80284

Особливості розвитку тіньової економіки в України

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Тіньовий ринок тіньова економіка істотно впливають на всі сторони економічної діяльності на політичне і суспільне життя кожної країни. Вже на такому рівні вплив державно нерегульованих факторів стає настільки відчутним що суперечності між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Труднощі які виникають в результаті внутрішньої неузгодженості регуляторноправового механізму та безсистемної беззмістовної зміни концептуальних орієнтирів розвитку економіки створюють необґрунтовані...

Украинкский

2015-02-16

65.5 KB

1 чел.

Тема 5. Особливості розвитку тіньової економіки в України.

Тіньовий ринок, тіньова економіка істотно впливають на всі сторони економічної діяльності, на політичне і суспільне життя кожної країни. Цей феномен властивий усім країнам, незалежно від рівня й моделі економічного розвитку. В загально світовому масштабі частка тіньової економіки оцінюється у 5–10% ВВП в Україні, за експертною оцінкою, цей показник становить 50-60%. Показник 40-50% вважається критичним. Вже на такому рівні вплив державно нерегульованих факторів стає настільки відчутним, що суперечності між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Формування в Україні протягом років незалежності масштабного тіньового сектору значною мірою спровоковано втратою державою важелів ефективного регулювання економічних процесів, суттєвими недоліками економічної і правової політики, в т.ч. незадовільним станом господарського законодавства.

Труднощі, які виникають в результаті внутрішньої неузгодженості регуляторно-правового механізму та безсистемної, беззмістовної зміни концептуальних орієнтирів розвитку економіки, створюють необґрунтовані ризики та бар’єри на шляху здійснення підприємницької діяльності.

Нестабільність законодавства, бюрократизм у прийнятті рішень місцевими та центральними органами влади, невизначеність прав і взаємних обов’язків держави та суб’єктів підприємницької діяльності, неврегульованість та суперечливість нормативних актів, які видаються різними відомствами, обумовлюють «сприятливе середовище» для існування, а в окремих випадках, для зростання тіньового сектора економіки.

Основними чинниками тінізації економіки в Україні є:

 1.  Надмірна зарегульованість економічної діяльності;
 2.  Ускладнена система обліку і звітності, часті її зміни;
 3.  Надмірна кількість ліцензованих видів діяльності та складна процедура отримання дозвільних документів;
 4.  Складна процедура реєстрації підприємств;

За наявними даними, показник рівня тінізації тісно пов'язаний з кількістю процедур, необхідних для державної реєстрації підприємницької діяльності, з тривалістю їх проходження, обсягом операцій щодо поточного контролю діяльності суб’єктів господарювання. Регуляторний тягар є однією з суттєвих причин високого рівня тінізації економічних процесів у нашій країні. Непоодинокими є випадки, коли передбачені законодавством повноваження використовуються для прискіпливого контролю за діяльністю окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

За даними опитування 2014 малих, середніх і великих підприємств з усіх обласних центрів України, Києва та Сімферополя, здійсненого Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) у 2002 р., керівники підприємства витрачали у середньому 14% часу на вирішення регуляторних питань. Якщо загальна оцінка дій центральної влади щодо бізнесу поступово поліпшується, відсоток підприємств, які б позитивно оцінювали роботу місцевих органів влади, протягом останніх трьох років знижується. Лише менше третини підприємств позитивно оцінюють підприємницьке середовище у своєму регіоні.

 1.  Часті перевірки підприємств, які здійснюються державними органами;
 2.  Тиск з боку місцевих органів влади, адміністративні бар’єри, правова незахищеність СГД від зловживань і вимагань з боку чиновників державного апарату на всіх його рівнях;
 3.  В Україні досі не вдалося ефективну податкову систему. Основними перешкодами, які пов’язані з оподаткуванням є:
 •  Нестабільність податкового законодавства;
 •  Високі податкові ставки та значна кількість податків;
 •  Часті зміни податкової звітності, численні податкові перевірки;
 •  Пільгові режими оподаткування конкурентів.

В результаті податкове навантаження розподіляється між СГ вкрай нерівномірно. Нестабільність податкової політики, непомірний податковий прес, антагоністичний до інтересів і можливостей більшості господарюючих суб’єктів, які існують у межах законодавчого поля країни.

 1.   Відсутність інвестиційної альтернативи тіньовим капіталом;

Чинне податкове законодавство України не стимулює суб’єктів господарювання інвестувати капітали в легальну економіку. За оцінками експертів. Загальне податкове навантаження в Україні майже вдвічі перевищує цей показник у групі країн, до якої вона належить за показником ВВП на душу населення. Це стимулює приховування реальних обсягів економічної діяльності, виведення її у тінь. Окремо слід зазначити недосконалість механізму відшкодування ПДВ та застосування кримінальних сцен у зовнішньо-економічній діяльності, за якими воно здійснюється без експорту взагалі. Зрештою, саме через тонізацію,  ПДВ фактично перетворюються з джерела бюджетних надходжень на чинники формування державного боргу.

Обтяжливість податкової системи України визначається не величиною податкових ставок, а насамперед нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й нестабільністю податкового законодавства, вузькістю господарських оборотів, деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств.

Повертаючись до податкових пільг слід зауважити що вони не спрямовані на стимулювання економічного зростання та інвестиційно-інноваційних процесів. З 2000 року відношення наданих пільг як до доходів Зведеного бюджету, так і до ВВП, постійно зменшувалося, причому випереджальними темпами зменшувалася частка пільг, наданих щодо податку на прибуток. Другий рік поспіль скасовано дію податкових стимулів до інновацій, передбачених Законом України “Про інноваційну діяльність”. Це свідчить про дальшу фіскалізацію податкової політики та поступову відмову від здійснення податкового регулювання під тиском потреб фіскального збалансування, оскільки саме пільги щодо податку на прибуток відіграють роль стимуляторів інвестиційних процесів та економічного розвитку. Таким чином, існуючі вади податкової системи України стримують процеси нагромадження та приплив інвестицій в основний капітал. Акцент на непрямих податках призводить до негайного вилучення у підприємств значної частини доходу, отриманої завдяки зростанню сукупного попиту, гальмуючи стимуляційних вплив останнього. Це створює необмежені можливості для підприємств уникати оподаткування прибутків, заганяє в тінь значну частину обороту товарів та послуг. За даними опитувань, проведених Міжнародною фінансовою корпорацією МФК, у середньому підприємство в Україні приховує близько 21% свого доходу від реалізації продукції.

Запровадження з 2004 року 13% ставки податку на доходи фізичних осіб та внесення змін до системи оподаткування прибутку підприємств заклали підвалини позитивних зрушень у напрямі перетворення податкової системи з суто фіскального інструменту на дієвий важіль економічної політики держави.

Важливим чинником збереження значного рівня тінізації економіки є наявність значного прошарку осіб, які так чи інакше пов’язані з тінявою діяльністю.

Найтиповішими формами тіньової зайнятості є вулична торгівля, послуги населенню з будівництва, приватне репетиторство, різноманітна посередницька діяльність. Усі ці види діяльності здійснюються зазвичай без патентів. Контрактів, доходи від такої діяльності не декларуються в податкових органах. Навіть законослухняні підприємці намагаються відшукати методи приховування виплат власним працівникам, отже уникнути податків і внесків до централізованих державних фондів, сума яких сягає майже половині від легальне виплаченої заробітної плати.

Роль неформальної зайнятості української економіки неоднозначна. Важко заперечити її позитивну функцію у забезпеченні додатковими робочими місцями і підвищенні доходів населення, розширенні виробництва товарів і послуг. Тіньова зайнятість в роки економічної кризи пом’якшила наслідки різкого падіння рівня життя і зростання безробіття. Разом з тим у тіньовому секторі відсутні гарантії працевлаштування, оплати праці та соціального страхування, безпеки праці, створюються умови для втягування значної частини населення у кримінальні відносини. Держава втрачає значні кошти внаслідок приховування доходів від оподаткування.

Зниження ставки прибуткового податку з 2004 року та запровадження його єдиної ставки стимулювало детінізацію доходів населення та забезпечило фактичне зростання надходжень цього податку до бюджету внаслідок розширення податкової бази.

