79566

Место средневековья во всемирном историческом процессе

Доклад

История и СИД

Основой феодального строя считался такой способ производства материальных благ при котором земля главное средство производства находится в собственности крупных землевладельцев эксплуатирующих труд зависимых от них крестьян ведущих свое хозяйство на землях принадлежащих землевладельцам. характеризовался расцветом феодального способа производства; появлением и развитием городов положивших начало формированию светской городской культуры; образованием централизованных монархий с сословным представительством. состояло в разложении...

Русский

2015-02-13

20.93 KB

0 чел.

6

1) Место средневековья во всемирном историческом процессе.

1) Средневековый период мировой истории — это история феодального строя. Основой феодального строя считался такой способ производства материальных благ, при котором земля (главное средство производства) находится в собственности крупных землевладельцев, эксплуатирующих труд зависимых от них крестьян, ведущих свое хозяйство на землях, принадлежащих землевладельцам.

В рамках истории средних веков (V – середина XVII вв.) выделялось три периода, отражающих основные закономерности становления, расцвета и заката феодализма.

В период раннего средневековья (V – середина XI вв.) происходило формирование феодального строя. Шел процесс зарождения и развития феодальной собственности на землю, складывались классы землевладельцев и зависимых от них крестьян, создавались раннефеодальные государства, на всю Западную Европу распространялось влияние католической церкви – основной идеологической силы средневековой Европы.

Период классического средневековья (XI – XV вв.) характеризовался расцветом феодального способа производства; появлением и развитием городов, положивших начало формированию светской городской культуры; образованием централизованных монархий с сословным представительством. Одной из характерных черт этого периода явилось усиление эксплуатации крестьян вследствие начинающегося разложения феодализма. В результате мощные крестьянские восстания XIV – XV вв. потрясли здание западноевропейского общества.

Содержание позднего средневековья (XVI – первая половина XVII вв.) состояло в разложении феодализма, возникновении и развитии предпосылок, необходимых для перехода к капиталистическому способу производства. Позднее средневековье – это время великих географических открытий, начала колониальных захватов.

Средневековье, таким образом, представляет собой одну из стадий в процессе становления современной европейской цивилизации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69749. Модуль Dos 21 KB
  Dos дозволяє обмінюватися інформацією з операційною системою. Системний час переривання стани параметрів оточення процедури обробки процесів робота з дисковим простором всім цим займається модуль Dos. Модуль Dos і WinDos Модулі Dos і WinDos реалізують численні процедури і функції...
69750. Параметри-змінні 25 KB
  Для того, щоб результат обчислень у тілі процедури зручно було використати в програмі, треба не фіксувати змінну, якій присвоюється одержане значення, а зробити її також параметром. Позначимо цю змінну, наприклад, res і введемо її в список формальних параметрів процедури.
69751. Принцип локалізації 38 KB
  Метод покрокової деталізації та апарат процедур якраз і дають змогу вести таку паралельну розробку програм. Створені часткові алгоритми подають у вигляді досить автономних частин програми - описів процедур, які потім достатньо вставити в розділ опису процедур і функцій програми.
69752. Параметри-процедури і параметри-функції 28.5 KB
  Як формальні параметри в мові Паскаль, крім параметрів-значень і параметрів-змінних, використовують також імена процедур і функцій. Параметри-процедури в списку формальних параметрів в авторській версії Паскаль зазначають після службового слова procedure.
69753. Перетворення типів 28.5 KB
  Однак Турбо Паскаль допускає в певних межах такі перетворення які треба задавати в явному вигляді. Є три способи задавати перетворення типів: неявні перетворення використання стандартних функцій і явні перетворення.
69754. Вставляння заданого елемента 27.5 KB
  Заданий елемент у рядок вставлятимемо за вказівкою на ланку, після якої він повинен бути. Нехай початковий динамічний рядок має вигляд, показаний на рис. 11.3. Після В треба вставити D. Цей випадок схематично зображено на рис...
69755. Шукання елемента списку 22.5 KB
  Алгоритм шукання елемента в списку аналогічний до шукання в динамічному рядку. Тому для списку теж складемо логічну функцію, побічним ефектом якої є інформація про першу за порядком ланку, яка містить шуканий елемент.
69756. Поняття про графи і дерева 39 KB
  Графом називають скінченну множину точок - вершин графа, для деяких пар якої налагоджені зв’язки - ребра графа. Розглянемо використання графів для зображення динамічних структур. Нехай є деяка структура, що складається з записів, пов’язаних між собою системою вказівок...
69757. Особливості використання динамічних змінних 26.5 KB
  3 доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником. Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних. Зрозуміло що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур...