80289

Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

Лекция

Экономическая теория и математическое моделирование

Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту. Загальні засади соціального захисту особового складу органів і підрозділів цивільного захисту ІІ. Державне обовязкове соціальне страхування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту...

Украинкский

2015-02-16

106.5 KB

0 чел.

Предмет: "Економіка пожежної безпеки"

 

Тема № 3.2. Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту.

 Лекція  №  6.3.2.    

Питання:

І. Загальні засади соціального захисту особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

ІІ. Державне обов’язкове соціальне страхування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

ІІІ. Державна фінансова й матеріальна допомога особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту

ІV. Пенсійне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

V. Медичне   забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

 

 ЛІТЕРАТУРА:

  1.  Закон України Про правові засади цивільного захисту (24.06.2004)
  2.  Закон України Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії (05.10.2000);
  3.  Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (9.07.2003).
  4.  Постанова Верховної Ради України Про сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійного страхування в Україні (11.05.2004).
  5.  Закон України Про пенсійне забезпечення (5.11.1991).
  6.  Закон України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб (9.04.1992).
  7.  Закон України Про недержавне пенсійне забезпечення (9.07.2003).
  8.  Постанова КМУ від 8 вересня 2004 р. N 1185 Про реалізацію деяких положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
  9.  Постанова КМУ від 3 січня 2002 р. N 1 Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
  10.  Ю.И. Аболенцев. Экономика противопожарной защиты. Москва,1985.


І. Загальні засади соціального захисту особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

Соціальне забезпеченняце передбачена законодавством система матеріального забезпечення та обслуговування громадян у старості, на випадок хвороби, повної чи часткової втрати працездатності, втрати годувальника, а також сімей, в яких є малолітні й неповнолітні діти.

Основними видами соціального забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту є:

державне обов’язкове соціальне страхування;

– медичне обслуговування;

– пенсійне забезпечення;

– державна фінансова й матеріальна допомога.

Згідно З А К О НУ   У К Р А Ї НИ  Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії від 05.10.2000 р.:

державні соціальні стандарти - встановлені  законами,  іншими нормативно-правовими  актами  соціальні  норми  і нормативи або їх комплекс,  на базі  яких  визначаються  рівні  основних  державних соціальних гарантій;

 державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати праці,  доходів громадян,  пенсійного забезпечення, соціальної   допомоги,  розміри  інших  видів  соціальних  виплат, встановлені законами та іншими  нормативно-правовими  актами,  які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму;

прожитковий мінімум   -  вартісна  величина  достатнього  для забезпечення   нормального   функціонування   організму    людини, збереження  його  здоров'я  набору  продуктів харчування,  а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального  набору послуг,   необхідних   для   задоволення   основних  соціальних  і культурних потреб особистості;

соціальні норми   і   нормативи   -   показники   необхідного споживання  продуктів харчування,  непродовольчих товарів і послуг та  забезпечення   освітніми,   медичними,   житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.

 Класифікація соціальних нормативів:

    За характером   задоволення   соціальних   потреб   соціальні нормативи поділяються на:

нормативи споживання  -  розміри  споживання  в  натуральному виразі  за  певний  проміжок  часу  (за рік,  за місяць,  за день) продуктів харчування,  непродовольчих товарів поточного споживання та деяких видів послуг;

нормативи забезпечення   -   визначена  кількість  наявних  в особистому споживанні предметів  довгострокового  користування,  а також  забезпечення  певної  території  мережею  закладів  охорони здоров'я,    освіти,     підприємств,     установ,     організацій соціально-культурного, побутового, транспортного обслуговування та житлово-комунальних послуг;

– нормативи доходу - розмір особистого доходу  громадянина  або сім'ї,  який  гарантує їм достатній рівень задоволення потреб,  що обраховується  на  основі  визначення  вартісної  величини  набору нормативів споживання та забезпечення.