9. Відсутність стабільного і збалансованого законодавства, яке регламентувало б економічну діяльність СГ, а також правовий нігілізм із боку населення країни і органів влади;

10. Безконтрольне збільшення кількості кримінальних структур і безкарність їхньої діяльності;

11. Втрата історичних традицій, моральних і етичних норм, які лежать в основі поваги до приватної власності, кодексу підприємницької та робітничої честі і т.п.

Соціально-політичними причинами живучості тіньової економіки є:

- по-перше , нестабільність політичної обстановки;

- по-друге, недооцінка збитків суспільній( національній) безпеці від існування тіньової економіки;

- по –третє,  неадекватність форм і методів діяльності правоохоронних органів у звязку з якісними змінами в тіньовій економіці, зокрема в економічній злочинності.

Тіньова економіка, як і будь-яке інше соціально-економічне явище, має своє економічне  коріння. Загалом – це суперечності між зростаючими потребами СГД й обмеженими можливостями легального суспільного виробництва.

Питома вага тіньового сектора економіки суспільства є дуже важливим показником рівня цивілізації та соціально-економічного розвитку останнього. А також потенціалу і стабільності державного ладу та керівного режиму. При цьому динаміка зміни показника тіньового сектора в економіці( його збільшення чи зменшення) безпосередньо пов’язана з основними соціально-економічними тенденціями розвитку економіки країни ( піднесення, спад, застій, криза)

Для протидії тіньовій економіці в Україні, її легалізації необхідна соціальна комплексна державна програма, в основі якої мають бути покладені глибока  лібералізація та оптимізація  економічного режиму, створення умов для свободи підприємницької діяльності, втілення тільки об’єктивно вилучених обмежень і вимог з боку держави.


За оцінками деяких західних експертів в Україні ситуація не краща і не гірша ніж в інших країнах. Але кожна країна має свої особливості. До таких особливостей в Україні західні експерти відносять (Mr Gerard Zolt)

1. Організована злочинність;(транснаціональні магістральні шляхи)

2. Організований наркобізнес; (транснаціональні магістральні шляхи)

3. Корупція;

4. Шахрайство;

У  2007 році МВС України ідентифікувало 273 організованих злочинних угрупувань, що залучені до різних видів кримінальної діяльності.

Найбільш проблемні ринки де збувається контрабандна продукція і  фальсифікація це ринки:

- Одягу та виробів текстильної промисловості;

- Автомобільний ринок;

- Ринок алкогольної та тютюнової продукції;

Усі ці ринки в Україні залишаються досить потужними і здебільшого вони контролюються кримінальними  угрупуваннями.

Тому на ці групи клієнтів банкірам треба звертати особливу увагу. Це клієнти з високим степенем ризику.

Україна далі залишається джерелом постачання живого товару ( чоловіків,  жінок, дітей). Основні  пункти призначення - Росія, Туреччина, країни Західної та Центральної Європи (особливо Чехія та Польща) та країни Близького Сходу.

У 2007 році  правоохоронні органи викрили 17 злочинних груп, що займаються торгівлею людей.

В Україні процвітає работоргівля ( за оцінками експертів в 2008 році в Україні в рабство продано більше 150 тис. осіб. Причому не всі були продані за кордон)( Турбізнес . шлюбні агенції, інтернет провайдери, усиновлення)

2. Торгівля наркотиками.

Україна не належить до числа основних країн де виробляють наркотики. Проте через Україну проходять декілька важливих  маршрутів транспортування наркотиків до країн Західної Європи і навпаки.  Отже вона є важливою транзитною державою.

- Чорноморський маршрут використовується дедалі частіше, що підтверджується останніми фактами, збільшення затримки та конфіскації партій наркотиків у порту Іллічівська, куди надходять вантажі з портів Грузії (Абхазії) і Росії.

- Наркотики, що супроводжуються в Україні виробляються або в Україні або надходять з Росії чи Молдови (макова соломка, марихуана опіум) або з Польщі, Угорщини та Нідерландів (амфетамін, метамфетамін, екстазі)

- В останні роки в Україні спостерігається зростання незаконного вживання медичного препарату  «Трамадол».

Медичні потреби оцінюються в 4 млн. таблеток на рік. У той час як фармацевтична промисловість виробляє цей препарат у кількості, що перевищує офіційні потреби  у 25 разів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37475. Проектирование и конструирование талевого блока газовой скважины 1.12 MB
  5 Диаметр отверстия в стволе ротора мм 700 Расчетная мощность привода ротора кВт 370 Мощность бурового насоса кВт 950 Расчетная мощность на валу буровой лебедки кВт 670 Наибольшая оснастка 5x6 Диаметр каната мм 28 Диаметр шкивов наружный мм 1 шкив 1000; 10 шкивов 900 Максимальная подача бурового насоса л с 50.1 Оснастка талевой системы Порядок прохождения талевого каната через канатные шкивы кронблока и талевого блока имеет существенное значение для распределения нагрузки на ноги вышки и для правильной навивки каната на барабан...
37477. Изучить среду Microsoft Visual Studio 6.0. Изучить структуру программы на языке C++ 1.17 MB
  В язык С были добавлены новые возможности: виртуальные функции перегрузка функций и операторов ссылки константы пользовательский контроль над управлением свободной памятью улучшенная проверка типов и новый стиль комментариев . Его новые возможности включали множественное наследование абстрактные классы статические функциичлены функцииконстанты и защищённые члены. Строка под главным меню содержит панель инструментов полезным свойством которой является выпадающий список функций программы с помощью которого можно быстро...
37478. Метод мурашиних колоній 235.5 KB
  Технічне завдання Розробити програму що здійснює пошук оптимального шляху між двома клітинками ігрового поля яке являє собою двовимірну матрицю клітинок заданого розміру. Пошук шляху повинен здійснюватись за допомогою алгоритму мурашиної колонії параметри алгоритму повинні налаштовуватись користувачем вручну. Пізніше список використовується для визначення довжини шляху між вузлами. Справжня мураха під час переміщення по шляху залишає за собою деяку кількість феромону.
37479. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ В СРЕДЕ ERWIN 993 KB
  2] Зависимые и независимые сущности.9] Избыточные сущности [9. На стадии проектирования создаются логические модели трех уровней: Entity Reltion Digrm Диаграмма сущностьсвязь и KeyBsed model Модель данных основанная на ключах и Полная атрибутивная модель Диаграмма сущностьсвязь ERD Entity Reltionship Digrm определяет сущности и их отношения. Модель данных основанная на ключах описывает структуру данных системы в которую включены все сущности и атрибуты в том числе ключевые.
37480. Вступ до філософії. Історико-філософський та релігієзнавчий аспекти 1008.5 KB
  Розкриває зміст світоглядної проблематики та специфіку філософського і релігійного підходів до неї становлення та основні етапи розвитку філософії у звязку з розвитком релігії в країнах європейської культури особливості східних і західних релігійних і філософських традицій основні позиції та філософські аргументи щодо питань про сутність релігії існування Бога відношення моральності і релігії проблеми особистого безсмертя. Християнська релігія та філософське осмислення ідеї Бога Абсолюта від Середньовіччя до початку ХІХ ст. Проблема...
37481. ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ 791.5 KB
  Перш за все філософія аналізує людське знання про реально існуючі речі та цікавиться тим ступенем достовірності який може бути тут досягнутий. Дитрих фон Гільдебранд Філософія відрізняється від науки не в тому значенні що апелює до відірваних від життя тверджень а в тому що максимально вірно виражає її зміст. Карл Ясперс Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання виникла на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини що постають як необхідність з погляду людського життєвого вибору та самоствердження.
37482. Философия. Учебное пособие 3.03 MB
  Учебнике рассматриваются предмет и метод философской науки, философия как мировоззренческая система, прослеживается эволюция ее основных течений. Важное место отводится человеку в системе философского знания. Особое внимание уделяется проблемам общества и культуры как объектам философского анализа, а также основополагающим ценностям жизни людей.
37483. Философия: Энциклопедический словарь 3.92 MB
  В Словаре включающем более 1500 статей рассматриваются понятия и проблемы современной философии ее главные направления и основные разделы. Большое число статей посвящено истории философии и философам оказавшим существенное влияние на развитие философии и всей общественной мысли. Особое место занимают материалы об отечественной философии и ее наиболее видных представителях. Введены также статьи показывающие взаимосвязь философии с такими науками как социология политология история лингвистика экономическая наука.