79224

Незаконное предпринимательство

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

171 УК РФ предполагает осуществление предпринимательской деятельности в нарушение установленного порядка регистрации лицензирования или в нарушение условий лицензирования. Непосредственный объект преступления общественные отношения регулирующие порядок занятия предпринимательской деятельностью. Объективная сторона преступления выражается в осуществлении предпринимательской деятельности либо без регистрации либо без специального разрешения лицензии в случаях когда такое разрешение обязательно или с нарушением условий лицензирования...

Русский

2015-02-10

33.01 KB

1 чел.

34 Незаконное предпринимательство.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) предполагает осуществление предпринимательской деятельности в нарушение установленного порядка регистрации (лицензирования) или в нарушение условий лицензирования.

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, регулирующие порядок занятия предпринимательской деятельностью. Объективная сторона преступления выражается в осуществлении предпринимательской деятельности либо без регистрации, либо без специального разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Данный состав является материальным и предполагает совершение общественно опасного деяния с общественно опасными последствиями в виде крупного ущерба (возможно причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности), материального вреда гражданам, организациям, государству или извлечения дохода в крупном размере свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей и причинной связи между ними.

Субъектом преступления может быть физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, наряду с признаками общего объекта занимающееся предпринимательской деятельностью без регистрации или специального разрешения (лицензии). Необходимо отметить, что заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с гражданским законодательством (ст. 21 Гражданского кодекса РФ - ГК РФ) может лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, с шестнадцатилетнего возраста лицо может заниматься предпринимательской деятельностью только с разрешения родителей, усыновителей или попечителей (ст. 27 ГК РФ).

Субъективная сторона преступления предполагает прямой или косвенный умысел. Виновный осознает, что незаконно занимается предпринимательской деятельностью, предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям, государству или извлекает доход в крупном размере, желает (прямой умысел) или сознательно допускает (косвенный умысел) наступления указанного ущерба.

Квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2 ст. 171 УК РФ: а) совершение преступления организованной группой, признаки такой группы приведены в ч. 3 ст. 35 УК РФ; б) извлечение дохода в особо крупном размере (свыше одного миллиона рублей - см. примечание к ст. 169 УК РФ).

new


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24639. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства 37 KB
  Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. В умовах ринкових відносин платоспроиожність підприємства вважається найважливійшою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства характеризується можливостями його здійснювати чергові платежі та грошові зобовязання за рахунок наявних грошей і тих грошових засобів і активів які легко мобілізуються. Відповідно на три групи поділяються і платіжні зобовязання підприємства:1.
24640. Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства 27.5 KB
  Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства. Величина обігових коштів їхні структура і достатність характеризують кількісний бік обігових коштів проте є і якісний пов'язаний зі швидкістю їх обороту оборотністю. Між сумою обігових коштів та показниками оборотності існують тісні зворотні взаємозвязки. Прискорення оборотності цих коштів сприяє вирішенню фінансових проблем найбільш зручним способом за рахунок використання існуючих внутрішніх резервів підприємства.
24641. Оцінка витрат на оплату праці 29 KB
  Оцінка витрат на оплату праці. У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають значно меншу частку в собівартості продукції ніж матеріальні витрати. Проте загальновідомо що одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізові витрат на оплату праці слід завжди приділяти першочергову увагу.
24642. Організація, зміст і методика проведення перспективного аналізу 28.5 KB
  Організація зміст і методика проведення перспективного аналізу Перспективний аналіз здійснюється у перспективній або довгостроковій системі управління. За допомогою перспективного аналізу визначаються можливі у перспективі економічні та соціальні результати розвитку науки і техніки розробляються науково обгрунтовані програми соціального економічного і технічного розвитку галузей народного господарства оптимальні управлінські рішення які забезпечують досягнення стратегічних цілей. Аналіз фактичних результатів діяльності за довготерміновий...
24643. Організація і методика поточного аналізу господарської діяльності 28.5 KB
  Організація і методика поточного аналізу господарської діяльності. Метою цього аналізу є виявлення та усунення негативних причин характерних для даної системи використання поточних резервів які сприяють досягненню поставленої мети. Поточний аналіз найбільш повний вид економічного аналізу що вбирає в себе результати оперативного аналізу і слугує базою для перспективного аналізу.
24644. Аналіз кредитоспроможності позичальника 59.5 KB
  Аналіз кредитоспроможності позичальника. До укладання кредитної угоди фахівець банку повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність потенційного позичальника тобто його здатність своєчасно повернути позичку вивчити фактори які можуть спровокувати її неповернення. Тому оцінка якості потенційного позичальника є одним із важливих етапів процесу кредитування. Одним з елементів оцінки кредитоспроможності є зясування персональних якостей потенційного позичальника.
24645. Обєкти та завдання економічного аналізу. Принципи його проведення 26.5 KB
  Обєкти та завдання економічного аналізу. Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності підприємств визначення впливу факторів на показники і їх роботу для виявлення недоліків і резервів а також розробка заходів спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації підвищення ефективності діяльності. Предметом економічного аналізу є фінансово господарська діяльність підприємства. Обєкти економічного аналізу це окремі явища і процеси проблеми питання наприклад виробнича діяльність наявність і...
24646. Інформаційне забезпечення економічного аналізу 26.5 KB
  Інформація це порядкованя повідомлення про кількісний та якісний стан явищ і процесів сукупність знань і даних про них. Інформація може бутит виражена за допомогою цифр букв символів.В економіці інформація відображає процеси та явища господарської діяльності закономірності функціонування ринку та його складові.планово нормативна інформація бізнес плани норми витрат прейскуранти цін і тарифів технологічна документація 2.
24647. Організація та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві 26 KB
  Організація та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві. Аналітична робота починається з планування розрізняють загальний план аналітичної роботи та конкретну програму аналітичних робіт. Виділяють три етапи аналітичної роботи: 1.попередній попереднє ознайомлення зі станом справ визначають ступінь виконання плану за основними показниками робиться попередня оцінка роботи підприємства а також готують макети таблиць збирається і перевіряється головна інформація визначаються виконавці 2.