77997

Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України м. Чернівці

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Метою розробки є створення програмного продукту автоматизації робочого місця диспетчера гаража в автогосподарстві. Розроблений проект реалізує функції процесу обслуговування диспетчера в автогосподарстві. Програмний засіб забезпечує швидку та ефективну роботу працівників автогосподарства.

Украинкский

2015-02-06

2.15 MB

7 чел.

Змн.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Д541.05010301.ПЗ

Розроб.

Маковська В.

Перевір.

Кравченко Л.Б.

Реценз.

Банул О.

Н. Контр.

Затверд.

Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України м. Чернівці

Літ.

Аркушів

ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Відділення програмування

Циклова комісія програмування та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту

молодшого спеціаліста

на тему: Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України м. Чернівці

Виконала: студентка IV курсу, групи541

спеціальності 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення»

Маковська В.Ю.

Керівник: Кравченко Л.Б.

Рецензент: Банул О. Г.

Чернівці – 2013 року

АНОТАЦІЯ

Об’єктом дослідження є робоче місце диспетчера автогосподарства при Управлінні Міністерства Внутрішніх Справ України м. Чернівці.

Метою розробки є створення програмного продукту  автоматизації робочого місця диспетчера гаража в автогосподарстві. Розроблений проект реалізує функції процесу обслуговування диспетчера в автогосподарстві. Програмний засіб забезпечує  швидку та ефективну роботу працівників автогосподарства.

Для реалізації задуманої мети обрано систему управління бази даних Microsoft Access з допомогою засобів VBA і MS SQL Server.

У результаті дипломного проектування створена база даних автоматизованої інформаційної системи і робочої станції диспетчера автомобільного гаража, яка дозволяє вести облік пального та основних засобів автомобільного гаража, маршрутів та водіїв, автоматизує процес оформлення маршрутних листів.

Ключові слова. АВТОГАРАЖ, БАЗА ДАНИХ, ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, MS SQL SERVER, РОБОЧА СТАНЦІЯ ДИСПЕТЧЕРА.

 


ЗМІСТ

ВСТУП 7

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 10

1.1 Дослідження предметної області 10

1.2 Концептуальна модель 11

1.3 Логічна модель 13

1.4 Постановка задачі 15

1.5 Технічне завдання 16

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 21

2.1 Специфікація 21

2.2 Опис середовища розробки 21

2.3 Опис програмного комплексу 24

2.3 Керівництво користувача 29

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 36

3.1 Економічне обґрунтування програмного продукту 36

3.2 Витрати на створення програмного продукту 39

3.3 Оцінка економічної ефективності програмного продукту 45

ВИСНОВКИ 57

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА 58

ДОДАТКИ 60


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЕОМ        – електронно-обчислювальна машина

ПЕОМ     – персональна електронно-обчислювальна машина

WYSIWYG    What You See Is What You Get –( редактор інтерфейсу)

БД           – база даних

СУБД      – система управління базами даних

ПТК    – природній територіальний комплекс

УМВС      – Управління Міністерства Внутрішніх Справ

МНС   – Міністерство Надзвичайних Ситуацій

АІС   – автоматизована інформаційна система

РСУБД  – реляційна система управління базами даних

ІС   – інформаційна система

ПЗ    – програмне забезпечення


ВСТУП

Одним із факторів, що визначає рівень розвитку сучасного суспільства та його інтелектуальних можливостей є оснащення його засобами обчислювальної техніки – основи автоматизації розумової діяльності людини. Сфера використання електронно-обчислювальних машин в сьогоденні настільки широка, що не існує такої області де їх застосування було б недоцільним. Особливо важлива роль електронно-обчислювальних машин у розвитку науки, промислового виробництва та підвищення ефективності керування.

Одна із істотних тенденцій, що характеризує степінь використання сучасної обчислюваної техніки, різниця в темпах росту обчислюваних потужностей і готовності користувачів застосовувати електронно-обчислювальні машини для рішення прикладних задач.

Раціональне і вміле використання можливостей електронно-обчислювальних машин є однією з проблем сучасного періоду розвитку суспільства.

Актуальність вирішення цієї проблеми збільшується по мірі збільшення кількості електронно-обчислювальних машин та удосконалення їх технічного і програмного оснащення. Оптимізація роботи автомобільного гаража на довільному підприємстві – це складний процес, що має багато стадій. Від того наскільки чітко працює диспетчер автомобільного гаража залежить ефективність використання транспорту, доцільність навантаження водіїв, точність та оперативність виконання завдань.

Перший крок до оптимізації роботи автомобільного гаража є автоматизація праці диспетчера. До основних функцій диспетчера автомобільного гаража входять:

 1.  облік водіїв;
 2.  облік маршрутів;
 3.  облік автомобілів;
 4.  виконання розрахунків пального;
 5.  видача шляхових листів;
 6.  пошук необхідної інформації;
 7.  використання GPS навігації для зручного перегляду руху автомобілів та проведення обліку пального.

Метою дипломного проекту є підвищення продуктивності та ефективності праці, покращення якості виконання завдань, усунення одноманітних трудомістких і монотонних операцій шляхом автоматизації стандартних розрахунків.

Даний програмний  продукт присвячений автоматизації робочого місця диспетчера в автогосподарстві. Програмний засіб  володіє такими перевагами:

 1.  підвищення точності облікових і звітних даних;
 2.  розширення можливостей організації і різнобічного використання інформаційних ресурсів;
 3.  збільшення часу працівників для вирішення творчих завдань.

Програмний продукт повинен реалізувати наступні функції:

 1.  введення , редагування і збереження інформації про авто та водіїв;
 2.  збереження та редагування інформації у відділі кадрів;
 3.  збереження інформації про маршрути та шляхові листи;
 4.  розрахунки пального та спідометра автомобіля.

Найбільш важливими факторами, що впливають на вибір методу організації праці, є: обсяг робіт, що залежить від кількості, типажу й умов експлуатації автомобілів, стабільність обсягу робіт за періодами року, кількість робітників автогосподарства, рівень кооперування по виконанню цих робіт, виконуваний на станціях технічного обслуговування автомобілів, наявність і стан виробничо-технічної бази, міра участі водіїв у виконанні цих робіт. Але основна вимога до вибору методу організації праці одна: він повинен забезпечити поліпшення головних показників. Такими показниками для технічного обслуговування і ремонту автомобілів є:

 1. зниження простоїв автомобілів при технічному обслуговуванні і ремонті;
 2. зниження витрат на технічне обслуговування і ремонт.

Ці показники залежать від якості виконання роботи і рівня використання робочого часу. Отже, підвищення якості робіт і поліпшення використання робочого часу також слід враховувати при оцінці методу організації праці.

В першому розділі пояснювальної записки досліджується предметна область інформаційної системи, описується процес її проектування, зокрема процес проектування бази даних, наводяться її концептуальна та логічна моделі.

У другому розділі описується процес розробки програмного продукту

Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України м. Чернівці”.

Третій розділ присвячений розрахункам витрат на створення данного програмного продукту та підводяться підсумки економічної частини проекту.

В четвертому розділі описані вимоги щодо експлуатації ЕОМ, заходи з протипожежної безпеки та санітарно - гігієнічні вимоги.


РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1 Дослідження предметної області

Предметною областю даної інформаційної системи є автогосподарство УМВС в Чернівецькій області. Зокрема даний програний продукт повинен автоматизувати робоче місце диспетчера в гаражі, для цього дослідили  предметну область в автогосподарстві.

Основними функціональними елементами підприємства є:

 1.  внутрішні організації;
 2.  директор;
 3.  бухгалтерія;
 4.  економічний відділ;
 5.  відділ кадрів;
 6.  диспетчерська;
 7.  відділ автоматизації.

Всі документи можна розділити на наступні групи:

 1.  вхідні;
 2.  офіційні положення;
 3.  вихідні.

Основними завданнями автогосподарства є:

 1.  організація і здійснення заходів щодо підготовки постійного і надійного транспортного забезпечення органів внутрішніх справ;
 2.  координація дій підрозділів із транспортного забезпечення;
 3.  контроль за експлуатацією відомчого транспорту, забезпечення справності і надійності;
 4.  роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху;
 5.  


 1.  матеріально-технічне забезпечення підрозділів;
 2.  проведення технічних оглядів;
 3.  заходи по охороні навколишньої природи від шкідливого впливу транспорту;
 4.  розвитку матеріально-технічної бази, придбання та використання нових видів технологій та обладнання.

