78808

Копійка податку – мільйони достатку. Задекларуй свої доходи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Ліцеїсти нашого закладу мають змогу зрозуміти переконатись і відчути вагомість податків у особистому житті та житті суспільства. Тут вони мають змогу закріпити отримані на уроках з економіки знання ознайомитися на практиці з роботою податківців пізнати особливості різних...

Украинкский

2015-02-10

273.5 KB

0 чел.

Плідна співпраця Дергачівського ліцею №2 з Дергачівською міжрайонною державною податковою інспекцією відома вже на весь район. Ліцеїсти нашого закладу мають змогу зрозуміти, переконатись і відчути вагомість податків у особистому житті та житті суспільства. Старшокласники вже не перший рік проходять навчальну практику в інспекції. Навчальна практика учнів є продовженням навчального року. Звичайно ж, корисною вона є тоді, коли учні проходять її відповідно до обраного профілю навчання. Тут вони мають змогу закріпити отримані на уроках з економіки знання, ознайомитися на практиці з роботою податківців, пізнати особливості різних видів оподаткування та способи їх стягнення, побачити на власні очі механізм наповнення бюджету. Це допомагає їм зрозуміти значимість податків у суспільстві, їх важливість як для кожного громадянина так і для суспільства вцілому.

Серед учнів молодшої і середньої ланки ліцею щорічно проводиться конкурс «Податки очима дітей» в якому учні з задоволенням беруть участь та обов´язково отримують подяки і подарунки. Старшокласники відвідують конференції, круглі столи, та інші заходи, є активними їх учасниками. Протягом поточного року учні ліцею стали учасниками дитячої акції «Копійка податку – мільйони достатку. Задекларуй свої доходи». Готуючись до акції, старшокласники детально ознайомились із самою декларацією, з вимогами до її заповнення, дізналися про податковий кредит на навчання, що може бути корисним для них під час навчання у вищих навчальних закладах.

Така підтримка учнів з боку податкової інспекції позитивно впливає на весь навчально-виховний процес, допомагає виховувати гідних громадян, які з дитинства вже розуміють важливість своєчасної сплати податків, дотримання законів і те, що кожен з них є зв´язуючою ланкою усього нашого суспільства.

Така співпраця приносить позитивні результати, так як весь процес виховання особистості постійно підкріплюється практичними заняттями.


Десятикласники під час практики на базі Дергачівської МДПІ


Тези до проведення конференції

«Копійка податку – мільйони достатку. Задекларуй свої доходи».

В ці березневі дні особливо актуально стоїть питання декларування доходів громадян. Тож і наша конференція присвячена саме цій темі. Але почати розмову доцільно з огляду історії оподаткування. З цього питання слово надається Ларіоновій Вікторії.

Оподаткування виникло разом з державою і цивілізацією. Історії податків та оподаткування, а також періодизації, поділу за етапами їх розвитку присвячено немало наукових праць вітчизняних учених.

Періоди оподаткування за дослідженням Едвіна Селігмена 

1)– переважання ідеї дару. У ранніх феодальних державах податки розглядалися як дари, подарунки самодержавцям. Невипадково в Англії в середні віки поняття „податок” і „дар” виступали практично синонімами і позначались одним словом „gift”;

2)– проведення паралелі між податком і проханням держави до народу про підтримку;

3)– закріплення ідеї допомоги, що надається державі;

4)– поширення ідеї про жертву, що приноситься народом в інтересах держави, при якій кожний громадянин відмовляється від коштів в інтересах суспільного блага. Так, одним із перших податків була так звана десятина. Вона виступала в ролі пожертвування і носила добровільний характер. Але таке пожертвування вже мало ознаки податку – фіксовану ставку – 10 % від усіх джерел доходів, а також вносилася суворо в зазначений час;

5)– домінування ідеї обов’язку сплати податку. Перші спогади про регулярні податки, які складалися в систему, відносяться до XIII–XIV ст. до Різдва Христового. У ті часи прибутковий і подушний податки стягувалися у Персії, Китаї та Вавілоні;

6)– поява ідеї примусу з боку держави;

7)– виникнення ідеї певної частки або окладу, встановленої урядом незалежно від волі платника. 

Оподаткування в Україні також розвивалося у руслі загальносвітових тенденцій, хоча й за наявності національної специфіки та історичного часового ладу. Оскільки Україна довгий час розвивалася то самостійно, то у складі інших держав, тенденції розвитку оподаткування не завжди були стабільними.
Можна виділяти такі етапи розвитку податків в Україні:

Виникнення податків у Київській Русі (VIII–XIII століття) Слов’янські племена з’явилися на українських землях у V–VI століттях у результаті нашестя гунів. Для захисту господарства князі створювали військові дружини, які були на постійному утримані. Засобами утримання були, як зазначалося вище, дари і поклони, що добровільно підносили князю общинники. Доходи княжого двору мали натуральну форму і відрізнялися несистематизованим, випадковим характером. З ростом племен і розширенням господарства постала проблема збільшення дружин, а відтак і коштів на їх утримання. Встановлюється данина, яка стягувалася із завойованих народів, що поповнювала казну водночас з добровільними підносинами одноплемінників.

У результаті об’єднання слов’янських племен у VIII–IX століттях зароджується держава Київська Русь, на території якої було встановлено оброк – плату за користування предметами, що стягувався як із завойованих племен, так і з одноплемінників на основі консолідованої відповідальності. Кошти знову ж витрачаються на утримання військової організації.

Відомо, що князь Олег (княжив 879–912 рр.) активно зайнявся встановленням данини з підкорених племен.

Таким чином, на території Київської Русі, як і в усьому світі, «війна породила податки». Основу доходів казни складали дари, поклони, оброк і данина, що носили нестабільний та невпорядкований характер. 

 Оподаткування у складі Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої (XIV–XVI століття) 

 Починаючи з XIV століття, коли розвиваються товарно-грошові відносини, селяни починають сплачувати оброк грішми. Об’єктом оподаткування при справлянні цього податку була земля, що надавалась у користування селянам поміщиками.

Оподаткування характеризується переважанням прямих податків, ліквідацією консолідованої відповідальності общин за сплату податків (справляння проводилося васалами короля особисто з кожного платника), застосуванням розкладної форми справляння податків, посиленням нерівності платників на релігійному підґрунті, частковим запровадженням оренди права на справляння податків.

 Податки козацької доби

Важливим аспектом для з'ясування рівня оподаткування, були торгiвельнi оборудки з сусiднiми народами, якi давали Сiчi найбiльшi прибутки. Обсяг торгiвельних операцiй з Кримом сягав багато бiльше 60 тис. руб. за рiк, а з Туреччиною 200-250 тис. руб. За часiв Нової Сiчi сумнозвiсний Муравський шлях перетворюється у виключно торгiвельний.

Товарне господарство давало Сiчi найбiльшi кошти. А натуральне господарство дрiбних зимiвникiв, де частка найманої працi була незначна, або й зовсiм вiдсутня - було звiльнене вiд будь яких податкiв. За вiйськовою регулою, яка витiкає з iнституту батькiвства i побратимства, цi господарi повиннi були надавати притулок перехожим сiчовикам i посильним вiд Вiйська. Це друга й остання повиннiсть господарiв зимiвникiв.

Про становлення податкової системи України послухаємо розповідь Козіної Анастасії

Податкова система України за радянських часів (ХХ століття)

 Аналізуючи податкову політику України 1917–1919 років можна зробити висновки, що урядом було пролонговано податки царської Росії зі змінами розмірів ставок. Однак відмінністю, що одночасно було найбільшим досягненням тодішніх урядів, стало введення фіскальних монополій на цукор і спиртне.

У воєнні роки знову було збільшено кількість податків, що призвело до великого навантаження на доходи громадян.

Післявоєнний етап історії оподаткування СРСР характеризувався зниженням податкового тиску в основному в результаті впровадження ряду заходів урядом

М. Хрущова. За часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік податки відігравали лише у фіскальну роль, тому податкова політика практично була відсутня.

Епоха перебудови і послідовний перехід на нові умови господарювання з середини 80-х років викликала відродження оподаткування. 14 липня 1990 року був прийнятий Закон СРСР „Про податки з підприємств, об’єднань та організацій” – перший уніфікований нормативний акт, який урегулював податкові правові відносини в державі, але проіснував незначний період.

З розпадом Радянського Союзу Україна стала на шлях самостійного державного розвитку, взявши курс на побудову ринкової економіки. До однієї з таких перебудов відноситься і проведення податкової реформи в Україні. З появою нових форм власності і методів господарювання стара податкова система перестала відповідати вимогам часу і не могла забезпечити потреби держави та громадян.

Перші кроки до створення сучасної податкової служби були зроблені в 1990 році, коли підприємництво в колишній радянській Україні тільки-но починало зароджуватися. В той час на базі відділів державних доходів у фінансових органах були створені податкові інспекції, які підпорядкувались Міністерству фінансів України.


Становлення та розвиток податкової системи незалежної України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
 

 22 серпня 1996 року Президент України Л.Кучма підписав указ «Про створення Державної податкової адміністрації», за яким податкова служба України фактично набула свого організаційного та структурного визначення.

Сучасна система оподаткування в Україні дуже складна і протирічна. Всього в чинному законодавстві налічується більше 2000 законодавчих актів та нормативних документів.

Державний та місцевий бюджети формують 36 податків та зборів. До державної скарбниці країни надходить 20 податків та зборів, до місцевого бюджету регіонів – 16 видів податків.

На сьогодні виникла гостра необхідність спрощення податкової системи за рахунок скорочення чисельності податків. Необхідно залишити найбільш ефективні, а всі інші ліквідувати.

Над цим працюють економісти, фінансисти та законодавці країни, і можливо, Податковий Кодекс України, про який давно і багато говорять посадовці, нарешті приймуть.

.

Але звичайно ж, найближче до нас Дергачівська міжрайонна державна податкова інспекція. Яка також має свою історію. Зайцева Альона більш детально вивчила це питання.

Дергачівська податкова інспекція булла створена у 1996 році, у січні 1997 року до неї приєднано Золочівську податкову інспекцію і відтоді вона змінила назву на Дергачівську міжрайонну державну податкову інспекцію. Створено три управління, 15 відділів, 12 секторів.

Перш ніж говорити про податки учні ознайомилися із видами фіскальної політики держави, вивчали сутність та форми оподаткування, особливості сплати податків.

Про фіскальну політику та її види послухаємо Зубєва Антона.

Фіскальна політика - це сукупність заходів у сфері оподаткування та державних витрат.

Головною метою цих заходів є стабілізація економіки під час кризи. Одним із видів фіскальної політики є дискреційна – тобто, коли зміни залежать лише від рішення уряду. Розрізняють два види дискреційної політики: стимулююча та стримуюча.

Стимулююча фіскальна політика застосовується урядом в період економічного спаду і досягається шляхом зростання державних витрат (G↑) та зниження податкової ставки, що стимулює сукупний попит та сприяє збільшенню обсягів виробництва, і, як наслідок – зростання зайнятості (→АD↑→ВВП↑→U↓→I↑).

 

 До стримуючої фіскальної політики уряд вдається в період економічного піднесення, «перегріву» економіки, коли виникає гостра необхідність приборкати інфляцію шляхом гальмування процесу виробництва Для цього використовують ці ж два інструменти: зниження державних витрат (G↓) та підвищення податкової ставки (→АD↓→ВВП↓→U↑→І↓).

Про регулюючу роль податків сказав Антон. Але ж однією із функцій податків є бюджетоутворююча – наповнення доходної частини бюджету. Тому своєчасне декларування доходів є не лише обов’язком кожного громадянина, а й своєрідним джерелом самооцінки.

Про подання податкової декларації та особливості її заповнення розкажуть нам Перепелиця Ольга та Кантемир Інна.

Податкова декларація – заява платника податку про характер, розмір отриманих доходів та його майновий стан.

Декларацію подають платники податку, які:

а) зобовязані подавати таку декларацію згідно з нормами Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”;

б) мають право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту

ПОДАЄТЬСЯ ДО 1 ТРАВНЯ НАСТУПНОГО РОКУ.

 Подання декларації необхідне при отриманні доходів:

  •  з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався ( пп. 8.1.3 ст.8 Закону )
  •  у разі отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом ( пп. 8.2.1 та пп. 8.2.2 ст.8 Закону )
  •  у разі отримання іноземних доходів ( пп. 9.9.1 ст.9 Закону )

Звільняються від подання податкової декларації:

  •  неповнолітні або недієздатні особи
  •  особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі
  •  особи, які перебувають на строковій військовій службі

Відповідно до ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов′язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п′яти до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Головною ознакою процесу декларування є спрямованість податкових органів на налагодження партнерських відносин з платниками податків, якісніше їх обслуговування, створення сприятливих умов громадянам, які виконують, як визначено ст.67 Конституції України, громадянський обов′язок перед державою та суспільством стосовно подання декларацій про доходи за минулий рік та сплати податків.

Подача громадянами декларацій – це не тільки конституційний обов′язок кожного, а можливість добровільної сплати податків, від рівня якої залежить стан наповнення місцевих бюджетів, соціально-економічний розвиток міст та селищ, добробут всіх громадян, адже своєчасно сплачені податки - це виплата заробітної плати освітянам, працівникам охорони здоров′я, культури, пенсій, стипендій, фінансування соціальних заходів та інше.

Як ви почули, декларація подається і для отримання податкового кредиту на навчання. А оскільки ви майбутні студенти – кожному з вас не завадить знати про існування податкового кредиту на навчання. Про це слово Шевченку Дмитру..

 Обрана мною тема «Податковий кредит на навчання» є актуальною в умовах сьогодення. Про це слід знати не тільки випускникам, які в цьому році закінчують школу та готуються до вступу у вузи, а й іншим учням, які після школи хочуть продовжувати далі своє навчання. Щоб в майбутньому у вас не виникли проблеми зі вступом у вищі навчальні заклади, треба звернути уваги на деякі фактори, необхідні при цьому.

 З 2005 року в Україні громадяни можуть користуватися правом на податковий кредит, повертаючи собі частину сплаченого в попередньому році податку з доходів.

Громадяни, які навчаються самі або навчають своїх дітей мають можливість користуватися правом на повернення з бюджету частини суми податку, сплаченого протягом податкового року із заробітної плати. Тобто, якщо платник податку або його дитина у звітному році навчається на платній основі, то наступного року такий платник матиме можливість компенсувати оплату, повернувши з бюджету певну суму податку.

 Поняття податкового кредиту можна сформулювати так – це сума витрат, понесених платником податкiв у зв’язку з придбанням товарiв у резидентiв-фiзичних або юридичних осiб.

Бiльш конкретно податковому кредиту присвячена ст. 5 Закону “Про податок з доходiв фiзичних осiб”.

 Податковий кредит на навчання можуть отримати особи, які навчаються у навчальних закладах І – рівня та II – IV – рівнів акредитації.

 Витрати на навчання включаються до податкового кредиту в розмірі, визначеному за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Інакше кажучи, у цьому випадку має значення не термін здійснення платежу, а період навчання, за який проведено платіж.

 Слід також мати на увазі, що стосовно таких витрат існує сумове обмеження: загальна сума річного податкового кредиту щодо витрат на навчання не може перевищувати розмір місячного прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помножену на 1,4 та округлену до найближчих 10 гривень, помножену на кількість місяців (повних чи неповних) навчання протягом звітного року. На сьогодні гранична річна сума податкового кредиту – 890 грн.

Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.

Річна податкова декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою на це платником податку. Декларація подається до податкового органу за місцем податкової адреси платника до 1 квітня року, наступного за звітним.

Податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідком звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Податкову культуру, податкову грамотність необхідно виконувати з дитячих років. вже кілька років на базі нашого ліцею створюються податкові класи з поглибленим вивченням економіки та правознавства. Про своє бачення податків наші ліцеїсти зараз і розкажуть:

За сприяння Державної податкової служби в усіх регіонах України протягом восьми років, проходить всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей». У ньому беруть участь діти, які роблять малюнки, плакати, графічні роботи, пишуть казки, розповіді тощо.

Декілька років підряд всі учні нашого ліцею беруть участь в конкурсі, серед учасників – багато переможців, які нагороджені грамотами податкової інспекції та цінними подарунками.

У своїх малюнках і літературних творах школярі прагнули показати, яку важливу роль відіграють у нашому житті податки, як вони впливають на добробут громадян і всієї України.

Як відомо, життєві цінності формуються ще в дитинстві. Тому цілком ймовірно, що в майбутньому школярі, які сьогодні з таким захопленням малюють та пишуть на податкову тематику, стануть законослухняними платниками податків.

Злітають роки в вирій журавлиний,

Міняються часи, віки, пісні.

Але добробут кожної країни

Залежить тільки від її синів.

І щоб міцніла й квітнула держава,

Щоб у добрі жилось всім і достатках-

Давайте зробим благородну справу-

По совісті заплатимо податки!!!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23511. Смысл: семь дихотомических признаков 93.5 KB
  Новиков Смысл: семь дихотомических признаков Смысл относится к тем загадочным явлениям которые считаются как бы общеизвестными поскольку постоянно фигурируют как в научном так и обыденном общении. Иногда допускается что смысл принадлежит к тем наиболее общим категориям которые не подлежат определению и должны восприниматься как некоторая данность. В настоящее время в связи с необходимостью решения целого ряда актуальных задач как теоретического так и прикладного характера где понятие смысла играет ключевое значение требуются...
23512. Словообразование как наука 197 KB
  В этом аспекте словообразование рассматривается как одно из важнейших средств пополнения словарного состава языка. Новые слова в языке образуются по определенным правилам моделям схемам по определенным образцам которые образуют определенный языковой механизм который и называется словообразованием. В языке различают непроизводные слова ех: лес река море стол идти веселый синий примарные первообразные и производные слова образованные на базе существующих слов ех: морской речник развеселый лесной. Производные слова...
23513. Русское слово в свете структурно-семантического описания (словообразовательный и морфемный анализ) 240.5 KB
  Роженцова Словообразовательный и морфемный анализ как способ исследования структурносемантических особенностей производного слова Одним из важнейших результатов изучения курса морфемики и словообразования современного русского языка является умение дать словообразовательный и морфемный анализ любого слова. Это умение опирается на теоретические представления о том по каким законам строятся слова в языке как функционируют морфемы как организуется значение производного слова и т. При освоении каждого этапа рекомендуется опираясь на данные...
23514. Морфемика. Морфонология. Словообразование 254 KB
  Оглавление Объяснительная записка 4 Словоизменительные аффиксы и принципы их вычленения 6 Формообразовательные аффиксы и принципы их вычленения 12 Словообразовательные аффиксы и принципы их вычленения 21 Корень как главная морфема в структуре слова 32 Полный морфемный анализ 35 Разбор по составу 38 Библиографический список 39 Объяснительная записка Морфемика это лингвистическая дисциплина изучающая систему морфем языка типы морфем их строение сочетаемость и морфемную структуру слова. Одним из важнейших результатов изучения курса...
23515. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 777.5 KB
  Таким образом своей основной задачей мы считали системное изложение фактов русского языка в соответствии с современными представлениями об устройстве фонетического компонента языка2. Этим обусловлено включение некоторых разделов ранее отсутствовавших в учебниках таких как Перцептивный аспект фонетических описаний Артикуляционная база русского языка Разговорная речь а также существенное расширение сведений из области речепроизводства и речевой акустики при изложении основ перцептивной фонетики мы основывались на тех сведениях...
23516. Лингвотекстологическое исследование Пролога за сентябрьское полугодие по спискам XII – начала XV в. 1.73 MB
  Слова hapax legomena редкие и не учтенные в исторических словарях. Переработка Синаксаря в пространной редакции Пролога. Славянские памяти в Прологе краткой и пространной редакций. Соотношение редакций Пролога204 3.
23517. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК: КАРТИНА МИРА 74.5 KB
  Устои же эти хранятся передаются и развиваются на высшем духовном уровне народного языка на том уровне где народ осмысляет бесконечность мироздания сущность человеческой природы разумность и сверхразумную премудрость мироустройства. Для русского языка таким высшим духовным уровнем является священный старославянский или если рассматривать его в постепенном историческом развитии церковнославянский язык. В пору создания этого языка славяне были еще единым народом. Чтобы вполне использовать созидательную силу этих понятий нужно всемерно...
23518. Связь курса ИРЛЯ с другими филологическими дисциплинами 539.5 KB
  Причины и предпосылки возникновения РЛЯ Предпосылки Фольклор Письменность Принятие христианства Причины появления ЛЯ Проблема происхождения РЛЯ проблема основы Традиционная точка зрения его происхождения на старославянской языковой основе. Роль старославянского языка в развитии РЛЯ вообще от начала до сер. Стиль древнерусской публицистики Поучение Владимира Мономаха О структуре языка поучения Язык художественных текстов Слово о полку Игореве Славянизмы и их назначение в тексте памятника Выразительные средства Церковнославянский язык...
23519. ПРАСЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ 1.77 MB
  Я их расшифровал каждый значок озвучил и у меня получился набор слоговых знаков т. При сопоставлении знаков типа черт и резов с кириллицей и глаголицей болгарской и хорватской обнаружены 23 знака совпадающие по форме. Итак Кирилл заимствовал знаки своего алфавита из более древнего славянского письма О том же свидетельствует и послание папы Иоанна VIII. Большой ареал правда это трипольские земли трипольский уровень И там я впервые встретил знаки которые абсолютно идентичны чертам и резам Расцвет трипольской культуры приходится...