7664

Професійна етика журналіста

Лекция

Этика и деонтология

Професійна етика журналіста Мораль як предмет етики - це сукупність правил і норм поведінки, якими людина керується у своєму житті. Вони регулюють ставлення людей одне до одного в приватному спілкуванні, колективі, суспільстві. Співжиття за мор...

Русский

2013-01-27

57.5 KB

47 чел.

Професійна етика журналіста

Мораль як предмет етики – це сукупність правил і норм поведінки, якими людина керується у своєму житті. Вони регулюють ставлення людей одне до одного в приватному спілкуванні, колективі, суспільстві. Співжиття за моральними правилами передбачає необхідність додержувати певних норм і сповідувати певні моральні вимоги й цінності. Мораль (лат.) – вдача, звичай, порядок. Функції моралі: оцінювальна, пізнавальна, світоглядна, виховна, регулятивна. Мораль – царина духовного життя людини та суспільства, духовної культури. Етика, предметом вивчення якої є мораль, не формує нори і правила поведінки, а досліджує, систематизує та узагальнює існуючі моральні норми й цінності. Основні різновиди етики: релігійна, натуралістична (вивчає природу), соціально-історична. Основні складові моральної свідомості: добро, зло, справедливість (це також відповідальність суспільства перед людиною, яка має право відкрито засуджувати несправедливі суспільні порядки; вона є відповідністю між змістом певного вчинку та його оцінкою громадською думкою, визначальним принципом справедливості є принцип рівності, за визначенням Аристотеля це середина між надмірністю і нестачею), совість (стимулює неспокій, невдоволення вже зробленим, підтримує людину тоді, коли її незаслужено кривдять, активізує моральне життя людини, є важливим механізмом утвердження добра та справедливості, стимулює моральні почуття і прагнення особистості), щастя )активне переживання повноти буття, стан повного задоволення власним життям). Журналістську етику можна характеризувати як набір правил і норм поведінки, яких мають дотримуватись всі, хто збирає, опрацьовує та поширює масову інформацію. Це, перш за все, внутрішні переконання, а вже потім закони й кодекси. Журналісти мають враховувати не тільки і не стільки свої особисті або корпоративні інтереси, а передусім інтереси суспільства загалом та окремих соціальних груп зокрема. Соціум безпосередньо впливає на формування етичних норм у його членів, зокрема і журналістів. Норми поведінки значною мірою залежать від суспільної практики. Побутує думка, що етика має регламентувати поведінку, виробити норми прийнятного та неприйнятного, але завдання та функції моралі значно ширші. Вони стосуються цінностей та ідеалів, це можна вважати ідеологічною стороною моралі. Мораль – це не тільки поведінкові, а й світоглядні норми. Вона дає людині орієнтири не лише в повсякденній поведінці, а й у виборі поведінки стратегічної: яким ми прагнемо побудувати власне життя та життя всього суспільства. Етика загалом та журналістська етика зокрема – це інструмент як регулювання, так і орієнтування.

Історія виникнення, трансформація, предмет, складові етики. Журналістська етика.

13 вересня 2012

Література: Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності ЗМІ – приступенко; ЗМІ: професійні стандарти, етика та законодавчі норми – укладач Петрів; Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження поглядів – за ред.. Т. Шевченка; Журналістська етика – В. Іванов. Додаткова: Профессиональная этика журналиста – Г. Лазутина; Правовые и этические нормы в журналистике – сост. Прохоров.

Сутність і норми етики. Моральна свідомість.

