чел.

ЗМІСТ

1.Сутність інвестиційної безпеки держави

2. Критерії та індикатори оцінки рівня інвестиційної безпеки України

3. Основні загрози інвестиційної безпеки України

4. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтин: вплив на інвестиційну безпеку держави

5. Основні умови підвищення рівня інвестиційної безпеки економіки України

ВСТУП

Розвиток економічних систем будь-яких рівнів пов’язаний з інвестуванням капіталу. Окрім власного капіталу суб’єкти господарської діяльності використовують залучений та позиковий капітал. Саме інвестиції, на думку і створюють передумови для забезпечення зростання. Але є очевидним, що будь-який розвиток завжди пов’язаний зі зменшенням ступеня безпеки. Саме це надає актуальності проблематиці використання інвестицій, особливо із зовнішніх джерел, для забезпечення економічного зростання, не порушуючи при цьому належного рівня фінансової безпеки суб’єкта.

Виявлення, ідентифікація та вимір факторів ризику, небезпек і загроз є одним з найважливіших завдань забезпечення економічної та інвестиційної безпеки. Під ризиком при цьому розуміють векторну (тобто багатокомпонентну) величину, вимірювану, наприклад, за допомогою статистичних даних або розраховану за допомогою імітаційних моделей, що включають кількісні показники, а саме: величину збитку від впливу того чи іншого фактора ризику; імовірність (частоту) виникнення небезпечного фактора; невизначеність у величинах, як збитку, так і ймовірності.

1. СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Міністерство економіки в „методиці розрахунку рівня економічної безпеки україни” зазначає, що інвестиційна безпека – це такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку про належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів.

Таким чином, інвестиційна безпека - це такий стан рівня інвестицій, який дає можливість оптимально задовольняти поточні інвестиційні потреби національної економіки за обсягом і структурою з урахуванням ефективного використання й повернення коштів, які інвестуються, оптимального співвідношення між розмірами внутрішніх і зовнішніх інвестицій, іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за кордон, підтримання позитивного національного платіжного балансу.

У найбільш узагальненому вигляді інвестиційну складову економічної безпеки можна визначити як сукупність нормативно-правових, соціальних і екологічних умов, які визначають тип і динаміку відтворювального процесу, що забезпечують надійність відшкодування та ефективність вкладеного капіталу.

Нормативний аспект інвестиційної безпеки є поєднанням стану і процесу розвитку, що гарантовані державою. Кінцева мета цього поєднання - конкурентоспроможність економіки, а засіб її досягнення - інструменти індикативного регулювання інвестування та механізми саморозвитку (рис1).

Поняття «інвестиційна безпека» означає також процес забезпечення такого стану інвестиційної сфери, за якого економіка здатна зберігати й підтримувати такий рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх та зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку та соціально-економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення.

Рис 1. Позитивний та нормативний аспекти інвестиційної безпеки

Важливим моментом для усвідомлення цілісної конструкції інвестиційного процесу та інвестиційної безпеки є визначення їхнього об'єкта і суб'єкта інвестування.

Інвестиційний об'єкт - будь-який об'єкт (країна, регіон, галузь, підприємство тощо), на який спрямовані інвестиції.

Суб'єктами, з одного боку, виступають учасники - власники вільних інвестиційних ресурсів (банки, фінансові компанії та інші інвестиційні інститути, а також приватні інвестори), а з іншого - підприємства, організації та ін., що мають потребу в інвестиційних ресурсах. Важливою стороною інвестиційної діяльності є посередники, котрі забезпечують взаємодію інвестиційних інститутів зі споживачами інвестиційних ресурсів. У цілому основні суб'єкти інвестиційної безпеки такі: держава, особа, підприємство, регіон, світове співтовариство. Саме взаємодія цих суб'єктів визначає характер, ступінь та особливості інвестиційної діяльності та інвестиційної безпеки. Крім того суб'єкти переважно і є джерелом суб'єктивних та об'єктивних ризиків і загроз інвестиційній безпеці. Склад потенційних суб'єктів інвестиційного процесу подано на рис. 2.