    За рівнем  задоволення  соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:

нормативи раціонального  споживання  -  рівень,  що  гарантує оптимальне задоволення потреб;

нормативи мінімального   споживання  -  соціально  прийнятний рівень споживання продуктів харчування,  непродовольчих товарів та послуг виходячи з соціальних або фізіологічних потреб;

статистичні нормативи - нормативи,  що визначаються на основі показників фактичного споживання  або  забезпеченості  для  всього населення чи його окремих соціально-демографічних груп.

Державні соціальні   стандарти   і   нормативи    формуються, встановлюються та затверджуються у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України за участю  та  погодженням  з  іншими  сторонами соціального  партнерства,  якщо  інше  не передбачено Конституцією України та законами України.

 Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з

метою  забезпечення  конституційного  права  громадян на достатній життєвий рівень.

    До числа основних державних соціальних гарантій включаються:

    – мінімальний розмір заробітної плати;

    – мінімальний розмір пенсії за віком;

    – неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

    – розміри державної соціальної  допомоги  та  інших  соціальних

виплат.

    Основні державні соціальні гарантії,  які є основним джерелом існування,  не можуть  бути  нижчими  від  прожиткового  мінімуму, встановленого законом.

 Державні соціальні   гарантії   є   обов'язковими   для  всіх державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

     Надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і організацій та соціальних фондів на засадах адресності та цільового використання.

Згідно Статті 46. КУ Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Згідно Закону України Про правові засади цивільного захисту    держава забезпечує соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства (Стаття 53.)

Згідно Закону України Про аварійно-рятувальні служби (14.12.99 № 1281-ХІV)) Стаття 29.   На особовий  склад  професійних  аварійно-рятувальних  служб, який обслуговує підприємства, установи та організації з шкідливими та небезпечними умовами праці,  поширюються гарантії прав громадян на охорону праці, встановлені законодавством про охорону праці для працівників цих підприємств, установ та організацій.

    За рятувальниками  професійних   аварійно-рятувальних   служб після  їх  виходу  на  пенсію  при  загальному  стажі роботи в цих службах на посадах рятувальників понад 20 років,  а також  у  разі каліцтва,  що  настало  під  час  чи внаслідок виконання службових обов'язків, зберігається право на пільги згідно з цим Законом.

    Рішенням органів   виконавчої   влади,   органів    місцевого самоврядування,  а  також  громадських  організацій,  що створюють професійні аварійно-рятувальні служби,  для  рятувальників  можуть встановлюватися додаткові гарантії соціального захисту. (Згідно Закону України Про аварійно-рятувальні служби (14.12.99 № 1281-ХІV))

ІІ. Державне обов’язкове соціальне страхування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

Згідно Закону України Про правові засади цивільного захисту    (Стаття 56)  Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на випадок загибелі або смерті на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання чи інвалідності, отриманих під час проходження служби, у розмірі від шестимісячного до п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності). Порядок та умови страхування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно Закону України Про аварійно-рятувальні служби (14.12.99 № 1281-ХІV)) Стаття 25. Страхування рятувальників

    Рятувальники у  разі  зарахування  їх  до  штату  професійної аварійно-рятувальної   служби   або  залучення  в  індивідуальному порядку чи в  складі  об'єктової  аварійно-рятувальної  служби  до проведення  аварійно-рятувальних  робіт  підлягають  обов'язковому особистому страхуванню  на  випадок  захворювання,  часткової  або повної   втрати  працездатності,  загибелі  (смерті),  спричинених виконанням  обов'язків  рятувальників,  зазначених  у  контрактах, укладених  під  час  їх  прийому  на  роботу,  або  договорах щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучаються.

    Страховими подіями для рятувальників є загибель (смерть)  під час   виконання  ними  обов'язків,  зазначених  у  контрактах  або договорах щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучалися,  смерть,  що  настала  внаслідок поранення,  контузії, травми чи каліцтва  або  захворювання  в  період  і  у  зв'язку  з виконанням  ними зазначених у контрактах або договорах обов'язків, а також втрата працездатності,  що виникла внаслідок виконання цих обов'язків  чи  проведення таких робіт.  Зв'язок страхової події з виконанням рятувальниками обов'язків,  зазначених у контрактах або договорах,   встановлюється   під   час  розслідування  зазначених випадків згідно із законодавством.