Термін «етика» (грец.) означає місце спільного мешкання людей, лігво тварин, гніздо птахи, тобто дім. Його ввів у науку Арістотель. У творах «Нікомахова етика», «Велика етика», «Евдемова етика» ними він позначав постійність явищ, вдачу та природну сутність людей. Пристотель пов’язував етичні чесноти з бажанням, волею, він вважав, що моральність залежить від знань і виховання, але ґрунтується на добрій волі. На початку 17 ст. Ф. Прокопович писав, що етика одержала назву від речей, якими вона займається, від звичаїв, а звичаї, це в свою чергу, людські дії, закріплені звичкою. Термін «мораль» пізніший латинський відповідник терміну «етика». В латинській мові це слово означало: вдача, звичай, порядок. Саме від нього Цицерно утворив прикметник мораліс (моральний), щоб ним позначити феномен етики. Термін «моральний» певний час вживали для означення моральної філософії. Мораль, як предмет етики – це сукупність правил і норм поведінки людини, якими вона керується в житті. Співжиття за моральною ознакою передбачає необхідність додержуватись певних норм і сповідувати певні моральні цінності. Функції моралі: виховна, світоглядна, пізнавальна, оцінювальна, регулятивна. Етика, предметом вивчення якої є мораль, не формує норми і правила поведінки, а досліджує, систематизує та узагальнює вже існуючі моральні норми та принципи. Різновиди етики: релігійна (вчить, що етичні цінності – це норми, принципи, ідеали, поняття про добро та зло, а також здатність людини їх дотримуватись даються богом, а тому вони абсолютні, вічні та непохитні, в релігійних моральних вчення авторитет моралі спирається на віру у всемогутність творця; релігійне трактування етики: походження моралі має універсальний характер, етика підпорядковується релігії, божі заповіді стосуються усіх без винятку, і перед цими вимогами усі рівні); натуралістична (прагне дослідити етичні цінності, вивчаючи природу, теорія еволюційного розвитку Дарвіна є підґрунтям натуралістичної етики, головна ідея Дарвіна полягає в такій тезі, що не Бог, а природа в процесі еволюційного розвитку  завдяки природному добору за принципом біологічної доцільності створила та розвинула всі живі організми і наділила людину розумовими та етичними здібностями, він вважав, що почуття обов’язку і совість виникли також внаслідок еволюції природи, натуралістична етика не трактує моральність як надприродне, недоступне для наукового пізнання явище, мораль з погляду натуралістичної етики не є особливою формою свідомості чи способом регулювання суспільного життя, вона не підноситься над іншими природними феноменами й не надає людині можливості самостійно обирати моральні позиції та спосіб дії, мораль не є результатом самостійного вибору людини); соціально-історична (розглядає мораль як продукт суспільного розвитку, мораль покликана регулювати суспільні відносини та поведінку людей в колективному житті, що породжує ускладнення стосунків між людьми, чільне місце в процесі еволюційного розвитку людини й суспільства соціально-історична етика відводить праці та суспільному виробництву, з її погляду лише спільна праця сприяє виникненню мови, свідомості і мислення, соціально-історична етика розглядає творчу діяльність, що виникає завдяки спільній праці, як невичерпне джерело розвитку людини, рушія досконалої форми діяльності, суспільних відносин і форм свідомості). Поняття моральної свідомості сформувались ще в стародавньому світі (Арістотель, Платон, Епікур). Аспекти моралі: справедливість, благо та чесноти: добро, зло, справедливість, совість, щастя тощо.

18 вересня 2012

Журналіст має пам’ятати, що його основною метою є задоволення права аудиторії на отримання достовірної та вичерпної інформації, яка становить суспільний інтерес. Головне завдання журналіста полягає в збиранні фактів, опрацюванні інформації, а не у висловленні власних міркувань щодо її інтерпретації. Право журналіста: здобувати інформацію; мати до неї безперешкодний доступ; критикувати всіх, хто завинив перед суспільством; зберігати в таємниці джерела інформації, якщо цього потребують обставини. Обов’язком журналіста є чесне, точне та збалансоване висвітлення подій і вчинків окремих осіб. Одне із головних завдань журналіста – це пошук істини та оприлюднення її. При цьому журналіст повинен бути максимально чесним і не заангажованим. Він має поводитися з фактами обережно, не перекручувати їх, уникати помилок, неодмінно перевіряти інформацію, за жодних обставин не можна перекручувати факти. Мета не виправдовує засобів. Брехати неприпустимо. Журналіст не повинен нав’язувати свої погляди іншим людям. Окреме завдання журналіста полягає в поінформуванні населення про дії та рішення влади. Інформація не повинна переплітатися з рекламою. Під час збирання інформації дуже важливо пам’ятати про журналістську професійну відповідальність (перед суспільством, а не перед власником чи спонсором). Етика і право. Етичні норми відрізняються від правових тим, що кожен представник професії повинен розуміти, чи дотримується моральних засад у своїй роботі, тобто чи сповідує етичні норми незалежно від зовнішніх чинників. В етиці примус має моральний характер і найсильнішим є не позбавлення волі, а моральний суд. Існує чимало професійних кодексів етики. В україні – два всеукраїнських і чимало регіональних.

Яке місце посідає етика в системі філософського знання. Яку роль відіграють етичні дослідження в моральному житті суспільства та людини. У чому полягає специфіка моральних відносин. Що таке журналістська етика. Які чинники зумовлюють високу моральну відповідальність журналіста. У чому полягає завдання журналістської етики. Яка різниця між етикою та правом. Яких змін зазнала журналістська етика в незалежній Україні. Які етичні принципи діяльності масс-медіа ви знаєте.

27 вересня 2012

Права і обов’язки журналіста в контексті норм етики.