Рис. 2. Склад потенційних суб’єктів інвестиційного процесу

2. КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

На даний час розроблено багато варіантів оцінки інвестиційної безпеки; вітчизняні та іноземні науковці у своїх працях запропонували свої підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості на мікро-, мезо- та макрорівнях. Великою популярністю сьогодні користуються результати аналізу інвестиційної привабливості країн, представлені відомими інвестиційними, консалтинговими компаніями і рейтинговими агентствами, а також великими корпораціями, біржами і фінансовими групами та бізнес-журналами, що представляють їхні інтереси. До найвідоміших належать оцінки інвестиційної привабливості окремих країн від world bank, institutional investor, business environment risk index (beri), moody’s investor service, та ін.

На основі методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки україни здійснимо аналіз та оцінку рівня інвестиційно-інноваційної безпеки україни за допомогою відповідних індикаторів.

Валове нагромадження основного капіталу характеризується поступовим збільшенням у 2010-2012 роках, але у відсотках до ввп значення показника нижче критичного рівня (18 %) у 2010, 2011 та за і квартал 2014 року (табл. 3).

Таблиця 3.

Аналіз ВВП України у 2010-2014 рр.

роки

номінальний ввп (в факт. цінах)

валове нагромадження основного капіталу

млн. грн.

відхилення від попереднього року

млн. грн.

%

млнгрн.

% ввп

2010

1082569

+169224

+18,5

183867

17

2011

1316600

+234031

+21,6

229403

17

2012

1408889

+92289

+7,0

275347

20

2013

1454931

+46042

+3,3

256575

18

2014 (і кв-л)

313047

51756

17

Відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу капітальних інвестицій у 2010-2011 роках становило 90 % та 92%, що вище оптимального рівня у 85 % і є позитивною характеристикою даного індикатора, але це обумовлено незначними обсягами як вартості нововведених основних засобів, так і капіталовкладень. Даний висновок підтверджується високим ступенем зносу основних засобів (74 – 77 %).

Індекс легкості ведення бізнесу демонструє відносне покращення рейтингу україни в 2013 – 2014 роках, але значення індексу є досить низьким та коливається в межах 2,12 – 3,14 за 5-бальною шкалою (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка індексу легкості ведення бізнесу та індексу інвестиційної привабливості україни у 2010-2014 рр.

На думку більшості експертів, оцінки негативних тенденцій початку 2014 року в україні пов’язані з загальною політичною та економічною нестабільністю, геополітичним конфліктом з росією, невиправданими надіями на швидкі та професійні дії нового уряду з подолання кризи та відсутністю реальних змін.

За даними державного комітету статистики України очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності пов’язані зі збільшенням обсягів виробництва продукції тваринництва та поліпшенням фінансового стану сільськогосподарських підприємств (хоча за сезонно згладженими значеннями цього показника спостерігається їх протилежна динаміка); зниженням цін на окремі види продукції тваринництва і підвищенням цін на продукцію рослинництва; зростанням продуктивності праці у тваринництві. Очікування промислових, торгівельних, будівельних, транспортних підприємств пов’язані зі зменшенням кількості працівників; зменшенням запасів готової продукції; погіршенням фінансового стану та загального обсягу інвестицій. Очікування підприємств сфери послуг пов’язані з погіршенням бізнес-клімату та зниженням попиту у сфері фінансових та нефінансових послуг; зростанням цін на послуги; зниженням рівня забезпеченості замовленнями у сфері нефінансових послуг; зменшенням капітальних витрат у сфері фінансових послуг; загальним зниженням рівня рентабельності.

Розрахункові значення наступного індикатора - відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ввп протягом 2010-2012 років знаходяться в межах незадовільних значень, а у 2009 та 2013 роках вдвічі нижче ніж критичний рівень 4 %, що свідчить про вкрай недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в україну (рис. 2). Частка економіки україни в світовому ввп протягом 2011-2013 років становила 0,2 %, отже, слід констатувати, що значення даного індикатора є небезпечним.

Рис. 5. Динаміка відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ввп в україні у 2009-2013 рр.

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ввп протягом 2009-2013 років становить менше 1 %, що свідчить про критичне значення даного індикатора. Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств, у середньому за 2010-2013 роки становила 16,1 %. Причому, протягом 2011-2012 років спостерігається незначна позитивна динаміка, але у 2013 році питома вага таких підприємств у загальній кількості промислових підприємств знов зменшується до 16,8 %. Розрахункові значення даного індикатора знаходяться ближче до незадовільного рівня.

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції у середньому за 2010-2013 роки становила 3,55 %, що лише на 0,55 % перевищує критичне значення даного індикатора.

Відношення витрат на наукові та науково-технічні роботи за рахунок держбюджету становило у середньому за 2010-2013 роки лише 0,009 % ввп, що значне нижче від мінімально рекомендованого значення даного індикатора. Наочно динаміка показників інноваційного розвитку економіки україни представлена на рис. 6.

Рис. 6. Динаміка вибіркових індикаторів інноваційного розвитку економіки україни у 2010-2013 рр.

 

За результатами узагальнення даних виявлено, що головними чинниками, які знижують рівень інвестиційно-інноваційної безпеки економіки україни, є:

- недостатній рівень валового нагромадження основного капіталу;

- високий ступінь зносу основних засобів;

- погіршення індексу інвестиційної привабливості;

- загальна політична та економічна нестабільність;

- геополітичний конфлікт з росією;

- негативні очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності;

- недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в україну;

- низький рівень інноваційної активності підприємств поряд з незадовільним рівнем фінансування за рахунок коштів держбюджету;

- посилення тиску на бізнес з боку владних структур і зарегульованість ринку, корупція.

Із цього випливає, що україна є непривабливою для інвесторів через незадовільний стан правової, судової та податкової систем.

У той же час варто підкреслити, що україна приваблює інвесторів такими позитивними фактами і змінами, як: успішне проведення футбольного чемпіонату євро-2012, що покращило імідж нашої країни у світі; полегшення митних процедур у контексті прийняття нового митного кодексу та змін до закону про дозволи; позитивні зміни для міжнародних компаній у нафтогазовидобувній сфері та іт-бізнесі; наявність незначної, але позитивної динаміки валового нагромадження капіталу; покращення індексу легкості ведення бізнесу в Україні.

У свою чергу фінансово-економічна криза призвела до значного згортання інвестиційної діяльності в україні. Негативним моментом є і те, що процес відновлення інвестиційної активності в післякризовий період розпочався із суттєвим відставанням від динаміки економічного зростання.

3. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Однією з найважливіших складових економічної безпеки є інвестиційна безпека. Інвестиційна безпека держави забезпечується за умов дотримання граничної норми інвестування, що дає можливість: відтворювати науково-технічний та інтелектуальний потенціал нації; здійснювати розширене відтворення основного капіталу; підтримувати конкурентоспроможність економіки; гарантувати зростання ввп на рівні завдань соціально-економічного розвитку і міжнародного співробітництва; створювати стратегічні резерви; долати депресивні явища у регіонах країни; зберігати і відновлювати природні ресурсі; утримувати на безпечному рівні екологічні параметри.

Важливість і необхідність визначення та забезпечення належного рівня інвестиційної безпеки країни полягають у можливості запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам національним інтересам, які виникають в інвестиційній сфері. Як відомо, україна є достатньо відкритою економікою (обсяг зовнішнього боргу станом на кінець першого півріччя 2013 р. Становив 134,4 млрд. дол. а, у обсязі боргу частка недержавного сектору США становила 60,8 %). Це підтверджують і показники платіжного балансу україни. І як наслідок підвищуються ризики негативного впливу зовнішніх факторів на безпеку країни. Тому за формування інвестиційної політики постає важливе завдання ідентифікації можливих загроз, виявлення причин їхньої появи та визначенняможливостей і способів протидії їм.

Важливо для  формування інвестиційної політики визначити та оцінити рівень інвестиційної безпеки  держави за допомогою  систему індикаторів та порогових значень індикаторів.(табл.6)

Таблиця 6. Індикатори інвестиційної безпеки україни протягом 2006-2012 рр.

Показник

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

ввп,млрд. грн

544153

720731

948056

913345

1094607

1316,6

1409,0

обсяг інвестицій, % до ввп(порогове значення індикатора не менше 25%)

23

26,2

24,6

16,6

13,8

14,1

24,4

обсяг піі, млн..дол.

21607,3

29542,7

35616,4

40053,0

44806,0

49996,0

64044,0

приріст піі за рік, млн. дол.

4717,3

7935,4

6073,7

4436,6

4753,0

4560,0

4129,0

приріст піі,% до ввп (порогове значення 5%)

4,4

5,6

4,1

3,8

3,1

2,77

2,34

Індикатори інвестиційної безпеки характеризують ступінь прояву відповідних загроз. Одним з найважливіших показників, що характеризує ступінь розвитку країни, є відношення обсягу інвестицій в основний капітал до ввп. Протягом аналізованого періоду даний показник мав “безпечне” значення лише у 2007 році – 26,2 % і має тенденцію до зменшення, що свідчить про недостатність інвестицій в основний капітал і неспроможність забезпечити необхідну матеріально-технічну базу для потреб економіки. Щодо піі слід зазначити, що хоча їх обсяг збільшується протягом 2006-2012 рр., приріст піі до ввп з кожним роком зменшується ( з 4.4% до 2,34%) і сягає небезпечного рівня, оскільки ввп зростає більш швидкими темпами. Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до вартості основних фондів знизилося з 7,9 % у 2006 р. До 3,6 % у 2011 р., що в умовах високої зношеності основних засобів (понад 70 %) свідчить про реалізацію загрози старіння матеріально-технічної бази виробництва і зниження здатності вітчизняних підприємств випускати конкурентоспроможну продукцію. Показник частки вітчизняних інвестицій в основний капітал до ввп упродовж 2006-2012 рр. Змінився неістотно (з 15,9 % до 15,5 %) і є нижчим від порогового значення (17 %), що характеризує низький рівень інвестиційної активності в країні. Поряд з недостатньою активністю вітчизняних інвесторів істотною загрозою економічній безпеці україни є монополізація іноземним капіталом стратегічних галузей економіки, про що опосередковано може свідчити зростання частки прямих іноземних інвестицій у ввп з 20,7 % у 2006 р. До 30,9 % у 2012 р. (що у 5 разів перевищує порогове значення).

Такий низький рівень інвестиційної безпеки пояснюється відсутністю широко кола об’єктів інвестування та недосконалістю механізмів інвестування, а також відсутністю розвиненого інвестиційного ринку. Це проявляється, у свою чергу, недосконалістю ринку цінних паперів, який характеризується низьким рівнем капіталізації, ліквідності та прозорості; відсутністю достатньої кількості фінансових інструментів у вільному обігу, які є основним об’єктом інвестицій індивідуальних інвесторів; наявністю невирішених питань щодо захисту прав інвесторів; недовірою населення до фінансових інститутів та органів державної влади; відсутність стратегіїзалучення прямих іноземних інвестицій .

В результаті дослідження виявлені загальні тенденції в інвестиційній сфері держави та основні чинники інвестиційної безпеки. Проведений аналіз довів що інвестиційна безпека україни перебуває на досить низькому рівні, оскільки інвестиційні потоки настільки незначні, що не можуть забезпечити сталого економічного зростання країні, не відбувається відновлення основних засобів, модернізація економіки та її структурна перебудова. Інвестиційний клімат з ряду описаних причин є незадовільним і не забезпечує умов для притоку інвестицій у важливі для розвитку країни напрямки.   

