77951

Облік запасів. Запаси у виробничій сфері. Аналітичний та синтетичний облік придбання виробничих запасів

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Облік запасів Загальна характеристика класифікація та оцінка запасів. Аналітичний та синтетичний облік придбання виробничих запасів. Облік виробничих запасів на складі їх вибуття. Методи оцінки вибуття запасів.

Украинкский

2015-02-05

102 KB

2 чел.

Тема 7. Облік запасів

Загальна характеристика,  класифікація та оцінка  запасів. П(С)БО № 9 «Запаси». Запаси у виробничій сфері. Аналітичний та синтетичний облік придбання виробничих запасів. Облік виробничих запасів на складі, їх вибуття. Облік транспортно-заготівельних витрат. Методи оцінки вибуття запасів. Облік готової продукції. Поняття та класифікація готової продукції. Оцінка та порядок формування первісної вартості готової продукції. Документальне оформлення надходження та відпуску готової продукції. Облік готової продукції на складі. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

Нормативна база -  П(С)БО 9 «Запаси».

Запаси признаються активом, якщо підприємство одержує економічні вигоди  від їх використовування і їх вартість може бути достовірно визначена. Під економічною вигодою розуміємо відшкодування вилучених грошових коштів від використовування активу.

Під запасами розуміємо активи, які:

 1.  утримуються  для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності
 2.  знаходяться в процесі виробництва в цілях подальшого продажу продукту виробництва
 3.  утримуються для споживання при виробництві продукції, для виконання робіт і надання послуг, а так само для управління підприємством.

Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група.

Класифікація запасів:

 1.  сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб;
 2.  незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і збіркою деталей, вузлів виробів, а також не закінчених технологічних процесів;
 3.  готова продукція,  яка виготовляється підприємством, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або іншими нормативними актами;
 4.  товари у вигляді матеріальних цінностей, які отримуються підприємством для подальшого продажу;
 5.  малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом періоду, що не перевищує 1 рік або нормальний операційний цикл (якщо він триває більш одного року).
 6.  поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим стандартом, а також продукція сільськогосподарського виробництва  та продукція лісового господарства після її первинного визнання.

Оцінка запасів

Придбані, отримані або виготовлені  запаси зараховуються на баланс підприємства по первинній вартості. Сума первинної вартості залежить від способу отримання, що відображено у табл. 8.1.

Таблиця 8.1 – Склад первинної вартості запасів залежно від способу їх отримання   

Спосіб отримання

Склад первинної вартості

Внесення в статутний капітал

Узгоджена  засновниками підприємства справедлива вартість. Підставою для оцінки є протокол зборів засновників, підставою для оприбутковування – акт прийому-передачі або накладна. Вартість запасів в накладній від засновника повинна відповідати оцінці засновників.

Безоплатне отримання

Справедлива вартість. За відсутності іншої інформації справедливою вартістю можна рахувати ціну, вказану в документах на передачу.

Виготовлення власними силами

Собівартість виробництва, яка визначається по П(С)БО 16 «Витрати»

Придбання за платню

Первинною вартістю запасів, що придбавалися за платню, є собівартість запасів, яка включає:

- суму, сплачену (підлягаючу оплаті) відповідно до договору постачальнику;

- суму, сплачену за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком і придбанням запасів;

- при імпорті запасів - суму ввізного митного збору та мита;

- суму податків,  пов'язаних з  придбанням запасів, не відшкодовуваних підприємству;

- витрати на  заготівку, вантаження, транспорт, доставку запасів до місця використовування, включаючи витрати по страхуванню ризиків;

- суму інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використовування у запланованих цілях.

  В первинну вартість не включається:

- наднормативна нестача та недопостача запасів

-  % за кредит

- витрати на збут

Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів

Синтетичний облік виробничих запасів ведеться на рахунках другого класу.

Сутність аналітичного обліку виробничих запасів полягає в тому, що на кожний вид матеріальних цінностей по номенклатурних номерах   відкривається аналітичний рахунок, в якому об'єкти обліку відображаються по їх кількості та вартості.

Облік надходження виробничих запасів

Виробничі запаси на підприємство можуть надходити шляхом:

 1.  придбання за платню
 2.   виготовлення власними силами підприємства
 3.  внесення в статутний капітал підприємства
 4.  безоплатного отримання
 5.  у результаті обміну

Синтетичний облік надходження виробничих запасів

Придбання запасів за платню

  Придбано паливо на суму 15000 грн, оплата безготівкова, за  фактом отримання.

                                  631                                  203

                                          12500

        31

                15000                            644         641

                                        

                                            2500        2500

 

Виготовлення виробничих запасів власними силами

Первинною вартістю запасів, виготовлених власними силами, є їх собівартість.

 

    23                   207                           23         201

Внесення запасів в статутний капітал підприємства

                                    40                           46                     203

                                              15000                5000

Наприклад, статутний капітал сформовано трьома засновниками в сумі 15000 грн, внесок кожного 5000 грн., один із засновників вніс свою частку певною кількістю дизельного палива

        Безоплатне отримання виробничих запасів

                                 79                719                       20

  

                                       10000             10000

рахунок 719 – інші доходи операційної діяльності

Оприбутковування надлишків ТМЦ, виявлених при інвентаризації –

Дт 20  Кт 719 на суму ТМЦ

Аналітичний облік надходження виробничих запасів

Основними типовими документами по оприбутковуванню матеріалів є: накладні, ТТН, прибутковий ордер, Акт прийому матеріалів тощо.

Матеріали, які поступають на склад, перевіряють на відповідність за якістю і асортименту.

Якщо розбіжностей не виявлено, матеріал приймають. Існує два способи оформлення оприбуткування матеріалів:

 1.  безпосередньо на документі постачальника ставиться штамп прийому, підпис матеріально відповідальної особи;
 2.  через  виписування прибуткового ордера – форма М-4.

Якщо виявлені розбіжності, а також для матеріалів, які поступили без платіжних документів, оформляють Акт прийому матеріалів (типова форма М-7).  Акт оформляється в двох екземплярах комісією, що призначається керівником, у складі завідуючого складом, представником відділу постачання, обов'язково – представник постачальника, при його відсутності – представник незацікавленої організації. Акт є підставою для оприбутковування матеріалів, прибутковий ордер в цьому випадку не оформляється. При отриманні вантажу із залізничної станції перевіряється пломбування вагону, при порушеннях складається комерційний акт – підстава для пред'явлення претензій в залізниці.

Під час вступу матеріалів на склад без документів відділ постачання виписує наказ про прийом вантажу без документів.

Для отримання матеріалів покупець зобов'язаний видати своєму експедитору (постачальнику) довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей по типовій формі М-2 або М-2б (термін дії 10 днів), яка повинна бути зареєстрована у Журналі реєстрації довіреностей (форма М-3). Це бланк суворої звітності, тому необхідним є організація суворого контролю за своєчасним оприбутковуванням матеріалів і поверненням невикористаних довіреностей.

При покупці дрібних ТМЦ (канцелярські товари) за готівковий розрахунок підзвітна особа зобов'язана здати ТМЦ на склад, а комірник на рахунку постачальника зобов'язаний поставити відмітку про дату  і номер прибуткового ордера, підпис.

На матеріали постачальник також виписує рахунки-фактури, які надходять покупцю або з ТМЦ одночасно, або поштою. Фінансовий відділ або бухгалтерія зобов'язана стежити за своєчасною оплатою рахунків постачальників. Якщо рахунків-фактур немає, ці поставки називаються невідфактурованими і враховуються в бухгалтерії окремо.

Під час надходження на склад ТМЦ з власного виробництва вони прибуткують за допомогою накладної-вимоги М-11 в двох екземплярах (для здавальника і для приймальника).

Для обліку і контролю оприбутковуваних запасів призначений Журнал обліку вантажів (М-1), що надійшли, в якому реєструються всі документи, що підтверджують надходження запасів на підприємство.  

Аналітичний складський облік матеріалів

Сортовий, кількісний і оперативно-технічний облік матеріалів на складі проводиться за допомогою карток складського обліку матеріалів М-12. Записи в картках ведуть матеріально відповідальних осіб на підставі первинних документів. Сортовий облік матеріалів на складах можна вести також в книгах обліку. Облік організовано по видах об'єктів, по місцях зберігання, по кількості. Кожному вигляду ТМЦ привласнюється номенклатурний номер, який дублюється у всіх первинних документах. Перші три цифри – номер рахунку і субрахунку, наступні дві – номер групи ТМЦ, інші – порядковий номер матеріальних цінностей в групі. По цих номерах звіряють дані оперативного складського і аналітичного бухгалтерського обліку.

Комірник є матеріально відповідальною особою, договір про повну матеріальну відповідальність оформлюється  у письмовій формі. Комірник щодня зобов'язаний записувати всі операції отримання і витрачання ТМЦ з відміткою про залишки ТМЦ по номенклатурних номерах. Комірник або завідуючий складом зобов'язаний повідомляти відділ постачання і плановий відділ про порушення норм запасів матеріалів і наявність матеріалів, які не використовуються тривалий час.

Комірник зобов'язаний у встановлені дні (не рідше 1 разу на тиждень) здавати первинні документи по приходу й витраті виробничих запасів в матеріальний відділ бухгалтерії по встановленому реєстру -  форма М-13.

Якщо облік запасів ведеться по оперативно-бухгалтерському методу, то завідуючий складом (комірник) зобов'язаний надавати в бухгалтерію у встановлений термін Відомість обліку залишків матеріалів на складі. Сутність оперативно-бухгалтерського методу полягає в тому, що в картках, відкритих по номенклатурних номерах, записи ведуться позиційним способом, тобто в кожному рядку на підставі первинних документів указується прихід або витрата матеріалів, а в спеціальній графі виводиться залишок матеріалів. Це дозволяє комірнику у будь-який момент надавати оперативні дані про залишки матеріалів.

Облік вибуття виробничих запасів

Вибуття запасів відбувається у випадках:

 1.  відпустка у виробництво;
 2.  продаж;
 3.  безвідплатна передача;
 4.  внесення до статутного фонду інших підприємств;
 5.  списання у зв'язку з порчей, розкраданнями;
 6.  списання унаслідок відсутності можливості отримання вигоди (неможливості продати або використати у виробництві), тобто у зв'язку з невідповідністю критерію активу.

Синтетичний і аналітичний облік відпустки виробничих запасів у виробництво. Вартість відпущених у виробництво запасів відносять на витрати звітного періоду.  Для узагальнення інформації витрат підприємства використовують рахунки  класу 8 Витрати” по елементах”  і класу 9 “ Витрати діяльності”.

 Відпустка матеріалів для виробництва готової продукції -

            20            23

Відпустка матеріалів на загальногосподарські потреби –

              20        91

Відпустка матеріалів на адміністративні потреби і збут

   20           92                                           20                   93

Примітка: при використовуванні рахунків класу 8 кореспонденція наступна

       20           80                23, 91, 92, 93

Відпустка матеріалів у виробництво оформлюється:

- лімітно-заборними картками (М-8, М-9, М-28, М-28а) при постійній відпустці матеріалів;

- вимогами-накладними на відпустку (внутрішнє переміщення) матеріалів (М-11) при одноразовому відпуску.

Лімітно-заборні  картки заповнюються планово-виробничим відділом  на місяць і візуються відділом постачання, містять інформацію про плановий місячний ліміт відпустки певного матеріалу даному цеху або ділянці, виходячи з норм витрати і виробничої програми цеху (ділянки), з урахуванням залишків матеріалу на кінець місяця. ЛЗК складаються у двох екземплярах: для цеху і для складу, бажано різного кольору. Завідуючий складом або комірник відзначає кількість відпущеного матеріалу в обох екземплярах і прораховує залишок невикористаного ліміту. Факт відпустки підтверджується двома підписами: комірника і одержувача матеріалу. ЛЗК здаються в бухгалтерію після закінчення місяця або при використовуванні ліміту.

Внутрішнє переміщення матеріалів з складу на склад, здача відходів виробництва на склад, повернення невикористаних матеріалів оформляється накладною-вимогою М-11.

При відпустці запасів понад встановлений ліміт або при заміні запасів одного вигляду на іншій використовується Акт-вимога на заміну (додаткова відпустка) матеріалів за формою М-10.

Синтетичний та аналітичний облік вибуття виробничих запасів

Реалізація виробничих запасів

Приклад - Підприємство реалізувало матеріалів на суму 120 грн., у тому числі ПДВ 20 грн, облікова ціна матеріалів 90  грн.

Д     .201  К                                   Д        943      К                 Д   712     К                  Д       361     К

 1.  вартість матеріалів (облікова ціна) списується на собівартість реалізованих  оборотних активів. Рахунок 943 – собівартість реалізованих виробничих запасів.
 2.  пред'являється рахунок покупцю і признається дохід від реалізації запасів (за ціною продажу з ПДВ). Рахунок 712 – дохід від реалізації інших оборотних активів.
 3.  з доходу виключається сума ПДВ
 4.  собівартість запасів списується на фінансовий результат
 5.  доходи від реалізації за вирахуванням ПДВ  списуються на фінансовий результат
 6.   визначається прибуток Д 79    До 44   або збиток  Д 44  До 79  від реалізації запасів. В даному прикладі  отриманий прибуток 10 грн.

Аналітичний облік реалізації запасів: при відпустці матеріалів з складу оформляється вимога-накладна на відпустку (внутрішньо переміщення) матеріалів (М-11) або накладна на відпустку товарно-матеріальних цінностей (М-20). Відпустка матеріалів на сторону проводиться на підставі договорів та нарядів за наявності письмового дозволу керівника, за наявності довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (М-2 або М-2б), виписаної покупцем. Бухгалтерія виписує рахунок-фактура і податкову накладну.

Оцінка запасів при вибутті

П(С)БО  9 рекомендується при вибутті запасів керуватися одним з методів:

 1.  Ідентифікована вартість. Це метод, при якому здійснюється облік в кількісно-сумарному виразі, кожна одиниця товару має свій номер (код) і списується за відповідною їй собівартістю. Тобто запаси при вибутті оцінюються по первинній вартості кожної одиниці запасів. Маючи достатній ступінь автоматизації на підприємстві, дуже вигідно використовувати цей метод, оскільки він найбільш точно надає інформацію про фінансові результати.  Застосовується часто, особливо в оптовій торгівлі.
 2.  Середньозважена вартість. Суть метод полягає в тому, що списання однорідних запасів здійснюється по середньозваженої вартості, яка визначається розрахунковим методом: шляхом розподілу сумарної вартості залишку запасів на початок місяця і вартості запасів, отриманих в звітному місяці, на їх сумарну кількість на початок місяця і отримані цього місяця.  
 3.  Метод ФІФО. Суть методу – списуються однакові запаси з різною первинною ціною в такій же послідовності, як вони отримувалися. Перший прийшов – перший пішов. В умовах інфляції даний метод дозволяє зберегти рівень рентабельності продажу по відношенню до товарообігу і рентабельність виробництва при умові, якщо ціна реалізації росте пропорційно зростанню ціни придбання. Це можливо забезпечити  тільки в тому випадку, якщо товари затребувані ринком. З технічної точки зору метод ФІФО є зручним у сфері виробництва і торгівлі за умови застосування автоматизації обліку.
 4.  Метод ЛІФО. Дзеркальне відображення методу ФІФО. Списання запасів здійснюється в послідовності, зворотній послідовності їх надходження. Перший прийшов – останній пішов. В умовах інфляції метод покликаний надавати можливість зменшення прибутку, оскільки в податковому обліку при визначенні прибутку до складу валових витрат включається собівартість реалізованих товарів за даними бухгалтерського обліку. Зменшення прибутку (відповідно податку на прибуток) – явище тимчасове. Коли дійде черга до списання перших запасів (найдешевших), сума прибутку буде невідповідний велика. Таким чином, метод ЛІФО надає не зменшення податку на прибуток, а його відстрочення.  Привабливість методу ЛІФО знижується ще тим, що за підсумками року при складанні фінансової звітності в Примітках до фінансової звітності необхідно привести інформацію про методи оцінки запасів, а при використовуванні методу ЛІФО - розрахувати різницю між вартістю запасів на дату балансу і якнайменшою вартістю, обчисленою із застосуванням інших методів.
 5.  Для роздрібної торгівлі передбачений метод обліку за цінами продажу. Це метод розрахунку середньої націнки. Собівартість реалізації товарів визначається як різниця між роздрібною ціною і сумою націнки. Сума націнки дорівнює відношенню суми залишку націнок на початок місяця  і націнки на отриманий товар до суми залишку товарів на початок місяця і роздрібної ціни отриманих товарів.
 6.  Метод нормативних витрат, який заснований на застосуванні норм витрати на одиницю продукції (робіт, послуг), встановлених підприємством. При цьому враховуються нормативний рівень використовування запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін.

Списання запасів у зв'язку з їх передачею в статутний капітал іншого підприємства.

Приклад: підприємство внесло до статутного фонду іншого підприємства матеріали вартістю 1000 грн.  

1. Передані матеріали до статутного фонду               Д 14   К 20       Сума 1000 грн.

2. Нараховано податкове зобов'язання по ПДВ      Д 949   К 641                

Списання запасів у результаті безоплатної передачі

На суму безвідплатно переданих запасів                                              Д 949  К 20

Відображається податкове зобов'язання по ПДВ, виходячи із звичайних цін    Д 949  К 641

Списання виробничих запасів з балансу у зв'язку з їх розкраданням або псуванням  

Облікова вартість бракуючих виробничих запасів списується:

Д 947 (946)               К 20

Одночасно суми недостач і втрат від псування цінностей до ухвалення рішення про конкретних винуватців зараховуються на забалансовий рахунок 072 «Невідшкодовані недостачі і втрати від псування цінностей».

Після встановлення осіб, зобов'язаних відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (по Д рахунки 375) і доходу звітного періоду (по До рахунки 716 «Відшкодування раніше списаних активів») - на суму, що підлягає відшкодуванню з урахуванням ПДВ).

Одночасно із забалансового обліку списується сума недостачі (по До рахунки 072).

Облік запасів в бухгалтерії

В бухгалтерії підприємства первинні документи по руху запасів піддаються обробці: таксируються, проставляються облікові шифри видів операцій, постачальників і ін., групуються по видах операцій, джерелах надходжень  або напрямах відпустки (витрати) запасів, по кореспондуючих рахунках. Наприкінці звітного місяця на підставі даних первинних документів проводяться записи в регістри бухгалтерського обліку.

При журнальній формі обліку підсумкові дані по приходу і витраті запасів по синтетичних рахунках (субрахункам) записуються у Відомість 5.1. Відомість ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання і витрачання. У відомості визначаються сума і середній відсоток ТЗР, а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів (якщо застосовується метод вибуття по середньозваженій вартості).

Записи у Відомості 5.1 здійснюються на підставі документів (звітів), що узагальнюють надходження запасів на складі, цеху, ділянки і їх витрачання, вибуття з місць зберігання за звітний місяць.

Підсумкові кредитові дані Відомості 5.1 заносяться в розділ 2 Журнали 5 (підприємства, які не застосовують рахунок класу 8) або 5А (для підприємств, що застосовують рахунки класів 8 і 9 одночасно).

З журналів підсумкові записи заносять в Головну книгу по кожному рахунку окремо.

Вартість виробничих запасів, призначених для споживання підприємством в ході нормального операційного циклу, відображається в розділі 2 Активи Балансу в статті «Виробничі запаси», рядок 100.  

Оцінка запасів в балансі.

В бухгалтерському обліку і звітності виробничі запаси відображаються по якнайменшій з двох оцінок: первинної вартості або чистої реалізаційної вартості.

Чиста вартість реалізації = Очікувана ціна реалізації – Очікувані витрати на завершення їх виробництва і збут.

По чистій вартості реалізації запаси відображаються, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим способом втратили спочатку очікувану вигоду від їх використовування.

В цьому випадку проводиться зниження ціни запасів з віддзеркаленням різниці (первинна вартість мінус чиста реалізаційна вартість) у складі витрат звітного періоду (за  Д 946 або за  Д  947).  


2)   120

5) 100

Д   79  К

4) 90

1)  90

641

3) 20

 Д  44  К

10


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42617. Получить сумму тех элементов последовательности 49 KB
  Получить b1bn где bi это значение первого по порядку положительного элемента iой строки если таких элементов нет то принять bi =1 2. Присвоим переменной а1 значение равное остатку от деления iтого элемента массива на 5 а переменной а2 значение равное остатку от деления iтого элемента массива на 2. Если значение переменной а1 будет равно нулю т. iый элемент массива нацело поделился на 5 а значит он кратен 5 то прибавим к значению переменной sum1 значение iтого элемента массива.
42618. Системы счисления. Десятичная система счисления 100 KB
  Для задачи Rounder функция min имеет вид: void minvoid { Rounder s; int res = s.round1234567; printf d n res; } Калькулятор зарплаты SlryClcultor Работая в компании за первые 200 часов работник получает зарплату в размере p1 долларов в час каждый месяц. void minvoid { SlryClcultor s; double res = s.clcHours82812140; printf lf n res; } Убежать из прямоугольника EscpeFromRectngle Вы находитесь в точке x y внутри прямоугольника нижний левый угол которого имеет координаты 0 0 а правый верхний w...
42619. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЁРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ 1.45 MB
  Изучить методы определения твердости материалов устройство и работу твердомеров. Для оценки качества азотированных и цементированных деталей знание твердости является основным. По твердости можно судить о некоторых других механических характеристиках материала модуле упругости Е пределе пропорциональности ПР пределе текучести y пределе прочности Вударной вязкости и др. Например для конструкционных углеродистых сталей при твердости по Бринеллю НВ 1500 4500 МПа можно определить величину предела прочности В из...
42621. ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 494 KB
  Продолжительность капитальных вложений в создание нового производства (новой технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50% : 25% : 25%. Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудование соответственно равны: $250,000; $240,000; $1,700,000.
42622. Вивчення елементів середовища СУБД MS Access 69.5 KB
  Створити порожнью базу даних СУБД СУБД MS ccess. Вивчити склад та призначення обєктів бази даних СУБД MS ccess. Вивчити функції та призначення командних кнопок вікна управління базою даних СУБД MS ccess.
42623. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОБ'ЄКТІВ НАПЕРЕДВИЗНАЧЕНИХ ТИПІВ ТА ОПЕРАЦІЙ НАД НИМИ 215.5 KB
  Декларація обєкта включає його ідентифікатор та індикатор типу. Опис програмних обєктів Паскаль: опис константи ::=const ідентифікатор = статичний вираз опис змінної ::= vr ідентифікатор : індикатор типу { базування }01 індикатор типу ::= ідентифікатор індикатор напередвизначеного типу базування ::=bsolute зображення значення вказівного типу bse ідентифікатор Наприклад: const PI = 3.14; опис константи PI vr sum : integer; опис змінної sum опис змінної mult розташованої в тому місті памяті що і sum vr mult: longint bse sum; опис...
42624. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРАЗІВ 139.5 KB
  Таблиця 1 Пріоритет Операції Сі Операції Паскаль Категорія Перший @ ^ Спеціальні операції Другий not Унарні операції Третій nd shl shr Бінарні операції Четвертий or xor Бінарні операції Пятий = = = Бінарні операції Шостий == = = = ^ Бінарні операції Вирази які мають лише константи та літерали називаються R виразами і можуть розташовуватися лише в правий частині оператора присвоєння. Завдання Написати програми на мовах Паскаль та Сі які складаються з...
42625. ДОСЛІДЖЕННЯ СУВОРОЇ ТИПІЗАЦIЇ, ПРИВЕДЕННЯ ТИПIВ ТА МЕХАНІЗМІВ ОБХОДУ СУВОРОЇ ТИПІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕТИПІЗОВАНИХ (АДРЕСНИХ) ВКАЗІВНИХ ЗМІННИХ 83.5 KB
  Теоретичні відомості В алгоритмічних мовах всі операції в виразах виконуються з операндами визначених типів. Часто трапляється так що є необхідним конструювати вирази з програмних обєктів різних типів даних або вирази що розташовані праворуч та ліворуч оператору привласнення генерують значення різних типів. В мовах програмування існує явне та неявне приведення типів.