79100

Определение деликта. Характер и объем ответственности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Различались частные и публичные деликты. Публичные деликты посягали на государственные интересы а частные на права и интересы отдельной личности. В настоящем курсе рассматриваются только частные деликты. Основные отличия деликтного обязательства от договорного: основание возникновения не договор а правонарушение; не допускалось правопреемство в отношении должника; штрафная ответственность возлагалась не солидарно на каждого из должников а кумулятивно то есть суммировалась по числу ответчиков и могла быть взыскана с каждого в полном...

Русский

2015-02-10

21.63 KB

1 чел.

  1.  Определение деликта. Характер и объем ответственности.

Деликт" в переводе с латыни означает правонарушение.

В связи с этим деликтные обязательства возникали не из договора, а из правонарушения.

Различались частные и публичные деликты. Публичные деликты посягали на государственные интересы, а частные - на права и интересы отдельной личности.

В настоящем курсе рассматриваются только частные деликты.

Система деликтных обязательств характеризовалась тем, что существовал исчерпывающий (закрытый) перечень случаев, из которых они возникали, и в то же время не было установлено общего правила о том, что любое действие, нарушающее чьи-либо права, порождало обязательство возместить причиненный им вред. Это, в частности, привело к возникновению так называемых как бы деликтных обязательств.

Для признания действия частным деликтом необходимо было наличие трех элементов:

  1.  причинение объективного вреда;
  2.  вина лица, причинившего вред;
  3.  признание совершенного действия правонарушением со стороны закона, то есть наличие формального признака.

Основные отличия деликтного обязательства от договорного:

  1.  основание возникновения - не договор, а правонарушение;
  2.  не допускалось правопреемство в отношении должника;
  3.  штрафная ответственность возлагалась не солидарно на каждого из должников, а кумулятивно, то есть суммировалась по числу ответчиков и могла быть взыскана с каждого в полном объеме;
  4.   недееспособные несли ответственность за деликты.

В то же время существовала "ноксальная ответственность", которая не была известна договорному праву. Смысл ноксальной ответственности заключался в том, что в случае совершения деликта подвластным ребенком или рабом давался "ноксальный иск" непосредственно против домовладыки виновного лица или против хозяина раба. Домовладыка должен был либо возместить причиненный подвластным вред или выдать его для отработки долга.__


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64784. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ СТРАУСІВ 417.5 KB
  Особливого розвитку набуває досить нова на Україні галузь страусівництво В. Зосередження на обмеженій території різновікових груп страусів неминуче веде до накопичення умовнопатогенної мікрофлори яка згодом стає стаціонарною й обумовлює хвороби бактеріальної етіології...
64785. Концепція влади М.Фуко: політичний вимір 218 KB
  Такий підхід до вивчення політичної влади обмежує її існування інституційним та юридичним вимірами. При цьому представники таких підходів визнають існування інших аспектів у дослідженні політичної влади однак залишають їх розгляд поза увагою як менш важливих.
64786. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ З ЗАДАНИМ ВМІСТОМ КИСНЮ 189 KB
  У сучасних умовах перед підприємствами-виробниками і переробниками титану стоїть завдання зниження вартості титанової продукції шляхом удосконалення технологій одержання й переробки титану а також впровадження нових високоефективних технологій.
64787. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ 296.5 KB
  Проблеми інституту покарання в умовах розбудови правової держави в Україні привертають до себе увагу не тільки фахівців але й широкого загалу. Перш ніж у людини з’явилася перша іскра уразумения чому і для чого існує покарання вказував...
64788. Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шляхом удосконалення гідравлічної системи керування 1.17 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити принципову схему гідроагрегату верстата для намотування обмоток електродвигунів; розробити математичну модель робочого процесу гідроагрегату обертання на основі декомпозиції його на складові...
64789. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників 167 KB
  Основним пріоритетом правової, соціальної, демократичної держави є ефективне забезпечення реалізації й захисту прав та свобод людини і громадянина, а також приведення їх у відповідність з європейськими та світовими стандартами.
64790. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників 199 KB
  Україна спроможна забезпечити якісну освіту своїх громадян завдяки активній участі у глобалізаційних процесах, інкорпорації до інформаційного суспільства, інтеграції в світову спільноту, стабільному науково-технічному прогресу...
64791. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРУ ТА ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ 692 KB
  Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів систему травлення та рівень обмінних процесів. Цим зумовлена науковопрактична актуальність поглибленого дослідження...
64792. ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ В ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИХ ПОТРІЙНИХ СПЛАВАХ 4.04 MB
  Виділення найраціональнішого методу визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем який значно спрощує експеримент є досить актуальною проблемою теорії дифузії. Тому оцінка точності методик визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем...