77982

Комбинированные типы

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

В отличии от массивов записи могут объединять значения различных типов и поэтому являются наиболее гибким механихмом построения данных. Запись состоит из фиксированного числа компонентов называемых полями записи. Что бы можно было ссылаться на тот или иной компонент записи поля именуются. Структура объявления типа записи такова: имя типа =RECORD список полей END Здесь: имя типа правильный идентификатор; RECORDEND – зарезервированные словазапись конец; список полей этот список представляет собой последовательность разделов записи...

Русский

2015-02-05

31.5 KB

0 чел.

Комбинированные типы

Комбинированные типы, представляют собой правило формирования составных типов. В отличии от массивов, записи могут объединять значения различных типов и поэтому являются наиболее гибким механихмом построения данных.

Запись состоит из фиксированного числа компонентов, называемых полями записи. Что бы можно было ссылаться на тот или иной компонент записи , поля именуются.

Структура объявления типа записи такова:

<имя типа>=RECORD<список полей>END

Здесь:

<имя типа> - правильный идентификатор;

RECORD,END – зарезервированные слова(запись, конец);

<список полей> - этот список представляет собой последовательность разделов записи, между которыми ставится точка с запятой;

Каждый раздел записи состоит из одного или нескольких идентификаторов полей, отделяемых друг от друга запятыми. За идентификатором (идентификаторами) ставится двоеточие и описание типа поля (полей). Например:

Type

Birthday = record

day, month: byte;

year: word

end;

var

a,b: Birthday;

……

В этом примере тип Birthday (день рожденье) содержит три поля с именами DAY, MONTH и YEAR.(день, месяц, год); переменные А и В содержат типы записи типа Birthday.

Как видно из примера, распространенным случаем употребления записи является необходимость описать атрибуты (характеристики) некоторого объекта, представляемого и обрабатываемого в программе.  

Например, для описания объекта (человек) могут понадобиться следующие характеристики:

. фамилия, имя, отчество (символьные массивы или строки);

 . пол (перечислимый тип из двух значений);

 . индекс специальности (целое) и т.д.

В этом случае описание комбинированного типа Person (человек) может выглядеть следующим образом:

Type

Person=record

Name, SecondName, SurName:string [20];

S: (Male, Female);

Speciality: Word

end;

Имея в программе вышеприведенное описание, можно определить переменные данного типа, например:

Var Sasha, Masha, Natasha: Person;

Примечания

  1.  В пределах одной записи имена полей должны быть уникальны.
  2.  Имена полей могут совпадать с другими идентификаторами в пределах текущего блока, а также с именами полей в других записях

Рассмотрим случай, когда в составе записи содержатся поля, имеющие также тип записи. Пусть для комбинированного типа Person необходимо хранить информацию о дате рождения человека. Эту информацию можно представить в виде трех полей в составе типа Person. Однако логичнее для этого определить отдельный тип, так как в этом случае он может использоваться в описаниях других типов и переменных.

Пример:

Type

Date=Record;

Month:(Jan,Feb,Mar,Apr,May,June,July,Aug,Sept,Oct,Nov,Decem);

Day:1..31;

Year:1900..2000;

end;

Person=Record;

Name,SecondName,SurName:string[20];

S:(Male,Female);

Speciality:Word;

Birthday:Date

end:

 доступ к полям из элемента Birthday производится по общим правилам, например:

Sasha.Birthday.Year:=1970;

Masha.Birthday.Month:=May;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...
20498. Таблиці та дерева рішень 38.5 KB
  Метод дерева рішень це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Область використання методу дерева рішень можна об'єднати в три класи: опис даних: застосування дерева рішень дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі що містить в собі точні описи об'єктів; класифікація: застосування дерева рішень дозволяє справитися із завданнями класифікації тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів; регресія: якщо змінна має недостовірні значення то застосування дерева...
20499. Теорія реляційних баз даних. Основні терміни і означення. Нормалізація відношень 31 KB
  Реляційна база даних база даних основана на реляційній моделі даних. Інакше кажучи реляційна база даних це база даних яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеню. Метою нормалізації є усунення недоліків структури БД які призводять до шкідливої надмірності в даних яка в свою чергу потенційно призводить до різних аномалій і порушень цілісності даних.
20500. Трикутні матриці (верхня та нижня) і їх розклад на добуток двох трикутних 37 KB
  Трику́тна ма́триця матриця в якій всі елементи нижче або вище за головну діагональ рівні нулю. Верхньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи нижче за головну діагональ дорівнюють нулю. Нижньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи вище за головну діагональ дорівнюють нулю. Унітрикутна матриця верхня або нижня трикутна матриця в якій всі елементи на головній діагоналі дорівнюють одиниці.
20501. Форми, типи форм, обчислення в формах 33 KB
  Робота з формами може відбуватися в трьох режимах: у режимі Форми в режимі Таблиці в режимі констриктор. типи форм В Access можна створити форми наступних видів: форма в стовпець або повноекранна форма; стрічкова форма; таблична форма; форма головна підпорядкована; зведена таблиця; формадіаграма. Форма в стовпець є сукупністю певним чином розташованих полів введення з відповідними їм мітками і елементами управління.
20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...
20503. Матриця суміжності та матриця інцидентності 28 KB
  Матриця суміжності графа G зі скінченною кількістю вершин n пронумерованих числами від 1 до n це квадратна матриця A розміру n в якій значення елементу aij рівне числу ребер з iї вершини графа в jу вершину. Матриця суміжності простого графа що не містить петель і кратних ребер є бінарною матрицею і містить нулі на головній діагоналі. Матриця суміжності неорієнтованого графа симетрична а значить володіє дійсними власними значеннями і ортогональним базисом з власних векторів.
20504. Метод ітерації (метод послідовних наближень) 88 KB
   Суть методу полягає у заміні початкового рівняння 4.18 еквівалентним йому рівнянням 4.19 Постановка задачі Нехай задано рівняння де – неперервна нелінійна функція. Потрібно визначити корінь цього рівняння який знаходиться на відрізку з заданою похибкою .