78449

Гасіння пожеж в резервуарних парках зберігання легкозаймистих та горючих рідин

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Склади нафти i нафтопродуктiв (СНН) - це самостiйнi пiдприємства (або цехи в складі нафтових, промислових, сільськогосподарських, транспортних i енергетичних підприємств), якi призначенi для приймання, зберiгання i реалiзацiї нафти (нафтопродуктiв) з резервуарним парком

Украинкский

2015-02-07

99.5 KB

3 чел.

Лекція № 20

Тема: Гасіння пожеж в резервуарних парках зберігання легкозаймистих та горючих рідин

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Особливості обстановки та розвитку пожеж.

2. Засоби та способи гасіння пожеж.         

3. Особливості організації та гасіння пожеж. Вимоги безпеки праці під час гасіння.

Література:

1. Наказ МНС України від 02.07.2008 р. № 96 „Про затвердження Тимчасового статуту дій у НС”.  

2. Наказ МНС України від 07.05.2007 № 312 „Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” (Частина перша для підрозділів державної пожежної охорони).

3. Клюс П.П., Пожежна тактика. – Харків: Основа, 1998.

Зміст лекції

1. Особливості обстановки та розвитку пожеж.

      Склади нафти i нафтопродуктiв (СНН) - це самостiйнi   пiдприємства (або цехи в складі нафтових, промислових,   сільськогосподарських, транспортних i енергетичних підприємств), якi призначенi для приймання, зберiгання i реалiзацiї нафти (нафтопродуктiв) з резервуарним парком i   комплексом будiвель, споруд i комунiкацiй, що забезпечують оперативну дiяльнiсть.

      Основними спорудами СНН є установки для зливу та наливу, насоснi станцiї та споруди для зберiгання нафти та нафтопродуктiв.

      Установки для зливу i наливу нафти та нафтопродуктiв в   залежностi вiд способу їх транспортування можуть бути у виглядi залiзничних зливо-наливних естакад, зливоналивних причалiв та пирсiв, а також зливо-наливних пристроїв для АЦ.  Залiзничнi зливо-наливнi естакади по конструкцiї представляють собою споруду, яка складається iз однобоких або двобоких галерей з залiзничними пiд'їзними шляхами та iнше.

      Операцiя зливу та наливу здiйснюється самостiйно при   сприятливому рельєфу мiсцевостi, коли напiр, створений рiзницею

геодезiчних вiдмiток, забезпечує необхiдну продуктивнiсть зливу (наливу), а також за допомогою насосiв.

      Злив та налив цистерн проводиться через верхню горловину (верхнiй злив та налив) або через пристрiй, який розташований знизу цистерни (нижнiй злив та налив). При цьому   зливоналивний пристрiй може бути закритий у виглядi системи трубопроводiв iз зливними та наливними колекторами, а також  вiдкритими у виглядi зливних мiжрельсових або бокових жолобiв та лоткiв. Для нижнього зливу та наливу малов'язкої   нафти та нафтопродуктiв застосовують пристрої iз зливними   приборами рiзного типу, для нижнього зливу в'язких нафтопродуктiв у мiжрельсовий жолоб установки, якi представляють собою гнучкi гафрiрованi рукави, що закрiпленi на патрубках зливних колекторiв, з пристоєм для приєднання до залiзничних цистерн. При вертикальному зливі та наливі застосовують одиночнi стояки, якi при груповому використаннi  об'єднують у залiзничну естакаду. Пристрої для верхнього   зливу та наливу виконанi у виглядi вертикально встановлених   трубопроводiв (стоякiв), якi у верхнi частинi через поворотнi сальники з'єднуються з гнучкими гафрiрованими рукавами, приєднаними для їх розвантаження до поворотних консолів.  Кiнцi рукавiв зливо-наливних стоякiв обладнуються наконечниками.

      Естакади встановлюють на прямiй, частiше на тупiковiй дiлянцi залiзничного шляху.

      До перевезення нафти та нафтопродуктiв по залiзничному  шляху використовують 4 - х або 8 - ми оснi вагони-цистерни   вагою 60 або 120 тон, якi як правило, обладнуються зливоналивними приборами, попереджувальними клапанами, а в окремих випадках - паровою рубашкою.

       Пожежна небезпека на естакадах для зливу та наливу нафти та нафтопродуктiв обумовлена можливiстю  палаючих  пароповiтряних сумiшей, якi в середенi технологiчного обладнання (вагонах-цистернах, зливних колекторах i т.i.) так i  на прилеглій територiї. Небезпека середовища  в середині технологiчного  обладнання  визначається  робочою  температурною  рiдиною.

       Утворення  палаючої   концентрацiї    на    прилеглiй   територiї пов'язано з витiсненням пароповiтряної сумiшi на зовнi iз зливних колекторiв через дихальний клапан при зливаннi та з внутрiшнього об'єму цистерни при наповненнi. Ця  небезпека залежить вiд кiлькостi витискаючих парiв  та  метеорологiчних  умов  (головним  чином  вiд  наявностi   або  вiдсутностi вiтру), а кiлькiсть витискаючих  парiв  в  свою   чергу, залежить вiд  продукту,  його  робочої  температури,    способу зливу-наливу та конструкцiї  використовуємого  зливо-наливного устаткування.

       Верхнiй злив-налив у порiвняннi з нижнiм має пiдвищену пожежну небезпеку внаслiдок  неповного  опорожнення   цистерн при зливанi та збiльшеного виходу  парiв  нафтопродуктiв   через  вiдкритi  люки  при  наливаннi,  який  утворюється  падаючими струменями продукту, що  приводить до розбризгування рiдини та рiзкого  збiльшення  швидкостi її випаровування.

       Максимальна загазованiсть естакад при  проведеннi  операцiй зливу-наливу спостерiгається лiтом у  вечiрнi,  нiчнi та ранковi години в умовах повної  вiдсутностi  вiтру.  При  зливанi та наливаннi легкозаймистих нафтопродуктiв через закрите зливо-наливне устаткування,  небезпечна  загазованiсть на естакадi створюється при швидкостi вiтру менше 3 м/с.

       Основними джерелами запалювання на естакадах є дихальнi    клапани зливних колекторiв  та  вiдкритi  люки  залiзничних   цистерн. Найбiльш характерними аварiями на естакадах є пошкодження цистерн з продуктами при сумiсному ударi та  обрив  зливоналивного устаткування при рiзкому русi з  мiсця  цистерни або групи цистерн, якi знаходяться  пiд  зливом-наливом. Причини цих аварiй пов'язанi з помилками,  якi  допускаються при маневруваннi маршрутiв та з неузгодженими  дiями обслуговуючого персоналу  при  проведенi  зливо-наливних    операцiй.

       Спецефiчними джерелами запалювання при проведеннi  зливоналивних операцiй є  високонагрiтi  поверхнi  тепловозiв,    механiчнi удари (при вiдкриванi та закриванi люкiв цистерн,    приєднання зливного  устаткування,  встановлення  вiдкидного    перехiдного мостика вiд галереї до люкiв цистерн  та  т.i.)    тлiння при гальмуваннi цистерн, статичної та  атмосферної електроенергії, а  також  теплового  виявлення  електричної  енергiї при неспавностi електрообладнання.

       Зниження небезпеки утворення  палаючого  середовища  на    залiзничних естакадах досягається застосуванням зливоналивного пристрою двох рiзноманiтних  типiв  в  залежностi вiд  пожежонебезпечних  властивостей  зливних    (наливних)    рiдин.

       Закритий зливоналивний пристрiй не забезпечує потрiбної по умовам пожежної безпеки герметичностi системи  злива-налива.

       Зменшення розповсюдження пожежi на  естакадах  забезпечують надiйною герметизацiєю  зливних  приборiв  та  колекторiв недопущення переливу цистерн, створення  умов,  здатних розсiвати виходячі iз клапанiв пароповiтряні  сумiшi.

   Для зменшення потужностi викиду парiв до моменту зливу  колектори тримають заповненими, а насоси включають  одночасно з початком зливу, використовуючи при цьому системи  автоматичного блокування.

       На випадок аварiйного  виходу  нафтопродуктiв  площадки   зливоналивних естакад планують  з  кутом нахилу в  бiк  вiдвідних   лоткiв. Лотки  з'єднують  через  гiдравлiчнi  затвори    iз  збiрниками або виробничою  каналiзацiєю.  Для  попередження  розповсюдження пожежi виробничi  комунiкацiї  (трубопроводи для вiдводу нафтопродуктiв, пароповiтрянi лiнiї)  захищають  вогнеперешкодниками, передбачають протипожежнi розриви  мiж  окремими елементами всереденi естакади, а також мiж естакадою та сусiднiми будiвлями та спорудами.

         Усi резервуари класифiкуються на:

   Пожежi в резервуарах починаються з вибуху  пароповiтрянної   сумiшi в газовому просторi резервуару  та  зриву  даху  або   спалаху "Багатої" сумiшi без зриву даху, але  з  порушенням   її цілісності.                                             В залежностi вiд сили вибуху  в  вертикальному  металевому   резервуарi може спостерiгатися наступна обстановка:

       - дах вiдкiдає на вiдстань 20-30  метрiв,  рiдина  горить на всiй площi резервуара;

       - дах трохи пiднiмається,  вiдривається повнiстю або  частково, потiм затримується в папівзануреному  станi  в рiдинi яка горить;

       - дах деформується та утворює невеликi щiлини в мiсцях          крiплення до стiнки резервуара, а  також  на  зварних  швах  самого даху.

   В циліндричних, горизонтальних, сферичних  резервуарах  при   вибусі найчастiше руйнується дно, в результатi чого  рiдина   розливається на значну площу, створюється загроза  сусiднiм   резервуарам та спорудам.

   Стан резервуара та його обладнання пiсля виникнення пожежi   визначає спосiб гасiння та характер бойових дiй пiдроздiлiв.   Основними  параметрами  пожеж  в  резервуарних  парках є : площа пожежi,  висота  факела  полум'я,  щільність  теплового потоку, швидкiсть вигорання,  швидкiсть  прогрiву   рiдини.

   Основними явищами, якi супроводжують пожежу  в  резервуарних парках, є вскипання та викид.

   По характеру прогрiву на поверхнi ЛЗР та ГР подiляють на  двi   групи. Перша група, в якої температура на поверхні не змiнюється  в часi (спiрти, ацетон, бензол, гас,  дизильне  паливо  та   iн.), а на  поверхнi  горiння  встановлюється  температура  близька до температури кипiння. Друга  група  (сира  нафта, бензин, мастила та iнш.) при тривалому горiннi на  поверхнi утворюється киплячий шар. Перша група менше схильна до викиду тому, що температура прогрiтого шару нижче  температури кипіння води.

   Основними мiрами бобротьби iз вскипанням  та  викидом  можуть бути:  лiквiдацiя  пожежi  до  вскипання  або  викиду;   вiдкачка шару води з резервуару.

   

ВИСНОВОК: таким чином ми з вами розглянули коротку оперативно-тактичну характеристику резервуарних парків зберігання ЛЗР та ГР, а також можливу обстановку при виникненні пожежі. Та з вивченого повинні запам’ятати те, що вскипання та викид  на  пожежах  в  резервуарних парках представляє серйозну небезпеку для особового скаду та технiки,  збiльшує  площу  пожежi, викликає необхiднiсть перегрупування сил та засобiв, введення резерву, змiни плану гасіння.

2. Засоби та способи гасіння пожеж

Для гасiння пожеж у резервуарних парках за допомогою  пересувної пожежної технiки та напівстацiонарних систем застосовують:

       - воду у виглядi розпилених струменiв;                 

       - вогнегаснi порошки та iнертнi гази;                 

       - перемiшування горючої рiдини;                       

       - повiтряно-механiчну пiну середньої та низької  кратностi.

   В якостi основного засобу гасiння пожежi нафти та нафтопродуктiв в резервуарах  прийнято  повiтряно-механiчну  пiну середньої кратностi. Нормативна iнтенсивнiсть подачi розчину пiноутворювача для  гасiння ЛЗР складає -0.08, а для ГР - 0.05 л/(кв.м*с).

