76966

Понятие и виды методов публичного управления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие и виды методов публичного управления. Методы государственного управления способы приемы воздействия субъекта управления на объект управления в рамках управленческих отношений которые используются для достижения целей и задач управления реализации функций управления. Основные черты методов государственного управления: 1.выражают управленческое воздействие субъекта государственного управления на объект управления; 4.

Русский

2015-02-01

29.12 KB

1 чел.

35.Понятие и виды методов публичного управления. Методы государственного управления - способы, приемы воздействия субъекта управления на объект управления в рамках управленческих отношений, которые используются для достижения целей и задач управления, реализации функций управления. Основные черты методов государственного управления: 1.реализуются в процессе управленческой деятельности; 2.органически связаны с целевым назначением определенного вида управленческой деятельности; 3.выражают управленческое воздействие субъекта государственного управления на объект управления; 4.выступают средством реализации субъектом управления своих полномочий в рамках компетенции; 5.адресованы конкретному объекту управления; 6.связаны с характеристикой (состоянием) объекта управленческого воздействия; 7.являются оптимальным способом достижения поставленных управленческих целей в сложившихся условиях; 8.нуждаются в правовом опосредовании; 9.имеют масштабную (территориальную и временную) привязку. По характеру воздействия бывают прямые (административные) и косвенные (неадминистративные) методы государственного управления. Универсальными методами государственного управления признаются убеждение, поощрение и принуждение. Методы прямого (административного) воздействия: особенности виды. Особенности административных методов: 1.осуществляют прямое воздействие субъекта на объект управления; 2.носят императивный, директивный характер; 3.однозначность (конкретность) указаний; 4.широкое применение административных актов;

5..реализуются в режиме контрольно-надзорной деятельности; 6.обязательность наступления негативных последствий в случае оказания объектом противодействия; По форме выражения (закрепления) выделяют административно-правовые и административно-организационные (неправовые) административные методы. По юридическим свойствам: нормативные и индивидуальные. По содержанию предписания: обязывающие, управомочивающие, запрещающие, поощряющие. По способу регулирования: императивные (категорические), поручительные и рекомендательные. Методы косвенного государственного управления. Особенности косвенных методов: 1.являются видом методов государственного управления; 2.воздействие субъектом управления оказывается опосредованно на объект управления путем изменения условий его функционирования; 3.у объектов управления имеется возможность выбора вариантов поведения в рамках, определенных законом; 4.результат наступает гораздо позднее, чем при применении мер административного воздействия; 5.обеспечиваются системой гарантий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83487. Придбання і втрата громадянства 37.17 KB
  Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.
83488. Режим іноземців. Особи без громадянства 35.93 KB
  До іноземців окрім іноземних громадян також відносять осіб без громадянства. Режим правове положення іноземців визначають як сукупність прав та обовязків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобовязань.
83489. Біженці, вимушені переселенці. Право притулку 39.38 KB
  В якості біженців не розглядаються особи що винні у скоєнні: злочину проти миру воєнного злочину або злочину проти людяності; важкого злочину аполітичного характеру поза країною що надала притулок; дій що суперечать цілям та принципам ООН. Право притулку право кожної людини шукати притулок від переслідування в інших державах та користатися цим притулком а також право держави дозволяти вїзд та проживання на її території особі яка переслідується в іншій державі за політичними мотивами. Територіальний притулок означає що держави...
83490. Покоління прав людини 37.26 KB
  До першого покоління відносяться лише громадянські і політичні права. Тому права першого покоління іменуються негативними оскільки їх реалізація передбачає невтручання держави Початок формування другого покоління прав людини здебільшого повязують із прийняттям Веймарської конституції 1919 р. Друге покоління складають соціальні економічні та культурні права. Це покоління позитивних прав оскільки їх реалізація потребує втручання з боку держави та зі лежить від рівня економічного розвитку держави.
83491. Класифікація прав і свобод людини 34.69 KB
  До громадських відносяться наприклад право на життя і особисту недоторканністьправо дотримуватися своєї думки і вільно її висловлювати свобода пересування. До політичних прав перш за все відноситься право брати участь у веденні державних справ обирати і бути обраним на основі загального і рівного виборчого права. Зокрема виділяють: право на працю включаючи право на справедливі і сприятливі умови праці; право на створення профспілок і на проведення страйків; право на соціальне забезпечення право сімї на охорону і допомогу право на...
83492. Принцип поваги прав людини 36.62 KB
  Основу міжнародноправового захисту прав людини складає принцип поваги прав людини і основних свобод. Принцип поваги прав людини і основних свобод отримав визнання з ухваленням Статуту ООН у 1945 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини у якій сформульовані основні права людини.
83493. Поняття міжнародно-правових стандартів у сфері прав людини 34.38 KB
  Міжнародноправові стандарти прав людини це узгоджені державами загальнолюдські права і свободи обов\'язкові для держав заходи із забезпечення прав і свобод та охорони їх від посягань а також надання особі юридичної можливості реалізовувати і захищати визнані права і свободи. Можна позначити наступні функції стандартів: визначення переліку прав і свобод що відносяться до категорії основних і обов\'язкових для всіх держав; формулювання головних рис змісту кожного з цих прав кожної з цих свобод які повинні бути втілені у відповідних...
83494. Основні міжнародно-правові акти про права людини 38.45 KB
  Зокрема до таких договорів відносяться: Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1966 р.; Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р.; Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього 1973 р.; Конвенція про рабство 1926 р.
83495. Спеціалізовані органи ООН із захисту прав людини 38.82 KB
  Рада з прав людини ООН є міжурядовим органом у системі ООН складі представників 47 держав що відповідає за зміцнення діяльності щодо заохочення і захисту прав людини по всьому світу. з основною метою реагування на ситуації порушення прав людини і винесення рекомендацій по них та прийшла на зміну Комісії ООН з прав людини утвореної в 1946 р. Основна відмінність Ради від Комісії полягає в тому що вона є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН а не ЕКОСОР та до її функцій входить здійснення загальної координації діяльності із захисту...