77954

Облік фінансових інвестицій

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Для отримання прибутку багато підприємств, що мають в своєму розпорядженні тимчасово не зайняті в операційній діяльності грошові кошти, інвестують їх в обєкти різних галузей економічної діяльності

Украинкский

2015-02-05

146 KB

1 чел.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

Для отримання прибутку багато підприємств, що мають в своєму розпорядженні тимчасово не зайняті в операційній діяльності грошові кошти, інвестують їх в об'єкти різних галузей економічної діяльності.

Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції і розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Згідно П(С)БО 12 фінансові інвестиції оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості.

Формування собівартості  фінансової інвестиції залежить від способу її придбання.

Фінансові інвестиції можуть бути придбані:

- за грошові кошти;

- в обмін на цінні папери власної емісії;

- в обмін на інші активи (окрім грошових коштів).

1. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної за грошові кошти, складається з ціни придбання, комісійної винагороди, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів і інших витрат, пов'язаних з придбанням інвестиції.

2. Собівартість фінансової інвестиції, придбаної шляхом обміну на цінні папери власної емісії, визначається по справедливій вартості переданих цінних паперів.  

3. Собівартість фінансової інвестиції,  придбаної шляхом обміну на інші активи, визначається по справедливій вартості цих активів.

Таблиця 9.1 - Приклади відображення в обліку придбання фінансових інвестицій

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Придбана частка (80%) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перерахування грошових коштів в сумі 80 000 грн.

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

80 000

2

Придбана частка (15 %) у статутному капіталі підприємства, яке є пов’язаною стороною, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в сумі
50 000 грн.

142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

50 000

3

Придбана частка (10 %) у статутному капіталі підприємства, яке не є пов’язаною стороною, шляхом передачі довгострокового векселя.  Теперішня вартість векселю – 32 000 грн.

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”

162 “Довгострокові векселі одержані”

32 000

4

Придбання акцій, які вільно котуються на ринку (менше 5% участі, непов’язана сторона) з метою перепродажу за рахунок короткострокових депозитних сертифікатів 

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

351 “Еквіваленти грошових коштів”

25 000

5

Придбання довгострокових інвестицій у торговця цінними паперами шляхом передачі поточних фінансових інвестицій (ринкова вартість переданих інвестицій – 30 000 грн.)

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

30 000

Списання балансової вартості переданих фінансових інвестицій (оцінка на попередню звітну дату –
40 000 грн.)

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

40 000

6

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску товарів до статутного фонду інших підприємств

(справедлива вартість переданих товарів – 60 000 грн.)

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

702 “Дохід від реалізації товарів”

60 000

Списання собівартості переданих товарів

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

30 000

7

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску готової продукції до статутного фонду інших підприємств

(справедлива вартість переданої готової продукції – 30 000 грн.)

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

30 000

Списання собівартості переданої готової продукції

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

26 “Готова продукція”

20 000

8

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску автомобіля

(ринкова вартість автомобіля –
25 000 грн.)

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

25 000

Сплачено держмито та інші обов’язкові платежі

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”

5 000

Списання залишкової вартості автомобіля

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

10 “Основні засоби”

15 000

9

Придбання довгострокових облігацій за грошові кошти

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

100 000

Комісійна винагорода посередника включена до собівартості придбаних облігацій

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

10 000

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.

Фінансові інвестиції підрозділяються на довгострокові і поточні.

Довгострокові фінансові інвестиції – інвестиції, які утримуються підприємством більш ніж 12 місяців з дати їх придбання, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. Як правило, довгострокові інвестиції отримуються підприємством для систематичного отримання прибутку у вигляді відсотків, дивідендів або для збільшення капіталу за рахунок зростання вартості цих інвестицій.

Поточні фінансові інвестиції – інвестиції, які утримуються підприємством на термін, що не перевищує 12 місяців, і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» виділяє дві групи інвестицій за наданням права власності:

- фінансові інвестиції, які надають право власності;

- фінансові інвестиції, які не надають права власності.

Фінансові інвестиції, які дають право власності, характеризуються тим, що:

- засвідчують право власності підприємства на частку в статутному капіталі об'єкту інвестування;

- є пайовими цінними паперами або внесками в статутний капітал інших підприємств;

- утримуються підприємством у цілях отримання доходів (дивідендів);

- придбані підприємством у цілях перепродажу і отримання доходів за рахунок зростання ринкової вартості;

- мають необмежений термін обігу.

