77883

Понятие, виды и исполнение обязательств в гражданском праве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Признаки обязательства: относительное гражданское правоотношение его субъектами являются строго определенные лица конкретный должник и конкретный кредитор; объектом обязательства является действие обязанного лица; содержанием являются права и обязанности сторон; опосредуют динамику гражданскоправовых правоотношений процесс перехода имущественных благ от одних лиц к другим; за невыполнение наступает гражданскоправовая ответственность; 6 реализация кредитором своего права возможно только через исполнение обязанности...

Русский

2015-02-05

28.5 KB

1 чел.

24. Понятие, виды и исполнение обязательств в гражданском праве

    Обязательственное право представляет собой подотрасль ГП, регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара.

    Гражданское обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано выполнить определенные действия или воздержаться от них, а другое лицо (кредитор) имеет право требования выполнения этих действий от должника.

    Признаки обязательства: 1) относительное гражданское правоотношение, его субъектами являются строго определенные лица, конкретный должник и конкретный кредитор; 2) объектом обязательства является действие обязанного лица; 3) содержанием являются права и обязанности сторон; 4) опосредуют динамику гражданско-правовых правоотношений – процесс перехода имущественных благ от одних лиц к другим; 5) за невыполнение наступает гражданско-правовая ответственность; 6) реализация кредитором своего права возможно только через исполнение обязанности должником.

    Основаниями возникновения гражданско-правовых обязательств являются юридические факты: 1) сделки; 2) акты государственных или муниципальных органов; 3) судебные решения; 4) деликт – причинение вреда имуществу юридических и физических лиц; 5) неосновательное обогащение – приобретение, сбережение имущества другого лица без установленных на то оснований; 6) иные действия граждан и юридических лиц (действие в чужом интересе без поручения); 7) событие как юридический факт.

    Виды обязательств:

1) по соотношению прав и обязанностей сторон: односторонние и взаимные; 2) по основаниям возникновения: договорные, внедоговорные, из односторонних действий; 3) по степени определенности обязанности должника: строгоопределенная обязанность, альтернативные обязательства, факультативные; 4) по степени самостоятельности: главные (основные) и акцессорные; 5) по количеству субъектов: односубъектные и со множественностью лиц; 6) в зависимости от связи с личностью: тесно связанные с личностью должника и не связанные.

    С основными субъектами обязательства (с кредитором или с должником либо с обоими одновременно) могут быть связаны правоотношениями третьи лица, обычно не являющиеся в этом обязательстве ни должниками, ни кредиторами. Обязательства с участием третьих лиц составляют особую разновидность обязательств с точки зрения их субъектного состава. К ним относятся: регрессные обязательства (по переложению исполненного долга на третье лицо); обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора); обязательства, исполняемые (за должников) третьими лицами.

    Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий.

    ГК предусмотрены принципы исполнения обязательств: 1) надлежащего исполнения обязательства. Принцип предполагает собой исполнение обязательства по надлежащему предмету, способу, месту, сроку исполнения. Под способом исполнения обязательств понимается порядок исполнения действий, содержание порядка действия. Выделяются исполнение полностью, по частям, самим должником или третьим лицом; 2) недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства; 3) реального исполнения; 4) исполнение обязательства должно также подчиняться принципам разумности и добросовестности.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову память усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.