1.2 Концептуальна модель 

В автоматизованих інформаційних системах відображаються предметні області представлені моделями даних декількох рівнів, одна з яких є концептуальною. Для того, щоб описати предметну область, яка досліджується, використовують штучно формалізовані мовні засоби.

В зв’язку з цим під концептуальною моделлю розуміють опис предметної області, що виконаний з використанням спеціальних мовних засобів, які не залежать від програмних засобів, що будуть вибрані в подальшому.

Ядром концептуальної моделі є опис об’єктів предметної області та зв’язків між ними. Для опису концептуальної моделі використовують як мови аналітичного (описового) характеру, так і графічні засоби. Графічні методи є більш наглядними і простими для сприйняття.

Найбільше поширеним засобом моделювання даних є діаграми «сутність-взаємозв’язок» (Entity-Relationship Diagrams, ER-діаграми). За їх допомогою визначаються важливі для предметної області об’єкти (сутності), їх властивості (атрибути) і відношення один з одним (зв’язки). ER-діаграми безпосередньо використовуються для проектування реляційних баз даних.

Перший крок моделювання – виділення сутностей за отриманою інформацією про предметну область.

Враховуючи дослідження даної предметної області, можна виділити такі сутності: відділ кадрів та водії.

Сутність «Відділ кадрів» має такі характеристики:

 1.  код працівника;
 2. прізвище ;
 3.  імя;
 4.  по батькові;
 5.  паспортні дані;
 6.  індифікаційний номер;
 7.  дата зарахування ;
 8.  дата контракту;
 9.  посада.

Сутність «водії» описуються наступними характеристиками:

 1.  номер водія;
 2.  дата народження;
 3.  рік народження;
 4. номер паспорта;
 5.  індифікаційний номер;
 6.  адреса;
 7.  прізвище;
 8.  по батькові;
 9.  код працівника.

Праналізувавши зв’язки між сутностями, зрозуміло, що водій, який знаходиться в базі даних відділу кадрів повинен обов’язково знаходитися в базі даних водіїв (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Концептульна модель

1.3 Логічна модель

Логічне проектування – це перетворення вимог до даних в структури даних. На основі логічного проектування отримаємо орієнтовану структуру бази даних і специфікації прикладних програм.

На основі описаної вище концептуальної моделі побудуємо логічну модель даних.

При створенні таблиць сутностей необхідно пам’ятати основне правило – це «кожній сутності окрему таблицю». Поля таблиць (атрибути сутностей) можуть бути двох видів: ключові і неключові. Ключові поля пришвидшують обробку записів таблиці, дозволяють виконувати автоматичне сортування записів за значенням в ключових полях.

Найважливішим ключем є первинний. Первинний ключ (primary key) служить для ідентифікації записів в таблиці. Поле, яке є первинним ключем, є унікальним і обов’язковим (не може бути порожнім).

На практиці частіше маємо справу не з однією, а з декількома таблицями, зв’язаними між собою. При зв’язку одна з таблиць є головною (батьківською), а друга – підпорядкованою (дочірньою). Зв’язок між таблицями здійснюється за певною ознакою (на практиці частіше це спільне поле). В батьківській таблиці це є первинний ключ, в дочірній таблиці – зовнішній ключ (foreign key) (поле, яке є первинним в іншій таблиці).

Згідно розробленої вище концептуальної моделі даних маємо 2 сутності. Для кожної з них визначаємо таблиці. Опишемо їх детальніше.

Сутність «Відділ кадрів» містить дані про працівників автогосподарства. Її структура наведена у таблиці 1.1.

Таблиця. 1.1 – Відділ кадрів

Імя поля

Тип даних

1

2

Код працівника

Лічильник

Прізвище

Текстовий

Імя

Текстовий

По батькові

Тестовий

Паспортні дані

Текстовий

Індетифікаційний номер

Числовий

Продовження табл. 1.1.

1

2

Дата зарахування

Дата/Час

Дата контракту

Дата/Час

Посада

Текстовий

Поле «код працівника» в даній таблиці визначається , як ключове поле. Сутність «Водії» містить дані про водіїв в  автогосподарстві. Її структура наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Водії

Імя поля

Тип даних

Номер водія

Лічильник

Дата народження

Дата/Час

Рік народження

Числовий

номер паспорта

Числовий

Індетифікаційний номер

Числовий

Адреса

Текстовий

Прізвище

Текстовий

Імя

Текстовий

По батькові

Текстовий

Код працівника

Числовий

Поле «Номер водія»в таблиці визначається, як ключове поле.

Сутність «Маршрути» містить дані про маршрути в автогосподарстві. Її структура наведена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Маршрути

Імя поля

Тип даних

Номер маршруту

Лічильник

Назва маршруту

Текстовий

Довжина маршруту

Числовий

Поле «Номер маршруту» визначається, як ключове поле.

Сутність «Шляхові листи» містить дані про робочі листи в автогосподарстві. Її структура наведена у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Шляхові листи

Імя поля

Тип даних

1

2

Номер листа

Лічильник

Дата

Дата/Час

Авто

Текстовий

Бензин на 100 км

Числовий

Продовження табл. 1.4.

1

2

Код авто

Числовий

Номер водія

Текстовий

Назва маршруту

Текстовий

Номер маршруту

Числовий

Поле «Номер листа» визначається , як ключове.

Сутність «Авто» містить дані про автомобілі в автогосподарстві. Її структура наведена у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Авто

Імя поля

Тип даних

Код авто

Лічильник

Марка

Текстовий

Модель

Текстовий

Номерний знак

Числовий

Код водія

Числовий

Розхід бензину

Числовий

Поле «Код авто» визначається, як ключове.

1.4 Постановка задачі

З розвитком інформаційних технологій зріс попит на програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати роботу диспетчерів, менеджерів та працівників відділів кадрів. Подібне програмне забезпечення повинне допомагати  зручно та швидко проводити облік, пошук та доступ до інформації, володіти зручним інтерфейсом.

Під час дипломного проектування я отримала завдання створити  автоматизовану інформаційну систему для робочого місця диспетчера в автогосподарстві при УМВС у Чернівецькій області.

Диспетчер (англ. dispatcher від англ. to dispatch  «посилати, відправляти») це – особливий співробітник, що здійснює стеження і управління за рухом транспортних засобів, устаткування у відповідальний за здобуття і передачу повідомлень і запис всієї інформації, що поступає. У ширшому сенсі посадовець, що відповідає за координацію яких-небудь дій в певній сфері. Відмітною властивістю є надходження до диспетчера з периферії великого об'єму інформації, яка структурується і далі передається в потрібних напрямах.

В автогосподарстві диспетчер виконує наступну роботу:

 1.  веде облік працівників у відділі кадрів;
 2.  проводить розрахунки пального;
 3.  веде облік водіїв та автомобілів;
 4.  проводить перевірку стану автомобілів;
 5.  видає та приймає шляхові листи.
 6.  працює з програмою GPS навігації;
 7.  виконує певні пошуки по виконаних критеріях.

Об’єктом дипломного проектування є дослідження роботи диспетчера автогосподарства.

1.5 Технічне завдання

Найменування програмного продукту: Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України м. Чернівці.

Підставою для виконання даної розробки є необхідність автоматизації технологічного процесу  роботи в автогосподарстві.

Розроблений програмний комплекс повинен реалізувати такі функції:

 1. розрахунок  пального;  
 2. здійснення обліку пального, водіїв, маршрутів та шляхових листів;
 3. пошук і сортування інформації та її  наочне представлення;
 4. компактне зберігання інформації;  
 5. реалізація  доступу до даних згідно службової ієрархії установи.  

До складу існуючого об’єкту, входять бази даних водіїв, маршрутів та шляхових листів.

До вхідної інформації належать паспортні дані водія, інформація про маршрути або шляхові листи та вся наявна інформація про авто. Інформація вводиться диспетчером. Диспетчер  має можливість додавати, вилучати, змінювати певні дані, в рамках наданих йому згідно його посадових інструкцій.

До вихідної інформації належать шляхові листи, різного типу звіти, що надаються водієві.

Призначення розробки полягає у створені розробки та налагодженні програмного комплексу, який автоматизує процес надання розрахункових послуг та забезпечує облік матеріальних цінностей та працівників  автогосподарства.