Загалом, стан інвестиційної безпеки регіонів україни найбільш чутливий до зміни таких показників, як відношення інвестицій в основний капітал до ввп та частки вітчизняних інвестицій в основний капітал у ввп. Отже, для зміцнення інвестиційної безпеки насамперед необхідно оптимізувати частку нагромадження у ввп, при цьому основними засобами як на державному, так і на регіональному рівні мають стати заходи з активізації діяльності вітчизняних інвесторів.  

Усі перелічені проблеми формують несприятливий інвестиційний клімат і перешкоджають притоку зовнішніх і активізації внутрішніх інвестицій, що ускладнює підтримання належного рівня фіінансової безпеки. Тому важливо усвідомлювати наслідки погіршення рівня інвестиційної безпеки і вживати заходів щодо його оптимізації.

4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕЙТИН: ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

За даними Держстату, за 9 місяців 2013 року в економіку україни іноземними інвесторами вкладено 3722,0млн.дол.сша прямих іноземних інвестицій.

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку україни прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2013 р. Становив 56565,2 млн.дол. США, що на 2,3 відсотка більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 1245,6 дол. Сша.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 18712,0 млн.дол.США, Німеччина – 6194,8 млн.дол.США, Нідерланди – 5504,0 млн.дол.США, Російська Федерація – 3842,1 млн.дол.сша, австрія – 3216,4 млн.дол.сша, велика британія – 2724,4 млн.дол.сша, віргінські острови (брит.) – 2452,4 млн.дол.сша, франція – 1843,0 млн.дол.сша, швейцарія – 1277,5 млн.дол.сша та італія – 1259,0 млн.дол.сша.

Інвестування здійснюється в специфічних умовах макросередовища, що оцінюється суб'єктами інвестиційної діяльності за допомогою сукупності характеристик інвестиційного клімату. Процес формування інвестиційного клімату необхідно розглядати як важливий елемент відтворення фінансової безпеки держави. Є різні підходи до розуміння суті інвестиційного клімату.

Так, інвестиційний клімат характеризують як особливу підсистему в інституціональній економіці, що створює передумови для поліпшення використання суспільно-економічних відносин у процесі розвитку і науково-технологічного оновлення продуктивних сил суспільства під час активної інвестиційної діяльності, як з боку вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. При цьому прихильники такого підходу вказують на високу міру динамічності параметрів інвестиційного клімату в будь-якій господарській системі.

Інший підхід розглядає формування інвестиційного клімату як багаторівневий процес, виділяючи систему чинників на різних рівнях його формування. У контексті такої логіки виокремлюють вісім рівнів, що впливають на формування інвестиційного клімату чинників: рівень розвитку інвестиційної сфери, рівень розвитку продуктивних сил, стан фінансово-кредитної системи, статус іноземного інвестора, стан інвестиційного ринку, інвестиційна активність населення, правове поле, політична свобода адміністрації.

Інвестиційний клімат розглядають також як сукупність політичних, економічних, юридичних, соціальних та інших чинників, які визначають у кінцевому рахунку ступінь ризику капіталовкладень і можливість їх ефективного використання. Поняття інвестиційного клімату характеризується складністю й комплексністю та розглядається як на макро-, так і на мікро-економічному рівні. На макроекономічному рівні воно містить показники політичного (включаючи законодавство), економічного й соціального середовища для інвестицій.

Для потенційних інвесторів під час аналізу політичної ситуації вирішальну роль відіграють політика держави відносно іноземних інвестицій, можливість націоналізації іноземного майна, участь держави в системах міжнародних договорів з різних питань, стабільність державних інститутів, спадкоємність політичної влади, ступінь державного втручання в економіку та ін.

