76295

Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Дуга аорты грудная часть аорты их топография ветви и межсистемные анастомозы. Дуга аорты rcus orte расположена между местами отхождения плечеголовного ствола trunсus brchiocephliсus и левой подключичной артерии . На уровне IV грудного позвонка имеется сужение перешеек аорты isthmus orte. Дуга аорты являясь продолжением восходящей части аорты поворачивает влево и назад на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты.

Русский

2015-01-30

95.09 KB

1 чел.

3.4. Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Дуга аорты, arcus aortae, расположена между местами отхождения плечеголовного ствола, trunсus brachiocephaliсus, и левой подключичной артерии, a. subclavia sinistra. На уровне IV грудного позвонка имеется сужение — перешеек аорты, isthmus aortae. Дуга аорты, являясь продолжением восходящей части аорты, поворачивает влево и назад, на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты. Дуга лежит позади рукоятки грудины, отделенная от нее в детском и юношеском возрасте вилочковой железой, у взрослого — жировой клетчаткой. Спереди от дуги аорты проходит левая плечеголовная вена, v.brachiocephalica sinistra; кзади от нее находится трахея (область бифуркации); снизу — легочный ствол в той части, где он делится на легочные артерии.

 

Ветви:

  1.  rr.tracheales;
  2.  rr.bronchiales;
  3.  truncus brachiocephalicus;
  4.  a.carotis communis sinistra;
  5.  a.subclavia sinistra

Грудная часть аорты, pars thoracica aortae, располагается слева от тел V–VIII грудных позвонков и спереди тел IX–XII грудных позвонков. Грудная часть аорты лежит в заднем средостении и находится в тесных топографических соотношениях с кровеносными сосудами и органами грудной полости. Слева от нее располагаются полунепарная вена и левая медиастинальная плевра, справа — непарная вена, грудной проток, прикрытые правой медиастинальной плеврой на протяжении X–XII грудных позвонков, спереди — правый блуждающий нерв, левый бронх и перикард. Взаимоотношения пищевода с аортой различны: на уровне IV–VII грудных позвонков аорта лежит слева и наполовину прикрыта пищеводом, на уровне VIII–XI позвонков — позади пищевода. Через hiatus aorticus диафрагмы аорта проникает в брюшную полость.

Ветви:

  1.  Висцеральные: rr.bronchiales, rr.oesophageales, rr.pericardiaci, rr.mediastinales.
  2.  Пристеночные: aa.intercostales posteriores, aa.phrenicae superiores,

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58001. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ 151.5 KB
  Вчитель відкриває на ІАД правильні відповіді які до цього момента були приховані. Вчитель викликає до дошки по черзі чотирьох учнів кожен з яких за допомогою стрілок з’єднує записи завдань із записами правильних рішень.
58002. Freizeit. Вільний час 4.64 MB
  Мета: Тренувати учнів у вживанні нової лексики: die Freizeit, das Spiel, spielen, der Fussball, der Volleyball, der Federball, fernsehen, der Basketball, das Klavier, rauchen, der Rad, schwimmen, skaten, stricken, hören, die Musik, fahren, lesen, tanzen, nähen, backen, tauchen.
58003. Freizeit und Hobbys 93.5 KB
  Мета: Активізувати вживання вивчених ЛО до теми “Freizeit”. Навчати учнів вести бесіду, працювати у парах та групах. Повторити граматичний матеріал Модальні дієслова. Удосконалювати навички говоріння,читання,письма, аудіювання.
58004. Загальні відомості про функції. Класифікація функцій 299.5 KB
  Загальні відомості про функції. Навчити студентів застосовувати стандартні та функції користувача при реалізації програмних кодів на мові С....
58005. Квадратична функція у=ах2+вх.+с, (а≠0), її графік і властивості 60.5 KB
  Мета: систематизувати та узагальнювати матеріал, опрацьований на попередніх уроках, повторити, уточнити нові поняття; систематизувати та узагальнювати знання, отримані учнями в процесі вивчення теми. Розвивальні: розвивати увагу, мислення, память, культуру математичного мовлення...
58006. Функція у = х2 її властивості, графік 64.5 KB
  Функція у = х2 її властивості графік Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розвязання рівнянь виду х2 = а; формувати вміння відтворювати зміст вивчених понять відпрацювати навички роботи з графіком функції...
58007. Від атома до Галактики 158 KB
  Мета уроку: Узагальнити і систематизувати знання учнів по темі „Степінь з цілим показником”. Формувати в учнів вміння встановлювити головне. Самостійно застосовувати набуті знання в стандартних і не стандартних ситуаціях, а також вміння аналізувати певні математичні твердження, робити висновки.
58008. Чотирикутники. Подібність трикутників. Теорема Піфагора. Площі многокутників Розв’язування прямокутних трикутників 175.5 KB
  Мета уроку: Вдосконалення компентентності учнів з теми: Подібність трикутників, теореми Піфагора; площі многокутників; розв’язування прямокутних трикутників. Формувати вміння застосовувати їх під час розв’язування практичних (прикладних) задач; активізувати пізнавальну діяльність учнів;
58009. Геометрические преобразования 144 KB
  Цель урока: Показать исключительную роль принципа симметрии в научном познании мира в человеческом творчестве и научить различать многообразные проявления симметрии в окружающем мире. Задачи: дать представление о симметрии в геометрии; научить распознавать виды симметрии...