79277

Стратегия управления персоналом организации и ее реализация

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Стратегия управления персоналом организации и ее реализация Стратегическое управление это система менеджмента ориентирующаяся на человеческий капитал как основу компании гибко реагирующая на динамику изменений внешней среды проводящая своевременные изменения в организации позволяющие добиться конкурентных преимуществ через приближение своей деятельности к запросам покупателей что обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие и достижение поставленных целей. Стратегическое управление персоналом это управление формированием...

Русский

2015-02-10

25.51 KB

6 чел.

Стратегия управления персоналом организации и ее реализация

Стратегическое управление – это система менеджмента, ориентирующаяся на человеческий капитал как основу компании, гибко реагирующая на динамику изменений внешней среды, проводящая своевременные изменения в организации, позволяющие добиться конкурентных преимуществ через приближение своей деятельности к запросам покупателей, что обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие и достижение поставленных целей. Стратегическое управление персоналом – это управление формированием конкурентного человеческого капитала предприятия с учетом динамики внешних и внутренних факторов, позволяющее организации выживать, развиваться и реализовывать долгосрочные цели. Цель стратегического управления персоналом – обеспечить адекватное состоянию внешней и внутренней среды формирование человеческого капитала предприятия в расчете на долгосрочный период.

Как и любой процесс управления, стратегическое управление обязательно включает следующие этапы:

  1.  этап анализа;
  2.  этап планирования (выбора);
  3.  этап реализации принятого решения.

На этапе анализа определяются и оцениваются наиболее важные для развития организации факторы, называемые стратегическими факторами. Эти факторы относятся как к внешней, так и к внутренней среде организации. Наиболее распространенным инструментом анализа стратегических факторов является выявление угроз и возможностей внешней среды, а также сильных и слабых сторон организации (SWOT-анализ).

На следующем этапе происходит формулирование возможных организационных стратегий и выбор лучшей стратегической альтернативы для ее реализации. Также на этом этапе происходит формулирование миссии и целей организации.

Когда общая стратегия сформулирована, внимание стратегического менеджмента переключается на процесс ее реализации. Стратегия воплощается в жизнь через разработку программ, бюджетов, и процедур, которые можно рассматривать как краткосрочные и среднесрочные планы реализации стратегии.

Таким образом, рассматривая управление персоналом в контексте стратегического управления организацией, формирование стратегии управления персоналом предполагает следующие этапы:

  1.  миссия организации;
  2.  анализ внешней и внутренней среды;
  3.  формирование и выбор стратегии;
  4.  реализация стратегии;
  5.  оценка и контроль за ходом реализуемой стратегии.

Разрабатывая стратегию УП, необходимо руководствоваться правилом: в основу совершенствования систем и методов управления должны быть положены человеческие ресурсы, рассматриваемые в совокупности различных элементов системы УП.

Формирование стратегии управления персоналом может проходить двумя способами:

  1.  снизу — вверх: Подразделения --------- ► Собственная стратегия и план мероприятий ► Интеграция в единый план организации;
  2.  сверху — вниз: Руководство ----------- ► Стратегия развития --------- ► Стратегия и

план для каждого подразделения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55367. ЧОРНОБИЛЬ-ДОВГИЙ СЛІД ТРАГЕДІЇ 68 KB
  За 25 років після Чорнобильського вибуху світ принципово змінив свої підходи як щодо використання ядерної енергії, так і щодо ядерної та радіаційної безпеки. На даному етапі розвитку людства ядерну енергетику не можна розглядати як безпечну та перспективну...
55368. Інтернет. Соціальні мережі 232.5 KB
  Мета уроку: підвести підсумки роботи над проектом Інтернет. В цьому навчальному році в школі відбулись великі зміни ми маємо підєднання шкільної мережі до швидкісного Інтернету.
55369. У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро 138.5 KB
  Мета: розвивати в учнів доброзичливість вміння співчувати милосердя; виховувати дітей у дусі відродження українських традицій благодійності; залучати школярів до практичної благодійності. Бесіда на тему Що таке милосердя?
55370. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА» 169 KB
  Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації яка призвана захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності.
55371. Добро починається з тебе, волонтерський проект 338.5 KB
  Мета проекту: Освітня Поглибити знання учнів про волонтерський рух в Україні та світі. Дізнатися про діючі волонтерські фонди на території України. Поглибити знання учнів про добро і зло, розвивати вміння визначати прояви добра і зла
55372. ВЕЛИКІ КНЯЗІ КИЇВСЬКІ. ПРОЕКТ 216.5 KB
  ТИП ПРОЕКТУ: інформаційний ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТУ: листопадгрудень УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: учні 7х класів МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: опрацювання історичних та літературних джерел довідників ілюстрацій. АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ Метою викладання історії є не передавати загальноприйняті істини про минуле а залу чати учнів до процесу реконструкції та пояс нення цього минулого. Тому використання джерел інформації на уроках історії є зараз надзвичайно актуальним. Робота з джерелами інформації на уроках сприятиме набуттю...
55373. Проектна діяльність молодших школярів як засіб формування особистості 52 KB
  Мета проектної роботи – навчити дитину діяти самостійно, ініціативно в будь-яких умовах сьогодні і в майбутньому; формувати комунікативну компетентність в процесі спільної роботи;...
55374. Проектний метод як засіб розвитку творчих здібностей учнів 35 KB
  В даний час метод проектів широко застосовується в сучасній світовій методики викладання англійської мови так як він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних областей для вирішення окремо взятої практичної проблеми стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості учня.
55375. Проектна методика на уроках англійської мови 36 KB
  Виконання проектних завдань дозволяє школярам бачити практичну користь від вивчення іноземної мови слідством чого є підвищення інтересу до цього предмету. Ставилися наступні навчальні завдання: вчитися читати тексти вибирати з них потрібну інформацію використовувати отримані відомості в роботі; вчитися обмінюватися інформацією з...