   В теперiшнiй час в практицi роботи пожежної охорони застосовують в основному три прийоми подачi пiни в резервуари:   

       - через шар горючого за допомогою спецiального  обладнання резервуаоу;

       - через борти резервуару у виглядi навiсного  струменю за допомогою пiнних стволiв;

       - комбiнований спосiб.

   Найбiльш розповсюдженим засобом подачi пiни  в  резервуар  є злив її на горючу поверхню за допомогою  переносних пiнопiдйомникiв,  автопiдйомникiв.  На  практицi  часто   застосовують комбiнований спосiб, наприклад,  подачi  через   пiнозлив та струменями.

   В практицi зустрiчається обстановка, коли нi  один  із  засобiв застосувати неможливо. При деформацiї стiнок  металевого резервуару або частковому руйнуваннi, завалi або занурюваннi покрівлi в рiдину з утворюванням "глухого" простору для  вводу піни -  в стiнцi резервуара прорiзають отвiр на висотi 1м вiд поверхнi рiдини. Розмiри  отвору  повиннi  бути  трохи  бiльше вiд розмiру пiнозливу, генератора.

   Наряду з засобами подачi велике  значення  в  гасiннi  має  чiтке визначення мiсця вводу пiни в зону горiння.  За  звичаєм пiну вводять в мiсцях де теплова дiя на неї  найменша та звiдки вона може без перешкод  розтiкатися  по  поверхнi  палаючої рiдини. Пiну треба вводити в двох напрямках потужними потоками, тому що при  цьому  вона  менше  всього  руйнується, швидше пересувається та краще долає перешкоди.

  

ВИСНОВОК: В даному питанні ми з вами вивчили можливі способи гасіння пожеж в резервуарних парках зберігання ЛЗР та ГР, а також засоби які можливо застосовувати під час гасіння таких пожеж. Та з вивченого повинні запам’ятати, що  вiд  првильного  вибору  вогнегасячого  розчину,  способу його подачi  та  мiсця  подачi,  залежить успiшне гасiння пожежi.

                                                   

3. Особливості організації та гасіння пожеж. Вимоги безпеки праці

під час гасіння

КГП контролює хiд пiнної атаки, визначає  мiсця  установки  пiнопiдйомникiв, перевiряє правильнiсть рахунку для  проведення пiнної атаки.

   Розвiдка пожежi (крiм загальлних завдань) встановлює:       

- кiлькiсть  та  вид  нафтопродуктiв  в  палаючому   та   сусiдньому резервуарах, наявнiсть водяної  подушки,  характер руйнування даху резервуара;

- наявнiсть  стацiонарної  системи  пожежогасiння,  чи  включена вона в дiю, ефективнiсть її роботи, запас  пiноутворювача;

- наявнiсть та стан обвалування  резервуарiв,  загрозу сумiжним спорудам у випадку викиду або руйнування резервуара, шляхи можливого розтiкання;

- можливiсть вiдкачки або випуску нафтопродуктiв з резервуару та заповнення їх водою або паром;

- наявнiсть  на  об'єктi  пересувних  засобiв  пожежогасiння, кiлькiсть пiноутворюючих засобiв,  можливiсть  доставки з других об'єктiв;

- характеристику п/п водопостачання  в  районi  резервуарного парку, максимальну водовiддачу, вiдстань до вододжерел.

   Першочерговими дiями пiдроздiлiв при гасiннi пожеж  в  резервуарних парках є подача стволiв для  охолодження   палаючого і сусiднiх резервуарiв  та  захист  дихальної  та   iншої арматури сусiднiх резервуарiв. Охолоджують  резервуари безперервно до лiквiдацiї пожежi або повного їх  вистигання.

   Пiдготовку  до  пiнної  атаки  необхiдно    проводити    в   мiнiмальнi терміни, тому що збiльшення часу горiння пiдвищує загрозу розповсюдження пожежi на сусiднi резервуари за  рахунок вскипання та викиду.

