79220

Мошенничество. Состав и виды

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

159 УК РФ определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Объективную сторону мошенничества составляют два способа: обман и злоупотребление доверием. Злоупотребление доверием состоит в использовании доверительных отношений между виновным и потерпевшим для завладения имуществом. Отличительной особенностью обмана или злоупотребления доверием является то что собственник или иной владелец имущества введенный в заблуждение относительно истинных целей похитителя сам передает...

Русский

2015-02-10

32.77 KB

2 чел.

30 Мошенничество. Состав и виды.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Объективную сторону мошенничества составляют два способа: обман и злоупотребление доверием. Обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника имущества или иного владельца. Мошенничество в этом случае может состоять в использовании подложных документов, иных возможностей введения в заблуждение. Злоупотребление доверием состоит в использовании доверительных отношений между виновным и потерпевшим для завладения имуществом. С этой целью возможно деяние, связанное с невозвращением кредита, имущества, механизмов взятых на время и т.п. Отличительной особенностью обмана или злоупотребления доверием является то, что собственник или иной владелец имущества, введенный в заблуждение относительно истинных целей похитителя, сам передает имущество мошеннику. Мошенничество может выражаться не только в посягательстве на имущество, но и в обманном присвоении права на такое имущество. Нередко в последнее время это касается получения права на приватизированные квартиры, дачные или садовые участки и т.п. при условии оказания помощи престарелым, пожизненного их содержания, которые в последующем не выполняются.

Мошенничество имеет материальный состав, поэтому обязательными признаками объективной стороны являются общественно опасные последствия и причинная связь между деянием и последствиями, наступившими в результате мошеннических действий виновного.

Субъективная сторона мошенничества предполагает только прямой умысел. Виновный осознает, что завладевает чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, предвидит, что своими действиями наносит материальный ущерб, и желает его причинить.

Квалифицированный состав мошенничества предполагает его совершение: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с причинением значительного ущерба гражданину. Признаки квалифицированного состава, обозначенные в ч. 2 ст. 159 УК РФ, схожи по содержанию с аналогичными признаками ч. 2 ст. 158 УК РФ. Особо квалифицированный состав мошенничества характеризуется теми же признаками, что и аналогичные признаки кражи.

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65679. ЗАКОНОМІРНОСТІ АДСОРБЦІЇ І ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ КАТІОНОАКТИВНИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ І ЇХ АСОЦІАТІВ З АЛКІЛСУЛЬФОНАТАМИ НАТРІЮ 1.93 MB
  Рішенням цієї проблеми може бути кероване конструювання безпосередньо в розчині асоціатів водорозчинних полімерів з іоногенними поверхневоактивними речовинами ПАР так званих поліелектролітних комплексів ПЕК. Утворення ПЕК може призвести до зростання...
65680. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У КОМПЛЕКСІ З ОБ’ЄКТАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НА ТЕРИТОРІЯХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО АЕРОПОРТІВ) 5.24 MB
  У найбільших містах України особливо у таких як Київ Харків Львів Одеса Донецьк Дніпропетровськ та інші організація територій залежить від багатьох містобудівних чинників серед яких суттєвим є розташування аеропортів. Тому актуальним є використання територій наближених до аеропортів для житла в комплексі з об’єктами обслуговування.
65681. ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І АКВАТОРІЙ УКРАЇНИ 159.5 KB
  Актуальність теми обумовлена наростаючою потребою народногосподарського освоєння прибережноморських геосистем ПМГ України. Уперше на регіональному рівні виділені прибережноморські території і акваторії України як ПМГ які включають орогідрографічні системи суші системи шельфу з похованими палеорічковими долинами...
65682. МІФОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ МУСУЛЬМАНСЬКИХ ЕЛІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ 137 KB
  Внаслідок цього виникає необхідність філософського осмислення найважливіших суспільних процесів що відбуваються в сучасному мусульманському світі зокрема соціальної міфотворчості. За подібних обставин стає можливим підштовхування народних мас мобілізованих за допомогою міфотворчості до конфронтації...
65683. Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції 394.5 KB
  У цьому контексті надзвичайно важливим слід вважати наукове обґрунтування підходів до збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді що засвоюють медичні спеціальності в умовах навчання у ВНЗ визначення закономірностей формування соціально і професійнозначущих особливостей особистості студентів...
65684. НАУКОВІ ОСНОВИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 18.14 MB
  Для виробництва обладнання і апаратури нафтопереробної та хімічної промисловості використовують низку сталей які експлуатуються у різних технологічних середовищах за різних температур тисків що часто змінюються навіть на різних ділянках одного апарата.
65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й об’єктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...
65687. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 207.5 KB
  Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...