     Страхування рятувальників  професійних   аварійно-рятувальних

служб   здійснюють  органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого самоврядування   та   громадські   організації,   які    створюють аварійно-рятувальні служби,  за рахунок коштів,  що виділяються на утримання цих служб.

    Страхування рятувальників,  які були залучені  до  проведення аварійно-рятувальних  робіт  в індивідуальному порядку чи в складі об'єктових   аварійно-рятувальних   служб,    здійснюють    органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи та організації,  що залучили рятувальників до  проведення цих робіт, за рахунок коштів, які виділяються на їх проведення.

    Страхування здійснюється   на  суму  десятирічного  грошового утримання за останньою посадою,  яку займає  рятувальник,  але  не менше однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     ІІІ. Державна фінансова й матеріальна допомога особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту

ВИПЛАТА ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ ЗА ЧАС ВІДПУСТКИ.

Особам рядового і начальницького складу за час чергових і короткострокових відпусток грошове утримання виплачується в розмірі, встановленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день вибуття у відпустку.

Якщо в період перебування у відпустці в особи рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою виникло право на збільшення окладу чи надбавки за вислугу років або коли присвоєно чергове спеціальне звання начальницького, складу, то після повернення з відпустки провадиться відповідний перерахунок. Перерахунок не проводиться, якщо в період перебування у відпустці посадовій оклад особам рядового і начальницького складу змінився у зв'язку із призначенням на іншу посаду.

Жінкам - особам, рядового і начальницького складу, за час перебування у відпустках для догляду за дитиною грошове утримання не виплачується. Жінкам, яким надається додаткова відпустка без збереження грошового утримання, призначається державна допомога за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми”.

За час перебування осіб рядового і начальницького складу, слухачів і курсантів вищих закладів освіти МНС України в канікулярних відпустках їм виплачується грошове утримання (оклади грошового утримання), яке вони одержують під час навчання.

Особам начальницького складу, що поєднують службу з навчанням в ад'юнктурі (докторантурі) вищих закладів, освіти і науково-дослідних установ системи МНС України та інших міністерств і відомств, надаються додаткові оплачувані відпустки та інші пільги у зв’язку з навчанням у порядку, встановленому законодавством України.  

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ

Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб рядового і начальницького складу, що загинули (померли) під час проходження служби, надається допомога на поховання та компенсуються матеріальні; витрати на ритуальні послуги спорудження надгробків у розмірі 500 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 №30 "Про допомогу на поховання".

ВІДРАХУВАННЯ АЛІМЕНТІВ ІЗ ГРОШОВОГО УТРИМАННЯ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ

Відрахування аліментів із грошового утримання осіб рядового і начальницького складу проводиться на підставі виконавчих листів судових органів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України, або за письмовою заявою особи, яка виявила бажання добровільно сплачувати аліменти, поданою керівникові органу або підрозділу служби цивільного захисту у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Аліменти відраховуються в розмірі, зазначеному у виконавчому листі, а при відрахуванні  за заявою у розмірі, встановленому законом.

Відрахування аліментів провадиться із суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після відрахування з цього заробітку (доходу) податків.

При відрахуванні аліментів з осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не враховується:

грошова допомога при звільненні з органів внутрішніх справ; а також інші види грошового утримання, що не мають постійного характеру;

разові премії;

премії, що присуджуються за видатну роботу в галузі науки, літератури та мистецтва;

сума одноразової винагороди за винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

компенсаційні виплати при командируванні й переведенні на іншу роботу в іншій місцевості;

польове утримання, надбавки до грошового утримання та інші суми, що виплачуються замість добових і квартирних;

вартість обмундирування та натурального утримання, що видаються безкоштовно, або їх  грошова компенсація, у тому числі грошова компенсація замість продовольчого пайка;

сума допомога у зв'язку з народженням дитини;

щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання харчових продуктів місцевого виробництва та особистого підсобною господарства громадян; які проживають на території радіоактивного забруднення;

деякі інші виплати згідно з переліком; передбаченим чинним, законодавством.

