7613

Импульсные сигналы и их параметры

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Импульсные сигналы и их параметры Под электрическим импульсом будем понимать кратковременное отклонение напряжения или тока от некоторого начального уровня. Импульсы постоянного тока или напряжения называют видеоимпульсами, в отличие от радиоимпульс...

Русский

2013-01-26

73.5 KB

130 чел.

Импульсные сигналы и их параметры

Под электрическим импульсом будем понимать кратковременное отклонение напряжения или тока от некоторого начального уровня. Импульсы постоянного тока или напряжения называют видеоимпульсами, в отличие от радиоимпульсов, которые представляют собой отрезок гармонического колебания, амплитуда которого изменяется по некоторому закону. На практике используются прямоугольные, трапецеидальные, треугольные, экспоненциальные, колоколообразные импульсы, а также импульсы с экспоненциальным нарастанием и спадом.

У прямоугольных и трапецеидальных импульсов различают следующие участки (рис.1):

  •  фронт импульса (АВ) – участок быстрого отклонения напряжения или тока от исходного уровня;
  •  вершина импульса (ВС);
  •  срез импульса (CD) – участок быстрого возврата напряжения или тока к исходному уровню;
  •  основание импульса (AD).

Полярность импульса определяется знаком отклонения напряжения или тока от исходного уровня. Используются также понятия положительный и отрицательный перепад (фронт) импульса, под которым понимают фронт или срез соответствующей полярности.

Импульсы прямоугольной формы характеризуются длительностью импульса tи, начальным уровнем U0 и амплитудой Um.

Импульсы трапецеидальной формы характеризуются длительностью фронта tф, длительностью среза tс, длительностью импульса по основанию tио, длительностью импульса по вершине tив, длительностью импульса по некоторому заданному уровню tи, начальным уровнем U0 и амплитудой Um, а также крутизной фронта vф = Um / tф и крутизной среза vс = Um / tс.

Реальные импульсы имеют форму, отличающуюся от рассмотренных идеализированных импульсов, и характеризуются следующими параметрами:

U0 -

начальный уровень;

Um -

амплитуда импульса;

tф -

длительность фронта – время быстрого отклонения напряжения или тока от уровня 0,1Um до уровня 0,9Um;

tс -

длительность среза – время быстрого отклонения напряжения или тока от уровня 0,9Um до уровня 0,1Um;

U -

скол вершины импульса, оценивается или в вольтах или в процентах от амплитуды импульса Um;

Uов -

амплитуда обратного выброса;

tов -

длительность обратного выброса;

Uв -

амплитуда выброса на вершине импульса;

tв -

длительность выброса на вершине импульса;

tи -

длительность импульса по заданному уровню (обычно по
уровню 0,5
Um).

Длительность импульса по уровню 0,5Um называют активной.

Импульсы пилообразной (треугольной) формы не имеют вершины и характеризуются начальным уровнем U0, амплитудой Um, временем нарастания tн, временем спада tсп, а также скоростью нарастания vн = Um / tн и скоростью спада vсп = Um / tсп. Важнейшим параметром таких импульсов является коэффициент нелинейности пилообразного напряжения Кн, который характеризует изменение скорости нарастания или спада пилообразного напряжения в начале и конце соответствующего временного интервала:

.

Периодическая последовательность импульсов характеризуется длительностью импульса tи, длительностью паузы tп, периодом повторения Т, частотой повторения F = 1/T, скважностью импульсов Q = T/tи, коэффициентом заполнения Кз = tи / T = 1/Q.

Периодическую последовательность прямоугольных импульсов, у которой длительность импульсов tи равна длительности паузы tп (Q = 2), называют меандром.


A

A

B

C

B

C

D

Рис.1.

t

Отрицательный импульс

Отрицательный фронт

Положительный фронт

S(t)

t

Положительный импульс

Положительный фронт

S(t)

Отрицательный фронт

tи

t

Um

U0

tив

t

Um

U0

tф

tс

tио

tв

tс

tф

tов

t

Um

U0

Uов

0,9Um

0,5Um

0,1Um

Uв

U

tи

U0

t

tсп

tн

Um

t

tи

tп

T


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68261. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРМОАКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 2.47 MB
  Мета і задачі дослідження: Розробити теоретичні основи ФТА дефектоскопії шляхом створення математичної моделі яка описує процеси перетворення оптичної енергії в механічну для тришарового пружного пакету до якого прикріплено четвертий п’єзопружний шар в стаціонарному режимі...
68262. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ 466 KB
  Метою дисертаційного дослідження є створення методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві які ґрунтуються на поєднанні удосконалених методик нормування питомих витрат електроенергії та удосконалених систем...
68263. ОСОБЛИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР У ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ 417 KB
  Спінпереорієнтаційний фазовий перехід першого роду від осьової фази до кутової фази відбувається шляхом зародкоутворення нової фази у доменній межі початкової фази. Особливості СПФП пояснено уявленням про зародок нової фази як про статичний солітон розміри якого зростають зі зміною співвідношення між константами анізотропії.
68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розв’язати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх об’єктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...