7669

Планування цехів та служб підприємства

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Планування цехів та служб підприємства Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і о...

Украинкский

2013-01-27

26.96 KB

7 чел.

Планування цехів та служб підприємства

Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв ( складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і огорож з зображенням рельєфу ділянки горизонталями і вказівкою вертикальних відміток зображених об'єктів.

Генеральний план розробляється в стадії проектного завдання і в стадії робочих креслень.

У стадії проектного завдання складається поєднаний генеральний план підприємства, на якому вказується розташування проектованих, існуючих, реконструйованих та підлягають зносу будівель і споруд, наносяться всі транспортні шляхи та комунікації, а також наголошується вертикальна прив'язка основних будівель і споруд.

Підрахунок необхідних площ для цехів і будівель можна здійснити:

1) за техніко–економічних показників аналогічних виробництв або

2) на підставі плану розташування потрібного обладнання, кількість якого і послідовність розташування визначені з технологічного процесу, а також на підставі розрахунку і планування допоміжних відділень.

Для визначення необхідних площ цехів і будинків по техніко–економічних показників з метою отримання більш правильних результатів слід взяти два-три показника і, зробивши з них підрахунок, зіставити кінцеві результати. Для цього можна використовувати наступні техніко-економічні показники:

1) річний випуск готової продукції ціннісному або ваговому вираженні або штуках з 1 м2 виробничої площі;

2) річний випуск готової продукції , виражений у рублях, тоннах або штуках з одиниці основного обладнання;

3) річний випуск продукції, виражений у рублях, тоннах або штуках, що припадає на одного виробничого робочого;

4) площа, що доводиться на одиницю основного обладнання або на одного виробничого робочого.

При підрахунку за першим показником безпосередньо отримують розмір необхідної виробничої площі, з другого - необхідна кількість основного обладнання, за третій - необхідна кількість виробничих робітників. Користуючись четвертим показником , визначають розмір необхідної виробничої площі для обладнання , підрахованого за другим показником , і для кількості виробничих робітників , підрахованого за третім показником.

Визначивши таким чином розмір виробничої площі по кожному цеху , беруть за процентними співвідношенням, виведеним на підставі підрахунків по ряду розроблених проектів, розміри допоміжних площ, що входять до складу цеху.

Більш точно виробничі площі, розміри і допоміжних цехів відділень визначають на підставі розроблених планів розташування потрібного обладнання, кількість якого підраховано за даними замисленого технологічного процесу.

Підрахувавши тим або іншим способом потрібну для кожного цеху площа будівлі, його розміри, тип і форму, визначають також площі та розміри всіх допоміжних будівель, споруд і пристроїв; встановлюють спрямування всіх комунікацій, що проходять по території ділянки.

Таким чином, на підставі розрахункових і планувальних даних, отриманих в результаті розробки проектного завдання кожного об'єкта, що входить до складу заводу, встановлюють взаємне розташування всіх будівель, споруд і пристроїв на території ділянки і вирішують все

питання його благоустрою, тобто складають генеральний план.

Приступаючи до позначці розташування будівель на плані ділянки , необхідно насамперед вибрати ту або іншу схему руху матеріалів, напівфабрикатів і виробів, обумовлену послідовним ходом технологічного процесу, формою і розмірами ділянки і напрямком залізничної лінії, що проходить поблизу ділянки.

У стадії виконання робочих креслень генеральний план, розроблений в проектному завданні, уточнюється і деталізується в тій мірі, в якій це необхідно для виконання будівельно- монтажних робіт.

При складанні раціонального генерального плану особливо рельєфно необхідно висловити ідею, закладену в основі проекту , що дозволить з найбільшою вигодою використовувати наявні умови для проектованого підприємства.

Складність складання генерального плану пояснюється тим, що він повинен задовольняти поєднанню загальних і приватних вимог, що випливають з умов виробничого характеру, специфіки окремих ділянок.

Найбільш вдале узгодження цих вимог визначає раціональне розташування виробничих та допоміжних будівель, споруд і пристроїв. Ці вимоги обумовлені характером виробництва, технологічного процесу, місцевих умов і прагненням отримати кращий економічний ефект.

З метою отримання найбільшої технико- економічної ефективності зазвичай при проектуванні розробляють кілька варіантів генеральних планів і в результаті порівняння варіантів вибирають найбільш раціональний і ефективний у технічному та економічному відношенні.

Основні положення по розробці генерального плану машинобудівного підприємства зводяться до наступного:

1.  Генеральний план підприємства повинен розроблятися на основі найбільш раціональної організації виробничого

2. процесу і застосування прогресивних видів транспорту виходячи з кращого використання площі територію

3. Планування і забудову території підприємства , передбачені генеральним планом , необхідно пов'язувати з проектами планування прилеглих житлових районів населених пунктів і сусідніх підприємств, а також найближчими магістралями, залізничними, автомобільними, шосейними і водними шляхами.

4.  Будівлі виробничих цехів та складів повинні розташовуватися у відповідності з послідовним ходом виробничого процесу, що дає можливість отримати постійне загальний напрямок вантажів.

5. Будівлі допоміжних цехів потрібно розташовувати поблизу будівель виробничих цехів, що мають найбільшу кількість обладнання.

6. Необхідно забезпечити найменший шлях руху матеріалів, напівфабрикатів і виробів з території заводу для досягнення найменших витрат на внутрішньозаводський транспорт.

7.  Передбачити блокування виробничих і допоміжних цехів, складів, адміністративно-конторських і побутових приміщень в одному або декількох великих будинках; підприємства інструментальної та приладобудівної промисловості, а також спеціалізовані по випуску агрегатів, вузлів і деталей заводи автомобільній, тракторній, електротехнічній промисловості, сільськогосподарського машинобудування та інших галузей легкого і середнього машинобудування як правило, слід розміщувати в одному корпусі, що є найбільш доцільним в економічному й технічному відносинах.

8.  Необхідно, щоб взаємне розташування будівель і розриви між ними задовольняли правилам і нормам, встановленим законодавчими та планувальними органами щодо пожежної безпеки, санітарно- технічних та інших вимог.

9. Будівлі розташовувати так, щоб забезпечити можливість подальшого розширення цехів і всього заводу без порушення генерального плану, без зносу побудованих будівель і з найменшими витратами, якщо таке розширення передбачається за завданням за умови техніко-економічного обґрунтування доцільності.

10.  Найбільш повно використовувати локальні шляхи сполучення - залізничні, водні, шосейні, і автомобільні.

11. При перевезенні вантажів великої ваги, а також при доставці сировини, палива, напівфабрикатів т.п. З віддалених районів необхідно передбачати введення залізничної гілки на територію заводу; при цьому слід прагнути, щоб уникнути втрати площі до найбільш раціональному розміщенню залізничних шляхів, відповідного розміру вантажообігу і особливостей ділянки. Введення залізничної гілки на територію заводу повинен бути з боку , протилежного предзаводской майданчику.

12. Будівлі і споруди розташовувати по відношенню до країн світу і напрямку пануючих вітрів таким чином, щоб були забезпечені найбільш сприятливі умови для природного освітлення і їх провітрювання.

13. Підприємства та будівлі для виробництва, що надає газ, дим, пил, неприємний запах, розташовувати по відношенню до інших будівель і житлових районах з підвітряного боку, враховуючи напрям пануючих вітрів.

14.  Будівлі, однорідні з виробничого характеру та санітарно-гігієнічних умов, по можливості необхідно зосереджувати окремими групами, розділивши територію заводу на зони, не порушуючи однак, технологічної схеми їх розташування.

15. Передбачити озеленення не використовується під забудову території підприємства з посадкою дерев і чагарників і влаштування газонів. На магістральних проїздах, використовуваних для масового проходу працюючих на підприємстві, застосовувати рядову посадку дерев і чагарників.

16.  На території заводу влаштовувати автомобільні дороги і тротуари міського типу- з бордюрами і гладким беспыльным покриттям.

17. Необхідно дотримання основного, керівного принципу- найкоротший прямолінійний шлях руху матеріалів і напівфабрикатів без зворотних і зустрічних рухів; правильність і простота контурів будівель і послідовна технологічна схема такого порядку:

сировинні склади- ввезення сировини; заготівельні- ливарні цехи, ковальські та ін., переробні цехи- механічні, складальні та ін., склади готової продукції -вивезення готової продукції; межцеховые потоки вантажів- в процесі обробки і направляють по можливості найкоротшими і прямими шляхами, які зобов'язують цехи і склади; допоміжні цехи, будівлі і споруди розташовуються поблизу від основних що ними обслуговуються цехів, не обмежуючи технологічного потоку вантажів: адміністративно- громадс

Планування – це прогнозування (визначення) параметрів керуємого процесу (або результатов його діяльності) на основі сопоставлення інформації про потреби зовнішньої среди в результатах діяльності цього об’єкта і його можливостей з урахуванням розвитку самого об’єкта, що направлено на досягнення поставленої перед системою мети [6].

Управління являє собою ціленаправлену координацію суспільного виробництва. Це управління машинами, механізмами і т. п. При цьому здійснюється і управління людьми та їх відносинами, які виникають у процесі виробництва.

У ринкових умовах організація, планування, мотивація, контроль і регулювання, які необхідні для формування і досягнення цілей, повинні бути як результативними, так і ефективними.