У цілому інвестиційний клімат - це сукупність політичних, соціально-економічних, соціальних, культурних, організаційно-правових і географічних факторів, що притаманні тій чи іншій країні, які приваблюють або відштовхують інвесторів вкладати свої засоби в ту чи іншу господарську систему (економіку країни, регіону, підприємство).

Характер інвестиційного клімату обумовлюється стабільністю чинного законодавства, ефективністю існуючої інвестиційної політики держави, окремих секторів і галузей економіки, регіонів та суб'єктів господарювання, наявністю дієвої системи управління інвестиціями, розвитком страхування інвестиційних ризиків, характером інвестиційного співробітництва, наявністю спеціалізованих банківських установ, фондів і трастів, інвестиційних компаній і дилерів, ступенем вирішення питання про приватну власність на земельні ділянки, стабільністю і конвертованістю національної валюти, а також ступенем привабливості інвестиційних проектів. Структура інвестиційного клімату визначається якісним рівнем розвитку багатьох чинників, наведених на рис. 7.

 

 

 

 

Рис. 7. Структура інвестиційного клімату

Найвідомішими авторитетними системами оцінок інвестиційного клімату є рейтинги institutional invest, euromoney та beri.

Рейтинг institutional invest це насамперед рейтинг (оцінка) кредитоспроможності країн. Він складається за участю експертів ста провідних міжнародних банків. Такі оцінки робляться кожних півроку за комплексним показником, що враховує різні аспекти і параметри платіжної спроможності та інвестиційної привабливості 135 країн.

Рейтинг euromoney базується на дослідженні трьох груп індикаторів: ринкових – 40%; кредитних – 20%; політико-економічних, які включають політичний ризик, економічне становище та прогноз економічного розвитку – 40%.

При формуванні рейтингу в інформаційній системі beri (business environment risk index) оцінюються політична стабільність, ставлення до зарубіжних інвестицій, націоналізація, девальвація, платіжний баланс, бюрократичні питання, темпи економічного зростання, можливість реалізації угод, витрати на заробітну плату, продуктивність праці, інфраструктура, умови коротко- та довгострокового кредитування .

5.  ОСНОВНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Згідно з останніми розрахунками світових рейтингових компаній, Україна потрапляє в категорію держав з низьким рівнем інвестиційної безпеки (в 2009 році − 76 місце з 91 країни). Отже, в коротко-і середньостроковій перспективі без виявлення причин і впровадження сукупності ефективних заходів щодо поліпшення інвестиційного статусу країни україні не вдасться підвищити рівень інвестування для повноцінного економічного зростання.

На фоні загальної економічної нестабільності та розвитку глобальних інтеграційних процесів, саме інвестиційна складова може виявитися вирішальним фактором забезпечення необхідного рівня фінансової стабільності держави. Враховуючи мінливу кризову ситуацію в грошово-кредитній сфері функціонування економіки, інвестиційні вкладення можуть стати вирішальним фактором для покращення в діяльності реального сектора економіки та україни в цілому.

Активізація інвестиційних процесів нині є найважливішою передумовою покращення рівня  платоспроможності окремих суб’єктів господарювання, виведення підприємств зі стану банкрутства, підвищення конкурентоспроможності національної економіки .

Коли поняття інвестиційної безпеки застосовується в діагностиці функціонування суб’єкта господарювання, а зокрема в питаннях антикризового управління, то визначення показників є порівняно простим моментом. Інвестиційна діяльність є складовою (окрім фінансової та операційної) загального економічного функціонування підприємства чи організації, яку можна охарактеризувати за рахунок показників ефективності інвестицій (чиста приведена вартість, внутрішня норма дохідності) або на основі інформації про грошові потоки (індекс дохідності, індекс прибутковості та період окупності інвестицій). Існують встановлені нормативи, які однозначно оцінюють ефективність загальної інвестиційної політики, яка прийнята на підприємстві.

Досліджуючи інвестиційну безпеку на макрорівні, ми маємо більше суб’єктивних факторів, ніж однозначних індикаторів.

