76978

Административная ответственность: понятие, признаки, нормативное и фактическое основание, отличие от других видов юридической ответственности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Административная ответственность: понятие признаки нормативное и фактическое основание отличие от других видов юридической ответственности. Административная ответственность это вид юридической ответственности которой присущи все признаки последней и которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания к лицу совершившему административное правонарушение административный проступок. Несмотря на имеющиеся отличия административной ответственности от других видов юридической...

Русский

2015-02-01

27.2 KB

5 чел.

47.Административная ответственность: понятие, признаки, нормативное и фактическое основание, отличие от других видов юридической ответственности. Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которой присущи все признаки последней и которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания к лицу, совершившему административное правонарушение (административный проступок). Несмотря на имеющиеся отличия административной ответственности от других видов юридической ответственности, следует отметить, что общим для всех для них является то, что основанием возникновения любого вида юридической ответственности всегда является тот или иной вид правонарушения (административного, дисциплинарного, уголовного и пр.). Но это не только правонарушение, перечень таких оснований более широк. Так, основаниями административной ответственности следует считать совокупность факторов, наличие которых может повлечь за собой данный вид юридической ответственности. Среди таковых принято выделять следующие: 1)нормативное основание, т. е. наличие норм права, устанавливающих административную ответственность и регулирующих ее 2)фактическое основание, каковым является деяние (действие или бездействие; деликт конкретного лица, нарушающее правовые предписания, охраняемые административными санкциями (т. е. наличие административного правонарушения); 3)процессуальное основание, каковым является правоприменительный акт компетентного субъекта о назначении административного наказания на конкретное лицо за конкретное административное правонарушение.

Особенности. Меры административной ответственности имеют ряд отличительных признаков: -перечень мер административной ответственности установлен КоАП и является исчерпывающим -назначенные и исполненные меры административной ответственности (административное наказание) влекут для право нарушителя истечение срока погашения административной ответственности. Лицо считается подвергнутым административной ответственности в течение одного года со дня исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 4.6 КоАП); -меры административной ответственности (административные наказания) не применяются в момент совершения административного правонарушения. Они применяются всегда после совершения административного правонарушения; -меры административной ответственности (административные наказания) назначаются в том случае, когда административным правонарушением причинен необратимый (невосстановимый) вред. Меры административной ответственности призваны компенсировать такой вред; -меры административной ответственности (административные наказания) назначаются уполномоченным органом (должностным лицом), когда собраны, закреплены и исследованы доказательства по делу об административном правонарушении, установлена вина правонарушителя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63218. Захист прав та інтересів дітей 27.96 KB
  Мета: ознайомити учнів із загальними принципами Декларації прав дитини; розкрити важливість юридичного закріплення прав дітей на спеціальний правовий захист з боку держави і суспільства...
63219. Галицько-Волинська держава за князя Данила Романовича та його наступників 36.66 KB
  Утворив державу Роман Мстиславович у 1199 році а розбудував і боронив ціною свого життя від монголо-татарської навали та інших зайд його син Данило прозваний у народі Галицьким. Його справу продовжив син Данило.
63221. Право на працю в Україні 27.01 KB
  Обладнання й матеріали: Конституція України Кодекс законів про працю; Закон України Про господарські товариства від 19. Закон України Про порядок вирішення трудових спорів конфліктів від 03.
63222. Трудовий договір 27.17 KB
  Працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця який зобов’язаний організувати роботу і забезпечує процес її виконання. Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу також не можна вимагати від працівника...
63223. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича 85.5 KB
  Мета: характеризувати соціально-економічне та політичне становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького; зясувати, яким було становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича...
63224. Права неповнолітніх у трудових відносинах 25.4 KB
  Мета: ознайомити учнів з трудовими правами неповнолітніх; навчити складати резюме заяву про прийом і звільнення з роботи; навчити аналізувати та застосовувати на практиці законодавство про працю неповнолітніх...
63225. Урок узагальнення з теми «Давні Індія та Китай» 23.61 KB
  Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; простежити взаємозвязок між господарським і духовним розвитком Давніх Індії та Китаю; розширити світогляд школярів; показати внесок культури Давніх Індії та Китаю в розвиток людської цивілізації.