2.Основні критерії ефективності:

2.1. Зручний та ергономічний інтерфейс.

2.2. Програмний комплекс повинен надавати наочну інформацію про потрібні обєкти.

2.3. Програмний продукт повинен працювати без затримок.

2.4. Програмний продукт повинен швидко взаємодіяти з базою даних.

2.5. Програмний комплекс повинен раціонально використовувати місце на жорсткому диску компютера.

3. Основні функції оператора:

3.1. Запустити програмний комплекс.

3.2. Обрати певний маршрут.

3.3. Сформувати групу для поїздки.

3.4. Оформити всі супутні документи.

3.5. Здійснити поїздку та курувати її

3.6. Очистити відповідну таблицю замовлень

3.7. При необхідності додати/вилучити/редагувати певну інформацію

3.8. Інші обовязки згідно наданих повноважень

4. Основною функцією програмного комплексу є автоматизація дій диспетчера в автогосподарстві

Основні вимоги до програмного комплексу, що створюється

1. Загальні вимоги

1.1. Програмний комплекс повинен взаємодіяти з всіма версіями

 WINDОWS XP та вище

1.2. Вимоги до апаратного забезпечення персонального компютеру – не передбачаються та можуть встановлюватися розробником програмного комплексу

1.3. Програмний комплекс повинен мати зручний та інтуїтивно-

зрозумілий інтерфейс

1.4. В склад програмного комплексу входить база даних маршрутів, водіїв та авто

1.5. Програмний комплекс повинен забезпечувати обробку тексту згідно встановлених стандартів

1.6. Програмний комплекс повинен забезпечувати простий та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.

1.7.Програмний продукт повинен забезпечувати раціональне використання місця на жорсткому диску компютера

2. Вимоги до якості та надійності

2.1. Програмний комплекс повинен надійно працювати

2.2. База даних програмного продукту повинна надійно функціонувати та зводити до мінімуму можливість падіння бази даних або втрати інформації

2.3. Розробник обирає технічні характеристики персонального компютера, налаштовує системне програмне забезпечення

2.4. Розробник гарантує роботу програмного комплексу протягом робочого дня оператора без збоїв та пере налаштовувань

3. Вимоги до якості та надійності

3.1. Програмний комплекс повинен надійно працювати.

3.2. Розробник обирає технічні характеристики персонального комп’ютера, налаштовує системне забезпечення .

3.3. Розробник  гарантує роботу програмного комплексу протягом робочого дня без збоїв та пере налаштовувань.

3.4. Виконавець гарантує придбання додаткового обладнання.

Техніко-економічні вимоги до програмного продукту

 1.  Вартість робіт по розробці даного програмного продукту визначається згідно договору на розробку. Вартість запропонованих аналогів повинна забезпечити економічну доцільність їх застосування.

Етапи розробки ПП

Етапи ПП можуть уточнюватись згідно календарного плану робіт по узгодженню між замовником та виконавцем.

Аналіз розробки програмного комплексу та розробка першої версії зайняло приблизно 10 днів.

Розробка остаточної версії програмного комплексу та його опрацювання зайняло приблизно1 тиждень.

Доопрацювання окремих модулів, доробка бібліотеки графічних елементів та навчання користувачів зайняло приблизно 10 днів.

Прийняття програмного продукту

 1. Необхідні вимоги для впровадження ПП та завершення робіт.

Оцінка результатів розробки і доцільність її продовження здійснюється замовником по представленню наступних матеріалів:

 1. встановлений програмний комплекс на ЕОМ замовника;
 2. перелік файлів на резервному носії;
 3. стислий опис роботи ПП та опис файлів, які необхідні для роботи ПП;
 4. перелік документів:
 5. технічне завдання;
 6. пояснювальна записка;
 7. програма та методика тестування;
 8. керівництво користувача;
 9. керівництво програміста.
 10. Перелік звітних документів, необхідних для прийняття етапів роботи:
 11. стислий опис результатів етапу у вигляді анотованого звіту (для І та ІІ етапів);
 12. повний програмний комплекс на  замовника згідно календарного плану робіт;
 13. акт приймання продукції.

Звітні матеріали подаються у вигляді звітів на папері по ГОСТ 7.32-91.

 1. Загальний перелік до приймання звітних документів, макетів,

експериментальних зразків.

До приймання пред’являються: акт здачі-приймання продукції, акт впровадження програмного продукту.

Тестування виконується відповідно до “Програми та методики тестування”, яка розробляється виконавцем та затверджується замовником.


РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

2.1 Специфікація

Специфікація вимог програмного – опис поведінки програми, яку потрібно розробити.

Включає ряд користувальницьких сценаріїв, які описують всі варіанти взаємодії між користувачами і програмним забезпеченням.

Користувальницькі сценарії є засобом представлення функціональних вимог. На додаток до користувальницьким сценаріями, специфікація також містить не функціональні вимоги, які накладають обмеження на дизайн або реалізацію (такі як вимоги продуктивності, стандарти якості, або проектні обмеження). Також специфікація містить вхідні та вихідні дані.

В автогосподарстві диспетчера використовується один робочий  комп’ютер та принтер. На персональному комп’ютері встановлено Ms Access для використання даного програмного продукту.

Для надійної роботи програмного комплексу обов’язковою є наявність встановленого пакету MS Office, а сааме Ms Access та дозвіл для виконання сценаріїв VBA.

2.2 Опис середовища розробки

Для створення дипломного проекту було обрано MS Access, вибір зумовлений тим що, дане середовище управління базами даних володіє такими можливостями:

 1.  проведення однотипних складних розрахунків над великими наборами даних;
 2.  автоматизація підсумкових обчислень;
 3.  рішення задач шляхом підбору значень параметрів;
 4.  обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів;
 5.  проведення пошуку оптимальних значень параметрів (рішення оптимізаційних завдань);
 6.  побудова діаграм (в тому числі і зведених) за наявними даними;
 7.  створення та аналіз баз даних (списків).

В даному дипломному створений звіт про шляхові листи для цього обрано СУБД MS Access, так як засобами Access можна виконати наступні операції:

 1.  проектування базових об'єктів інформаційної системи – двовимірних таблиць з різними типами даних, включаючи поля об'єктів OLE;
 2.  встановлення зв'язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних, каскадного оновлення та видалення записів;
 3.  введення, зберігання, перегляд, сортування, модифікація і вибірка даних з таблиць з використанням різних засобів контролю інформації, індексування таблиць і апарату логічної алгебри (для фільтрації даних);
 4.  створення, модифікація і використання похідних об'єктів інформаційних систем (форм, запитів і звітів), за допомогою яких у свою чергу виконуються інші операції;
 5.  оптимізація користувацького введення і перегляду даних (форми);
 6.  з'єднання даних з різних таблиць;
 7.  проведення групових операцій (тобто операцій над групами записів, об'єднаних якоюсь ознакою), з розрахунками і формуванням обчислюваних полів;
 8.  відбір даних із застосуванням апарату логічної алгебри (запити);
 9.  складання друкованих звітів за даними, що містяться в таблицях і запитах бази даних.

MS Access володіє виключно потужними, зручними і гнучкими засобами візуального проектування об'єктів, і це дає можливість користувачу при мінімумі попередньої підготовки досить швидко створити повноцінну ІС на рівні таблиць, форм, запитів-вибірок і звітів.

У Microsoft Access є можливість відкривати таблиці, запити, збережені процедури, функції і форми в режимах зведеної таблиці та зведеної діаграми. Існує можливість зберігати уявлення в режимах зведеної таблиці та зведеної діаграми в якості сторінок доступу до даних, які потім може переглянути будь-який користувач, на комп'ютері якого встановлений Microsoft Internet Explorer 5 або більш пізня версія.

Microsoft Access 2007 надає потужні інтуїтивні способи спільного використання даних XML (Extensible Markup Language), незалежно від платформи, формату даних, протоколу, схеми і бізнес-правил. Мова XML є не тільки стандартною технологією передачі даних в Інтернеті; вона швидко перетворюється на переважну технологію обміну даними між діловими додатками.

Access-реляційна система управління базами даних корпорації Microsoft. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, зв'язок з таблицями і базами даних. Завдяки вбудованій мові VBA, Access можна писати додатки, що працюють з базами даних.