Компанії, які займаються управлінням інвестиційних проектів, мають власну методику для розрахунку стану інвестиційної безпеки україни, які виводить сукупний індекс на основі розрахунку об’єктивних і суб’єктивних показників за певними категоріями. Кожна категорія має власну питому вагу в результативному показникові – індекс інвестиційної безпеки inventure (inventure investment security index). Індекс характеризує стан інвестиційної безпеки країни – рівень стійкості економічних систем по залученню та освоєння інвестицій, спрямованих на забезпечення розширеного відтворення, раціональної реструктуризації й технологічного переозброєння економіки [2].

Чим вищий рейтинг країни відповідно до індексу інвестиційної безпеки, тим вище можливості країни для: відтворення науково-технічного та інтелектуального потенціалу нації, здійснення розширеного відтворення основного капіталу, підтримки конкурентоспроможності економіки і гарантованого зростання ввп на рівні завдань соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва, створення стратегічних резервів; збереження та відновлення природних ресурсів; забезпечення на безпечному рівні екологічних норм.

Згідно з результатами дослідження україна потрапляє в категорію держав з низьким рівнем інвестиційної безпеки (в 2009 році ми посіли 76 місце з 91 країни). Це означає, що в коротко-і середньостроковій перспективі без впровадження екстрених заходів щодо поліпшення інвестиційного статусу країни, україні не вдасться підвищити рівень інвестування для повноцінного економічного зростання.

Деяких інвесторів може абсолютно не турбувати високий рівень інфляції або стагнація економічного розвитку, а більшою мірою цікавити наявність природних ресурсів. У такому випадку, навіть високий рівень корупції може сприйматися як позитивний фактор інвестування, оскільки дозволяє отримати доступ до ресурсів за більш низькими цінами. Ця методика є абсолютно виправданою для компаній, що ведуть свій бізнес у сфері інвестицій та управління інвестиційними капіталом. В цьому випадку характеристика інвестиційної безпеки виступає суто зовнішнім фактором впливу на конкретний проект, а не є предметом дослідження. Цією методикою сьогодні користуються такі фонди private equity (приватного капіталу) як: horizon capital, sigma bleyzer, east capital, dragon capital, icon private equity, euroventures ukraine (evu)  .

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки україни, які було розроблено в 2003 році національним інститутом проблем міжнародної безпеки визначають перш за все нерозривну взаємодію інвестиційної та інноваційної безпеки, адже хронічний дефіцит інвестицій призводить до фізичного та морального спрацювання обладнання, його некомпенсованого вибуття. В результаті відбувається зниження випуску продукції, падіння її конкурентоспроможності, дискваліфікація працюючих на технологічно відсталому обладнанні.

На мій погляд, узагальнюючим показником інвестиційної безпеки є частка нагромадження валових інвестицій у ввп. На думку російських учених цей показник має бути зорієнтовано вище рівня 28–30 %. Для Китаю характерним є тенденція до значення цього показника втричі вище за темпи зростання самого показника ввп. На наш погляд, для україни критичним є значення показника нижче 28–30 %

Отже, валове нагромадження – це не що інше як валові інвестиції, які є придбаними, але не спожиті в поточному році, тобто накопичені для подальшого вкладення. За досліджуваний період спостерігається достатньо позитивна тенденція до зростання абсолютних значень показника, однак виконання порогових значень відбувалося лише в 2007 році. Спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягу валових інвестицій, але його частка у ввп за останні два роки набула загрозливих значень. Це зумовлено перш за все впливом фінансово-економічної кризи на інвестиційний клімат й інвестиційне середовище україни. Відзначимо, що частка валового нагромадження у ввп досягла свого мінімального значення саме під час розгортання світової фінансово-економічної кризи в 2008 році.