Відомий вчений у сфері управління П. Друккер, підкреслив, що результативність є наслідком того, що "робляться потрібні і правильні речі". А ефективність - наслідок того, що "ці речі створюються правильно" [3]. Планування в цьому випадку виконує велику роль, вирішуючи питання про те, якими повинні бути цілі організації, що повинна робити організація і як це робити. Саме за допомогою планування керівництво підприємства прагне встановити основні напрями для прийняття рішень, які забезпечать цей процес як єдине ціле.

Таким чином, сутність планування, як функції управління підприємством, полягає в обгрунтуванні цілей і шляхів їх досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також визначення ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, необхідних для виконання цих завдань та встановлення їх взаємозв'язку. Планування є основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації цілей підприємства.

Розглядаючи планування у вузькому розумінні, його можна визначити як систематизовану підготовку рішень. Планування, з цієї точки зору, означає системну підготовку до формування майбутнього стану підприємств. Головний сенс планування полягає у підвищенні ефективності діяльності підприємства шляхом цільової орієнтації та координації всіх процесів, виявлення ризиків і зниження їх рівня, підвищення гнучкості й адаптованості до змін [8].

Основними загальними функціями управління підприємства є планування і прогнозування, організація, координація і регулювання, активізація і стимулювання, облік, аналіз і контроль.

Планування у структурованій за різновидами управлінській діяльності є основою для прийняття управлінських рішень.

Прогнозування в управлінському циклі передує плануванню і його завдання полягає в науковому передбаченні розвитку виробництва, а також у пошуку рішень, які забезпечать розвиток виробництва та його частин в оптимальному режимі.

Організація - це діяльність, що направлена на створення та розвиток структури господарської системи, включає регламентацію окремих елементів процесу управління і, залежно від об'єкту, поділяється на організацію виробництва, організацію праці і організацію управління [6].

Завданням координування є забезпечення необхідної узгодженості дій працівників підприємства, тобто координація їх дій відповідно до плану.

Функція регулювання полягає в ефективному регулюванні та забезпеченні нормального проходження виробничих процесів на підприємстві. Якщо процес прийняття рішень відбувається без систематичної підготовки, то мають місце інтуїтивні імпровізовані рішення. Такі рішення, як правило, приймаються за умов нестачі інформації і безпосередньо перед їхньою реалізацією. Сутність регулювання за даним підходом полягає в розробці прийнятого рішення в деталях і наданні розпоряджень щодо його виконання. Тому регулювання вважається частиною процесу планування [4].

Облік є базою для планування та аналізу виробничо-господарської діяльності з метою контролю та підвищення ефективності виробництва шляхом виявлення резервів.

Роль контролю як функції управління полягає в тому, що він є засобом здійснення зворотного зв'язку в системі управління. Головний його сенс - у створенні гарантій виконання планових рішень.

Планування розпочинається із розробки загальних цілей, далі визначаються конкретні, деталізовані цілі на заданий період, визначаються шляхи та засоби їх досягнення, і нарешті, здійснюється контроль за досягненням поставлених цілей. При цьому планування, передбачаючи майбутнє, завжди грунтується на визначених гіпотезах стану оточуючого середовища.

Оскільки на будь-якому підприємстві планування базується на неповних даних, навіть якщо на ньому чітко налагоджена система бухгалтерського і статистичного обліку, існує проблема в тому, що деякі аспекти функціонування економічної системи не піддаються оцінці, а залежать від зовнішнього середовища, яке характеризується швидкою мінливістю. В західній економіці ця мінливість пояснюється, в першу чергу, високою насиченістю споживчого попиту, його індивідуальним і швидкозмінним характером [10].

Вимоги з боку попиту диктують зрушення інших факторів зовнішнього середовища: технологій, комунікацій, соціальних відносин тощо. Показники ринку стають вихідними для складання плану підприємства. Тому при прийнятті рішень потрібно опиратись на постійне поновлення даних про зовнішнє середовище, їх аналіз, пошук нових стратегій і підходів. Оскільки прийняття рішень може здійснюватися за невизначеності умов, тобто враховувати декілька гіпотез зміни навколишнього середовища, коли може бути задана ймовірність тієї чи іншої ситуації, то рішення можуть бути прийняті з ризиком. Якщо ж немає можливості навіть оцінити ймовірність настання подій, то рішення приймаються за правилами так званого "феномену невизначеності" [8].

Оцінка зовнішнього середовища здійснюється для того, щоб:

1) виявити зміни, що існують у середовищі;

2) визначити, які фактори зовнішнього середовища можуть становити загрозу для підприємства. Наприклад, контроль діяльності конкурентів дозволить керівництву підприємства постійно бути готовим до всіляких дій конкурентів;

3) оцінити, які фактори зовнішнього середовища можуть сприяти досягненню цілей діяльності підприємства.

При аналізі зовнішнього середовища можна отримати наступні важливі результати: запрогнозувати непередбачувані обставини, розробити заходи щодо їх запобігання, перетворити потенційні загрози та ризики у вигідні можливості.

