76477

Осуществление супругами правомочий по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Особенностью совместной собственности супругов является то что владение пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов п. В настоящее же время в отсутствие специальных правил единственным выходом для супругов которые не могут самостоятельно договориться по вопросу осуществления правомочий владения и пользования общим имуществом является раздел имущества который предполагает прекращение совместной собственности и возникновение общей долевой собственности. Определив свою долю в общем...

Русский

2015-01-30

14.94 KB

3 чел.

Осуществление  супругами правомочий по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом.

Под правомочием владения понимается основанная на законе (юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в собственном хозяйстве, реально обладать им.

Под правомочием пользования понимается основанная на законе (юридически обеспеченная) возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него пользы, выгоды, доходов, его потребления.

Правомочие распоряжения – это юридическая обеспеченная возможность собственника определять юридическую судьбу имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения, т.е. собственник вправе продавать его, обменивать, сдавать внаем, закладывать, дарить и т.п. Правомочие распоряжения представляет собой ярко выраженное правомочие, по наличию которого собственник легко отличается от иных титульных владельцев.

  1.  Особенностью совместной собственности супругов является то, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов (п. 1 ст. 35 СК).

В настоящее же время, в отсутствие специальных правил, единственным выходом для супругов, которые не могут самостоятельно договориться по вопросу осуществления правомочий владения и пользования общим имуществом, является раздел имущества, который предполагает прекращение совместной собственности и возникновение общей долевой собственности. 

Определив свою долю в общем имуществе, супруг вправе обратиться в суд для установления порядка владения и пользования имуществом, теперь уже находящимся в общей долевой собственности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69747. Перелічуваний тип 30.5 KB
  Стандартні типи змінних, як відомо, мають значення, що є елементами з підмножини цілих, дійсних чисел, логічних значень (true або false) або множини символів обчислювальної системи (наприклад ASCII). Проте часто доводиться стикатися з поняттями, які можуть набувати специфічних...
69748. Оператор безумовного переходу 24 KB
  Розглянутий умовний оператор if-then-else вибирає один з двох можливих напрямів виконання програми залежно від виконання умови. Інакше його називають оператором умовного переходу. В програмі може виникнути потреба перейти до ви конання деякого відрізка програми незалежно від жодної умови.
69749. Модуль Dos 21 KB
  Dos дозволяє обмінюватися інформацією з операційною системою. Системний час переривання стани параметрів оточення процедури обробки процесів робота з дисковим простором всім цим займається модуль Dos. Модуль Dos і WinDos Модулі Dos і WinDos реалізують численні процедури і функції...
69750. Параметри-змінні 25 KB
  Для того, щоб результат обчислень у тілі процедури зручно було використати в програмі, треба не фіксувати змінну, якій присвоюється одержане значення, а зробити її також параметром. Позначимо цю змінну, наприклад, res і введемо її в список формальних параметрів процедури.
69751. Принцип локалізації 38 KB
  Метод покрокової деталізації та апарат процедур якраз і дають змогу вести таку паралельну розробку програм. Створені часткові алгоритми подають у вигляді досить автономних частин програми - описів процедур, які потім достатньо вставити в розділ опису процедур і функцій програми.
69752. Параметри-процедури і параметри-функції 28.5 KB
  Як формальні параметри в мові Паскаль, крім параметрів-значень і параметрів-змінних, використовують також імена процедур і функцій. Параметри-процедури в списку формальних параметрів в авторській версії Паскаль зазначають після службового слова procedure.
69753. Перетворення типів 28.5 KB
  Однак Турбо Паскаль допускає в певних межах такі перетворення які треба задавати в явному вигляді. Є три способи задавати перетворення типів: неявні перетворення використання стандартних функцій і явні перетворення.
69754. Вставляння заданого елемента 27.5 KB
  Заданий елемент у рядок вставлятимемо за вказівкою на ланку, після якої він повинен бути. Нехай початковий динамічний рядок має вигляд, показаний на рис. 11.3. Після В треба вставити D. Цей випадок схематично зображено на рис...
69755. Шукання елемента списку 22.5 KB
  Алгоритм шукання елемента в списку аналогічний до шукання в динамічному рядку. Тому для списку теж складемо логічну функцію, побічним ефектом якої є інформація про першу за порядком ланку, яка містить шуканий елемент.