76987

Назначение административных наказаний. Сроки давности привлечения к административной ответственности. Сроки действия административных наказаний

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Сроки давности привлечения к административной ответственности. Если срок давности привлечения к административной ответственности истек то дело об АПН не м. После вынесения постановления сроком давности мы не связаны т. обжаловать можно без привязки к сроку давности.

Русский

2015-02-01

27.49 KB

0 чел.

56.Назначение административных наказаний. Сроки давности привлечения к административной ответственности. Сроки действия административных наказаний.

Если срок давности привлечения к административной ответственности истек, то дело об АПН не м.б. возбуждено, а возбужденное дело подлежит немедленному прекращению вне зависимости от любых других обстоятельств. На любой стадии.

Общее правило:

Срок исчисляется с момента совершения правонарушения, составляет 2 месяца и длится всегда до вынесения постановления об АПН. После вынесения постановления сроком давности мы не связаны, т.е. обжаловать можно без привязки к сроку давности. Если решение отменяется и отправляется на новое рассмотрение, то здесь учитывается срок давности, т.к. решения по сути нет. Районные суды, как правило, не отправляют на новое рассмотрение, т.к. сроки все истекут.

Особые правила:

1. если дело рассматривается судом по первой инстанции, то срок составляет не 2, а 3 месяца.

2. при совершении правонарушения в определенных сферах (налоги, оборот этилового спирта, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью при ДТП, в антимонопольной сфере, сфере тарифного регулирования и т.д. срок давности составляет 1 год.

3. 1 год составляет срок давности, если в качестве наказания в статье указана дисквалификация.

4. при длящемся правонарушении срок давности начинает исчисляться с момента выявления (а не с момента совершения). Длящиеся составы м.б. выявлены только по результатам каких-либо контрольных действий.

5. по составам в сфере антимонопольного регулирования срок давности начинает исчисляться с момента вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа. Принимают решение, имеет ли место нарушение антимонопольного зак-ва => вопрос о том, является ли это нарушение составом АПН.

Существует 1 случай, когда течение срока может прерываться: когда лицом заявлено ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства.

Срок административной наказанности.

Лицо считается подвергнутым административному наказанию. Для установления повторности. Составляет 1 год с момента окончания исполнения наказания, если оно является длящимся


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розв’язання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та об’єктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...
48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....
48243. УКРАЇНСЬКА МОВА 1.04 MB
  Поняття літературної мови. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. Функції мови. Культура мови.
48244. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 345.5 KB
  СТАТУТ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі – Об’єднання створюється на підставі Закону України Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма об’єднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...
48245. Українська мова за професійним спрямуванням. Класифікація стилів сучасної української мови 145 KB
  Місце української мови серед інших мов світу. Норми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Місце української мови серед інших мов світу Мова це величне надбання людства.
48246. Специфіка ділової української мови (офіційно-ділового стилю) 57.91 KB
  Офіційно-діловий стиль є одним із соціально значущих різновидів літературної мови, оскільки відіграє важливу роль у державно-політичному, громадському й суспільно-виробничому житті країни.
48247. Основи статистики 1.15 MB
  Вона має свої поняття і категорії такі як: статистична сукупність одиниця сукупності ознаки одиниць сукупності та їх класифікація; шкали вимірювання варіація ознак тощо. Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією так і за двома і більше ознаками причому групувальні ознаки можуть бути якісними номінальними або кількісними. Величину рівних інтервалів визначають за формулою: де h величина інтервалу;...