77263

Плечевое сплетение. Нервы его подключичной части

Доклад

Биология и генетика

Нервы его подключичной части В межлестничном промежутке выше подключичной артерии демонстрируют плечевое сплетение pi. brchilis которое образовано передними ветвями четырех нижних шейных и частично первого грудного спинномозговых нервов. Из этих пучков происходят длинные нервы иннервирующие кожу и мышцы свободного отдела верхней конечности. Из латерального пучка происходят: 1 мышечнокожный нерв п.

Русский

2015-02-02

15.59 KB

0 чел.

Плечевое сплетение. Нервы его подключичной части

В межлестничном промежутке выше подключичной артерии демонстрируют

плечевое сплетение, pi. brachialis, которое образовано передними ветвями

четырех нижних шейных и частично первого грудного спинномозговых нервов.

Подключичная часть плечевого сплетения представлена тремя

пучками, располагающимися по отношению к подмышечной артерии

латерально, медиально и сзади: fasciculus lateralis, fasciculus medialis и fasciculus

posterior. Из этих пучков происходят длинные нервы, иннервирующие

кожу и мышцы свободного отдела верхней конечности.

Из латерального пучка происходят:

1 -мышечно-кожный нерв, п. musculocutaneus, иннервирует переднюю

группу мышц плеча; его конечной ветвью является латеральный кожный

нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii lateralis;

2 - латеральный корешок срединного нерва, radix lateralis п. mediani.

Из медиального пучка происходят:

1 - медиальный кожный нерв плеча, п. cutaneus brachii medialis,

иннервирующий кожу медиальной области плеча;

2 - медиальный кожный нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii medialis,

иннервирующий кожу медиальной области предплечья;

3 - локтевой нерв, п. ulnaris, который в области плеча ветвей не

отдает; он располагается сначала в медиальной борозде двухглавой мышцы

плеча, затем проходит через заднюю медиальную локтевую борозду и через

локтевой канал попадает в локтевую борозду на предплечье;

4 - медиальный корешок срединного нерва, radix medialis п. mediani.

Из заднего пучка происходят:

1 - лучевой нерв, п. radialis, который входит в верхнее отверстие

плечемышечного канала (проходит вместа с a. profunda brachii из a. brachialis)

и выходит через его нижнее отверстие в передней латеральной локтевой

борозде. Он отдает ветви к трехглавой мышце плеча, а также кожные ветви

- задний кожный нерв плеча, п. cutaneus brachii posterior, и задний кожный

нерв предплечья, п. cutaneus antebrachii posterior;

2 - подмышечный нерв, п. axillaris, пройдя через четырехстороннее

отверстие (вместе с a. circumflexa humeri posterior), отдает двигательные

ветви к малой круглой и к дельтовидной мышцам. Из-под заднего края

дельтовидной мышцы он выходит под названием латеральный кожный нерв

плеча, и. cutaneus brachii lateralis.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17252. Облік резервного капіталу 26.5 KB
  Облік резервного капіталу. Резервний капітал це сума резервів створених відповідно до чинного законодавства і засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Він створюється з метою усунення можливих в майбутньому тимчасових фінансових ...
17253. Облік цільового фінансування і цільових надходжень 24.5 KB
  Облік цільового фінансування і цільових надходжень. До цільового фінансування і цільових надходжень належать кошти отримані у вигляді субсидій та асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів цільових внесків фізичних та юридичних осіб гуманітарної допомоги тощо. К
17254. Поняття та принципи побудови звітності 54 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності...
17255. Класифікація звітності та її користувачі 63.5 KB
  Класифікація звітності та її користувачі З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування терміном подання ступенем узагальнення обсягом періодичністю подання охопленням видів діяль
17256. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності 36 KB
  Порядок складання подання й оприлюднення фінансової звітності Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Найбільшим за обсягом й інформативністю є річний звіт у складі: балансу звіту про ...
17257. Форми фінансової звітності 79 KB
  Форми фінансової звітності Фінансова звітність підприємства включає: баланс звіт про фінансові результати звіт про рух грошових коштів звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв суб'єктів господарської діяльн
17258. Економічний зміст, класифікація та оцінка необоротних активів 31.5 KB
  Економічний зміст класифікація та оцінка необоротних активів Основні засоби це матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів надання послуг здавання в оренду або для здійснення адміністративних і...
17259. Облік основних засобів 26 KB
  Облік основних засобів. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарних об'єкт тобто закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструктивно відокремлений предмет призначений для виконання певних самостійних функцій. Для ...
17260. Облік амортизації та зносу основних засобів 28.5 KB
  Облік амортизації та зносу основних засобів. У процесі виробництва основні засоби зношуються і вартість їх поступово переходить на собівартість продукції робіт та послуг у вигляді амортизаційних відрахувань. Амортизація це систематичний розподіл вартості яка амор