76295

Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Дуга аорты грудная часть аорты их топография ветви и межсистемные анастомозы. Дуга аорты rcus orte расположена между местами отхождения плечеголовного ствола trunсus brchiocephliсus и левой подключичной артерии . На уровне IV грудного позвонка имеется сужение перешеек аорты isthmus orte. Дуга аорты являясь продолжением восходящей части аорты поворачивает влево и назад на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты.

Русский

2015-01-30

95.09 KB

1 чел.

3.4. Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Дуга аорты, arcus aortae, расположена между местами отхождения плечеголовного ствола, trunсus brachiocephaliсus, и левой подключичной артерии, a. subclavia sinistra. На уровне IV грудного позвонка имеется сужение — перешеек аорты, isthmus aortae. Дуга аорты, являясь продолжением восходящей части аорты, поворачивает влево и назад, на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты. Дуга лежит позади рукоятки грудины, отделенная от нее в детском и юношеском возрасте вилочковой железой, у взрослого — жировой клетчаткой. Спереди от дуги аорты проходит левая плечеголовная вена, v.brachiocephalica sinistra; кзади от нее находится трахея (область бифуркации); снизу — легочный ствол в той части, где он делится на легочные артерии.

 

Ветви:

  1.  rr.tracheales;
  2.  rr.bronchiales;
  3.  truncus brachiocephalicus;
  4.  a.carotis communis sinistra;
  5.  a.subclavia sinistra

Грудная часть аорты, pars thoracica aortae, располагается слева от тел V–VIII грудных позвонков и спереди тел IX–XII грудных позвонков. Грудная часть аорты лежит в заднем средостении и находится в тесных топографических соотношениях с кровеносными сосудами и органами грудной полости. Слева от нее располагаются полунепарная вена и левая медиастинальная плевра, справа — непарная вена, грудной проток, прикрытые правой медиастинальной плеврой на протяжении X–XII грудных позвонков, спереди — правый блуждающий нерв, левый бронх и перикард. Взаимоотношения пищевода с аортой различны: на уровне IV–VII грудных позвонков аорта лежит слева и наполовину прикрыта пищеводом, на уровне VIII–XI позвонков — позади пищевода. Через hiatus aorticus диафрагмы аорта проникает в брюшную полость.

Ветви:

  1.  Висцеральные: rr.bronchiales, rr.oesophageales, rr.pericardiaci, rr.mediastinales.
  2.  Пристеночные: aa.intercostales posteriores, aa.phrenicae superiores,

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45058. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 92.5 KB
  Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації ПЛАН Поняття про документ. Функції документа. Класифікація документів. Ознаки класифікації та види документів.
45059. Документація з кадрово-контрактних питань 77 KB
  Документація з кадровоконтрактних питань ПЛАН Заява. ЗАЯВА Заява це вид документів з кадрово-контрактних питань. Заява це офіційне повідомлення в усній доповідь або письмовій документ формі в якому викладається певне прохання рідше пропозиція окремої особи чи організації. Розрізняють два основних види заяв: особиста заява яка містить прохання звертання до керівної посадової особи складається власноручно в одному примірнику; службова заява що укладається посадовою особою від власного імені або від організації...
45060. Автобіографія. Документація з кадрово-контрактних питань 124.5 KB
  Після закінчення 1987 р. Після закінчення у 1993 р. Після закінчення коледжу у 1996 р. дотепер викладач екологічної безпеки Харківського реґіонального інституту післядипломної освіти вчителів.
45061. Довідково-інформаційні документи. Довідка, клопотання, службові записки, звіт. Складні слова в діловій українській мові 135.5 KB
  Утворення і правопис складних слів Складні слова можуть утворюватись за допомогою сполучних звуків і без них. УВАГА З цими словами не слід змішувати складних слів перша частина яких є вищий ступінь прислівника на Е: вищезгаданий нижчепідписаний. При цьому перша основа може закінчуватись: 1 на голосний звук: всюдихід кількаразовий радіокомітет; у словах із числівниками одно дво три чотири: одноденний двозначний триніжок чотирикутник; також у словах із...
45062. Державна мова – мова професійного спілкування 144.5 KB
  Поняття національної та літературної мови. Головні ознаки літературної мови. Отже основною метою нормативної дисципліни âУкраїнська мова професійного спілкуванняâ є усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування передусім у межах ділового і наукового стилів професійного спілкування. При цьому специфіка курсу полягатиме у тому що він спиратиметься на розмежування культурного і політичного аспектів життя мови.
45063. Поняття про функціональні стилі мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 227.5 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Поняття про функціональні стилі мови. Стилістична диференціація сучасної української мови. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Специфіка мови професійного спілкування.
45064. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів 144 KB
  Поняття професійна мова охоплює три функціональні різновиди літературної мови НАУКОВИЙ та ОФІЦІЙНОДІЛОВИЙ стилі. Дослідження історії їх становлення характеру лексичних та граматичних структурних компонентів жанрового багатства специфіки усної та писемної форм вираження основна мета курсу української мови професійного спілкування. Науковий стиль сучасної української літературної мови почав розвиватися з середини ХІХ ст. не беручи до уваги старої української мови основні традиції якої в науковому стилі втратилися в середині ХVІІІ...
45065. Українська термінологія в професійному спілкуванні, Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія 81 KB
  Термінологія - розділ мовознавства що вивчає терміни у цьому значенні все частіше використовують поняття термінознавство як наука що вивчає українську термінологію; 2 сукупність термінів певної мови або однієї певної галузі знання чи з усіх галузей знання. Системність термінології зумовлена двома типами звязків які надають сукупності термінів системного характеру: логічним коли між поняттями певної галузі науки існують системні звязки а вони є в кожній науці терміни що називають ці поняття мають бути системно повязаними;...
45066. Основи культури української мови 256.5 KB
  Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні культури мови. Таким чином точність мовлення великою мірою залежить від глибини знань інтелектуального рівня мовця та ерудиції особистості володіння логікою думки законами її мовного вираження а також від багатства активного словникового запасу мовця.