79203

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Разновидностью преступлений против личности являются общественно опасные посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу человека. Видовым объектом преступлений являются общественные отношения обеспечивающие половую неприкосновенность и половую свободу личности. Непосредственным объектом выступают отношения связанные с посягательством на половую неприкосновенность и половую свободу конкретной личности нарушенные общественно опасным действием. Половые преступления в зависимости от непосредственного объекта можно подразделить...

Русский

2015-02-10

32.66 KB

1 чел.

16 Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Разновидностью преступлений против личности являются общественно опасные посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу человека. Такие посягательства наносят вред нормальным взаимоотношениям между полами, сопряжены с

насильственным удовлетворением половых влечений либо с действиями сексуального характера в отношении малолетних или несовершеннолетних лиц. Именно поэтому они нередко называются половыми преступлениями. Видовым объектом преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие половую неприкосновенность и половую свободу личности. Непосредственным объектом выступают отношения, связанные с посягательством на половую неприкосновенность и половую свободу конкретной личности, нарушенные общественно опасным действием. С объективной стороны все преступления данного вида совершаются путем действия и относятся к группе формальных составов (исключение составляют действия, обозначенные п. "а", "б", "в", "г" ч. 2 и п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ, для квалификации по которым необходимо обязательно устанавливать наступившие последствия).

Субъектом указанных преступлений являются физические, вменяемые лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, за изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), за остальные преступления ответственность наступает с шестнадцатилетнего возраста.

С субъективной стороны рассматриваемые посягательства предполагают прямой умысел, мотивы не имеют существенного значения при квалификации преступных действий.

Половые преступления в зависимости от непосредственного объекта можно подразделить на две группы: а) посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность взрослого человека: ст. 131, 132 УК РФ (за исключением п. "д" ч. 2 и п. "в" ч. 3), ст. 133 УК РФ; б) посягательства на нравственное и физическое здоровье малолетних и несовершеннолетних, их половую свободу и половую неприкосновенность: п. "д" ч. 2, п. "в" ч. 3 ст. 131 и ст. 132, 134, УК РФ.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80321. Персонал підприємства та продуктивність праці 487 KB
  Продуктивність праці показники та методи її вимірювання. Слід відрізняти трудові ресурси реальні ті люди які вже працюють та потенційні ті що можуть бути залучені до конкретної праці. На рівні окремого підприємства для характеристики усієї сукупності працівників частіше застосовують терміни персонал кадри трудовий колектив.
80322. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 242.5 KB
  Систематизація і групування господарських операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності необхідну для оперативного керівництва контролю й аналізу. Залежно від характеру облікованих обєктів записи на рахунках можуть здійснюватися у різних вимірниках натуральних трудових але з обовязковим використанням грошового вимірника з метою узагальнення різнорідних засобів і процесів. Збільшення і зменшення господарських засобів та їхніх джерел в результаті господарських операцій відображається на...
80323. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 190.5 KB
  Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності.
80324. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 138 KB
  Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу
80325. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 97.96 KB
  Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування.
80326. ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 166.24 KB
  Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, мащинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.
80327. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 178.03 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Бухгалтерський облік як відомо це процес виявлення вимірювання реєстрації накопичення узагальнення зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу або року. Перший звітний період новоствореного...
80328. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СУТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 63.5 KB
  Оперативно-технічний облік являє собою збір поточної інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх виконання.
80329. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 80.5 KB
  Виходячи із цього джерела утворення господарських засобів теж є одним із елементів предмету бухгалтерського обліку. Зазначені господарські операції відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства. Джерела утворення господарських засобів які дають відповідь на питання за рахунок чого сформовано господарські засоби. До засобів праці належать земельні ділянки будівлі і споруди машини і обладнання транспортні засоби та ін.