Кінець 80-х і початок 90-х рр. 20 ст. характеризуються бурхливим розвитком і повною свободою діяльності мас-медіа. Скасування цензурних обмежень виявило неготовність журналістів до самообмеження. Повна самостійність, боротьба за виживання і комерціалізація роботи медіа в багатьох випадках витіснила етичні норми журналістської діяльності на другий план. Але ЗМІ недовго залишалися вільними. Один з найголовніших обов’язків журналіста – це чесність, вимога говорити правду, відсутність права на брехню. Працівники медіа повинні користуватися принципами правдивості та неупередженості. Професія журналіста є соціально-відповідальною, тобто журналіст відповідає за своє слово насамперед перед аудиторією, розуміючи вплив журналістики на зміни в суспільних настроях. Журналіст має ретельно перевіряти інформацію (мінімум два незалежних джерела). Особливу увагу слід звертати на візуальні матеріали. Мовна культура журналіста є дуже важливою. Спростування неправдивої інформації. Обов’язково потрібно розмежовувати викладення фактів і журналістський коментар. Неприпустимим вважається непосилання на джерело інформації. Неприпустимість прихованої реклами (джинси). Відповідальність має бути в ставленні журналіста до героїв своїх матеріалів. Упередженість стосовно груп людей або окремої особи за ознаками раси, національності, статі мови, релігії неприпустима. Не слід покладатись виключно на офіційну інформацію. Головне завдання журналіста – задоволення інформаційних потреб аудиторії. Фрілансер – людина яка продає свої послуги різним роботодавцям без тривалих зобов’язань; незаангажована, незалежна у своїх політичних і життєвих поглядах людина; найманець часів середньовіччя; особа, яка зазвичай працює на себе, пропонуючи послуги на тимчасовій основі щодо окремих справ специфічного призначення. Існує етичний кодекс для фрілансерів. Зобов’язання: діяти чесно в усіх справах, що стосуються їхнього фаху; виконувати всі роботи відповідно до високих професійних стандартів; подавати матеріали у точній відповідності із погодженим бюджетом і графіками; надавати замовникам можливість переглядати твори і за потребою редагувати; відповідно реагувати на заклики та побажання; прагнути до досконалості у всіх аспектах своєї діяльності. Штатному працівнику редакції небажано одночасно працювати за угодою Фріланцером в іншому виданні, якщо така необхідність є нагальною, він повинен отримати письмовий дозвіл від свого керівництва на таку діяльність. Журналіст також повинен пам’ятати: фрілансер не має права самостійно вирішувати, яке видання є конкурентом іншому, з яким у нього укладено угоду про співпрацю, він повинен з’ясувати зі своїм роботодавцем, з якими конкуруючими виданнями йому не бажано співпрацювати; фрілансер мусить уникати конфлікту інтересів, тобто не подавати текстів з елементами піару або реклами.

2 жовтня 2012

Потрібно законспектувати кодекс професійної етики журналіста. Завантажити інші етичні кодекси, як українські, так і зарубіжні. Зібрані приклади зі ЗМІ щодо етичних норм, їх дотримання та недотримання потрібно складати в папку. Як журналісти відображають ситуацію із Пуссі раєт. Готувати практику за тематикою лекції.

11 жовтня 2012

Перш, ніж планувати тему або ідею майбутньої статті, фрілансер повинен отримати чітку відповідь від керівництва видання, з яким він постійно співпрацює, що їх не цікавить ця тема і він вільний у своїх діях. Фрілансер повинен завжди повідомляти редактора, над якою темою він працює, щоб уникнути дублювання. Редактор має право очікувати від фрілансерів дотримання високих професійних стандартів. Редактори, які замовляють і оплачують матеріал фрілансерам, повинні бути впевнені, що ті не порушували при написанні даного матеріалу норми етики.

Етична проблема псевдоніма. Етика стосунків в редакції.

Виконуючи свої фахові обов’язки, журналіст має право не називати свого імені. Суспільно-важливі матеріали журналісту варто підписувати або своїм справжнім прізвищем, або псевдонімом, який асоціюється саме з цією особою. Закон України «Про друковані ЗМІ (пресу в Україні)» (стаття 26) передбачено, що журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали за власним підписом, під умовним іменем або без підпису, тобто анонімно. Відповідно до пункту 3 14 статті закону України «Про авторське право і суміжні права» автор може вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора під час будь-якого його публічного використання. Законом України не передбачена обов’язкова реєстрація псевдонімів. У статті 11 цього ж закону сказано, що первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого, автором твору вважається персона, зазначена в якості автора на оригіналі або примірнику. Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом. Статтею 50 передбачено, що порушенням авторського права, що дає підставу для судового захисту, є, зокрема, вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права, у тому числі право автора на псевдонім. Чи використовував псевдонім саме цей, а не інший автор доводять документи, фінансові звітності, свідчення свідків та інші докази. Журналіст має право відмовитись від публікації матеріалу за своїм підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням журналіста. Проте, у разі, якщо журналіст виконував редакційне завдання, він не матиме права заборонити використання підготовленого ним матеріалу для публікації. Журналіст має право на збереження таємниці авторства і джерел інформації за винятком випадків, коли ці таємниці оприлюднюються на вимоги суду. Журналіст повинен мати умову (обов’язково письмову або записану на плівці) від свого джерела інформації, в якому це джерело забороняє журналістові себе називати, тоді редакція на законних підставах має право відмовити особі, яка порушила кримінальну справу, в наданні відповідної інформації. Етика трудових відносин – це комплекс норм і правил, що забезпечують ефективну взаємодію людей у процесі спільної діяльності. Царина етичних стосунків у трудовому колективі складається з двух взаємопов’язаних аспектів: етики праці як виду діяльності та етики праці як сфери міжособистісних стосунків працівників редакції. Корпоративна журналістська етика має певні професійні особливості. Якщо всі члени трудового колективу сприймають свою діяльність як служіння добру, то побудована на цьому принципі корпоративна етика обслуговує інтереси кожного з нихі забезпечує дотримання стратегічних інтересів редакції загалом. Діловий етикет – це результат тривалого відбору правил і форм найбільш доцільної поведінки, які сприяють успіхові у ділових відносинах. Культура поведінки в редакції є частиною корпоративної культури, що складається з найважливіших припущень, які приймаються членами організації і знаходять своє вираження в цінностях, заявлених конкретною редакцією. На формування редакційної культури значною мірою впливають формальні чи неформальні лідери та керівництво редакції. Редакційна культура визначається специфікою діяльності редакції та колективу.

16 жовтня 2012

Два професійних кодекси українського журналіста.

Література: Глобальні питання: ЗМІ і мораль, 2001, том 6 частина 1; Глушко – Журналістське розслідування: історія, теорія, практика, Київ, 2006; Гонцяж Я., Гнидюк Н. – Свобода інформації та виконавча гілка влади: правові норми. Інституції. Процедури, Київ, 2002; Здоровега – Теорія й методика журналістської творчості, 2004; Іванов – Законодавство про ЗМІ, український та зарубіжний досвід, Київ, 1999; Кін – Масмедія і демократія, Київ, 199; Корню – Етика ЗМІ, Київ, 2004; Москаленко – Основні функції і принципи преси, Київ, 1998; Правовые и этические нормы журналистской деятельности – Пшеничный, Москва, 1998.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61104. Утворення Єгипетської держави 59 KB
  Мета: на конкретному історичному матеріалі показати процес утворення Давньоєгипетської держави; розкрити суть понять: ном номарх держава фараон. Основні поняття: Єгипет Африка Ніл дельта Середземне море...
61105. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 52 KB
  Мета: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності восьмикласників: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова визначені для запамятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації...
61106. Тематичне оцінювання з теми “Виникнення та розквіт Київської Русі” 66 KB
  Мета. Закріпити та поглибити знання учнів з історії виникнення та розквіту Київської Русі. Узагальнити основні поняття та події. Оцінити знання учнів з теми. Розвивати вміння ідентифікувати історичні явища за їх типовими ознаками.
61107. Господарське і повсякденне життя. Суспільство 52 KB
  Мета: ознайомити учнів із природними умови та розташуванням Давнього Єгипту, основними заняттями давніх єгиптян; простежити взаємозвязок між природними умовами і господарським розвитком Давнього Єгипту.
61108. ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ 867.65 KB
  Поглибити знання учнів про підмет як головний член речення; сформувати вміння виділяти підмети в двоскладному реченні, визначати способи їх вираження; удосконалити вміння конструювати речення з різними за способом вираження підметами; за допомогою мовленнєвокомунікативного дидактичного матеріалу поглибити світогляд восьмикласників щодо загальнолюдських цінностей.
61110. Розквіт Давньоєгипетської держави 47 KB
  Мета: Ознайомити учнів із основними періодами Давнього Єгипту; Простежити закономірності в зміні періодів розквіту й занепаду держави. Перетворення Єгипту на могутню державу в середині...
61111. Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах 67.5 KB
  Мета. Проаналізувати становище Київської держави за наступників Ярослава, підкреслити складність історичного періоду. Визначити історичне значення Любецького з’їзду, роль Володимира Мономаха як державника.
61112. ПРОСТИЙ ПРИСУДОК 206.41 KB
  Поглибити знання учнів про присудок як головний член речення, способи його вираження; сформувати вміння виділяти присудки в двоскладному реченні, визначати способи їх вираження; удосконалити вміння конструювати речення з різними за способом вираження присудками; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу