76995

Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и подведомственность им дел об административных правонарушениях

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Административноюрисдикционный процесс – деятельность субъектов государственноисполнительной власти по разрешению споров между различными субъектами а также по применению мер административного и дисциплинарного принуждения осуществляемая в административнопроцессуальной форме. Подведомственность устанавливаемая КоАП РФ и законодательными актами субъектов РФ представляет собой распределение закрепление всех дел об административных правонарушениях между органами административной юрисдикции которые уполномочены рассматривать дела...

Русский

2015-02-01

27.07 KB

2 чел.

64.Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и подведомственность им дел об административных правонарушениях.

Административно-юрисдикционный процесс – деятельность субъектов государственно-исполнительной власти по разрешению споров между различными субъектами, а также по применению мер административного и дисциплинарного принуждения, осуществляемая в административно-процессуальной форме.

Подведомственность, устанавливаемая КоАП РФ и законодательными актами субъектов РФ, представляет собой распределение (закрепление) всех дел об административных правонарушениях между органами административной юрисдикции, которые уполномочены рассматривать дела, отнесенные законом к их компетенции, и назначать физическим и юридическим лицам административные наказания

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, рассматриваются 1) судьями (мировыми судьями);

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, структурными подразделениями и территориальными органами, а также иными государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и функций, возложенных на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

рассмотрение дел об административных правонарушениях в РФ отнесено к компетенции судебных и исполнительных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. В отличие от правосудия, которое осуществляется только одним органом государственной власти - судом, административно-юрисдикционная деятельность реализуется значительным числом государственных и муниципальных органов (преимущественно федеральными органами исполнительной власти).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68864. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 201 KB
  Суть науково-технічного прогресу полягає у безперервному процесі одержання і нагромадження наукових знань їх матеріалізації в елементи техніки та впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Такі зміни виявляються насамперед у появі специфічної ланки машин – автоматичного керуючого пристрою який долає...
68865. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 175 KB
  Поняття якості продукції та її основні показники Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної технічної і економічної точок зору.
68866. ФОРМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 110 KB
  Поняття форм і показники рівня концентрації виробництва Процес концентрації виробництва це процес зосередження виробництва на дедалі більших підприємствах який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств у загальному випуску продукції даної галузі або в її сумарній потужності.
68867. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 250.5 KB
  Значення склад і характеристика виробничої інфраструктури Важливою умовою нормального проходження виробничого процесу є підтримання у робочому стані обладнання живлення агрегатів енергією своєчасне забезпечення робочих місць предметами праці та інструментом тобто чітка організація...
68868. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 156 KB
  Поняття види та принципи оплати праці Розподіл результатів виробництва в умовах ринку регулюється рядом економічних законів таких як: закон розподілу за капіталом дивіденди; закон розподілу за результатами найманої праці заробітна плата; закон розподілу за земельною власністю рента...