76486

Основания, порождающие родительские правоотношения

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства его родителей одного из них. Происхождение ребенка от матери устанавливается не медицинским учреждением а органом записи актов гражданского состояния на основании справки или иного документа выдаваемого тем медицинским учреждением в стенах которого родился ребенок. Государственная регистрация рождения ребенка производится по месту жительства родителей или одного из них. Сведения...

Русский

2015-01-30

15.58 KB

0 чел.

Основания, порождающие родительские правоотношения

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ).

Это положение касается как детей, рожденных в браке, так и детей, рожденных лицами, не состоящими в зарегистрированном браке.

Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства его родителей (одного из них).

Происхождение ребенка от матери устанавливается не медицинским учреждением, а органом записи актов гражданского состояния на основании справки или иного документа, выдаваемого тем медицинским учреждением, в стенах которого родился ребенок.

Государственная регистрация рождения ребенка производится по месту жительства родителей или одного из них.

В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде, государственная регистрация рождения производится органом загса по месту жительства родителей, одного из них или любым органом загса, расположенным по маршруту следования транспортного средства. Регистрация рождения детей Российской Федерации, проживающих за границей, может быть произведена в соответствующем консульском учреждении Российской Федерации.

Сведения о родителях ребенка указываются в книге записей о рождении. На основании этой записи выдается свидетельство о рождении ребенка с указанием в нем данных о его родителях.

Только эти документы могут являться доказательством происхождения ребенка от конкретных лиц, что имеет важное значение на практике.

Происхождение детей, не удостоверенное в установленном законом порядке, не может служить основанием возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей.

Закон устанавливает различные процедуры удостоверения происхождения детей от конкретных мужчины и женщины от следующих обстоятельств:

- родители ребенка состоят в браке;

- родители ребенка не состоят в браке, но отец добровольно признал свое отцовство в отношении ребенка, рожденного вне брака;

- родители ребенка не состоят в браке и отец добровольно не признал свое отцовство в отношении ребенка, рожденного вне брака.

Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу факта их кровного родства. Для удостоверения происхождения ребенка от матери, то есть материнства, не имеет значения, рожден ее ребенок в браке или нет.

Заявление в орган загса о регистрации рождении ребенка вправе подать как мать ребенка, рожденного в браке, так и мать ребенка, рожденного вне брака.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48236. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ) 802.03 KB
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.
48237. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 5.35 MB
  Остов двигателя Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. Уравновешивание четырехцилиндрового однорядного двигателя Уравновешивание двухцилиндрового Vобразного двигателя.
48238. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 282.5 KB
  Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні Мовне законодавство в Україні Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. Правовий статус української мови.
48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розв’язання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та об’єктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...
48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....
48243. УКРАЇНСЬКА МОВА 1.04 MB
  Поняття літературної мови. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. Функції мови. Культура мови.
48244. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 345.5 KB
  СТАТУТ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі – Об’єднання створюється на підставі Закону України Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма об’єднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...