76280

Внутренняя яремная вена

Доклад

Медицина и ветеринария

В области шеи внутренняя яремная вена является самым крупным стволом. Вена располагаетсяв составе сосудистонервного пучка шеи латеральнее общей сонной артерии и блуждающего нерва. В области шеи внутренняя яремная вена получает непостоянные внечерепные притоки.

Русский

2015-01-30

66.65 KB

0 чел.

Внутренняя яремная вена, v. jugularis interna, начинается в области яремного отверстия, являясь непосредственным продолжением сигмовидного синуса, sinus sigmoideus. Она собирает кровь от области головы и шеи. В частности, от области головы во внутреннюю яремную вену оттекает кровь от синусов твердой мозговой оболочки, от костей свода черепа, эмиссарных вен, венозных сплетений основания черепа, оболочек головного мозга, вещества головного мозга, от глазницы и ее содержимого, а также от органа слуха и равновесия. Вены от всех перечисленных структур составляют внутричерепные притоки внутренней яремной вены.

В области шеи внутренняя яремная вена является самым крупным стволом. Стенка вены тонкая, легко спадается. Вена располагаетсяв составе сосудисто-нервного пучка шеи латеральнее общей сонной артерии и блуждающего нерва. Сосудисто-нервный пучок шеи окружен париетальным листком внутришейной фасции. В устье вены имеется от одного до трех полулунных клапанов, на остальном протяжении клапаны отсутствуют. В области шеи внутренняя яремная вена получает непостоянные внечерепные притоки. На уровне грудино-ключичного сустава она соединяется с подключичной веной, образуя венозный угол, angulus venosus. В левый венозный угол впадает грудной проток, ductus thoraсicus, в правый — правый лимфатический проток, ductus lymphaticus dexter. В нижнем отделе внутренняя яремная вена прикрыта грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

Внечерепные притоки:

1. V. facialis, лицевая вена. Притоки ее соответствуют разветвлениям a. facialis и несут кровь от различных образований лица.

2. V. retromandibularis, занижнечелюстная вена, собирает кровь из височной области. Далее книзу в v. retromandibularis впадает ствол, выносящий кровь из plexus pterygoideus (густое сплетение между mm. pterygoidei), после чего v. retromandibularis, проходя через толщу околоушной железы вместе с наружной сонной артерией, ниже угла нижней челюсти сливается с v. facialis. 3. Vv. pharyngeae, глоточные вены, образуя на глотке сплетение (plexus pharygneus), вливаются или непосредственно в v. jugularis interna, или впадают в v. facialis.

4. V. lingualis, язычная вена, сопровождает одноименную артерию.

5. Vv. thyroideae superiores, верхние щитовидные вены, собирают кровь из верхних участков щитовидной железы и гортани.

6. V. thyroidea media, средняяя щитовидная вена, отходит от бокового края щитовидной железы и вливается в v. jugularis interna.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21943. ОПОРНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ 2.87 MB
  Для зменшення впливу похибок вимірювань на точність визначення координат пунктів геодезичної мережі її створюють від загального до часткового. За цим принципом в Україні геодезична мережа поділяється на: державну геодезичну мережу; мережі згущення; знімальні мережі. Планові геодезичні мережі створюють способами: Астрономічний спосіб полягає в визначені широти  довготи  кожного пункту та астрономічного азимута напрямів ліній геодезичної мережі за спостереженнями небесних світил.
21944. Топографічні знімання 9.53 MB
  Топографічні знімання Ми розглянули які виміри виконуються в геодезії як оцінити кількісні та якісні характеристики вимірів. Види знімань місцевості Процес виконання геодезичних вимірів для складання карт і планів місцевості називається зніманням. Якщо при зніманні визначають взаємне розміщення предметів та контурів місцевості то його називають горизонтальним або контурним зніманням. Знімання ситуації та рельєфу місцевості називають топографічним.
21945. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛІНІЙ 1.36 MB
  Методи та прилади лінійних вимірювань Залежно від наявності приладів вимог точності умов місцевості лінії вимірюють способами: а прямим або безпосереднім способом за допомогою мірних стрічок рулеток підвісних мірних проволок та інших лінійних приладів; б непрямим або посереднім способом за допомогою ниткових віддалемірів та електрооптичних приладів світло та радіовіддалемірів геометричних побудов фігур на місцевості. Між закріпленими на місцевості точками А і В в створі лінії послідовно укладають мірний прилад. Створ лінії утворює...
21946. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ 3.47 MB
  Види нівелювання Перевищенням називають різницю висот точок земної поверхні або будівельних конструкцій. Нівелювання вид геодезичних робіт для вимірювання перевищень між точками земної поверхні або споруд. За методами розрізняють такі види нівелювання [1]: Геометричне використовується принцип горизонтальності візирного променя зорової труби. В інженернобудівельній справі переважно використовуються: геометричне тригонометричне та гідростатичне нівелювання.
21947. Геодезичні розмічувальні роботи при плануванні та зведені інженерних споруд 1.67 MB
  Розмічування виконують в такій послідовності: 1 В точці А встановлюють теодоліт приводять в робоче положення і за ходом годинникової стрілки відкладають величину проектного кута . графічно зображено розмічування точки D з вихідного пункту В.Спосіб лінійної засічки Точка С в способі розмічування лінійною засічкою визначається перетином дуг проектних відстаней d1 і d2 віддалених від двох опорних пунктів A і В рис. Спосіб GPSрозмічування Використання GPSприймачів дозволяє визначати координати точок на земній поверхні та на поверхні...
21948. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 1.06 MB
  ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Розглянувши елементи та методи інженерногеодезичних робіт розглянемо методику геодезичного забезпечення встановлення елементів будівельних конструкцій в проектне положення. Завдання та зміст геодезичних робіт При проведенні монтажних робіт встановлюють в проектне положення елементи та вузли будівельних конструкцій: фундаменти колони панелі цегляні стіни балки плити перекриття тощо. У промислових спорудах після монтажу будівельних конструкцій у проектне положення...
21949. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СПОРУД 3.34 MB
  Комплекс інженерногеодезичних робіт по вибору найбільш оптимальної економічно обґрунтованої траси називають трасуванням. Проектування траси лінійної споруди по топографічним картах і планам називають камеральним трасуванням. Вибір траси безпосередньо на місцевості називають польовим трасуванням.1 виходячи із дотримання граничного ухилу траси.
21950. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ 5.04 MB
  Організація інженерногеодезичних робіт Для геодезичного забезпечення будівельної галузі в системі Міністерства будівництва архітектури та комунального господарства України повинна бути створена державна Геодезична служба в будівництві ДГСБ. Вона повинна законодавчо відповідати за стан якість виконання інженерногеодезичних робіт в будівництві бути керівним органом по створенню нормативнотехнічних документів НТД. В системі Держбуду інших міністерствах і відомствах повинні бути створені підрозділи ДГСБ які б виконували керівні та...
21951. Виды и стадии инженерно-геологических изысканий 184.22 KB
  Виды и стадии инженерногеологических изысканий 1. Инженерногеологическая рекогносцировка. Инженерногеологическая съемка. Инженерногеологическая разведка.