Новим явищем у теорії та практиці сучасного управління, економічного аналізу, планування, управлінського обліку та менеджменту є контролінг. Термін "контролінг" походить від англійського "to control" - контролювати, керувати [19]. Контролінг переводить підприємства на якісно новий рівень управління, направляючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Основними концепціями контролінгу є концепції, орієнтовані на систему обліку, на управлінську, інформаційну систему та систему управління з акцентом на планування, контроль та координацію. Суттю концепції, орієнтованої на систему управління з акцентом на планування і контроль, є участь у плануванні та контролі діяльності структурних підрозділів. Роль та завдання контролінгу в плануванні полягає в координації планів різного рівня та розробці консолідованого плану підприємства, розробці методів планування, графіків складання планів, надання інформації для складання планів, перевірці планів, складених підрозділами підприємства. Координуючи діяльність всієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію "управління управлінням". Розглядаючи планування як функцію контролінгу, можна зробити висновок про те, що ціллю цієї функції в системі контролінгу є координація окремих виробничих планів по відношенню до загального плану в рамках як короткострокового, так і довгострокового планування, складання бюджету та розробка планової та цільової інформації [20].

Методи та інструменти планових розрахунків

Сьогодні в процесі планування широко використовуються різні методи та інструментарії розрахунків.

Термін "метод" походить від грецького «methodos», що в перекладі означає "шлях до чогось", тобто знання про те, якими способами, в якій послідовності потрібно розв'язувати ті чи інші завдання. В плануванні існуючі методи обчислення планових показників поєднано у три узагальнюючі групи: екстраполяції, пофакторні та нормативні.

Метод, в основі якого - ресурси і динаміка минулих років, має назву екстраполяційного методу. На практиці його ще називають "плануванням від досягнутого рівня". Процедура обчислення набуває дуже спрощеного характеру: фактично досягнута величина показника у базовому періоді коригується на середній відсоток її зміни. Цей метод використовують корпорації, які займають монопольне становище на ринку, оскільки конкуренти для них не є загрозою, вони встановлюють монопольно високі ціни і збільшують обсяги продажу товарів та, знижуючи ціни, захоплюють нові ринки.

Більш обгрунтованим вважають пофакторпий метод. Планові значення показників при цьому методі визначаються на основі впливу найважливіших чинників (факторів). На вітчизняних підприємствах пофакторні розрахунки завжди супроводжувались розробкою планів із підвищення продуктивності праці та зниження витрат на виробництво продукції [17].

Нормативний метод планування грунтується на використанні технічно обгрунтованих норм і нормативів, що визначають ступінь економічної ефективності виробництва та обліку, норм витрат праці, фінансових і матеріальних ресурсів. Цей метод планування передбачає розрахунок показників за нормами на початок планового періоду з наступною зміною норм в результаті впровадження організаційно-технічних заходів і формування на основі планових норм відповідних показників плану підприємства.

Для визначення ступеня обгрунтованості показників, застосовують спеціальні методи планування: економіко-математичне моделювання, балансовий метод, пробно-статистичний та матричний метод [18].

За допомогою спеціальних економіко-математичних моделей розробляється декілька варіантів плану, в яких найважливіші планові показники оптимізуються. Цей метод дає можливість знайти найбільш ефективні рішення, і з багатьох варіантів вибрати найоптимальніший.

Балансовий метод застосовується для забезпечення погодження потреб і ресурсів. У практиці планування баланси розробляються для різних видів ресурсів: матеріальних, трудових, фінансових. Баланси складаються з двох частин: перша частина відображає усі напрямки витрат ресурсів відповідно до потреб, а інша - джерела надходження цих ресурсів.

Матричний метод планування являє собою побудову взаємозв'язків між виробничими підрозділами і показниками.

Пробно-статистичний метод передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки і середніх величин при встановленні планових показників. Недоліком цього методу є те, що він не враховує зміни ринкової кон'юнктури на момент планування [20].

Більш поширено застосовується декілька способів складання планів, або методів планування: балансовий, нормативний і математично-статистичний.

Балансовий метод ґрунтується на взаємозв'язку ресурсів, які мають бути в організації, та їх потребою в межах планового періоду. Якщо ресурсів у порівнянні з потребами недостатньо, то доводиться вишукувати додаткові джерела, які б дозволили покрити дефіцит.

Якщо ж ресурсів є в надлишку, то необхідно розв'язувати зворотну проблему — розширювати їх споживання або позбавлятися від надлишку.

Балансовий метод реалізується через складання системи балансів — матеріально-речових, вартісних і трудових. Баланс — це двостороння бюджетна таблиця, в лівій частині якої відображаються джерела ресурсів, а в правій — їх розподіл (