Основними діями з обробки інформації в базі даних є вибір, створення, редагування і видалення тих або інших даних. Для цього в системах управління базами даних є засоби побудови запитів на виконання певних дій. Для цього використовується спеціальна мова SQL (Structured Query Language). З його допомогою можна скласти набір необхідних полів (у тому числі і з декількох таблиць) і задати ті значення полів, по яких вибираються записи для обробки, тобто задати фільтр відбору інформації Для створення програмного продукту було обрано Microsoft Access. 

Система управління базами даних не вимагає додаткового встановлення програмного засобу. В основному цей вибір здійснений з врахуванням досвіду роботи з середовищем розробки на навчальних практиках, курсовому проекті, на лабораторних роботах з певних дисциплін. Використання даного середовища розробки не вимагає додаткових зусиль і дає можливість реалізувати  поставлену переді мною задачу.

Microsoft Access (MS Access) – система управління базами даних від компанії Microsoft, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних. Корпорація Microsoft для побудови повноцінних клієнт-серверних додатків на базі MS Access рекомендує використовувати в якості рушія бази даних системи управління базами даних MS SQL Server. При цьому є можливість поєднати з властивою MS Access простотою інструментів для управління базами даних і засобів розробки. Відомі також реалізації клієнт-серверних додатків на базі зв'язків Access 2003 з іншими системами управління базами даних, зокрема, MySQL.

В інших програмах файл-документ при відкритті, повністю завантажується в оперативну пам'ять, і нова редакція цього файлу (змінений файл) цілком записується на диск тільки при натисканні кнопки «зберегти». В MS Access нова редакція вмісту зміненої комірки таблиці записується на диск відразу, як тільки курсор клавіатури буде поміщений в іншу комірку. Таким чином, якщо раптово відключать електрику, то пропаде тільки зміна того запису, якого не встигли покинути. Навіть якщо в процесі роботи з файлом бази даних не застосовувався режим «Конструктор» і нові дані в базу даних не додавалися, то все одно файл бази даних має тенденцію з часом, в процесі роботи з ним, все більше і більше збільшуватися в розмірі. Сприяє збільшенню розміру файлу застосування нових сортувань і фільтрів (особливо якщо було застосовано кілька різних сортувань/фільтрів).

2.3 Опис програмного комплексу 

Програмне забезпечення являється ядром сучасних систем автоматизованого комплексу диспетчера, контролю і направлення процесом автогосподарства і визначає функціональні можливості і характеристики . В наш час існує багато готових  рішень в області розробки системи диспетчера автогосподарства.

На початку своєї діяльності автогосподарство знаходилось в непристосованих приміщеннях без устаткування, автомобільний парк складався із старих трофейних автомобілів та велосипедів. По мірі свого розвитку та оперативно-господарської діяльності парк поповнювався новими автомобілями та технічним устаткуванням.

В 1988 році, із-за обмеженості території, автогосподарство перенесли в новобудови на околиці міста. На даний час воно володіє значними виробничими зонами, для обслуговування більш як 30-ти марок автомобілів, великим автомобільним парком, 40% якого складають сучасні автомобілі іноземного виробництва.

Основними завданнями автогосподарства є:

 1. організація і здійснення заходів щодо підготовки постійного і надійного транспортного забезпечення органів внутрішніх справ;
 2. координація дій підрозділів із транспортного забезпечення;

контроль за експлуатацією відомчого транспорту, забезпечення справності і надійності;

 1. роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху;
 2. матеріально-технічне забезпечення підрозділів;
 3. проведення технічних оглядів;
 4. заходи по охороні навколишньої природи від шкідливого впливу транспорту;
 5. розвитку матеріально-технічної бази, придбання та використання нових видів технологій та обладнання.

Автоматизована інформаційна система диспетчера в автогосподарстві - це програма, яка  покращує роботу диспетчера для обліку водіїв, авто для перевірки маршрутів по місту т з межі міста.

Автоматизована інформаційна система диспетчера в автогосподарстві створена для покращення роботи.  Програма призначена для покращення розрахунків пального, розрахунків проїжджих кілометрів та оформлення звіту для розрахунків документів. Даний програмний продукт складається з форм, таблиць, та звітів.

Автоматизована система диспетчера виконує розрахунки пального, виконує певні пошуки по критеріям, додає певну інформацію в базу даних, видаляє інформацію по певним критеріям.

Головна форма програмного комплексу зображена на рисунку 2.1

Рисунок 2.1 – Головна форма

Головна форма складається з об’єктів: кнопка “Вхід” та поля, в яке вводиться пароль входу. Після вдалої авторизації активується наступна форма “Автогосподарство”(рис. 2.2). На ній розміщені обєкти: кнопки та поля вводу інформації для пошуку. Кнопки “Шляхові листи, Водії, Маршрути та Відділ кадрів дозволяють переглянути інформацію, що знаходяться в базі даних у відповідних таблицях. При натисканні цих кнопок завантажують відповідні On Click для обробки даних.

Рисунок 2.2 – Автогосподарство

При виборі кнопки Розрахунки” переходимо на форму, що дозволяє проводити облік пального та його вартості (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Розрахунки пального

При введені інформації в поля цієї форми та при настиканні кнопки Розрахунок викликається процедура обробки інформації, що має вигляд:

Private Sub Кнопка15_Click()

Dim f As Integer

Dim n As Integer

f = Form_Розрахунки.Поле4

n = Form_Розрахунки.Поле2

a = f - n

Form_Розрахунки.Поле6 = a

End Sub

Private Sub Кнопка16_Click()

Dim f As Integer

Dim n As Integer

f = Form_Розрахунки.Поле9

n = Form_Розрахунки.Поле11

a = f / 100 * n

Form_Розрахунки.Поле13 = a

End Sub

При натисканні кнопки Пошук яка розташована в вікні  Розрахунки ми маємо можливість знайти потрібну інформацію  по таким критеріям:

 1.  по прізвищу водія;
 2.  по марці авто;
 3.  по номеру маршруту;
 4.   по паспортним даним працівників. (див. рис. 2.4).

Пошук інформації відбувається за допомогою запитів (див. рис. 2.5).

За допомогою кнопкиОчистити поля ми маємо можливість очистити поля в даному вікні, де обробка даних дій виконується за допомогою засобами VBA.

Private Sub Кнопка12_Click()

Поле0.Value = ""

Поле2.Value = ""

Поле4.Value = ""

Поле6.Value = ""

Рисунок 2.4 – Пошук

Рисунок 2.5 –  Запит до пошуку

2.3 Керівництво користувача

Для реалізації  поставленої задачі, а саме для автоматизації робочого місця диспетчера, враховуючи логічну схему даних, у середовищі MS Access було

створено 5 таблиць розглянемо їх детальніше.

Таблиця «Відділ кадрів» містить інформацію про працівників в автогосподарстві. У режимі конструктора вона має вигляд, зображений на рисунку 2.4.

Рисунок 2.4 – Таблиця «Відділ кадрів» у режимі конструктора

Таблиця «Водії» призначена для збереження інформації про водіїв. Структура таблиці зображена на рисунку 2.5 .

Рисунок 2.5 – Таблиця « Водії» у режимі конструктора

Наступна таблиця «Маршрути», що призначена для перегляду та редагування даної інформації зображена на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 – Таблиця «Маршрути» у режимі конструктора

Таблиця «Шляхові листи» призначена для збереження інформації про робочий шлях водіїв,де зображено на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 – Таблиця «Шляхові листи» зображена в режимі конструктора

Остання таблиця «Авто» містить інформацію про авто на підприємстві, де зображено на рисунку 2.8.

Рисунок 2.8 – Таблиця « Авто» в режимі конструктора

В результаті схема даних нашого додатку набула вигляду, що зображена на рисунку 2.9.

Рисунок 2.9 – Схема даних

В даному дипломному проектуванні було створено вікно, в якому для успішного входу базу даних потрібно ввести пароль, що зображено на рисунку 2.10.

Рисунок 2.10 – Головне вікно

При правильному введенні ідентифікації користувача активізується форма Автогосподарство, що зображена на рисунку 2.11.

Рисунок 2.11  – Автогосподарство

При виборі кнопки «Водії» ми маємо можливість: переглядати інформацію, заносити нову інформацію в базу даних, маємо доступ таблиць, повернутись до головного вікна та виходити з програмного продукту, який зображений на рисунку 2.12.

