77952

Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Грошові кошти. Законодавче регулювання на Україні готівкового обігу коштів. Порядок ведення касових операцій в національній та іноземній валюті в Україні. Грошові кошти підприємства, їх склад та завдання обліку. Документальне оформлення касових операцій

Украинкский

2015-02-05

169 KB

11 чел.

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 1.  Грошові кошти. Законодавче регулювання на Україні готівкового обігу коштів. Порядок ведення касових операцій в національній та іноземній валюті в Україні. Грошові кошти підприємства, їх склад та завдання обліку. Документальне оформлення касових операцій. Облік касових операцій.

Облік безготівкових операцій. Законодавче регулювання на Україні безготівкового обігу коштів. Порядок відкриття, переоформлення та закриття поточних та інших рахунків в установах банків. Безготівкові розрахунки, їх види  та документальне оформлення. Облік операцій на рахунках в банках. Документальне оформлення та облік інших грошових коштів.

Облік розрахункових операцій. Форми безготівкових розрахунків. Види розрахункових документів. Розрахунки за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, застосування чеків, векселів, акредитиву.

 1.  Облік дебіторської заборгованості. Поняття дебіторів  та дебіторської заборгованості. Умови визнання дебіторської заборгованості активом згідно з П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість». Класифікація дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості. Створення та використання резерву сумнівного боргу. Методи формування резерву сумнівного боргу на основі платоспроможності окремих дебіторів та класифікації заборгованості по періодах її виникнення. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, по нарахованих доходах, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, з іншими дебіторами.Відображення інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

8.1 Облік грошових коштів

Деякі терміни із П(С)БО  4 «Звіт про рух грошових коштів».

Грошові кошти кваліфікуються на готівкові кошти, безготівкові кошти на рахунках у банках та депозити.  

Грошові кошти – готівка, засоби на рахівницях в банках і депозити до запитання.

Еквіваленти грошові засобів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції – операції, які не вимагають використання  грошових коштів і їх еквівалентів.  

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів і їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність – придбання і реалізація таких необоротних активів, а також таких фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність – діяльність, що приводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

Облік касових операцій

Організація прийому, видачі, зберігання готівки в касі, а також порядок оформлення і ведення касових операцій в Україні затверджений Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в України, затвердженим  постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Прийом, зберігання та витрачання готівкових коштів на підприємстві здійснюється тільки через касу. Керівник підприємства має забезпечити відповідне оздоблення каси та зберігання готівки при надходженні її з банку і здачі її у банк.

Відповідальним по касі є касир. Касир є матеріально відповідальною особою, тобто підписує договір з підприємством про повну матеріальну відповідальність. Крім того, касир під розпис повинен бути ознайомлений з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні.  

Усі підприємства, не залежно від форм власності і видів діяльності, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. В своїх касах готівку підприємства можуть мати в межах лімітів, встановлюваних підприємством самостійно, що оформлюється відповідним Розрахунком встановлення ліміту залишку готівкових коштів у касі та затверджується наказом підприємства.  Якщо на підприємстві ліміт каси не встановлено, то він дорівняється нулю.

Ліміт залишку готівки у касі (ліміт каси) – це максимальний розмір суми готівки, яка може залишатися у касі у позаробочий час. Уся готівка, що перевищує ліміт каси, має здаватися наприкінці дня у банк. Поза встановлений ліміт підприємства можуть зберігати у касі готівку, одержувану в банку для виплати зарплати, премій (виплат по фонду оплати праці) протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання грошей. Після закінчення цих термінів суми готівки, не використаної за призначенням, повертаються в банк, не пізніше наступного робочого дня. Надалі ці кошти видаються підприємству по їх першій вимозі на ті ж самі цілі..

Підприємство, що має постійну грошову виручку роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування  можуть затримувати в своїх касах  готівку для оплати праці не більше трьох робочих днів, включаючи термін, необхідний для виплати зарплати. Крім того, готівка може бути отримана на витрати на відрядження, закупівлю сільськогосподарських продуктів, на інші потреби.

Отримана з установ банків готівка повинна витрачатися на ті цілі, на яку була отримана. Підприємства, що мають постійну грошову виручку, можуть її витрачати на поточні потреби безпосередньо від виручки, не перевищуючи при цьому вказаних норм.

По готівковим розрахункам встановлено деякі обмеження. Так, максимальна сума готівкових розрахунків одного підприємства із іншим підприємством (за виключенням з фізичними  особами, бюджетом, за електроенергію тощо) упродовж одного дня не має перевищувати 10000 грн. (незалежно від кількості платіжних документів).

При порушенні юридичними особами всіх форм власності норм врегулювання  обігу наявних грошових коштів, встановлюваних Національним банком України, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу.

Надходження наявних грошових коштів оформляється прибутковим касовим ордером (в одному екземплярі), видача грошей – видатковим касовим ордером (в одному екземплярі). Виправлення у касових ордерах заборонені. Прибуткові і видаткові касові ордери до передачі в касу оформлюються бухгалтером і реєструються в бухгалтерських журналах. Видаткові касові ордери, оформлені на платіжних відомостях, реєструються після видачі грошей.

Всі надходження і видачі готівки підприємства реєструють у касовій книзі. Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерованою і скріпленою печаткою, кількість листів завіряється підписом керівника і головного бухгалтера. На кожний вид валюти заводиться своя касова книга. Записи в касовій книзі ведуться у 2-х екземплярах через копіювальний папір, кульковою ручкою або чорнилом. Другі екземпляри листів є відривними і служать як Звіт касира, обидва екземпляри нумеруються однаковим номером.

Стирання і необгрунтовані виправлення не допускаються. При необхідності коригування запису проводиться так: неправильний текст або цифри закреслюються одним кресленням, щоб можна було прочитати виправлене, над ними пишуться правильний текст і значення. Виправлення помилки має бути підтверджено надписом «Виправлено» і підписами касира та головного бухгалтера, із вказанням дати виправлення.

Записи в касову книгу проводяться касиром зразу ж після отримання або видачі грошей по кожному ордеру.

Щодня касир підраховує підсумки (суми приходу і видатку), виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає в бухгалтерію як Звіт касира другий екземпляр з прибутковими і видатковими касовими ордерами і доказами під підпис  у  касовій  книзі.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера. Видача грошей з каси, не підтверджена підписом одержувача у видатковому касовому ордері, не допускається. Ця сума вважається нестачею і стягується з касира. Готівка, не підтверджена  прибутковим касовим ордером, вважається надлишками каси і зараховується в дохід підприємства. Бухгалтер, що має  право підписувати касовий документ, не може виконувати обов'язки касира.

На підставі обробки звіту касира  в бухгалтерії ведеться облік касових операцій у Журналі-ордері № 1 по кредиту рахунку № 30 “ Каса” і Дебетовій відомості № 1.1 до журналу-ордеру  № 1 по дебету рахунку № 30. Наприкінці місяця у Журналі 1 і Дебетовій відомості до нього підраховують підсумок надходжень і витрати готівки, у тому числі в розрізі кореспондуючих рахунків і визначають залишок на перше число наступного місяця (перевірка залишку по касовій книзі). Результати Журналу № 1  заносяться в Головну книгу.

Основні види проводок по рахунку № 30 “Каса” надано у табл. 8.1                                          

Таблиця 8.1 - Основні види проводок по рахунку № 30 “Каса”   

                                         

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Внесок грошових коштів в статутній  капітал

30

40 (46)

Повернення невикористаних підзвітних  сум в національній валюті

301

372

Повернення невикористаних підзвітних сум в іноземній валюті

302

372

Видача зарплати по платіжній відомості

661

301

Видача грошей під звіт в національній (іноземній) валюті

372

301 (302)

Надходження виручки готівкою у національній валюті

- за реалізовану продукцію

301

701

- за реалізовані товари

301

702

- за виконані послуги

301

703

Надходження готівки з банку

301 (302)

311(312)

Здача готівки у банк

311(312)

301 (302)

Здача готівки інкасаторам

333

30

Відбита нестача грошових коштів по касі

94

301

Списана нестача на винну особу (касира)

375

71

Погашена нестача винною особою

301 (661)

375

Відбито надлишки грошових коштів по касі

301

719

Облік безготівкових операцій

Будь-яка форма  господарської діяльності підприємства припускає активний обмін грошовими коштами через спеціальні державні і комерційні банківські установи. В процесі діяльності виникають розрахунки між підприємствами, між підприємством і бюджетом, органами соціального страхування, суспільними організаціями і фізичними особами, які ведуться за допомогою грошей. За їх допомогою завершується перетворення грошової форми засобів у виробничі запаси, отримання виручки і укладеного в ній чистого доходу. Тим самим грошові розрахунки є найважливішим чинником круговороту засобів, а їх завершення служить необхідною умовою безперервного процесу виробництва.

Всі юридичні особи, не залежно від форми власності, а також громадяни України; іноземні громадяни; особи без громадянства, які  є суб'єктами підприємницької діяльності,  здійснюють між собою розрахунки за товари, роботи, послуги, як правило, в безготівковій формі.

Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій підприємства і організації відкривають рахунки в банках за вибором.  

Порядок відкриття та закриття банківських рахунків, а також використання коштів по них регулюється Інструкцією  про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженій постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Для відкриття рахунку в банку підприємством надаються наступні документи:

заява про відкриття рахунку установленої форми;

копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства у виконавчих органах влади;

копія рішення про створення або реорганізацію підприємства, завірена нотаріально або органом, який видав це рішення;

копія зареєстрованого статуту, завірена нотаріусом;

копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, завірена нотаріусом;

копія документу, який підтверджує облік юридичної особи в органах державної податкової служби (за формою № 4 –ОПП);

картка із зразками  підписів, яка повинна містити відтиск печатки.

Право першого підпису на платіжних документах належить керівнику підприємства, а також посадовцям, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру і особам, ним уповноваженим.

В картці із зразками підписів і відтиском печатки підприємства вказується номер рахунку, а також ідентифікаційний код власника рахунку.

Підприємства можуть мати декілька поточних рахунків в національній та іноземній валюті. Рахунки можна відкривати у різних банках і в різних містах. При відкритті і закритті всіх видів рахунків банки сповіщають про це податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства протягом 3-х робочих днів.

Для підприємства, яке обслуговується в банку, відкривається лицьовий рахунок з привласненням номера. Лицьові рахунки ведуться у 2-х екземплярах. Перший екземпляр є документом для банку. Другий екземпляр лицьового рахунку (виписка банку) передається підприємству разом з додатком відповідних первинних документів  через уповноважену підприємством особу (зазвичай, через касира).

Форми банківських виписок можуть бути різними, але мають обов'язково  включати:

 •  вхідний залишок грошових коштів на поточному рахунку на початок дня,
 •  надходження і перерахування коштів за день окремо по кожному факту платежу із указанням МФО і номера рахунку платника;
 •  обороти за день;
 •  залишок грошових коштів на кінець дня.

До виписки банку «По приходу» додаватимуться наступні документи:

- платіжні доручення, згідно яким грошові кошти зараховані на поточний рахунок, або копії електронної пошти;

- об’явлення на внесок готівки.

До виписок банку «По витраті»  додаються копії  платіжних доручень підприємства, які містять відмітку банку про здійснення платежу. .

Виправлення в первинних банківських документах не допускаються. Помилково заповнені первинні документи банком не приймаються .

Виправлення у виписці банку підтверджуються підписом головного бухгалтера банку і відтиском круглої печатки банку. Якщо у виписці знайдено суми, що помилково зараховані на поточний рахунок, або не відображені суми дійсно виконаних операцій, то власник рахунку (підприємство) зобов'язаний негайно повідомити про це банк.

Періодично, а також на 1-е січня кожного року проводиться письмове підтвердження залишку засобів на рахунку згідно даним банку (в порядку інвентаризації безготівкових грошових коштів).

Виписка банку по лицьовому рахунку є регістром аналітичного обліку і служить підставою для бухгалтерських записів на підприємстві. Отриману в банку виписку в бухгалтерії перевіряють і обробляють - підкладають відповідні первинні докази і вказують коди рахунків, що кореспондують з рахунком  31 «Рахунки в банку».

При обробці банківських виписок слід мати на увазі наступне:  з погляду банку, всі грошові кошти підприємства (приход) є борговими зобов'язаннями банку, тому залишки грошових коштів та їх надходження на поточний рахунок підприємства в банківському обліку відображаються по кредиту, а видача або перерахування грошових коштів по дебету  рахунків. Бухгалтерія на підприємстві заповнює ці операції на рахунку 31 (у зворотному порядку до виписки).

Синтетичний облік операцій по розрахунковому рахунку ведеться на активному рахунку 31 «Рахунки в банку». По дебету рахунку 31 відображають надходження грошей, по кредиту -  їх списання. Сальдо рахунку  31 - дебетове, що відображає залишок грошей на певну дату.

Основні види господарських операцій по рахунку 31:

Зарахування сум, що поступили від покупців або замовників в оплату рахунків:

 1.  надходження сум готівки,  внесеної підприємством  на свій рахунок по об’яві на внесок готівки  Дебет рахунку 31 Кредит рахунку 30
 2.  зарахування сум по отриманих векселях Дебет рахунку 31 Кредит рахунку 34
 3.  зарахування сум, повернених бюджетом    Дебет рахунку 31  Кредит рахунку 64
 4.  зарахування сум, що надійшли від постачальників по претензіях  Дебет рахунку 31 Кредиту рахунку 374
 5.  зарахування сум, що надійшли від інших дебіторів:  Дебет рахунку 31 Кредит рахунку 377
 6.  зарахування авансу (попередньої оплати) від покупців: Дебет рахунку 31 Кредит рахунку 681.
 7.  засоби, що надійшли від засновників підприємства по внесках в статутний капітал Дебет рахунку 31 Кредит рахунку 40 (46)
 8.  суми, що надійшли від продажу акцій власних емісій по максимальній вартості (емісійний дохід)    Дебет рахунку 31 Кредит рахунку 421.

Перерахування грошових коштів:

 1.  постачальникам в оплату за фактично отримані матеріали, послуги тощо: Дебет рахунку 63 Кредит рахунку 31.
 2.  у бюджет по податках: Дебет рахунку 64 Кредит рахунку 31.
 3.  у фонди соціального страхування: Дебет рахунку 65 Кредит рахунку 31.
 4.  у якості попередньої оплати (авансу) постачальникам: Дебет рахунку 371 Кредит рахунку 31.
 5.  по векселю виданому: Дебет рахунку 62 Кредит рахунку 31.

Узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів по рахунках у банках здійснюється у Журналі 1:

 •  у розділі III Журналу 1 відбиваються операції по кредиту рахунку 31;
 •  у розділі IV Відомості 1.2 Журналу 1 відбиваються операції по дебету рахунку 31.

Розрахунки по ПДВ (Закон України «Про податок на додану вартість»)

Податкове зобов'язання і податковий кредит по ПДВ нараховуються по методу нарахувань.

Податковий кредит складається з суми податків, сплачених (нарахованих) платником в звітному періоді у зв'язку з придбанням запасів, вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва, а також основних фондів або нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит з ПДВ  вважається дата здійснення першої з подій:

 •  або дата списання грошових коштів з банківського рахунку платника податку за отриманий товар (послуги), дата виплати з відповідного рахунку, у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або готівкових чеків;
 •  або дата отримання податкової накладної, яка підтверджує факт придбання товару платником податку.

Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при продажу товару (продукції, робіт, послуг) є дата, що доводиться на період, протягом якого відбувається одна з подій, що відбулася раніше:

 •  або дата зарахування грошових коштів від покупки на банківський рахунок платника податку, а у разі продажу товарів (робочих послуг) за готівковий розрахунок, дата їх оприбутковування  в касі платника податку (за відсутності такої - дата  інкасації готівкових грошових коштів в банківській установі платника податку)
 •  або дата відвантаження товару (продукції, послуг), а для робіт - дата оформлення документів, підтверджуючих факт виконання роботи (послуг) платником податку.

   

До бюджету оплачується позитивна різниця між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом з ПДВ, що виникли в одному звітному періоді (кредитове сальдо по рахунку 641/ПДВ – відображається в пасиві балансу). Негативна різниця (у випадку, якщо податковий кредит перевищує податкові зобов'язання) – підлягає відшкодуванню з бюджету (дебетове сальдо по рахунку 641/ПДВ відображається в активі балансу).

Приклад 1: Перша подія – дата відвантаження товару

Вітчизняному покупцю пред’явлено рахунок для сплати за реалізований товар. Ціна товару становить 1000 грн. без ПДВ, ставка ПДВ 20%. Рахунок сплачено.  

Пред'явлено споживачу = 1000+1000 * 20/100 = 1200грн.

    Облік у продавця    

  

          Д  79  К                             Д  70  К                                Д 361 К                        Д  311  К                                          

                    

                        1000                                          1200                          

                                                                                                                    1200

                    

                          Д  641/ПДВ К                                                      

                                 

                                         200

     

Д  361 К 70 Відбито доход від реалізації (сума заборгованості покупця за ціною реалізації з урахуванням ПДВ)

Д  70   К  641/ПДВ Відбито податкове зобов’язання з ПДВ  

Д  70   К  79   Відбито чистий доход від реалізації

Д 311  К  361 Отримана оплата шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства-продавця.

Облік у  покупця (перша подія – отримання товару від постачальника)

                           Д  631  К                                                 Д   28  К

                                                              1000

     Д 311  К

                                              Д  641/ПДВ   К

             1200

                                            200                 

                                                                

Д  28     К  631   Оприбутковано товар на за ціною придбання без урахування ПДВ

Д  641   К  631   Відбито податковий кредит з ПДВ

Д  631   К  311   Сплачено постачальнику за придбаний товар у безготівковій формі

Приклад 2: Перша подія – отримання попередньої оплати (авансу)  

Постачальник (продавець) отримав аванс від вітчизняного покупця у сумі 1200 грн. (перша подія). У рахунок авансу покупцю реалізовано товар на суму 1200 грн. з урахуванням ПДВ.

Облік у продавця

Д 311 К  681         1200 грн. - отримано аванс від покупця на банківський рахунок підприємства-продавця.

Д 643  К 641 ПДВ                200 грн. - відбито податкове зобов’язання з ПДВ  по першій події

Д 361  К 70                          1200 грн.- відбито доход від реалізації  з урахуванням ПДВ

Д  70   К  643                        200 грн. – відбито суму ПДВ

Д 681   К 361                        1200 грн. – проведено залік передоплати

Д  70   К  79                         1000 грн. - відбито чистий доход від реалізації

Облік у  покупця (перша подія – оплата авансу продавцю-постачальнику)

Д 371     К 311            1200 грн. – сплачено аванс постачальнику

Д 641     К 644              200 грн  – відбито податковий кредит з ПДВ

Д  28      К  631           1000 грн. - оприбутковано товар на за ціною придбання без ПДВ

Д  644    К  631             200 грн. -  відбито суму ПДВ

Д  631    К  371           1200 грн.  – проведено залік передоплати

Облік розрахункових операцій

Між підприємствами відбуваються операції з приводу покупки засобів і предметів праці, реалізації продукції (товарів, послуг) тощо. За все придбане від постачальників слід сплачувати гроші; за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги маємо одержувати грошові кошти. Крім цього,  ведуться розрахунки з бюджетом, банками, органами страхування, іншими організаціями.

Залежно від економічного змісту розрахунки поділяються на розрахунки по товарних операціях і розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.

Розрахунки ведуться у двох формах:

1. Шляхом безготівкових перерахувань через систему банків.

2. У вигляді платежів готівкою.

Безготівкова форма розрахунку є основною формою розрахунків.

Безготівковий розрахунок здійснюється по таких формах розрахункових документів:

-  платіжними дорученнями;

-  платіжними вимогами – дорученнями;

-  чеками;

-  акредитивом;

-  векселями.

Розрахунки платіжним дорученням

Найпоширеніша форма розрахункового документу – платіжне доручення.

Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому дане підприємство банку перерахувати певну суму з рахунку підприємства на рахунок іншого підприємства, яке має бути оформленим на спеціальному бланку.

Платіжні доручення надаються підприємствами у банківську установу в паперовій формі, у друкованому вигляді. Вони мають відповідати вимогам, встановленим стандартом, а також містити наступні реквізити:

 1.  назва документа
 2.  дата (число, місяць прописом, рік виписування документа)
 3.  номер документа
 4.  назва платника і одержувача грошових коштів (їх офіційне  скорочення допускається)
 5.  їх ідентифікаційні коди по ЄДРПОУ.
 6.  назва банків платника і одержувача, їх  місце знаходження і умовний номер МФО
 7.  сума  платежу цифрами і прописом
 8.  призначення платежу за отриманий товар    
 9.  назва товару
 10.  посилання на документ, на підставі  якого здійснюється операція (договір,  рахунок)    
 11.  сума ПДВ або напис “ без ПДВ”                                          
 12.  на першому екземплярі -  відтиснення печатки і підписи відповідальних осіб платника

Крім того, при перерахуванні грошових коштів до бюджету по податках і зборах необхідно вказувати підрозділ бюджетної класифікації  і термін надходження платежу.

Якщо хоча б один з вищезгаданих реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, установа банку виправлення не приймає. Безготівкові розрахункові документи виписуються з використанням  технічних засобів під  копіювальний папір в 2-х екземплярах.

Приклади оформлення платіжних доручень:

По товарній операції

Платіжне доручення № 101

від 27 жовтня 2008 р.

Платник:    ТОВ “Альфа”     м. Донецьк                                                                         Сума  

код ЄДРПОУ  12483761                                    рахунок    230002001704

Банк платника ДРУ ПІБ   м. Донецьк             МФО  334635                                      1200,00

Одержувач:  СПД Чернова І.В.                        рахунок     210002451223

Банк одержувача: АКБ Аваль м. Донецьк      МФО 334201

Сума прописом: Одна тисяча двісті гривень 00 коп.

Призначення платежу: За отриманий товар по рахунку 205 від 10.09.08 за  договором №39,  у тому числі ПДВ 200 грн.     

За  фінансовими зобов'язаннями:

Платіжне доручення № 102

від 10 жовтня.2008 р.

Платник:    ТОВ “Альфа”     м. Донецьк                                                                              Сума  

код ЄДРПОУ  12483761                                     рахунок    230002001704

Банк платника ДРУ ПІБ   м. Донецьк                    МФО  334635                                    2500,50

Одержувач: Місцевий бюджет м. Донецька    рахунок  151001205110

Банк одержувача: Обласне управління держказначейства

у Донецькій області м. Донецьк                              МФО 334201

Сума прописом: Дві тисячі п'ятсот гривень 50 коп

Призначення платежу:*;1248376.02. Перерахований податок на землю за 3 квартал 2008 р., термін платежу 10.10.2008 р.

 

Доручення приймаються банком до  виконання  протягом 10 днів з дня їх оформлення,  і лише в сумі,  в  якій воно може бути сплачено,  виходячи з наявності коштів на рахунку.

Доручення на перерахування коштів в дохід бюджету по платежах податкового характеру та  до державних цільових фондів, які мають певний термін оплати, приймаються банком  не залежно від наявності коштів на рахунку підприємства.

Розрахунки платіжними дорученнями застосовуються між підприємствами за товарно-матеріальні цінності,  послуги, при авансових платежах (попередній оплаті за товари, продукцію, послуги), платежах до  бюджету, фондів соціального страхування, оплаті пені, погашенні кредиторської заборгованості (для завершення розрахунків на підставі актів звірки взаємної заборгованості суб'єктів господарювання).

Перерахування сум платіжним дорученням супроводиться оформленням банком кредитового авізо (письмове повідомлення банку іншому банку про здійснення операції), яким списується сума з рахунку платника.

Розрахунки платіжною вимогою – дорученням

Цей комбінований документ складається з 2-х частин. Верхня частина є вимогою постачальника (він же - одержувач коштів) до покупця (платника) сплатити вартість відпущеної за договором продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Нижня  частина – це доручення платника своєму банку про перелік з його рахунку суми, вказаної в графі “сума до оплати”.

Платіжні вимоги-доручення заповнюються постачальником і передаються покупцю разом із відвантаженою продукцією, після підписання відповідного акту виконання робіт або послуг. При отриманні покупцем цього документа і наявності у нього коштів на банківському рахунку, покупець  указує прописом суму, що підлягає до сплати, і номер поточного рахунку. Після цього документ подається в банк на оплату. Якщо у момент отримання платіжної вимоги-доручення у покупця  відсутні грошові кошти в повному об'ємі, то по мірі їх накопичення виписуються окремі платіжні доручення і при цьому робиться посилання на номер платіжної вимоги-доручення. Можлива часткова оплата виставленої суми. При останньому платежі  до отриманої виписки банку до платіжного доручення прикладається платіжна вимога-доручення, в оплату якої проведені розрахунки. Порядок і терміни передачі платником у банк платіжних вимог-доручень указуються в договорі і банком не контролюються.

    

Розрахунки за допомогою акредитиву

Акредитив – грошове зобов'язання банку, яке видається за дорученням клієнта на користь контрагента останнього, згідно якому банк – емітент (той, який відкрив акредитив), може здійснювати платіж постачальнику або давати ці повноваження іншому банку.

При цій формі розрахунку платник оформляє акредитивну заяву, якою доручає своєму відділенню банку виставити акредитив, призначений для оплати рахунків  за відвантажені  йому товарно-матеріальні цінності конкретного постачальника на умовах, які  оговорюються  в акредитивній заяві.

В заяві повинне бути вказаний наступне:

 •  № договору, по якому відкривається акредитив;
 •  найменування постачальника, його платіжні реквізити;
 •  вид акредитиву;
 •  умови реалізації акредитиву, термін;
 •  сума акредитиву.

Акредитив може виставлятися:

 •  за рахунок власних коштів клієнта;
 •  за рахунок кредиту банку.

У банку  покупця або постачальника можна  відкритий наступні види акредитивів:

-  покриті (депоновані у банку)

-  непокриті  (гарантовані)

- відзивні

- безвідзивні

Покритим є акредитив, при відкритті якого грошові кошти платника відволікаються заздалегідь в повній сумі на його окремий балансовий рахунок на весь термін дії зобов'язання. Непокритий акредитив забезпечується банком за рахунок виданого ним кредиту без попереднього бронювання грошових коштів платника.

Відзивний – це акредитив, який може бути змінений  або анульований банком покупця без попередньої згоди з постачальником.   Безвідзивний - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки з відома постачальника. Якщо на акредитиві відсутні вказівки про віднесення його до відзивного або безвідзивного, він вважається безвідзивним.

Акредитив виставляється для розрахунків тільки з одним постачальником за одним договором на обумовлений акредитивним договором термін. З акредитиву не можна видавати готівку, а також оплачувати товари, що залишаються на відповідальному зберіганні у постачальника.

Після відвантаження товару постачальник передає в свій банк рахунки на відвантажену продукцію (товарно-транспортні накладні і т.п.), на підставі яких йому зараховуються  платежі з акредитиву. Списання коштів у банку платника здійснюється  на основі одержаних  від банку постачальника рахунків, прикладених до них товарно-транспортних документів, номерів і дат  приймально-здавальних документів.

Облік коштів по акредитиву  здійснюється на рахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».

При виставлянні акредитиву  за рахунок власних коштів  в обліку відображається за дебетом  рахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» і кредитом   рахунку 311 «Поточні рахунки у банку в національній валюті». При оплаті рахунків постачальника робиться запис:  Д 63 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"  К 313  «Інші рахунки в банку в національній валюті».

Сума акредитиву, що не була використана по закінченні терміну акредитиву, повертається на поточний рахунок платника.: Д 311 К 313.

Якщо акредитив виставляється за рахунок позики банку, то замість рахунку 311 «Поточні рахунки у банку в національній валюті» використовується приймається рахунок 60 «Короткострокові  кредити».

Розрахунки  чеками

Чек – письмове розпорядження чекодавця (платника) банківській установі, яка веде його рахунок, сплатити з його рахунку одержувачу чека певну суму грошових коштів, вказану в чеці.

Чеки використовуються в Україні для розрахунків між юридичними особами.

Чеки дійсні протягом 10 днів, не враховуючи дня їх виписування.

Розрізняють: грошові і розрахункові чеки.

Грошові чеки застосовуються для отримання одержувачем чека через кредитну установу готівки для виплати зарплати, премій, коштыв на господарські потреби та на службові відрядження.  

Розрахунковий чек -  це письмове розпорядження для власника рахунку своєму банку про перелік певної суми  грошей з його рахунку на рахунок одержувача коштів. Розрахункові чеки використовуються для розрахунків з клієнтами при здійсненні господарських операцій, тобто обслуговують безготівковий оборот.

Всі бланки чеків підшиті у чекову книжку. Чекова книжка оформлена у вигляді книжки по 10, 20, 25 листів, які можуть бути виписані підприємством на суму, що не перевищує встановлений йому ліміт. Ліміт чекової книжки обмежується сумою заздалегідь сумою депонованих у банку коштів на лицьовому рахунку чекодавця. Термін дії чекової книжки 1 рік.

Оплату розрахункових чеків по нелімітованій чековій книжці банк гарантує без обмежень ліміту. Проте у даний час в Україні нелімітовані чекові книжки не використовуються.

Для отримання  чекової книжки підприємство має подати у банк  заяву за підписом осіб, які мають право підпису на документах для здійснення операцій  по поточному рахунку, з відтиском печатки. Разом із заявою надається платіжне доручення для депонування певної суми коштів на окремому рахунку чекодавця. При видачі чекової книжки банк на обкладинці проставляє обмежену суму - ліміт, що затверджується підписом управляючого  банку і печаткою банку.

Чекодавець виписує  чек і проставляє наступні реквізити:  суму - цифрами в спеціальній зоні правої  частини чека і прописом - в центральній частині чека; підставу для перерахування грошових коштів словами над графою «сума словами»; найменування одержувача коштів у полі «кому»; дату і місце заповнення чека. Виписаний для оплати чек при наданні його  в банк повинен бути завірений підписом посадовців чекодавця і його печаткою, що підтверджує факт отримання матеріальних цінностей або надання послуг. Чекодавець реєструє видані чеки на спеціально відведених сторінках  наприкінці чекової книжки.

Чеки здаються у банк для отримання оплати разом із реєстром чеків, який підписується і завіряється печаткою підприємства, яке пред’являє чеки до оплати, згідно картці зразків підписів.

Після закінчення терміну дії  чекової книжки невикористана сума грошей повертається на поточний рахунок власника чекової книжки. В бухгалтерському обліку розрахунки чеками відображаються аналогічно акредитивній  формі розрахунку.

Облік розрахунків із постачальниками (товарні операції)  

Платіжним дорученням, платіжною вимогою-дорученням, чеком, за допомогою акредитиву підприємства розплачується із постачальниками. Розрахунки з постачальниками  і замовниками ведуться по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Аналітичний облік по рахунку 63 ведеться по кожному платіжному документу і по кожному постачальнику. При обробці первинних документів бухгалтер складає протягом місяця реєстр прибуткових і витратних документів, в яких  відображається номер і дата супровідних документів. Загальна сума товарів по документах, не сплачена  в поточному і попередньому місяцях, повинна відповідати кредитовому сальдо рахунку 63.

Розрахунки за допомогою векселів

Вексель – це цінний документ, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити до настання терміну певну суму грошових коштів власнику векселя (векселедержателю).

Векселедержателем можуть бути тільки юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Векселі можуть видаватися тільки для оплати за фактично поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги (за винятком казначейських векселів).

Передавальний напис на векселі, який засвідчує перехід прав по цьому документу від однієї особи іншій, називається індосаментом.

Існує два види векселів:

 •  простий вексель;
 •  переказний вексель.  

Простий вексель зобов'язує векселедавця сплатити до певного терміну певну суму векселедержателю. На простому векселі обов'язковими є наступні реквізити:

 •  найменування документа «Вексель»;
 •  слова «сплатити» – означає обіцянку сплатити («сплатити проти цього векселя»);
 •  термін платежу;
 •  місце платежу;
 •  найменування того, кому або по чиєму наказу буде здійснений платіж;
 •  дата, місце видачі векселя;
 •  підпис векселедавця, його печатка.

Примітки:

 •  Якщо у векселі не вказано місце його видачі, то воно визначається місцезнаходженням векселедавця.
 •  Якщо у векселі не вказується термін платежу, то вважається, що вексель підлягає оплаті по пред'явленню.

Переказний вексель – це письмовий наказ векселедержателя (трасанта), адресований платнику (трасату) про оплату певної суми третій особі. При здійсненні товарних операцій переказний вексель часто виписує продавець – клієнт певного банку, в якому він брав кредит для здійснення операції (трасант) на покупця-контрагента (трасат) на користь банка-кредитора (ремітент).  На переказному векселі обов'язковими є наступні реквізити:

 •  найменування документа «Вексель»;
 •  проста  і нічим не обумовлена пропозиція сплатити вказану суму;
 •  термін платежу;
 •  найменування платника.

Переказний вексель може бути пред'явлений векселедержателем до настання терміну платежу платнику для акцепту по його місцезнаходженню.

Акцепт – ця згода платника на оплату перевідного векселя.

Платіж може бути забезпечений через аваль.

Аваль – це вексельне доручення, яке гарантує оплату векселя. Для аваля достатньо підпису аваля (звичайно авалем виступає банківська установа)  на лицьовій стороні векселя.

При прийманні-передачі векселів обов’язково складають Акт прийому-передачі векселю у двох екземплярах, по одному для кожної  із сторін.

Для обліку векселів відкрито рахунки  № 34 «Короткострокові векселі отримані»  і № 62 «Короткострокові векселі видані».  Аналітичний облік по рахунках 34 і 62 ведуть по кожному векселю. Узагальнення інформації про векселі та їх сплату проводиться у Відомості 3.4 «Відомість аналітичного обліку виданих та одержаних векселів» до Журналу 3.  

Кореспонденція рахунків по операціям з векселями надана у табл. 8.2.

Таблиця 8.2 - Кореспонденція рахунків по операціям з векселями

Найменування господарської операції

Дт

Кт

1. Отримання векселя за відвантажену продукцію (дебіторська заборгованість оформляється векселем)

34

36

2. Погашення векселя отриманого

31

34

3. Видача векселя в забезпечення заборгованості постачальникам

63

62

4. Погашення виданого векселя

62

31

5. Отримання бланків векселів

на суму ПДВ

949

644

63

6. Оприбутковування бланків векселів

08

-

7. Використовування бланків

-

08

8. Покупка векселя із  дисконтом (номінальною вартістю 11000 за 10000):

 •  сума 10000 грн.
 •  сума 1000 грн.

34

34

31

719

9. Продаж векселя із дисконтом ( ті ж умови)

 •  сума 10000 грн.
 •  сума 1000 грн.

31

949

34

34

Облік інших грошових коштів

На рахунку № 33 ведеться облік наявності і руху інших грошових коштів, що знаходяться в касі підприємства: поштові марки, марки гербового збору, оплачені путівки і т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13670. Люди существуют друг для друга 16.04 KB
  Люди существуют друг для друга Марк АврелийЧеловек по своей природе существо социальное. Такими нас сделала природа: с самых древних времен люди живут социумом т.е. коллективом. И даже когда не было создано речи люди общались с помощью жестов и звуков. Человек не мож
13671. Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства. Национализм больших народов есть империалистическая экспансия 14.14 KB
  Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства. Национализм больших народов есть империалистическая экспансия. Н. Бердяев На протяжении развития общества существовало много различных мнений по поводу того какой этнос считать нацией. Так н...
13672. Нация - это общество людей, которые через единую судьбу обретают единый характер 14.71 KB
  Нация это общество людей которые через единую судьбу обретают единый характер.О. ПауэрПомимо классов и других социальных групп социальную структуру общества составляют исторически сложившиеся общности людей: племена народности нации. Постараемся ответить на вопр...
13673. Неравенство - такой же хороший закон природы, как и всякий другой 14.56 KB
  Неравенство такой же хороший закон природы как и всякий другой. И.Шерр Все формы общности людей можно разделить на естественноисторические этноисторические и социально исторические. Естественно исторические формы общности людей это раса поколение пол и т.д...
13674. Неравенство – такой же хороший закон природы, как и всякий другой. И. Шерр 16.69 KB
  Неравенство такой же хороший закон природы как и всякий другой И. Шерр. Как следует понимать слова известного немецкого публициста и общественного деятеля 18 в. Иоганна Шерра Шерр говорит что неравенство является таким же хорошим законом природы как и всякий дру
13675. Никакая нация не может достичь процветания, пока не осознает, что пахать поле – такое же достойное занятие, как писать поэму 13.67 KB
  Никакая нация не может достичь процветания пока не осознает что пахать поле такое же достойное занятие как писать поэму В. Букер Социология Я полностью разделяю мнение автора так как в нашем веке информационных технологий большое внимание уделяется умственному
13676. Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого 14.8 KB
  Общество свод камней который обрушился бы если бы один не поддержал другого СенекаФраза Сенеки для меня является ключом к ответу на вопрос что же такое общество. Существует много определений понятия общества. Рассмотрим одно из них. Общество это динамическая сист...
13677. Примеры эссе по курсу обществознания. Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого 18.33 KB
  Общество свод камней который обрушился бы если бы один не поддерживал другого Сенека. Эссе № 1Я не согласна с данной точкой зрения. Вопервых общество понятие многозначное. Общества бывают разные. Я сама столкнулась в жизни с одной ситуацией. В городе есть два обще
13678. Подлинное национальное самосознание может быть лишь творческим, оно обращено вперед, а не назад 14.46 KB
  Подлинное национальное самосознание может быть лишь творческим оно обращено вперед а не назад.Н. БердяевПод национальным самосознанием понимается отражение сознаниянации в индивидуальном сознании ее членов выражающих усвоениепоследними представлений о месте и р