76900

Плечевое сплетение. Ветви надключичной части плечевого сплетения, области иннервации

Доклад

Биология и генетика

Источниками образования плечевого сплетения являются передние ветви четырех нижних шейных и 12го грудных спинномозговых нервов. Дорсальный нерв лопатки начинается из передней ветви V шейного спинального нерва. Подключичный нерв из пятой передней ветви проходит кпереди от подключичной артерии и заканчивается в одноименной мышце.

Русский

2015-02-01

179.65 KB

0 чел.


 Плечевое сплетение

Ветви надключичной части плечевого сплетения, области иннервации.

Источниками образования плечевого сплетения являются передние ветви четырех нижних шейных и 1-2-го грудных спинномозговых нервов.

Сплетение формируется при слиянии указанных передних ветвей тремя стволами: верхним, средним и нижним, которые находятся в межлестничном (заднем) промежутке шеи позади подключичной артерии. В плечевом сплетении различают надключичную часть с короткими нервами для кожи и мышц плечевого пояса и подключичную часть с длинными нервами для свободной части верхней конечности.

Плечевое сплетение из глубоко залегающего межлестничного промежутка шеи переходит в поверхностную надключичную ямку, расположенную между грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышцами в области лопаточно-ключичного треугольника шеи. Здесь в сплетении выделяют надключичную часть с короткими нервами: дорсальным лопаточным, длинным грудным, подключичным, над- и подлопаточными, грудоспинным (торакодорзальным). Они необходимы для иннервации следующих соответственно нервам мышц верхнего плечевого пояса: поднимающей лопатку, ромбовидной, передней зубчатой, подключичной, над- и подостной, подлопаточной, большой круглой, широчайшей мышцы спины, большой и малой грудных мышц.

Дорсальный нерв лопатки начинается из передней ветви V шейного спинального нерва. Он проходит вместе с нисходящей ветвью поперечной артерии шеи к мышцам: ромбовидной и поднимающей лопатку.

Длинный грудной нерв с началом от V, VI передних спинальных шейных ветвей иннервирует переднюю зубчатую мышцу, проходя к ней между латеральной грудной и грудоспинной артериями.

Над- и подлопаточные нервы формируются V-VII передними шейными ветвями. Надлопаточный нерв вместе с одноименной артерией проходит через вырезку лопатки к надостной мышце, огибает акромион и разветвляется в подостной мышце. Подлопаточный нерв иннервирует одноименную и большую круглую мышцы.

Подключичный нерв (из пятой передней ветви) проходит кпереди от подключичной артерии и заканчивается в одноименной мышце.

Грудоспинной нерв — из V-VII ветви. Вдоль латерального края лопатки достигает широчайшей мышцы спины, которую иннервирует.

Ветви подключичной части плечевого сплетения. Иннервация кожи верхней конечности.

4  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68238. Пoлiтична та екoнoмiчна iнтеграцiя Угoрщини дo ЄС (1989-2004 рр.) 164.5 KB
  Oтже актуальнiсть вивчення oбранoї прoблеми oбумoвлена пoперше важливiстю iнтеграцiйних прoцесiв в iстoричнoму рoзвитку пoдруге пoяснюється глoбалiзацiєю яка диктує неoбхiднiсть пoшуку iнтеграцiйних стратегiй для...
68239. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 269.5 KB
  У сучасних умовах господарювання серед низки проблем з якими зіштовхуються сільськогосподарські підприємства вагоме місце займає питання збуту власної продукції. Ще на стадії виробництва кожен товаровиробник визначає кількість та асортимент товарної продукції усвідомлює що вироблений товар повинен...
68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...
68241. НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 134 KB
  Народно-сценічний танець не тільки відображає почуття та стосунки між людьми фіксує процеси праці та інші соціально значущі події виконує рекреаційну функцію а і є яскравим показником культури певного етносу.
68242. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 182.5 KB
  Наразі молекулярно-генетичні дослідження виявили деякі білки наприклад галектин3 експресія яких виявляється переважно в злоякісних пухлинах за відсутності або незначної його експресії в доброякісних новоутвореннях що при діагностичному використанні певно запобігало б вищезазначеним труднощам.
68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невідємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.