Рисунок 2.12 – Водії

При натисканні кнопок «Авто», «Маршрути», «Шляхові листи» ми маємо можливість: переглядати інформацію, заносити нову інформацію в базу даних, маємо відкритий доступ до таблиць, маємо можливість отримати звітність, повертатись в головне вікно та виходити з даного об’єкту, що зображений на рисунку 2.13.

Рисунок 2.13  – Шляхові листи

При натисканні кнопки «Розрахунки» відкривається вікно в якому розташовані поля для вводу інформації та кнопки. Користувач має можливість розрахувати показники маршруту та кількість витраченого пального. При натисканні на кнопку “Розрахунок” виконується розрахунок даних полів . При натисканні кнопки Очистка полів дані поля очищуються .(див. рис. 2 14). Ці розрахунки виконуються за допомогою засобами VBA.(див. додаток).

Рисунок 2.14 – Розрахунки

При натисканні кнопки “Пошук”, яка розташована в вікні «Розрахунки» відкриється форма, в якій ми маємо можливість знайти певну інформацію, (рис. 2.15).

Рисунок 2.15 – Пошук

При виборі кнопки «GPS навігація» нам відкриється вікно в якому при натисканні кнопки нам відкриється програма GPS Tracker (рис 2.16).

Рисунок 2.16 – GPS навігація

При виборі кнопки «Відділ кадрів» нам відкривається вікно в якому ми маємо можливість додати нову інформацію про працівників автомобільного гаража в базу даних, переглядати інформацію, видаляти інформацію. Для зручного та ефективного використання було створено вкладки (рис 2.15).

Рисунок 2.15 – Відділ кадрів


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Економічне обґрунтування програмного продукту

3.1.1. Суть розробки програмного продукту

Даний дипломний проект  створений для автоматизації робочого місця диспетчера в автогосподарстві.

Програмний продукт реалізує наступні функції:

 1. введення, редагування і збереження інформації про автомобілі та  водії, маршрути.
 2. збереження та редагування інформації про маршрути;
 3. введення обліку водіїв та авто;

Крім того, реалізовано чимало операції пошуку в системі, а саме отримання інформації про працюючих в автогосподарстві та наявність автомобілів та маршрути руху автомобілів.

Переваги програмного продукту:

 1. швидкий пошук потрібної інформації;
 2. можливість оновлення інформації;
 3. можливість зручного збереження;
 4. доступність  використання програмного продукту.

Недоліком програмного продукту є те, що в разі несправності персонального комп’ютера можлива втрата інформації і доступ на певний період часу обмежений до внесення змін.

3.1.2. Організаційне обґрунтування програмного продукту

Користувачами програмного продукту є: керівник, диспетчер, водії автогосподарства.  

Керівник має можливість швидко отримати інформацію про кількість маршрутів, а також витрати ,які пов’язані з обслуговуванням автомобілів.

Диспетчер за допомогою програми формує маршрути на кожен день та водіїв, які будуть обслуговувати маршрути.

Водії заздалегідь мають можливість отримати інформацію про час руху та   

про свій маршрут.

Програма забезпечує можливість створення маршрутних листів,та звіту про рух працівників на підприємстві.

Термін використання необмежений. З метою підвищення ефективності використання програмного продукту на майбутнє необхідно  внести зміни в програму, які забезпечать  збереження інформації на протязі певного періоду часу в зв’язку з технічними причинами.

3.1.3 Етапи та терміни виконання проекту

Етапи та терміни виконання

Таблиця 3.1 – Етапи та терміни виконання проекту

Назва етапу

К-ть годин, год.

1

2

Аналіз вимог, які пред’являються до системи, що проектується

6

Збір інформації

5

Аналіз аналогів та постановка задачі

7

Техніко-економічне обґрунтування

4

Вибір засобів і методів створення ПП

3

Розробка алгоритмів

12

Розробка архітектури проекту

7

Створення інтерфейсу

6

Програмування і коректування програми

37

Підготовка документації

13

Тестування і наладка ПП

7

Підготовка проекту до експлуатації

5

Впровадження проекту

4

Роботи та їх тривалості, що реалізуються в проекті, занесені в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Роботи проекту та їх тривалості

Види проектів

К-сть год

1

2

Технічне завдання

25

Продовження табл.. 3.2.

1

2

Розробка ескізного проекту

25

Розробка технічного проекту

57

Розробка робочого проекту

9

3.1.4 Визначення трудомісткості розробки програмного продукту

Трудомісткість програмного продукту визначається за формулою (3.1):

Тпп = Ттзтпрпвн,      (3.1)

де ТПП – трудомісткість програмного продукту;

ТТЗ – трудомісткість технічного завдання;

ТТП – трудомісткість технічного проекту;

ТРП – трудомісткість робочого проекту;

ТВН – трудомісткість впровадження проекту;

і становить Тпп = 9,4064 при Ттз =0,5 Ттп =8,2 Трп = 0,0792, Твн =0,6272

Трудомісткість технічного завдання визначається за формулою (3.2):

Ттз = Ту · л1 · к · кн,      (3.2)

де Л1 – коефіцієнт врахування ступеня новизни;

КН – корегуючий коефіцієнт який передбачає використання комп’ютера;

К – коефіцієнт використання Л;

Ту – норма часу на розробку технічного завдання;

і становить Ттз = 0,5 при Ту = 25, Л1 = 0,4, К = 0,5, Кн = 0,1

Трудомісткість технічного проекту визначається за формулою (3.3):

Ттп = Ту · л2 · к · кн,       (3.3)

де Ту – норма часу на розробку технічного проекту;

л2 – коефіцієнт врахування ступеня новизни;

і становить Ттп = 8,2  при Ту = 82  л2 = 0,4  К = 0,5 кн = 0,5

Трудомісткість робочого проекту визначається за формулою (3.4):

Трп = Ту · л3 · кн · к · кт,     (3.4)

де кт – коефіцієнт, який враховує використання типових програм;

і становить Трп = 0,0792  при Ту = 9 Л3 = 0,4 кн = 0,1 К = 0,4 кт = 0,55

Трудомісткість впровадження проекту визначається за формулою (3.5):

Твн = Ту · л4 · кн · к,      (3.5)

і становить Твн = 0,6272 при Ту = 8  Л4 = 0,4 кн = 0,1 К =0,5

Розрахунок трудомісткості проекту подається в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Розрахунок трудомісткості проекту

Назва етапу

Розразунок годин,

год

1

2

Технічне завдання

Ттз

0,5

Ткк

17,5

Тнк

3,75

Технічний проект

Ттп

8,2

Ткк

17,5

Тнк

12,3

Робочий проект

Трп

0,0792

Ткк

6,3

Тнк

1,35

Налагодження та впровадження

Твн

0,6272

Ткк

2,8

Тнк

0,6

Всього

Ткк

44,1

Тнк

18

на розробку

9,4064

контроль виробництва

44,1

Загальна норма часу

71,5064

3.2 Витрати на створення програмного продукту

3.2.1 Річний фонд робочого часу персональної електронно-обчислювальної

машини (ПЕОМ)

Річний фонд робочого часу ПЕОМ визначається за формулою (3.6):

Фд = (к – в – с) · п · з · кє,     (3.6)

де Фд – ефективний фонд робочого часу;

К – кількість календарних днів;

В – кількість вихідних днів;

С – кількість святкових днів;

П – середня довжина зміни;

З – кількість робочих змін;

кє – коефіцієнт використання робочого часу, який враховує регламентовані витрати робочого часу (1 години на тиждень);

Фд2 – місячний фонд робочого часу робітника;

і становить Фд = …1867,44  при К = 365, В = 104 С = 10  П = 8  З = 1 кє = 0,930  Фд2 = 15,62

3.2.2 Розрахунок вартості витрат на матеріали

Вартість матеріальних витрат визначається виходячи з норми витрат і ціни за одиницю. Розрахунок відображається в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Розрахунок вартості допоміжних матеріалів

Назва матеріалу

Одиниця виміру

Норма витрат

Ціна,грн.

Вартість,грн.

1

2

3

4

5

Офісний папір

кг

0,1

30

3

Картридж

шт.

1

50

50

Лазерний диск

шт.

1

2

2

Всього витрат

55

3.2.3 Розрахунок витрат на оплату праці

Заробітна плата програміста визначається за формулою (3.7):

,       (3.7)

де ЗП – фонд заробітної плати;

ПО – посадовий оклад програміста;

Ч – чисельність працівників;

і становить ЗП = ….. при ПО = 1 000,00 Ч = 1

Додаткова заробітна плата складає – 10%.

