79489

Модели деятельности школьного психолога

Доклад

Психология и эзотерика

Деятельность психолога организуется по запросу и на основании плана утвержденного администрацией школы. Цели деятельности – сопровождение процесса психологического развития учащихся посредвтом создания определенных условий в образовательной среде школы. Задачи: Отслеживание результатов развития учащихся на различных этапах обучения; Создание условий для оказания психологической помощи учащимся; Осуществление психологического анализа внутришкольных образовательных программ технологий с точки зрения их соответствия индивидуальным и...

Русский

2015-02-13

31.89 KB

1 чел.

Модели деятельности школьного психолога.

Психолог- консультант.

Данная модель предназначена для массовых школ, не реализующих экспериментальные или инновационные образовательные программы.

Деятельность психолога организуется по запросу и на основании плана, утвержденного администрацией школы. Центральным направлением является работа с детьми, имеющими психологические трудности в обучении и развитии. Психолог занят профилактической работой в ее самых простых формах и преимущественно ориентирован на работу с теми, кому трудно удержаиться в рамках общих школьных требований.

Частично он самостоятельно оказывает помощь, частично – организует работу с ребенком и его семьей тех специалистов, которые могут оказать квалифицированную и специализированную помощь.

Цели деятельности – сопровождение процесса психологического развития учащихся посредвтом создания определенных условий в образовательной среде школы.

Задачи:

  1.  Отслеживание результатов развития учащихся на различных этапах обучения;
  2.  Создание условий для оказания психологической помощи учащимся;
  3.  Осуществление психологического анализа внутришкольных образовательных программ технологий с точки зрения их соответствия индивидуальным и возрастным особенностям учеников данной школы;
  4.  Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде школы.

Психолог-методист.

Реализация данной модели возможна при наличии у школы реально действующей образовательной программы, ориентированной на развитие учащихся ( собственная концепция, экспериментальная программа, участие в реализации общегородской или региональной образовательной программы, проекта). В этом случае психологическое обеспечение образовательного процесса становится объективно необходимым.

Модель специфична с точки зрения статуса, который приобретает психолог (близкий к статусу завуча), по требованиеям к квалификации специалиста (глубоуие, серьезные знания в области психологии образования и педагогики), по содержанию деятельности (методическая и экспертная работа прежде всего).

Цель деятельности – участие в проектировании и реализации школьной образовательной развивающей среды в соответствии с программой развития школы.

Задачи:

  1.  Проектирование и участие в реализации образовательных программ и проектов;
  2.  Экспертиза их психологической адекватности и эффективности с точки зрения индивидуальных и возрастных задач развития школьников;
  3.  Оптимизация психологических аспектов учебно-воспитательного процесса;
  4.  Оптимизация условий взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20487. Запити, типи запитів, обчислення в запитах 32 KB
  Запити дозволяють обраховувати підсумкові значення і виводити їх у компактному форматі а також виконувати обчислення над групами записів. Запити можна створювати самостійно і за допомогою майстра. Майстри запитів автоматично виконують основні дії залежно від відповідей користувача на поставлені питання.
20488. Засоби структурного аналізу та їх взаємовідносини 36 KB
  принципова схема технологічного процесу на складі; транспортнотехнологічна схема переробки вантажів на складі; технологічна карта роботи складу; технологічний графік роботи складу; опис стандартних процедур складського процесу; мережеві моделі складських процесів а також ряд інших засобів моделювання процесів; технологічні планування складів; карти організації праці окремих категорій працівників складу. Правильно організований технологічний процес роботи складу повинен забезпечувати: чітке і своєчасне проведення кількісного...
20489. Зведення системи лінійних рівнянь до зручного для ітерацій вигляду 78 KB
  Ітераційними називають такі методи які дають змогу знайти наближений розв'язок системи із заздалегідь указаною точністю шляхом виконання скінченої кількості арифметичних операцій хоч самі обчислення можуть проводитись і без округлень а коефіцієнти і вільні члени системи бути точними числами. Точний розв'язок системи за допомогою ітераційних методів можна знайти тільки теоретично як границю збіжного нескінченного процесу. Розв'язуючи системи рівнянь ітераційними методами крім похибок округлення треба враховувати також похибку методу....
20490. Обчислення в звітах 17.31 KB
  Щоб додати номер сторінки використовують властивості звіту Page і Pages містять номер поточної сторінки і загальна кількість сторінок у звіті. Для того щоб додати в колонтитул номер поточної сторінки введіть у текстове поле вираження= Сторінка [Page] з [Pages]Зазначимо що при створення звіту в режимі майстра це вираз додається автоматично.Так для того щоб провести будьякі обчислення в рядках таблиці звіту необхідно посилатися безпосередньо на поля цього звіту не таблиці або запиту. Щоб порахувати різницю між максимальним і...
20491. Знання, класифікація знань 29.5 KB
  Знання класифікація знань Знання́ форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання класифікують за: За природою Знання можуть бути: декларативні процедурні Декларативні знання містять в собі лише уявлення про структуру певних понять. Ці знання наближені до даних фактів. Процедурні знання мають активну природу.
20492. Імпорт та експорт даних MySQL 17.71 KB
  Експорт та імпорт даних в MySQL зазвичай потрібно при перенесенні інформації з однієї бази даних MySQL в іншу і для здійснення резервного копіювання. Резервне копіювання даних носить чисто технологічний характер. Ми гарантуємо збереження самих даних а не їх резервних копій.
20493. Інтерполяційний многочлен Лагранжа 61.5 KB
  Для n 1 пар чисел де всі різні існує єдиний многочлен степеня не більшого від n для якого . Лагранж запропонував спосіб обчислення таких многочленів: де базисні поліноми визначаються за формулою: Очевидно що ljx мають такі властивості: Це поліноми степеня n при Звідси випливає що Lx як лінійна комбінація ljx може мати степінь не більший від n та Lxj = yj. Нехай для функції fx відомі значення yj = fxj у деяких точках. Тоді ця функція може інтерполюватися як Зокрема Значення інтегралів від lj не залежать від fx...
20494. Клітинні матриці. Дії над клітинними матрицями 49.5 KB
  Дана форма запису матриці має важливе теоретичне значення у лінійній алгебрі і при розв'язуванні систем диференціальних рівнянь. Наприклад матриця: Власними значеннями даної матриці A є λ = 1 2 4 4. Розмірність ядра матриці A − 4In дорівнює 1 отже A не допускає діагоналізації.