80284

Особливості розвитку тіньової економіки в України

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Тіньовий ринок тіньова економіка істотно впливають на всі сторони економічної діяльності на політичне і суспільне життя кожної країни. Вже на такому рівні вплив державно нерегульованих факторів стає настільки відчутним що суперечності між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Труднощі які виникають в результаті внутрішньої неузгодженості регуляторноправового механізму та безсистемної беззмістовної зміни концептуальних орієнтирів розвитку економіки створюють необґрунтовані...

Украинкский

2015-02-16

65.5 KB

1 чел.

Тема 5. Особливості розвитку тіньової економіки в України.

Тіньовий ринок, тіньова економіка істотно впливають на всі сторони економічної діяльності, на політичне і суспільне життя кожної країни. Цей феномен властивий усім країнам, незалежно від рівня й моделі економічного розвитку. В загально світовому масштабі частка тіньової економіки оцінюється у 5–10% ВВП в Україні, за експертною оцінкою, цей показник становить 50-60%. Показник 40-50% вважається критичним. Вже на такому рівні вплив державно нерегульованих факторів стає настільки відчутним, що суперечності між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Формування в Україні протягом років незалежності масштабного тіньового сектору значною мірою спровоковано втратою державою важелів ефективного регулювання економічних процесів, суттєвими недоліками економічної і правової політики, в т.ч. незадовільним станом господарського законодавства.

Труднощі, які виникають в результаті внутрішньої неузгодженості регуляторно-правового механізму та безсистемної, беззмістовної зміни концептуальних орієнтирів розвитку економіки, створюють необґрунтовані ризики та бар’єри на шляху здійснення підприємницької діяльності.

Нестабільність законодавства, бюрократизм у прийнятті рішень місцевими та центральними органами влади, невизначеність прав і взаємних обов’язків держави та суб’єктів підприємницької діяльності, неврегульованість та суперечливість нормативних актів, які видаються різними відомствами, обумовлюють «сприятливе середовище» для існування, а в окремих випадках, для зростання тіньового сектора економіки.

Основними чинниками тінізації економіки в Україні є:

 1.  Надмірна зарегульованість економічної діяльності;
 2.  Ускладнена система обліку і звітності, часті її зміни;
 3.  Надмірна кількість ліцензованих видів діяльності та складна процедура отримання дозвільних документів;
 4.  Складна процедура реєстрації підприємств;

За наявними даними, показник рівня тінізації тісно пов'язаний з кількістю процедур, необхідних для державної реєстрації підприємницької діяльності, з тривалістю їх проходження, обсягом операцій щодо поточного контролю діяльності суб’єктів господарювання. Регуляторний тягар є однією з суттєвих причин високого рівня тінізації економічних процесів у нашій країні. Непоодинокими є випадки, коли передбачені законодавством повноваження використовуються для прискіпливого контролю за діяльністю окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

За даними опитування 2014 малих, середніх і великих підприємств з усіх обласних центрів України, Києва та Сімферополя, здійсненого Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) у 2002 р., керівники підприємства витрачали у середньому 14% часу на вирішення регуляторних питань. Якщо загальна оцінка дій центральної влади щодо бізнесу поступово поліпшується, відсоток підприємств, які б позитивно оцінювали роботу місцевих органів влади, протягом останніх трьох років знижується. Лише менше третини підприємств позитивно оцінюють підприємницьке середовище у своєму регіоні.

 1.  Часті перевірки підприємств, які здійснюються державними органами;
 2.  Тиск з боку місцевих органів влади, адміністративні бар’єри, правова незахищеність СГД від зловживань і вимагань з боку чиновників державного апарату на всіх його рівнях;
 3.  В Україні досі не вдалося ефективну податкову систему. Основними перешкодами, які пов’язані з оподаткуванням є:
 •  Нестабільність податкового законодавства;
 •  Високі податкові ставки та значна кількість податків;
 •  Часті зміни податкової звітності, численні податкові перевірки;
 •  Пільгові режими оподаткування конкурентів.

В результаті податкове навантаження розподіляється між СГ вкрай нерівномірно. Нестабільність податкової політики, непомірний податковий прес, антагоністичний до інтересів і можливостей більшості господарюючих суб’єктів, які існують у межах законодавчого поля країни.