Відрахування на соціальні потреби складають 37,04% від річного фонду заробітної плати, і визначається за формулою (3.8):

,       (3.8)

де ВД – відрахування на соціальні потреби.

Заробітна платня програміста складає ЗП = 505,44грн.

Відрахування на соціальні потреби ВД = 187,22 грн.

3.2.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою (3.9):

,         (3.9)

де А – амортизаційні відрахування;

ВП – балансова вартість ПЕОМ;

Т – термін експлуатації Т = 2.

Балансова вартість ПЕОМ визначається виходячи з ринкової ціни та витрат на доставку та встановлення.

Витрати на доставку та встановлення становлять 10% від ринкової ціни ПЕОМ.

Балансова вартість визначається за формулою (3.10):

ВП = Ц ·1,1,       (3.10)

де Ц – ринкова вартість ПЕОМ, Ц = 2 000, 00грн.

Балансова вартість ПЕОМ становить ВП = 2 200,00грн.

Амортизаційні відрахування становить А = 42,12 грн.

3.2.5 Розрахунок вартості електроенергії

Вартість електроенергії споживаної за рік визначається за формулою (3.11):

Ве = ВПк·Т·Це·Ке     (3.11)

де ВПк – сумарна потужність ПЕОМ кВт;

Це – вартість 1 кВт – год. електроенергії, грн.;

Ке – коефіцієнт використання потужності;

Ве – вартість електроенергії;

Т – трудомісткість робіт.

Вартість електроенергії спожитої при розробці програмного продукту за рік становить Ве = 6,307 грн. при ВПк = 0,35 Це = 0,280 грн., Ке = 0,9

3.2.6 Розрахунок накладних витрат

Розрахунок накладних витрат складається з витрат на утримання приміщення, на проведення ремонтів та утримання апарату управління. Вони визначаються в розмірі 30%-50% від фонду оплати праці і обчислюються за формулою (3.12)

,      (3.12)

де НВ – накладні витрати;

Ппр – відсотки накладних витрат (30%).

Накладні витрати становлять НВ = 75,82 грн.

3.2.7 Розрахунок витрат на експлуатацію ПЕОМ

Витрати на експлуатацію ПЕОМ визначаються за формулою (3.13):

ВЕ = ЗП + А + Ве + НВ + ВД + МЗ,   (3.13)

де ВЕ – експлуатаційні витрати.

Розрахунок витрат на експлуатацію ПЕОМ надається в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Витрати на експлуатацію ПЕОМ

Статті витрат

Сума,

грн

%

1

2

3

Матеріальні витрати

55,00

6,31

Продовження табл..3.5.

1

2

3

Заробітна плата

505,44

57,97

Відрахування на соціальні заходи

187,22

21,47

Амортизаційні відрахування

42,12

4,83

Витрати на експлуатацію (електроенергію)

6,31

0,72

Накладні витрати

75,82

8,70

Всього

871,90

100,00

3.2.8 Розрахунок вартості 1 машино-години

Вартість 1 машино години визначається за формулою (3.14):

 ,  (3.14)

де Вм-г – вартість 1 машино години.

Вартість 1 м-г становить Вм-г = 12,19 грн.

3.2.9 Розрахунок вартості розробки програми

Для розрахунку вартості розробки програми до уваги приймаються певні етапи робіт та час на їх виконання.

Розрахунок витрат часу на розробку програмного продукту подається у вигляді таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Розрахунок витрат часу на розробку програми

Етапи розробки

Витрати часу,

год

1

2

Технічне завдання

21,76

Технічний проект

38

Робочий проект

7,7292

Налагодження та впровадження

4,0272

Всього

71,5064

Розробка алгоритму (машинний час)

15,6272

Вибір мови програмування (ручний час)

55,8792

Вартість розробки програми складається з вартості робіт вручну та вартості робіт за допомогою ПЕОМ.

Для розрахунку вартості робіт визначаємо заробітню плату програміста з відрахуваннями за 1 годину за формулою (3.15):

,      (3.15)

де ЗПг – заробітна плати за одну годину.

Вартість робіт в ручну визначається за формулою (3.16):

ВРр = ЗПг·Тр,       (3.16)

де ВРр – вартість робіт в ручну;

Тр – витрати часу в ручну.

Вартість машинного часу визначаємо за формулою (3.17):

ВРм = Вм-г·Тм,       (3.17)

де ВРм – вартість машинного часу;

Тм – витрати машинного часу.

Вартість розробки програми визначаємо за формулою (3.18):

ВРП = ВРр + ВРм,       (3.18)

де ВРП – вартість розробки програми.

Таким чином,

заробітна плата за 1 год., ЗПг = 9,69 грн.;

вартість робіт вручну, ВРр = 541,28грн.;

вартість машинного часу, ВРм = 190,55 грн.;

вартість розробки програми, ВРП = 731,83грн.

3.2.10 Ціна програмного продукту

Ціна програми визначається з врахуванням наступних факторів:

 1. величина попиту на даний програмний продукт;
 2. фінансові можливості покупців;
 3. рівень конкуренції на ринку;
 4. якість програми;
 5. витрати на рекламу;
 6. зручність при використанні.

Відпускна ціна визначається за формулою (3.19):

ЦР = ВРП + П + ПДВ,     (3.19)

де ЦР – відпускна ціна;

П – величина прибутку;

ПДВ – 20%.

Прибуток визначаємо виходячи з рівняння рентабельності 22%, за формулою (3.20):

,      (3.20)

Податок на додану вартість (ПДВ) визначаємо за формулою (3.21):

,     (3.21)

Виручка від реалізації визначається за формулою (3.22):

ВР = ЦР·К,       (3.22)

де ВР – виручка від реалізації;

К – кількість проданих копій (К = 1).

Отже,

прибуток, П = 109,77 грн.;

ПДВ, ПДВ = 168,32 грн.;

відпускна ціна, ЦР = 1 009,93грн.;

виручка від реалізації, ВР = 1 009,93 грн.

3.3 Оцінка економічної ефективності програмного продукту

3.3.1 Розрахунок економічної ефективності від впровадження програми

Впровадження програми дозволить скоротити час.

Розрахунок економічної ефективності проводиться за формулою (3.23):

Е = (З1 – З2)·Фд – ВРП,     (3.23)

де Е – економічна ефективність;

З1 – витрати на розрахунок вручну;

З2 – витрати на розрахунок за допомогою ПЕОМ.

Витрати на розрахунок вручну визначається за формулою (3.24):

З1 = ЗПг·Т1,       (3.24)

де Т1 – час на розрахунок вручну.

Отже, Т1 = 55,8792

Витрати на розрахунок за допомогою персонального комп’ютера визначається за формулою (3.25):

З2 = Вм-г·Т2,       (3.25)

де Т2 – час на розрахунок за допомогою ПЕОМ.

Отже, Т2 = 15,6275

Термін окупності витрат визначаємо за формулою (3.26):

,       (3.26)

де ТО – термін окупності.

Таким чином,

витрати на розрахунок вручну, З1 = 541,28 грн.;

витрати на розрахунок за допомогою ПЕОМ, З2 = 190,55грн.;

економічна ефективність, Е = 24 348,01грн.;

термін окупності, ТО = 0,360685679

3.3.2 Техніко-економічні показники розробки програмного продукту

Техніко-економічні показники розробки програмного продукту записано в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Техніко економічні показники

Показники

Одиниці виміру

Значення

Час розробки в ручну

год.

55,8792

Час розробки машинний

год.

15,6272

Витрати на розробку програми

грн.

731,83

Відпускна ціна

грн.

1 009,93

Вартість 1 машино-години

грн.

12,19

Річний економічний ефект

грн.

24 348,01

Величина прибутку

грн.

109,77

Термін окупності витрат

міс

0,360685679

Висновок: результати економічних розрахунків свідчать про ефективність

Розробленого програмного продукту. Річний економічний ефект від впровадження програмного продукту складає 24 348,01грн.

Термін окупності 11 днів

Величина прибутку 109,77

Головним джерелом збільшення прибутку є зниження витрат на розробку програмного продукту.

Шляхи зниження собівартості ПП є:

 1. підвищення продуктивності праці за рахунок використання праці висококваліфікованих спеціалістів;
 2. удосконалення ПП з врахуванням вимог науково-технічоного прогресу;
 3. збільшення споживачів за рахунок створення певної кількості копій.
 4. Факторами, які впливають на формування ціни, є:
 5. попит на ПП;
 6. кількість потенційних покупців та їх фінансові можливості;
 7. рівень конкуренції;
 8. якість ПП та реклама;
 9. зручність у використанні.

Ціна реалізації ПП складає 1 009,93 грн. вона може збільшуватися або зменшуватися в залежності від впливу ринкових відносин.

Впровадження ПП на підприємстві забезпечить скорочення витрат часу на використання наступних робіт:

 1. створення та збереження службової інформації;
 2. обробка інформації;
 3. пошук необхідної інформації;
 4. складання різних звітів.

Впровадження ПП забезпечить зменшення чисельності зайнятого персоналу, що забезпечить зменшення витрат на утримання апарату управління.


Розділ 4. Охорона праці

Охорона праці – це система правових соціально-економічних, організаційно-технічних та санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на забезпечення здоров’я і працездатності людини в процесі праці (ст.1 Закону України "Про охорону праці").

Науково-технічний прогрес вносить принципові нововведення у всі сфери сучасного матеріального виробництва, при цьому докорінним чином змінюються знаряддя та предмети праці, методи обробки інформації, що в свою чергу змінює умови праці.

Функціонування підприємств в умовах ринкових відносин означає, що нещасні випадки і захворювання на виробництві викликають суттєві економічні витрати не тільки держави, а і конкретного підприємства, вони впливають на рентабельність і конкурентноздатність підприємств, на прибутки трудового колективу. Незадовільні умови праці негативно відбиваються на продуктивності праці, якості і собівартості продукції, зменшують валовий національний дохід країни. Тому всебічна турбота про охорону праці, проведення активної соціальної політики стає важливою проблемою для власників і керівників підприємств, державних та профспілкових органів.

Докорінна перебудова методів управління економікою вимагає відповідної наукової організації охорони праці, удосконалення управління цією діяльністю на промислових підприємствах в сучасних умовах господарювання.

Поліпшення умов та охорона праці стає одним із важливих напрямків підвищення матеріального та культурного рівня життя народу.

Особливості сучасного виробництва потребують впровадження все більш дієвих заходів щодо підвищення рівня безпека виробництва та захисту навколишнього середовища.

Зараз в Україні створена і діє ціла система законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують питання охорони праці в усіх галузях виробництва та сферах діяльності.

Основоположне значення в галузі охорони праці має Закон України "Про охорону праці".

Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі їх трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Дія цього закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працівників.

Державна політика в галузі охорони праці згідно ст. 4 Закону базується на принципах:

 1.  пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства;
 2.  повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і

здорових умов праці;

 1.  підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції;
 2.  обов'язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Одним з основних принципів державної політики в галузі охорони праці є навчання працівників, населення України з питань охорони праці. Ця робота регламентується Законом України "Про охорону праці" (ст.18).

Онови реалізації в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці визначаються в НПАОП 0.00 - 4.12 - 05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці."

Типове положення встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та осіб, які проходять навчання в закладах освіти.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб проводиться під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки. Усі працівники під час прийняття на роботу періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійного лиха.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові. Статистичні дані вказують, що однією із основних причин травматизму на виробництві, крім незадовільного навчання, є прорахунки при проектуванні і первинному випробуванні механізмів і споруд.

При проектуванні устаткування і будівель необхідно враховувати умови їх експлуатації з тим, щоб при дії на них вологи, сонячної радіації, механічних коливань, високих і низьких тисків і температур, агресивних речовин і т.п. устаткування та будівлі не ставали небезпечними. Елементи устаткування, з якими може контактувати людина не повинні мати гострих країв, кутів, а також нерівних, гарячих чи переохолоджених поверхонь. Виділення та поглинання устаткуванням тепла, також виділення ним шкідливих речовин і вологи не повинні перевищувати гранично допустимих рівнів (концентрацій) в межах робочої зони. Конструкція устаткування повинна забезпечувати усунення або зниження до регламентованих рівнів шуму, ультразвуку, інфразвуку, вібрацій та різноманітних випромінювань.

Для того, щоб запобігти виникненню небезпеки при раптовому вимкненні джерел енергії всі робочі органи, а також пристрої, які використовуються для захоплення, затискування та підіймання заготовок, деталей і конструкцій повинні оснащуватись спеціальними захисними пристосуваннями.

Конструкція устаткування повинна забезпечувати захист людини від ураження електричним струмом, а також запобігати накопиченню зарядів статичної електрики в небезпечних кількостях. Технічні характеристики та параметри устаткування повинні відповідати, психофізичним, фізіологічним та психологічним можливостям людини. Виробниче устаткування, обслуговування якого пов'язане із переміщенням персоналу, необхідно обладнати безпечними і зручними за конструкцією і розмірами проходами, майданчиками, сходами та поручнями.

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійснює мікроклімат у виробничих приміщеннях, під яким розуміють умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з цим оточенням. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, температури поверхонь, що оточують людину та інтенсивності теплового (інфрачервоного) опромінення.

На даний час нормативними документами, що регламентують параметри мікроклімату виробничих приміщень є ДСН 3.3.6 042 - 99 та ГОСТ 12.1.005 - 88, згідно яким нормативними параметрами мікроклімату робочих місць є:

 1.  температура - 18 - 23 С;
 2.  вологість - 40 - 60 %;
 3.  швидкість руху повітря - 0,2 - 0,5 м за сек.

Нормалізація параметрів мікроклімату здійснюється за допомогою комплексу заходів та засобів колективного захисту, які включають будівельно-планувальні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, технічні та інші. Для профілактики перегрівань та переохолоджень робітників використовуються засоби індивідуального захисту.

Пожежа - це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється в часі і просторі; це стихійне лихо, яке приводить до загибелі людей, знищення матеріальних ресурсів та забруднення навколишнього середовища.

Пожежі поділяються на 5 класів:

 1.  кл. – горіння твердих речовин;
 2.  кл. – горіння рідин;
 3.  кл. – горіння газів;
 4.  кл. – горіння металів;
 5.  кл. – горіння електропристроїв.

Причинами виникнення пожеж можуть бути людський та природній фактори:

а) людський фактор:

 1.  необережне поводження з вогнем;
 2.  дитячі пустощі з вогнем;
 3.  нічне опалення;
 4.  несправності електромережі.

б) природній фактор:

 1.  атмосферна електрика;
 2.  теплове, хімічне та мікробіологічне самозагорання.

Небезпечними факторами пожежі є:

 1.  висока температура навколишнього середовища та іскри;
 2.  токсичні продукти горіння;
 3.  понижена концентрація кисню в зоні горіння;
 4.  дим;
 5.  вибухи горючих газів, руйнування будівельних конструкцій;
 6.  паніка людей при пожежі.

Для правильного планування та успішного проведення заходів пожежної безпеки вагоме значення має оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки. Умови виникнення та поширення пожежі в будівлях та приміщеннях залежить від кількості та вибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться, а також особливістю технологічних процесів розміщених в них виробництв. Відповідно до норм технологічного проектування (ОНТП 24 - 86) та наказу МНС №833 від 03.12.2007р. За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та будівлі поділяються на п'ять категорій: А, Б, В, Г, Д. Під пожежною безпекою об'єкта розуміють такий його смак, за якого з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних чинників пожежі.

Основна система комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта є система організаційно-технічних заходів. Всі заходи організаційно-технічного характеру на об'єкті можна розділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають: організацію пожежної охорони на об’єкті, проведення навчань з пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень та об'єктів в цілому.

До технічних засобів належить: суворе дотримання правил і норм, визначених нормативними документами при реконструкції приміщень, будівель та об'єктів, технічному переоснащенні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т.п.

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволенних місцях, недопущення появи сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах, регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, опалення, вентиляції).

Системою протипожежного захисту є сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї яка здійснюється за чотирма напрямками:

 1.  обмеження розмірів та поширення пожежі;
 2.  обмеження розвитку пожежі;
 3.  забезпечення безпечної експлуатації людей та майна;
 4.  створення умов для успішного гасіння пожежі.