До фінансових інвестицій, які дають право власності, відносять:

1. інвестиції в асоційовані підприємства;

2. інвестиції в дочірні підприємства;

3. інвестиції в спільну діяльність.

4. інвестиції в підприємство, на яке  інвестор має незначний вплив;

5. інвестиції, придбані інвестором виключно для перепродажу.

До таких інвестицій відносять акції акціонерних товариств, внески до статутного капіталу  інших підприємств.

Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору належить блокуючий (більше 25%) пакет акцій і яке не є дочірнім або спільним підприємством.

Дочірнє підприємство – підприємство, контрольоване материнським (холдинговим) підприємством.

Спільна діяльність – господарська діяльність із створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін  відповідно до договору між ними.

Фінансові інвестиції, які не дають права власності, характеризуються тим, що:

- мають боргову природу;

- є борговими цінними паперами або договорами (контрактами) з об'єктом інвестування;

- утримуються підприємством до їх погашення у цілях отримання доходу у вигляді відсотків;

- придбані підприємством в цілях перепродажу і отримання доходу за рахунок зростання вартості інвестицій;

- мають встановлений термін обігу.

До фінансових інвестицій, які не дають права власності, відносяться:

1. інвестиції,  які утримуються підприємством до їх погашення;

2. інвестиції, які придбані  в цілях перепродажу.

До таких інвестиція відносять: облігації державних і місцевих займів, казначейські зобов'язання, ощадні інвестиційні сертифікати.

Методи оцінки фінансових інвестицій

Існують наступні методи оцінки фінансових інвестицій:

- оцінка по справедливій вартості;

- оцінка по амортизаційній вартості;

- оцінка по методу участі в капіталі.

Справедлива вартість -  сума, на яку можуть бути здійснені обмін активу або оплата зобов'язання у результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами.

Справедлива вартість ринкової інвестиції – це вартість, яку можна отримає від продажу фінансової інвестиції на активному ринку. Якщо фінансові інвестиції не обертаються на фондовому ринку, то їх справедливу вартість визначають, виходячи з можливої вартості інвестиції при продажу хоча б одному покупцю, який має ознаки зацікавленої і незалежної сторони.

Амортизована собівартість фінансової інвестиції – це собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання унаслідок зменшення корисності, збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Метод участі у капіталі – це метод обліку фінансових інвестицій, згідно якому балансова вартість акцій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкту інвестування.

Оцінку і облік фінансових інвестицій ведуть по кожній фінансовій інвестиції.

Узагальнена характеристика фінансових інвестицій надана у табл. 9.2

Таблиця 9.2 – Оцінка фінансових інвестицій за класифікаційними ознаками

Ознака

Характеристика

Оцінка

Очікуваний термін утримування

Корткострокові або поточні (субрахунок 352) фінансові інвесстиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів)

Відбиваються у розділі «Оборотні активи» Балансу

Довгострокові (субрахунки 141, 142, 143) фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можна вільно реалізувати у будь-який момент

Відбиваються у розділі «Необоротні активи» Балансу

У залежності від цілі утримання

Утримуються до погашення (облігації, ощадні сертифікати та векселі) 

На дату балансу відбиваються по амортизованій вартості (субрахунки 352 або 143)

Інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства, а також у спільну діяльність  із створеннями юридичної особи (спільне підприємство).

На дату балансу відбиваються по вартості, що визначається за методом участі у капіталі (субрахунок 141)

Решта фінансових інвестицій

На дату балансу відбиваються по справедливій вартості, а якщо її не можна достовірно визначити, то по собівартості з урахуванням зменшення корисності (субрахунки 352, 142, 143)

Облік фінансових інвестицій (як довгострокових, так і поточних), що утримуються до погашення

Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю  фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю  і вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати погашення по методу ефективної ставки відсотка.

Метод ефективної ставки відсотка – метод нарахування амортизації дисконту або премії, згідно якому сума амортизації визначається як різниця між доходом по фіксованій ставці відсотка і результатом множення ефективної ставки і амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Під дисконтом розуміється сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю, а під премією сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Ефективну ставку відсотка визначають по формулі.

Ефективна ставка відсотка =

(номінальна вартість облігації * номінальна ставка  % + сума дисконту /  кількість  періодів нарахування відсотка) / (продажна варітсть облігації облігацій + номінальна вартість облігацій)/2

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, і відображається у складі інших фінансових доходів або у складі інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Синтетичний облік фінансових інвестицій, що утримуються до погашення:

1. Визначення первісної оцінки =  ціна придбання + комісійна винагорода + мито + податки + збори + обов’язкові платежі  +  інші витрати, які пов’язані із їх придбанням

Д 143      К 311

Д 143      К 311

2. Нарахування та отримання відсотків (наприклад, по цінним паперам):

Д 373      К 732    на суму згідно документам

Д 311      К 311

3. Відбиття на дату балансу (по амортизованої вартості за розрахунком, дивись приклад 1).

Д 143     К 732     або  Д 973     К 143

Приклад 1.

Підприємство «Весна» придбало в січні 2001 р. облігації номінальною вартістю 64450 грн за 60140 грн. Дисконт при цьому склав 64450 – 60140 = 4310 грн.

Фіксована ставка відсотка по облігаціях встановлена у розмірі 9% річних. Дата погашення - через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно наприкінці року.

Номінальна сума відсотка = 64450 *9% = 5800 грн.

Ефективна ставка відсотка = (номінальна вартість облігації * номінальна ставка  % + сума дисконту /  кількість  періодів нарахування відсотка) / (продажна варітсть облігації облігацій + номінальна вартість облігацій)/2 = (64450*9% + 4310/5) / (60140+64450)/2 = 6662 / 62295 = 10,8%

Розрахунок амортизації дисконту по інвестиціях в облігації приведений у табл. 9.3.

Таблиця 9.3  -  Розрахунок амортизації дисконту по інвестиціях в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка по ефективній ставці, грн.

Сума амортизації дисконту, грн. (гр.3 – гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн.

01.2001

60140

31.12.2001

5800

60140*10,8%=6495

695

60835

31.12.2002

5800

60835*10,8%=6570

770

61605

31.12.2003

5800

61605*10,8%=6653

853

62458

31.12.2004

5800

62458*10,8%=6745

945

63403

31.12.2005

5800

63403*10,8%=6847

1047

64450

Облік інвестицій  в асоційовані та дочірні підприємства, а також у спільну діяльність  із створеннями юридичної особи (спільне підприємство).

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства, а також в спільну діяльність із створенням юридичної особи на дату балансу відображаються по вартості, визначеній по методу участі в капіталі, окрім випадків, вказаних у п.п 17 і 22 П(С)БО 12.

Інвестиції, які враховуються по методу участі в капіталі, на дату балансу відображаються по вартості, визначуваній з урахуванням всіх змін у власному капіталі об'єкту інвестування, окрім тих, які є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій може збільшуватися або зменшуватися на суму, яка є часткою інвестора в чистому прибутку за звітний період. Ці суми включаються до складу доходів або втрат від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкту інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій може збільшуватися або зменшуватися на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об'єкту інвестування за звітний період. Ці суми виключаються або включаються у відповідні статті власного капіталу інвестора. Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об'єкту інвестування більше відповідної статті власного капіталу інвестора, то на цю різницю зменшується нерозподілений прибуток або збільшується непокритий збиток.

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку лише на суму, яка не приводить до негативного значення фінансових інвестицій.  Фінансові інвестиції, що досягають нульової вартості в результаті зменшення їх балансової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій по нульовій вартості.  

Якщо інвестор вносить або продає акції дочірньому, спільному, асоційованому підприємству, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображають тільки ту частину прибутку або збитку, який доводиться на частку інших інвесторів. Сума прибутку або збитку від внеску або продажу дочірньому, спільному, асоційованому підприємству, що доводиться  на частку інвестора, включається до складу доходів або витрат майбутніх періодів. Такі суми визнаються прибутком або збитком інвестора тільки після продажу дочірнім, спільним,  асоційованим підприємствам активів іншим особам або в період амортизації отриманих або придбаних необоротних активів. Актив вважається проданим спільним підприємством в межах кількості і вартості подібних активів, що еалізовані ним після його отримання.

Інвестор дочірнього спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму зазнаних збитків, якщо внесок або продаж свідчать про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів.

Якщо інвестор придбав активи у дочірнього, спільного, асоційованого підприємства, то сума прибутку або збитку об'єкту інвестування від цієї операції, яка доводиться на частку інвестора, відображається тільки після перепродажу цих активів іншим особам або в періодах амортизації придбаних необоротних активів. Збитки від зменшення чистої вартості реалізованих оборотних активів або зменшення корисності необоротних активів, відображаються в період здійснення операції.

Приклад 2. Облік інвестицій за методом участі в капіталі

Підприємство „Весна” в січні 2006 р. придбало частку (45%) у власному капіталі підприємства „Веселка”  за 900000 грн.  Підприємство „Весна” веде облік інвестиції в асоційоване підприємство „Веселка”  по методу участі в капіталі. Чистий прибуток за 2006 р. підприємства „Веселка”  склав 200000 грн., сума нарахованих дивідендів  - 60000 грн., збільшення додаткового капіталу за рахунок дооцінки активів – 80000 грн.

Вартість фінансової інвестиції підприємства „Весена” в асоційоване підприємство „Веселка”  по методу участі в капіталі визначають таким чином:

Балансова вартість інвестиції на  01.2006 р. – 900000 грн.

Частка інвестора в чистому прибутку в 2006 р. рівна:

200000 * 45%= 90000 грн. – в обліку роблять проводку Д 141 „Інвестиції зв'язаним сторонам по методу участі в капіталі”  К 721 „Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства” на суму 90000 грн.

Частка інвестора в дивідендах : 60000 * 45% = 27000 грн. – в  обліку роблять проводку Д 373 ”Розрахунки по нарахованих доходах”  К  141 „Інвестиції зв'язаним сторонам по методу участі в капіталі” на суму 27  000 грн.

Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу : 80000 * 45% = 36000 грн. При цьому в обліку роблять проводку  Д 141 «Інвестиції  зв'язаним сторонам сторонам по методу участі в капіталі»  К 423 «Дооцінка активів».  

Балансова вартість фінансової інвестиції на 31.12.2006 р. складатиме:

900000 + 90000 + 27000 + 36000 =1053000 (грн.)

Примітка: Якщо за умовами цієї задачі асоційоване підприємство «Веселка» (емітент акцій) отримало збитки, то інвестор – підприємство «Весна» свою частку збитку відбило таким чином:

Д 96 «Втрати від участі у капітал»    К 141 «Інвестиції  зв'язаним сторонам сторонам по методу участі в капіталі»   

Приклад 3. Облік інвестицій за методом участі в капіталі

Підприємство “МАМА” 2 січня 2001р. придбало частку в розмірі 30% у власному капіталі підприємства “ДОЧКА” за 150 000 грн.

Підприємство “ДОЧКА” – це асоційоване підприємство щодо підприємства “МАМА”, оскільки частка участі інвестора вища 25%, але менша 50%. Для обліку таких інвестицій використовується метод обліку участі в капіталі.

За результатами діяльності підприємства “ДОЧКА” у 2001 році отримана інформація, що наведена у табл. 9.4 :

Таблиця 9.4 – Інформація про результати діяльності підприємства «ДОЧКА»

Власний капітал

Код рядка Балансу

На 01.01.2001р.

На 31.12.2001р.

1

2

3

4

Статутний капітал

300

500,0

500,0

Інший додатковий капітал

330

100,0

150,0

Резервний капітал

340

25,0

25,0

Нерозподілений прибуток

350

300,0

400,0

Усього за розділом І

380

925,0

1 075,0

Крім того, є така додаткова інформація щодо змін, які відбулись за статтями власного капіталу підприємства “ДОЧКА”:

 1.  інший додатковий капітал підприємства “ДОЧКА” (ряд.330 Балансу) зріс за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів в сумі 50 000 грн.;
 2.  чистий прибуток підприємства “ДОЧКА” за 2001р. становив 100 000 грн.   (ряд. 350 Балансу);
 3.  за результатами діяльності підприємства “ДОЧКА” у 2001р. зборами акціонерів були оголошені дивіденди до виплати в сумі 20 000 грн. ;
 4.  у складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2001р. є прибуток від реалізації товарів підприємством “ДОЧКА” підприємству “МАМА” в сумі 5 000 грн.;
 5.  товари, придбані підприємством “МАМА” у його асоційованого підприємства “ДОЧКА” не були реалізовані у 2001р.

Відображення в обліку інвестицій за методом участі в капіталі

 1.  Придбання (02.01.2001р.) частки у статутному капіталі:

Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом  150 000

обліку участі в капіталі”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”  150 000

 1.  Відображення частки підприємства “МАМА” в чистому прибутку підприємства “ДОЧКА”:

Операція з купівлі-продажу товарів, що відбулась між підприємством “МАМА” та підприємством “ДОЧКА” має бути врахована при відображенні частки підприємства “МАМА” у чистому прибутку підприємства “ДОЧКА”. Прибуток підприємства “ДОЧКА” в сумі 5 000 грн. від цієї операції може бути визнаний інвестором тільки тоді, коли ці товари будуть перепродані іншим особам.

У нашому прикладі чистий прибуток підприємства “ДОЧКА” має бути зменшений на величину прибутку, отриманого від операції продажу товарів підприємству “МАМА”, з метою визначення тієї частки в чистому прибутку, що має бути відображена в обліку підприємства “МАМА” за методом участі в капіталі:
100 000 – 5 000 = 95 000.

Частка підприємства “МАМА” в скоригованому чистому прибутку підприємства “ДОЧКА” становить 28 500 (95 000 х 30%).

Ця операція відображається такою кореспонденцією рахунків:

Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом  28 500

обліку участі в капіталі”

Кредит 721 “Дохід від інвестицій в асоційовані   28 500

підприємства”

 1.  Відображення збільшення балансової вартості інвестиції в сумі інших змін у власному капіталі підприємства “ДОЧКА”:

Капітал в цілому підприємства “ДОЧКА” протягом 2001р. зріс на суму
150 000 грн. (1 075 000 – 925 000).

Зміна загальної величини власного капіталу підприємства “ДОЧКА” для відображення на рахунках бухгалтерського обліку підприємства “МАМА” має бути відкоригована на суму змін за рахунок чистого прибутку, пояснення щодо обліку яких надані в попередньому пункті цього прикладу.

150 000 – 100 000 = 50 000

Вираховуємо частку інвестора в сумі цих змін:  50 000 х 30 % = 15 000

Ця операція відображається такою кореспонденцією рахунків:

Дебет 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом  15 000

обліку участі в капіталі”

Кредит 425 “Інший додатковий капітал”    15 000

 1.  Відображення частки підприємства “МАМА” в дивідендах, оголошених підприємством “ДОЧКА”:

Сума дивідендів, що підлягає виплаті підприємством “ДОЧКА”( за вирахуванням податку на дивіденди):     20 000 – (20 000 х 30 %) = 14 000

Частка підприємства “МАМА” в дивідендах до отримання:

14 000 х 30% = 4 200

Ця операція відображається такою кореспонденцією рахунків (на дату оголошення дивідендів):

Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”  4 200

Кредит 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом 4 200

обліку участі в капіталі”

 1.  Отримання дивідендів на поточний рахунок підприємства “МАМА”:

Дебет 311 “Поточний рахунок в національній валюті”  4 200

Кредит 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”  4 200

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам

Дебет                    за методом обліку участі в капіталі” Кредит

150 000

28 500

15 000

4 200

189 300

Облік інших фінансових інвестицій (які не утримуються до погашння та не обліковуються за методом участі у капіталі). Ці інвестиції обліковуються на дату балансу по справедливій вартості. Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, то відображають на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності. Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відбивають у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Цінні попери, що були придбані для продажу, обліковуються на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» або по справедливій вартості, або по собівартості з урахуванням зменшення їх корисності. Справедливою  вартістю цінних паперів є поточна ринкова вартість на фондовому ринку, а за її відсутністю  - експертна оцінка.

Збільшення балансової вартості цінних паперів відбивається:

Д 352 «Інші поточні фінансові інвестиці»

К 746 «Інші доходи звичайної діяльності»

Зменшення балансової вартості:

Д 975 «Уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій»

Д 352 «Інші поточні фінансові інвестиці»

Облік акцій.  Акції інших підприємств утримуються з метою отримання дивідендів. Первісна оцінка акцій визначається за вартістю їх придбання. Нарахування дивідендів відбува.ться на момент їх об’явлення (емітентом).

Оцінка на дату балансу акцій проводиться або по справедливій вартості (якщо акції не є інвестиціями в асоційовані та дочірні підприємства, а також у спільну діяльність), або по методу участі у капіталя (якщо акції є  інвестиціями в асоційовані та дочірні підприємства, а також у спільну діяльність).

Первинний облік фінансових інвестицій. Особливістю обліку фінансових інвестицій є відсутність типових бухгалтерських документів. Підставою для їх відбиття в обліку є виписка з реєстру цінних паперів, акт прийому-передачі та документів, що підтвреджують придбання (рахунок-фактура, платіжне доручення). На кожну фінансову інвестицію рекомендується завести індивідуальну картку по обліку фінансової інвестиції, в якій ідентифікують фінансову інвестицію (номер, серія цінного паперу тощо), вказують дату погашення, дату сплати відсотків, номінальну вартість, вартість придбання, суму дисконту або премії за роками. На підставі індивідуальних карток ведуть зведений облік фіванансових інвестицій. Облік процентів та дивідендів по цінним паперам ведуть окремо.  

Інформація про фінансові інвестиції розкривається в Примітках до фінансової звітності, де указуються:

- балансова вартість фінансових інвестицій, включених до складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються по методу участі в капіталі інших підприємств»;

- фінансові інвестиції, включені до складу статей балансу «Інші довгострокові фінансові інвестиції» і «Поточні фінансові інвестиції» по собівартості, по справедливій вартості, по амортизаційній вартості;

- підстави для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій;

- доходи і втрати від зміни справедливої вартості фінансових інвестицій  за звітний період;

- перелік асоційованих, дочірніх, спільних підприємств із вказанням частки в капіталі і методів оцінки, які використовуються для обліку фінансових інвестицій.

Контрольний учасник спільного підприємства також розкриває інформацію про зобов'язання інвестиційного характеру в Примітках до фінансової звітності.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32706. Теория перевода японского языка 318 KB
  Проанализировать семантический и прагматический потенциал пословиц и поговорок, выявить и описать особенности функционирования пословиц и поговорок в японской периодической печати. Изучение пословиц и поговорок в прагматическом аспекте предполагает рассмотрение не только сугубо функциональных особенностей данных выражений
32707. Адреномиметики 127 KB
  действие на 12 и 12 АР  эффекты СНС сердце:  ЧСС  СВ проводимостьО2. сосуды: суммарно АД  действие двухфазное т. Оказывает более сильное сосудосуживающее действие. Оказывает очень слабое действие на сердце бронхи кишечник обмен веществ.
32708. Антиадренергические средства 85.5 KB
  ПК: 1 гипертонический криз 2 феохромоцитома диагностика лечение характеризуется периодическими гипертоническими кризами 3 нарушение периферического кровообращения эндартерит болезнь Рейно начальные стадии атеросклеротической гангрены 4 острая сердечная недостаточность с застоем в легких 5 лечение вялозаживающих ран трофических язв пролежней отморожений ПбД: головокружение слабость набухание слизистой оболочки носа покраснение и зуд кожи; тошнота понос тахикардия. ПК: различные нарушения мозгового кровообращения ...
32709. Общие анестетики 105 KB
  По мере нарастания концентрации НС в крови последовательно наступают следующие стадии периоды наркоза. III стадия хирургического наркоза разлитое торможение захватывающее кору и нижележащие отделы ЦНС в частности спинной мозг но центры продолговатого мозга дыхательный и сосудодвигательный функционируют. В зависимости от выраженности наркоза выделяют уровни: поверхностный наркоз зрачки нормальные или умеренно сужены фиксированы в центре дыхание глубокое регулярное грудиннобрюшное; скелетная мускулатура расслаблена...
32710. Снотворные средства 71 KB
  Во время сна функционирование гипногенных зон головного мозга структуры таламуса неспецифические медиальные ядра неспецифические ядра гипоталамуса нисходящая РФ повышено а активирующее влияние восходящей части РФ зона бодрствования понижено. Чередование сна и бодрствования связано с изменением в ЦНС концентрации различных медиаторов ряда гормонов других БАВ пептидсна аминокислоты. Лишение ЦНС сна ведет к губительным последствиям без сна человек может обойтись 10 дней. ГАМК 5НТ пептида дельта сна; миорелаксацией снижением...
32711. Противосудорожные средства 107 KB
  Противосудорожные средства ПСС лекарственные вещества угнетающие двигательные центры ЦНС и применяемые при различных судорожных состояниях а также для лечения спастичности и паркинсонизма. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА Для купирования Средства для лечения симптоматических судорог болезни Паркинсона Средство для лечения...
32712. Тема вина в творчестве Мо Яня на материале произведений «Страна вина», «Вверх ногами» 141.5 KB
  Произвести обзор творчества писателя в целом. Выявить основные литературные приемы писателя. Рассмотреть отношение китайского общества к употреблению алкоголя. Выявить позицию автора к проблеме алкоголизма в Китае через использование писателем темы вина в произведениях «Страна вина» и «Вверх ногами».
32713. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛГИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 104 KB
  Вначале человек не задумывался о том, что таит в себе интенсивная добыча нефти и газа. Главным было выкачать их как можно больше. Так и поступали. Но вот в начале 40-х гг. текущего столетия появились первые настораживающие симптомы.
32714. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОРМ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА 670.5 KB
  Рассмотреть наиболее часто используемые формы обеспечения возвратности кредитов: залог, уступка требований (цессия) и передача права собственности, гарантии и поручительства и др.; на примере ОАО «Сбербанк» получить представление о возможностях банка по возврату кредитов.