 1.   Відсутність інвестиційної альтернативи тіньовим капіталом;

Чинне податкове законодавство України не стимулює суб’єктів господарювання інвестувати капітали в легальну економіку. За оцінками експертів. Загальне податкове навантаження в Україні майже вдвічі перевищує цей показник у групі країн, до якої вона належить за показником ВВП на душу населення. Це стимулює приховування реальних обсягів економічної діяльності, виведення її у тінь. Окремо слід зазначити недосконалість механізму відшкодування ПДВ та застосування кримінальних сцен у зовнішньо-економічній діяльності, за якими воно здійснюється без експорту взагалі. Зрештою, саме через тонізацію,  ПДВ фактично перетворюються з джерела бюджетних надходжень на чинники формування державного боргу.

Обтяжливість податкової системи України визначається не величиною податкових ставок, а насамперед нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й нестабільністю податкового законодавства, вузькістю господарських оборотів, деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств.

Повертаючись до податкових пільг слід зауважити що вони не спрямовані на стимулювання економічного зростання та інвестиційно-інноваційних процесів. З 2000 року відношення наданих пільг як до доходів Зведеного бюджету, так і до ВВП, постійно зменшувалося, причому випереджальними темпами зменшувалася частка пільг, наданих щодо податку на прибуток. Другий рік поспіль скасовано дію податкових стимулів до інновацій, передбачених Законом України “Про інноваційну діяльність”. Це свідчить про дальшу фіскалізацію податкової політики та поступову відмову від здійснення податкового регулювання під тиском потреб фіскального збалансування, оскільки саме пільги щодо податку на прибуток відіграють роль стимуляторів інвестиційних процесів та економічного розвитку. Таким чином, існуючі вади податкової системи України стримують процеси нагромадження та приплив інвестицій в основний капітал. Акцент на непрямих податках призводить до негайного вилучення у підприємств значної частини доходу, отриманої завдяки зростанню сукупного попиту, гальмуючи стимуляційних вплив останнього. Це створює необмежені можливості для підприємств уникати оподаткування прибутків, заганяє в тінь значну частину обороту товарів та послуг. За даними опитувань, проведених Міжнародною фінансовою корпорацією МФК, у середньому підприємство в Україні приховує близько 21% свого доходу від реалізації продукції.

Запровадження з 2004 року 13% ставки податку на доходи фізичних осіб та внесення змін до системи оподаткування прибутку підприємств заклали підвалини позитивних зрушень у напрямі перетворення податкової системи з суто фіскального інструменту на дієвий важіль економічної політики держави.

Важливим чинником збереження значного рівня тінізації економіки є наявність значного прошарку осіб, які так чи інакше пов’язані з тінявою діяльністю.

Найтиповішими формами тіньової зайнятості є вулична торгівля, послуги населенню з будівництва, приватне репетиторство, різноманітна посередницька діяльність. Усі ці види діяльності здійснюються зазвичай без патентів. Контрактів, доходи від такої діяльності не декларуються в податкових органах. Навіть законослухняні підприємці намагаються відшукати методи приховування виплат власним працівникам, отже уникнути податків і внесків до централізованих державних фондів, сума яких сягає майже половині від легальне виплаченої заробітної плати.

Роль неформальної зайнятості української економіки неоднозначна. Важко заперечити її позитивну функцію у забезпеченні додатковими робочими місцями і підвищенні доходів населення, розширенні виробництва товарів і послуг. Тіньова зайнятість в роки економічної кризи пом’якшила наслідки різкого падіння рівня життя і зростання безробіття. Разом з тим у тіньовому секторі відсутні гарантії працевлаштування, оплати праці та соціального страхування, безпеки праці, створюються умови для втягування значної частини населення у кримінальні відносини. Держава втрачає значні кошти внаслідок приховування доходів від оподаткування.

Зниження ставки прибуткового податку з 2004 року та запровадження його єдиної ставки стимулювало детінізацію доходів населення та забезпечило фактичне зростання надходжень цього податку до бюджету внаслідок розширення податкової бази.

9. Відсутність стабільного і збалансованого законодавства, яке регламентувало б економічну діяльність СГ, а також правовий нігілізм із боку населення країни і органів влади;

10. Безконтрольне збільшення кількості кримінальних структур і безкарність їхньої діяльності;

11. Втрата історичних традицій, моральних і етичних норм, які лежать в основі поваги до приватної власності, кодексу підприємницької та робітничої честі і т.п.

Соціально-політичними причинами живучості тіньової економіки є:

- по-перше , нестабільність політичної обстановки;

- по-друге, недооцінка збитків суспільній( національній) безпеці від існування тіньової економіки;

- по –третє,  неадекватність форм і методів діяльності правоохоронних органів у звязку з якісними змінами в тіньовій економіці, зокрема в економічній злочинності.

Тіньова економіка, як і будь-яке інше соціально-економічне явище, має своє економічне  коріння. Загалом – це суперечності між зростаючими потребами СГД й обмеженими можливостями легального суспільного виробництва.

Питома вага тіньового сектора економіки суспільства є дуже важливим показником рівня цивілізації та соціально-економічного розвитку останнього. А також потенціалу і стабільності державного ладу та керівного режиму. При цьому динаміка зміни показника тіньового сектора в економіці( його збільшення чи зменшення) безпосередньо пов’язана з основними соціально-економічними тенденціями розвитку економіки країни ( піднесення, спад, застій, криза)

Для протидії тіньовій економіці в Україні, її легалізації необхідна соціальна комплексна державна програма, в основі якої мають бути покладені глибока  лібералізація та оптимізація  економічного режиму, створення умов для свободи підприємницької діяльності, втілення тільки об’єктивно вилучених обмежень і вимог з боку держави.


За оцінками деяких західних експертів в Україні ситуація не краща і не гірша ніж в інших країнах. Але кожна країна має свої особливості. До таких особливостей в Україні західні експерти відносять (Mr Gerard Zolt)

1. Організована злочинність;(транснаціональні магістральні шляхи)

2. Організований наркобізнес; (транснаціональні магістральні шляхи)

3. Корупція;

4. Шахрайство;

У  2007 році МВС України ідентифікувало 273 організованих злочинних угрупувань, що залучені до різних видів кримінальної діяльності.

Найбільш проблемні ринки де збувається контрабандна продукція і  фальсифікація це ринки:

- Одягу та виробів текстильної промисловості;

- Автомобільний ринок;

- Ринок алкогольної та тютюнової продукції;

Усі ці ринки в Україні залишаються досить потужними і здебільшого вони контролюються кримінальними  угрупуваннями.

Тому на ці групи клієнтів банкірам треба звертати особливу увагу. Це клієнти з високим степенем ризику.

Україна далі залишається джерелом постачання живого товару ( чоловіків,  жінок, дітей). Основні  пункти призначення - Росія, Туреччина, країни Західної та Центральної Європи (особливо Чехія та Польща) та країни Близького Сходу.

У 2007 році  правоохоронні органи викрили 17 злочинних груп, що займаються торгівлею людей.

В Україні процвітає работоргівля ( за оцінками експертів в 2008 році в Україні в рабство продано більше 150 тис. осіб. Причому не всі були продані за кордон)( Турбізнес . шлюбні агенції, інтернет провайдери, усиновлення)

2. Торгівля наркотиками.

Україна не належить до числа основних країн де виробляють наркотики. Проте через Україну проходять декілька важливих  маршрутів транспортування наркотиків до країн Західної Європи і навпаки.  Отже вона є важливою транзитною державою.

- Чорноморський маршрут використовується дедалі частіше, що підтверджується останніми фактами, збільшення затримки та конфіскації партій наркотиків у порту Іллічівська, куди надходять вантажі з портів Грузії (Абхазії) і Росії.

- Наркотики, що супроводжуються в Україні виробляються або в Україні або надходять з Росії чи Молдови (макова соломка, марихуана опіум) або з Польщі, Угорщини та Нідерландів (амфетамін, метамфетамін, екстазі)

- В останні роки в Україні спостерігається зростання незаконного вживання медичного препарату  «Трамадол».