Забезпечення ефективності цих напрямків протипожежного захисту здійснюється за рахунок підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій; згідно з ДСТУ БВ. 1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість"; влаштування протипожежних перешкод, протипожежних стін, забезпечення протипожежних розривів та евакуаційних виходів під час проектування будівель та споруд.

Ефективне гасіння пожеж здійснюється чотирма основними способами:

 1.  охолодженням горючих речовин або зони горіння;
 2.  ізоляцією горючих речовин або окисника від зони горіння;
 3.  розбавленням концентрації повітря чи горючих речовин;
 4.  хімічним гальмуванням реакції горіння.

Для забезпечення цих способів гасіння пожеж використовуються наступні вогнегасильні речовини: вода, піна, інертні та негорючі гази, хладони, вогнегасні порошки. Вибір вогнегасної речовини залежить від класу пожежі.

Гасіння пожеж здійснюється пристосуваннями та засобами, які підрозділяються на стаціонарні, пересувні та первинні. Стаціонарні установки пожежогасіння являють собою апарати, трубопроводи та обладнання, які розміщені в постійних місцях і призначені для подачі вогнегасних речовин до місць займання. Такі установки поділяються на автоматичні та напівавтоматичні, які приводяться в дію відповідним сигналізатором (сповіщувачем) або спонукальним пристроєм.

До пересувних пожежних засобів належать пожежні машини, поїзди, катери, літаки, танки, а також пожежні насоси та мотопомпи.

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж на початковій стадії. До первинних засобів пожежогасіння належать вогнегасники, пожежний інвентар та пожежні інструменти. Залежно від вогнегасильної речовини вогнегасники поділяються на: водяні, водоімпульсні, пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові.

Для швидкого виявлення та оповіщення про пожежу підприємства забезпечуються системами пожежної сигналізації та оповіщення. Пожежні сповіщувачі – це пристрої, що формують сигнал про пожежу. Розрізняють пожежні сповіщувачі ручної та автоматичної дії. Ручний сповіщувач вимикає людина, що  виявила пожежу, шляхом натискання на пускову кнопку.

Автоматичні сповіщувачі спрацьовують без участі людини від дії на них чинників, що супроводжують пожежу: підвищення температури, поява диму чи полум’я.


ВИСНОВКИ

В ході виконання дипломного проекту були визначені принципи функціонування і управління автогосподарства УМВС в Чернівецькій області. В результаті було спроектовано і розроблено автоматизована інформаційна система диспетчера, облік та керування автогосподарством.  В рамках зробленої роботи реалізовані наступні функції:

 1. облік водіїв, авто, та маршрутів;
 2. оформлення маршрутних листів;
 3. планування руху водіїв;
 4. розрахунок пального;
 5. форматування всіх необхідних звітів виконаних водіями.

При розробці програмного продукту значну увагу приділялося перевірці вхідних даних.

Додаток створений у середовищі СУБД Ms Access. Програмний продукт дозволяє покращити продуктивність праці диспетчера автомобільного гаражу , організувати оперативний пошук необхідної інформації, уникнути багатьох рутинних операцій.

Автоматизована система  пройшла тестування та впроваджена в автогосподарстві.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

 1.  Кузин А.В. Базы данных : учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.
 2.  Дейт, К., Дж. Введение в системы баз данных, 7-е издание.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. – 1072 с.
 3.  Теория и практика построения баз даных. 8-е изд. / Д.Крёнке. – СПб. : Питер,2003.–800 с
 4.  Економіка та організація виробництва: Підручник за редакцією В. Г. Герасима, А. Е. Лезенклетера. – Книга: Знання.- 2007р.
 5.  Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник /За ред.. В. Г. Цапка. – К.: Знання – Прес, 2003. – 397 с.
 6.  Закон України Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694 – XII.–Режимдоступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 7.  Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.


БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Тема дипломного проекту: Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України міста Чернівці.

Обсяг пояснювальної записки: 67 аркушів.

Дата закінчення проекту 13 червня 2013 року.

Підпис студента-дипломника_______________

                                                ДОДАТКИ

Лістинг програми:

Private Sub ЗаголовокФормы_Click()

End Sub

Private Sub Поле2_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

End Sub

Private Sub ЗаголовокФормы_Click()

End Sub

Private Sub Кнопка15_Click()

Dim f As Integer

Dim n As Integer

f = Form_Розрахунки.Поле4

n = Form_Розрахунки.Поле2

a = f - n

Form_Розрахунки.Поле6 = a

End Sub

Private Sub Кнопка16_Click()

Dim f As Integer

Dim n As Integer

f = Form_Розрахунки.Поле9

n = Form_Розрахунки.Поле11

a = f / 100 * n

Form_Розрахунки.Поле13 = a

End Sub

Private Sub Кнопка17_Click()

Поле2.Value = ""

Поле4.Value = ""

Поле6.Value = ""

End Sub

Private Sub Кнопка18_Click()

Поле9.Value = ""

Поле11.Value = ""

Поле13.Value = ""

End Sub

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub Кнопка12_Click()

Поле0.Value = ""

Поле2.Value = ""

Поле4.Value = ""

Поле6.Value = ""

End Sub

Private Sub Кнопка8_Click()

End Sub

Private Sub Поле0_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

End Sub


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58069. Формування корисних і шкідливих звичок 75 KB
  Учні повинні: Знати: різницю між корисними та шкідливими звичками; вплив корисних шкідливих звичок на здоровя. Уміти: наводити приклади впливу шкідливих звичок підлітків на здоровя; сказати Ні і відмовитися від пропозиції випитизакурити тощо.
58070. Види архітектури за призначенням. Житлова архітектура. “Ескіз власного будинку” 49 KB
  Види архітектури за призначенням. Основні поняття: стилі архітектури: античний середньовічний мусульманський китайський та японський новітніх часів; елементи архітектури: фасад колона арка дах вікно балкон сходи.
58071. Вивчення маленьких прелюдій Й.С. Баха як обовязкова частина поліфонічного репертуару в молодших і середніх класах ДМШ 90.5 KB
  Серед багатьох сотень, створених композитором вокальних, вокально-інструментальних, інструментальних творів, є дуже великі, масштабні твори, такі як: меси, хорали, оркестрові сюїти, органні токати, клавірні концерти, цикл ДТК...
58072. музичний образ поліфонія фуга; зосередити увагу учнів на особливостях будови й розвитку поліфонічног. 39 KB
  Мета: розширити та поглибити знання учнів про творчість Й.С.Баха; закріпити визначення термінів і понять: «музичний образ», «поліфонія», «фуга»; зосередити увагу учнів на особливостях будови й розвитку поліфонічного твору; надати уявлення про інструмент-оркестр – орган...
58073. Музика і мистецтво слова. Байки, зміст яких пов’язаний із музикою 112 KB
  МЕТА: на новому літературному (байки І. Крилова) і музичному (Квартет № 2 О. Бородіна) матеріалі довести нерозривний звязок літератури та музики на підставі: розвитку навичок аналізу, спостереження, узагальнення; розуміння ролі засобів художньої виразності у створенні художнього образу...
58074. Звук и буква «С» в словах. Использование интерактивных методов в логопедическом сопровождении 57.5 KB
  Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; уточнить артикуляцию звука с; уметь соотносить его с буквой; обогащать и активизировать словарный запас, совершенствовать звуковой анализ слов.
58075. Засоби виразності декоративного мистецтва: символи, знаки в орнаментах; декоративна форма (стилізація, колір і символ), символіка «Дерево життя» в декоративно-ужитковому мистецтві 52 KB
  Мета: ознайомити учнів із символами в орнаментах, з процесом узагальнення форми; розвивати прийоми роботи з ножицями; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву, спостережливість, акуратність, стимулювати інтерес учнів до творчої діяльності в умовах практичної роботи...
58076. Природні форми. Створення творчої композиції «Як не любити зими сніжно-синьої» 812 KB
  Мета: характеризувати кольорове розмаїття навколишнього середовища кольорову гаму зими колорит художніх творів; навчити через певну кольорову гаму передавати настрій пейзажу; вдосконалювати технічні прийоми зображення гуашевими фарбами прийоми підбору...
58077. Харчування підлітків 57.5 KB
  МЕТА: сформувати в учнів уявлення про вікові вимоги до харчування калорійність харчування; встановити основні критерії раціонального харчування; навчити розпізнавати ознаки порушення питного режиму...