78661

Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Рентабельность. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ от нем. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты расход ресурсов обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости.

Русский

2015-02-09

31.5 KB

2 чел.

59. Рентабельность. Виды и методика расчета ее уровня.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (от нем. rentabel — доходный) — эффективность, прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости. Рентабельность производства определяется как отношение прибыли, приносимой производством, к стоимости основных средств.

Итак, рентабельность – это показатель, характеризующий уровень доходности предприятия, выраженный в процентах.

Рентабельность осуществляется как отношение прибыли к затратам, выражаемая в процентах по формуле:

Р = П .100% : Себестоимость изделия

В экономике различают следующие основные виды рентабельности:

Общая рентабельность. Расчетная рентабельность Рентабельность конкретного изделия

Рентабельность оборота Рентабельность капитала

1.Общая рентабельность. Рассчитывается как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и оборотных средств, выраженных в %, и определяется по формуле:

Робщ = (Пвал  х 100%) : (Фосн + Фобор)

Робщ – общая рентабельность, выраженная в %

Фвал – годовая балансовая прибыль предприятия в тыс.руб

Фосн.пр. – среднегодовая стоимость ОПФ предприятия

Фобрс – среднегодовая стоимость оборотных средств предприятия в тыс.руб.

2. Расчетная рентабельность определяется как отношение расчетной прибыли чистой предприятия к среднегодовой стоимости осн. производственных и оборотных средств предприятия в % и определяется по формуле:

Ррасчет = (Пчист х 100%) : (Фосн.произв.+ Фобор.ср)

Ррас – расчетная прибыль предприятия, выраженная в %

Пчист – чистая расчетная прибыль в тыс.руб.

3. Рентабельность изделия, работы или услуги определяется как отношение прибыли, полученной от реализации изделия, работы или услуги к себестоимости производства этого изделия, работы или услуги.

Риздел = (Пиз х 100%) : себестоимость изделия

Риздел – рентабельность производства изделия, работы или услуги

Пиз – прибыль, полученная предприятием от реализации продукции, работы или услуги.

Прибыльность зарубежный компаний оценивается с помощью других показателей рентабельности, таких как: рентабельность вложенного капитала, рентабельность оборота.

Рентабельность капитала равна отношению прибыли, полученной компанией за год к величине вложенного капитала и выражается в процентах.

Рк =( П х 100% ) : Кв

П – годовая прибыль фирмы в тыс. руб.

Кв – величина вложенного капитала за год в данное предприятие.

Рентабельность оборота определятся как отношение годовой прибыли, получаемой предприятием к выручке от продажи продукции.

Робор = (Пгод х  100%) :ВQгод

Пгод – размер годовой прибыли, полученной предприятием от реализации продукции.

ВQгод – годовая выручка, получаемая предприятием от продажи Q единиц товара (тыс.руб)

Под вложенным капиталом в экономике понимается общая стоимость имущества по розничной цене за вычетом краткосрочных обязательств по кредитам. Кроме того, в зарубежной практике также определяется уровень общей рентабельности работы предприятия, который определяется как отношение годовой прибыли к активам прибыли.

Уровень общей рентабельности характеризует способность данного предприятия к приращению вложенного в него капитала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14916. АЛАШ МҰРАТЫ – ОТАНДЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ 73 KB
  АЛАШ МҰРАТЫ ОТАНДЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ Алаш тарихы жаңаруға ұмтылған тарихи сабақтастықты үзбеген білім мен елшілдікті басым бағыт еткен ұлттық серпілудің тарихы. Сондықтан біз Алашты ауызға алған сайын осыдан 90 жыл бұрынғы саяси қозғалыс пен күре
14917. АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ 45 KB
  АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ Ұлт тарихы тек қана саяси әлеуметтік қоғамдық оқиғалардан ғана емес сонымен қатар ұрпақтар жалғастығынан өміршең дәстүрлерден құралатыны да белгілі. Сол игі дәстүрлерден тағылым ала отырып мемлекет әлеумет жеке адам к
14918. АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК 46.5 KB
  АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК XIX ғасырдың екінші жартысынан басталған қазақ ішіндегі күрестартыстардың басында болған қайраткерлер халқын орыс езгісінен азат етуді көздеді. Олар елін отарлаудан құтқарып ашық түрде күреске бастады. Олардың алға қойға
14919. АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ 59.5 KB
  АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ Елбасы Н.Назарбаев Қазақстанның болашағы бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер Қазақстан сол деңгейде болады деп атап көрсеткен [1]. Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек дәуірдің күн тәртібінде т...
14920. АЛАШТЫҢ АСТАНАСЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ 64 KB
  АЛАШТЫҢ АстанаСЫ және ұлттық идея ХV ғасыр ортасында шаңырақ көтерген Қазақ мемлекетінің күні бүгінге дейін сабақтастығы мен жалғастығы үзілмеген төл тарихы әлденеше Астананы аспандатқаны ұлттық санамызда бабаларымыздан жеткен рухани мұрада өшпес із қалдырды. Бас
14921. «АЛАШТЫҢ» ЖОЛЫ 104 KB
  АЛАШТЫҢ ЖОЛЫ Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш қозғалысы тарихисаяси айрықша құбылыс ретінде ұлтымыздың мәденирухани даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. Өйткені ол қазақ баласының саясат мәдениет сатысына көтерілгендігін айға...
14922. БАТЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТШЫЛ КӨСЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАТЫСТЫҚ ЕЛДЕРДЕ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ 53.5 KB
  БАТЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТШЫЛ КӨСЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАТЫСТЫҚ ЕЛДЕРДЕ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ Түркияның Салихлы қалашығына келіп орналасқан бір топ қазақ негізінен Шығыс Түркістанның Тәңір Таулары етегіндегі Ерентау бөктерлері мен Алтай және Баркөл аймақтарынан келген қ
14923. БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ 48.5 KB
  БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТАЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ Дүние тарихы төңкеріліп түскен ХХ ғасырда империялық және ұлттық мүдделердің қақтығысы әлем жағырафиясынан бастап ұлттар мен ұлыстардың жеке адамдардың тағдырына түбегейлі өзгерістер әкелді. Тү
14924. Ғылыми-техникалық прогрестің даму бағыттары 75 KB
  1 Адамзат баласы өз басынан әр түлі қоғамдық өндіріс әдістерін өткізгені тарихтан белгілі. Олардың даму дәрежесін сиппайтын ортақ көрсеткіш бар. Олеңбек құралдары. Экономикалық дәуірдің айырмашылығы не нәрсе өндірілетіндігінде емес оны қалай және қандай еңбек құр...