76847

Артерии кисти

Доклад

Биология и генетика

В запястье они связаны в виде сетевых анастомозов а на ладони дугообразных соединений из которых возникают пястные и пальцевые артерии. Ладонная и запястная ветви лучевой артерии соединяясь с одноименными ветвями локтевой и межкостных артерий образуют в запястье ладонную и тыльную артериальные сети rete crpi plmre et rete crpi dorsle. От тыльной сети запястья отходят следующие артерии.

Русский

2015-02-01

179.46 KB

1 чел.


 Артерии кисти

Артерии кисти представлены конечными ветвями лучевой и локтевой артерий. В запястье они связаны в виде сетевых анастомозов, а на ладони дугообразных соединений, из которых возникают пястные и пальцевые артерии. На запястье находится ладонная и тыльная артериальные сети с тыльными запястными и пальцевыми артериями, а в пястном отделе ладони – ладонные дуги с общими и собственными пальцевыми артериями.

Ладонная и запястная ветви лучевой артерии, соединяясь с одноименными ветвями локтевой и межкостных артерий, образуют в запястье ладонную и тыльную артериальные сети (rete carpi palmare et rete carpi dorsale). Обе сети кровоснабжают капсулы и связки суставов: лучезапястного, среднезапястного, межзапястных и запястно-пястных и проходящие в каналах удерживателей сгибателей и разгибателей мышечные сухожилия.

От тыльной сети запястья отходят следующие артерии.

  1.  3-4 тыльные пястные артерии (aa.metacarpeae dorsales) – для кровоснабжения дорсальных межкостных мышц, кожи и подкожной клетчатки пястья. От каждой тыльной артерии начинаются по две задние (тыльные) пальцевые артерии для II-V пальцев. При отсутствии тыльных артерий кровоснабжение осуществляют прободные ветви глубокой ладонной дуги.
  2.  Кровоснабжение большого пальца осуществляется ветвями не только первой тыльной запястной артерии из артериальной сети, но и от его собственной артерии (a. princeps pollicis). Она происходит из лучевой артерии и в свою очередь делится на две ладонные ветви для большого пальца и лучевую ветвь указательного пальца.

Поверхностная ладонная дуга (arcus palmaris superficialis) образуется концевым отделом локтевой артерии (главное участие), соединяющимся с поверхностной ладонной ветвью лучевой артерии. Дуга располагается под ладонным апоневрозом, но над сухожилиями сгибателей пальцев и проецируется в области середины тел пястных костей. От полуокружности дуги начинаются общие ладонные пальцевые артерии (короткие), переходящие в длинные собственные пальцевые. От составляющих поверхностной дуги — локтевой артерии и ладонной ветви лучевой отходят мышечные веточки к мышцам возвышений большого пальца и мизинца.

Глубокая ладонная дуга (arcus palmaris profundus) возникает из концевого отдела лучевой артерии (главное участие) и тонкой, глубокой ладонной веточки локтевой артерии. Дуга лежит под сухожилиями сгибателей пальцев и проецируется на уровне оснований пястных костей. От неё отходят короткие мышечные ветви к возвышению мизинца, ладонным межкостным мышцам; общие и собственные пальцевые артерии.

Ладонные дуги и запястные сети, пальцевые и межпястные артерии образуют множество меж- и внутрисистемных анастомозов, а вокруг суставов — коллатеральных сетей, что обеспечивает бесперебойное и богатое кровоснабжение кисти. Оно необходимо для обеспечения хватательной функции кисти и противопоставления большого пальца.

Бедренная артерия. Ее топография, ветви и области кровоснабжаемые ими. Кровоснабжение тазобедренного сустава.

19  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст
19805. Поняття про математичне програмування 13.95 KB
  Математичне програмування – складова частина прикладної математичної дисципліни Дослідження операцій. До інших основних розділів цієї дисципліни відносяться теорія марковських випадкових процесів теорія масового обслуговування теорія ігор методи сітьового плану...
19806. Поняття цільової функції 13.43 KB
  Цільова функція z x1 x2 ... x n функція що виражає залежність прийнятого критерію оптимальності від керованих змінних. Критерій оптимальності є мірою наближення розв’язку до поставленої мети. В економічних задачах як правило таким критерієм виступає показник ефективн
19807. Поняття лінійного програмування 14.63 KB
  Лінíйне програмувáння LP англ. Linear Programming один з важливих розділів дослідження операцій що зводиться до оптимізації лінійної цільової функції на множині яка описується лінійними рівняннями і нерівностями. Лінійне програмування є окремими випадками математичного п
19808. Задача про оптимальне використання ресурсів 15.56 KB
  Задача лінійного програмування як задача розподілу обмежених ресурсів. Зауважимо що задача ЛП у багатьох випадках виявляється асоційованою із задачею розподільчого типу яка спрямована на пошук найбільш вигідного способу розподілу обмежених ресурсів за декількома в
19809. Геометричне розв’язання задачі лінійного програмування 16.74 KB
  Kак известно общая задача линейного программирования со стоит в поиске значений переменных удовлетворяющих некоторым линейным ограничениям и обеспечивающих наибольшее наимень шее значение заданной линейной функции. Например требование: максимизировать Lx1...
19810. Економіко-математична модель транспортної задачі 17.89 KB
  Транспортная задача ставится следующим образом: имеется m пунктов отправления А1 А2 ... Аm в которых сосредоточены запасы какихто однородных грузов в количестве соответственно а1 а2 ... аm единиц. Имеется n пунктов назначения В1 В2 ... Вn подавшие заявки соответственно на...