   Для проведення пiнної атаки необхiдно:                    

       - згрупувати необхiдну кiлькiсть сил та засобiв;      

       - зiбрати схему подачi пiни та перевiрити її  роботоздатнiсть на водi;

       - призначити бойовi розрахунки та  вiдповiдальних  людей для забезпечення роботи технiчних засобiв подачi;

       - встановити та оголосити особовому складу сигнали про  початок та кiнець пiнної атаки, сигнали на вiдхiд, а також на   випадок вскипання та викиду. Пiнну атаку  проводять  одночасно всiма засобами  безперервно  до  повного  припинення  горiння, вважаючи, що  iнтенсивнiсть  подачi  пiни  повинна  розглядатись як вирiшальна вимога успішної  лiквiдацiї пожежi. Пiсля припинення горiння подачу  пiни  в   резервуар необхiдно продовжувати  близько  5  хвилин,  для   недопущення повторного займання.

     Під час гасіння пожеж в резервуарних парках зберігання ЛЗР та ГР потрібно дотримуватись наступних вимог безпеки праці:

 •  під час гасіння пожежі необхідно забезпечити виконання вимог правил безпеки праці, а також виконання вимог техніки безпеки, відображених в планах ліквідації аварій, планах пожежогасіння та інструкціях з техніки безпеки для конкретних об’єктів;
 •  враховувати рекомендації та вказівки адміністрації та інженерно-технічного персоналу об’єкту щодо безпечного виконання робіт, спрямованих на гасіння пожежі;
 •   встановити єдині звукові сигнали для швидкого сповіщення людей про небезпеку і ознайомити з ним весь особовий склад, що працює на пожежі, визначити шляхи відходу в безпечне місце. Сигнали на евакуацію особового складу під час виникнення під час руйнування резервуара, спінювання або викиду горючої рідини з резервуара належить подавати за допомогою сирени, якою обладнані пожежні автомобілі, за наказом КГП або оперативного штабу гасіння пожежі. Звуковий сигнал на евакуацію особового складу повинен принципово відрізнятись від інших сигналів на пожежі. Дії особового складу за сигналами сповіщення повинні відпрацьовуватися на пожежно-тактичних заняттях;
 •  при визначенні позицій стольників начальник оперативної дільниці вказати рубежі, на які слід відводити особовий склад у разі небезпеки;
 •  встановлювати автомобілі, обладнання і розміщувати особовий склад у разі небезпеки;
 •  не припускається перебування особового складу: безпосередньо не задіяного у гасінні пожежі в зоні можливого ураження під час викиду чи спінювання; на покрівлях аварійних чи сусідніх резервуарів, якщо це не пов’язано нагальною потребою; на покритті залізобетонного резервуара, що горить;
 •  особовий склад пожежної охорони, що виконує роботи в зонах з підвищеною тепловою радіацією, повинен працювати у теплозахисних пожежних костюмах, а за необхідності – під прикриттям розпилених водяних струменів. Необхідно передбачити своєчасну заміну особового складу.  

   ВИСНОВОК: Таким чином ми з вами розглянули особливості організації гасіння  пожеж в резервуарних парках зберігання ЛЗР та ГР, а також вимоги безпеки праці  під час гасіння. Та з вивченого повинні засвоїти те, що пожежi в резервуарних парках - це складні затяжні пожежі, які потребують притягнення великої  кiлькостi  сил   та засобiв, а також дотримання певних вимог безпеки праці під час гасіння.

Питання для закріплення:

 1.  Які особливості  розвитку пожеж в резервуарних парках зберігання ЛЗР та ГР ?
 2.  Які першочергові дії  щодо гасіння пожеж в резервуарних парках зберігання ЛЗР та ГР ?
 3.  Які особливості проведення робіт з охолодження резервуарів під час гасіння пожеж  в резервуарних парках зберігання ЛЗР та ГР ?
 4.  Які способи  гасіння пожеж резервуарів зберігання ЛЗР та ГР ?

ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ:

 1.  Вивчити матеріал по конспекту.
 2.  Наказ МНС України від 07.02.2008 р. № 96 “Про введення в дію Тимчасового Статуту дій у надзвичайних ситуаціях (Частина ІІ)”. – ст. 214 – 217, вивчити.
 3.  Наказ МНС України від 07.05.2007 № 312 „Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” (Частина перша для підрозділів державної пожежної охорони). – ст. 5.5.1.- 5.10.1, повторити.
 4.  Клюс П.П., Пожежна тактика. – Харків: Основа, 1998.  – с. 449-471.

при тискові > атмосферного  обладнують запобіжними клапанами

при тискові = атмосферному  обладнують дихальною апаратурою

прямокутні

кульові

вертикальні

горизонтальні

циліндричні

підземні

наземні

залізо-бетонні

металеві

По тиску в резервуарі

По формі

По розташу-ванню

По мате-

ріалу

РЕЗЕРВУАРИ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44201. Разработка модели формирования себестоимости на продукцию фирмы ООО «РемСтройТрест» 664 KB
  Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической эффективности ее производства. Анализ себестоимости продукции работ и услуг имеет большое значение в системе управления затратами. Он позволяет изучить тенденции изменения ее уровня установить отклонение фактических затрат от нормативных стандартных и их причины выявить резервы снижения себестоимости продукции и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей...
44202. Специфика работы в сети Internet 45.43 KB
  Современный человек вряд ли представляет свою профессиональную деятельность без применения ресурсов, доступных при помощи Internet. Интернет – это совокупность государственных, региональных, корпоративных и других компьютерных сетей, а также отдельных компьютеров, объединенных между собой разнообразными каналами передачи данных и унификацией применяемых технологий, таким образом, по своей структуре это полностью децентрализованная сеть.
44203. Стальной каркас промышленного здания 1.19 MB
  При определении горизонтальных размеров учитываются унифицированные привязки колонн ак к разбивочным осям, требования прочности и жесткости, предъявляемые к колоннам, а так же эксплуатационные требования.
44204. Разработка среды поддержки сценариев для генерации графических текстов 1.2 MB
  В нашем проекте мы будет работать с информационно-справочным классом, так как это один из самых распространенных и широко используемых классов информационных систем. Примером информационной системы этого класса будет мануал. Руководство пользователя (англ. user guide или user manual), руководство по эксплуатации - документ
44205. Автоматизация подготовки расписания учебных занятий в общеобразовательной школе 1.26 MB
  Расчет единовременных затрат на разработку программного продукта Срок разработки программного продукта Расписание составляет 1 месяц таблица 1. Программа Расписание поможет школе: соблюдать все основные требования для обучающихся и учителей; оптимально использовать кабинеты; снизить нагрузку работы администрации; устранить возможные ошибки и субъективные факторы при составлении расписаний в школе. Руководство пользователя Программный продукт Расписание позволяет автоматизировать работу по составлению учебных занятий в...
44206. Понятие социального обеспечения и права социального обеспечения 49 KB
  Социальным обеспечением в узком смысле называется только обеспечение престарелых и нетрудоспособных граждан, осуществляемое управомоченными государственными органами за счет прямых ассигнований из государственного бюджета
44207. Основные возможности Microsoft Office Outlook 1.69 MB
  Outlook представляет собой программу управления данными. Outlook может использоваться для документооборота формирования задач и заданий группы управления электронной почтой планирования дел и собраний ведения списка контактных лиц и дневника выполняемых действий. Некоторые возможности Outlook можно использовать с другими приложениями Office.
44208. Разработка мероприятий по развитию ООО «Клиника профилактики» 1.2 MB
  Инвестирование средств в прогрессивное оборудование новых специалистов и внедрение новых видов услуг. Планирование выручки от реализации услуг и затрат. Составление карты привлекательности услуг и разработка рекламной компании. Не следует путать экономику здоровья с экономикой здравоохранения которая ориентирована на производство лекарств и оказание медицинских услуг.
44209. Розробка програмного забезпечення: підбір зачіски та кольору волосся 2.87 MB
  ПРОГРАМАПОМІЧНИК ПІДБІР ЗАЧІСКИ КОЛЬОРУ СУБД БАЗА ДАНИХ. Також була створена база даних в середовищі MуSQL 5. Список скорочень БД база даних; СУКБД система управліннякерування базами даних; ПК персональний компютер; ПЗ програмне забезпечення; ПО предметна область.1 Огляд сучасних СУБД Бази даних це сукупність даних між якими існують зв'язки.