Медичні потреби оцінюються в 4 млн. таблеток на рік. У той час як фармацевтична промисловість виробляє цей препарат у кількості, що перевищує офіційні потреби  у 25 разів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23587. СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (знак, схема, знание, семиотический организм, феномен человека). 440 KB
  Розин СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ знак схема знание семиотический организм феномен человека. Действительно возражая против социальнопсихологического подхода в семиотике ставящего природу знака в зависимость от понимания и других психических процессов человека Г. Дело в том что оно никак не учитывает роль актанта человека интерпретирующего и действующего. Это определение вызывает массу вопросов например стало ли нам понятнее от замены сходства на изоморфизм почему семиотические понятия Эко заменяет математическими и...
23588. Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник С 79 научных трудов 934.5 KB
  ISBN 5794401192 Межвузовский тематический сборник посвящен актуальной и малоразработанной в функциональной стилистике проблеме стереотипности проявляющейся в разных функциональных стилях речи в частности конкретизации экстралингвистической основы развертывания текста некоторых подходов к изучению речевых жанров в текстах целых произведений а также средств и способов выражения устойчивых типов речи текстовых единиц и категорий в научных художественных публицистических разговорных и религиозных текстах. Сборник рассчитан на...
23589. Автоматизированные переводные словари. Принципы построения 11.5 KB
  Зона лексического грамматического класса ЛЕ по частям речи далее категоризация. Зона морфологической информации 4. Зона индекса надежности отражает степень общепринятости данного ПЭ: А официальный стандарт Б уважаемые словари В тетради новых терминов Г плавающие 6. Зона ПЭ при нескольких ПЭ у каждого свой номер 7.
23590. Лексикография как прикладная дисциплина. Внутренняя и внешняя типология словарей 19.5 KB
  Внутренняя и внешняя типология словарей. Лексикография прикладная лингвистическая дисциплина занимающаяся практикой и теорией составления словарей. Все многообразие различных типов словарей нормативные учебные переводные терминологические идеологические этимологические . Главная проблема в разработке оптимальной стратегии новых словарей проблема обоснованности словарей как с точки зрения их состава так и в плане адекватности подаваемой в них информации.
23591. Назначение и принципы организации Субд на ПЭВМ 19.5 KB
  Назначение и принципы организации Субд на ПЭВМ СУБД состоит из совокупности взаимосвязанных данных и набора программ обеспечивающих доступ к данным и манипуляцию ими. Совокупность взаимосвязанных данных принято называть БД. Концептуальный уровень содержит описание данных хранящихся в БД и отношений между ними. Модель данных представляет собой набор концептуальных инструментов для описания данных отношений между ними семантики данных и ограничений их целостности consistency constraints.
23592. Формальные модели синтаксической структуры предложения 19.5 KB
  Система составляющих это множество отрезков предложения которое обладает тем свойством что каждые два входящих в него отрезка либо не пересекаются либо один из них содержится в другом. При графическом изображении система составляющих тоже приобретает вид дерева дерева непосредственных составляющих ДНС. грамматика деревьев служит не для порождения предложений а для преобразования деревьев интерпретируемых как деревья подчинения или деревья составляющих например грамматика система правил преобразования деревьев интерпретируемых...
23593. Типы экспериментальных методов в лингвистике 17.5 KB
  Типы экспериментальных методов в лингвистике Экспериментальные методы в лингвистике это методы позволяющие изучать факты языка в условиях. что текст как таковой будучи данностью не может быть объектом ЭМ; именно поэтому ЭМ не применимы к изучению истории языка особенностей стиля автора и т. Объектом ЭМ является человек носитель языка порождающий текст воспринимающий тексты и выступающий как информант для исследователя. в лингвистическом эксперименте исследователь может иметь в качестве подобного объекта самого себя или других...
23594. Общенаучный метод моделирования и специфика его применения в лингвистике 11 KB
  Моделью можно назвать образ какоголибо объекта используемый в определенных условиях в качестве его заместителя фотография в паспорте модель человека. Свойства моделей: условность образ может быть не только материальным но и мысленным и передаваться посредством знаковой системы моделью может быть не только образ но и праобраз оригинала модель чаще всего является гомоморфной оригиналу то есть многим элементам оригинала соответствует меньшее количество элементов модели в отличие от изоморфизма Модель в лингвистике искусственно...
23595. Синтез речи 30.5 KB
  1 Ограничения на синтез речи. Cуществуют различные методы синтеза речи. Возможности синтезированной речи зависят от того в какой области она будет применятся.