Вплив фінансово – економічної кризи на інвестиційне середовище має системний характер. Сучасний стан інвестиційної безпеки держави зумовлює необхідність проведення структурної перебудови, тобто потреба економічних реформ на даному етапі має першочергове значення. На наш погляд, для забезпечення інвестиційної безпеки держави слід посилити управління інвестиційним процесом, вдосконалити контроль над цільовим використанням державних інвестиційних коштів. Така ситуація вимагає особливої мобілізації, концентрації уваги на виконанні функцій щодо корекції умов розвитку інвестиційної сфери, перехід до управління великими інвестиційними проектами тощо.

ВИСНОВОК

Отже, інвестиції є джерелом розвитку економічних систем. Організований перерозподіл вивільнених коштів суб’єктів (домогосподарств, підприємств, держави тощо) здійснюється через організований елемент фінансової системи держави – інвестиційний ринок. На ньому формується пропозиція інвестиційного ресурсу, а також визначається ефективний і платоспроможний попит на нього. Відсутність такої ринкової структури гальмує перетворення заощаджень на інвестиції, знижує ефективність їх використання та підвищує їх уразливість до знецінення (особливо в умовах кризи). Саме тут і формується визначальна роль інвестицій та інвестиційного ринку у забезпеченні економічного розвитку, яка полягає у можливості акумуляції вільного капіталу та його перерозподілу між споживачами з метою забезпечення розвитку учасників відносин.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барановський О.І. Фінансова Безпека [Текст]: Монографія / О.І.

Барановський. – Інститут Економ. Прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 338 С.

2. Кириленко В.І. Інвестиційна Складова Економічної Безпеки: Монографія/ В.І. Кириленко. – К.: Кнеу. – 2005. – С. 56–57.

3. Про Затвердження Методичних Рекомендацій Щодо Розрахунку Рівня Економічної Безпеки України: Наказ Міністерства Економічного Розвитку І Торгівлі України Від 29 Жовтня 2013 Року N 1277 / [Електронний Ресурс]. – Режим Доступу: Uazakon.Com/Documents/Date_6s/Pg_Gewqwi/Index.Htm.

4. Офіційний Сайт Державного Комітету Статистики України [Електронний Ресурс]. – Режим Доступу: Http://Www.Ukrstat.Gov.Ua.

5.  Денисенко М.П. Інвестиційне Партнерство Та Його Роль У Прискоренні Розвитку Економіки // Проблеми Науки. – 2003. – № 1. – С.15-23.

6. Міжнародна Інвестиційна Діяльність: Підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий Та Ін.; 3а Ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: Кнеу, 2003. – 387с.

7.  Мунтіян В.І. Економічна Безпека України. – К.: Вид-Во Квщ, 1999. – 464 С.

8.  Сундук А., Юрін Я. Банківське Кредитування Як Чинник Гарантування Інвестиційної Безпеки Регіонів України // Вісник Національного Банку України. – 2004. – № 1. – С. 24-26.

9.  Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії Інвестицій: Навч. Посібник. – К.: Кнеу, 2000. – 160с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61486. История искусств 20.56 KB
  Кем он был: иконописцем портретистом живописцем Ученики: Портретистом Учитель: Какие портреты Антропова Алексея Петровича мы рассмотрели Ученики: Автопортрет портрет Незнакомки портрет Петра 3 портрет Екатерины...
61488. Характеристика либеральной и реакционной политики? Примеры такой политики Александра Ι 15.93 KB
  Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне Как это поражение повлияло на экономическое и политическое положение в России Политической причиной поражения России в ходе Крымской войны...
61490. История возникновения шариковой ручки 21.01 KB
  Цели: создать условия для проведения исследовательской деятельности; установить этапы развития письменных принадлежностей от руки до стариковой ручки; развивать детский интерес любознательность.
61491. История. Древне-Русское государство 23.84 KB
  Борьба Руси с иноземными завоевателями. подготовить 1 вопрос а также принятие христианства на Руси и его историческое значение. Он сделал немало для укрепления Киевской Руси. И при нем же произошло крещение Руси.