державна допомога на поховання.

Відрахування аліментів проводиться щомісяця, про що здійснюється запис в особовій картці платника.

Якщо за виконавчим листом відповідач має заборгованість, то її відрахування провадиться одночасно з черговим відрахуванням.

При цьому загальна сума щомісячних відрахувань не повинна перевищувати 50 відсотків грошового утримання відповідача, обчисленого після відрахування податків.

Згідно Закону України Про аварійно-рятувальні служби (14.12.99 № 1281-ХІV)) Стаття 30. Соціальний захист сімей рятувальників

    За сім'ями  загиблих  (померлих)  рятувальників  зберігається право на одержання житла,  у тому числі  на  умовах,  передбачених

укладеними   з   рятувальниками  контрактами.  Аварійно-рятувальна служба повинна разом з відповідним центральним органом  виконавчої влади,   Радою  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевою державною  адміністрацією,   органом   місцевого   самоврядування, громадською  організацією  протягом  шести  місяців з дня загибелі (смерті) рятувальників вирішити питання щодо забезпечення їх сімей житлом.

    За дітьми  загиблих  (померлих)  рятувальників  до досягнення ними повноліття,  а також за непрацездатними  членами  сім'ї,  які перебували  на  їх  утриманні,  зберігається  право на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, палива, передбачені контрактами, які були укладені з рятувальниками,  за рахунок коштів відповідної аварійно-рятувальної служби. (Згідно Закону України Про аварійно-рятувальні служби (14.12.99 № 1281-ХІV))

Стаття 31. Гарантії соціального захисту громадян, які залучаються на добровільних засадах до проведення аварійно-рятувальних робіт

    Залучення громадян,  які не є рятувальниками,  до  проведення аварійно-рятувальних   робіт  здійснюється  за  наявності  рішення уповноваженого  керівника   з   питань   ліквідації   надзвичайної ситуації,   їх   письмової   згоди   та  обов'язкового  особистого страхування за рахунок бюджетів       відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

    На     громадян,     які     залучаються     до    проведення аварійно-рятувальних   робіт,   поширюються   права,   передбачені частиною третьою статті 24 цього Закону.

ІV. Пенсійне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

 Згідно З А К О НУ  У К Р А Ї Н И Про пенсійне забезпечення     громадяни  України  мають  право   на    державне    пенсійне забезпечення за  віком,  по  інвалідності,  у  зв'язку  з  втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом. Закон  гарантує  соціальну  захищеність  пенсіонерів   шляхом встановлення  пенсій  на  рівні,  орієнтованому  на    прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів  у  зв'язку  із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і  підвищенням ефективності економіки республіки.

 Види державних пенсій:

       трудові пенсії:

       за віком;

       по інвалідності;

       в разі втрати годувальника;

       за вислугу років.

 Згідно З А КОНУ  У К Р А Ї Н И Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб Виплата  пенсій  військовослужбовцям, особам, які мають право на  пенсію  за  цим  Законом  та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів державного бюджету України.  Пенсії не підлягають оподаткуванню.

Стаття 9. Виплата допомоги

     Військовослужбовцям,   крім   військовослужбовців   строкової служби,  особам,  які  мають  право на пенсію за цим Законом,  при звільненні із служби за  вислугою  строку  служби,  віком,  станом здоров'я,  у  зв'язку  із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на  службі  виплачується грошова  допомога  у  розмірі  50  відсотків  місячного  грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

    Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом,  при  звільненні  із  служби  за власним бажанням,  через сімейні  обставини  або  інші  поважні   причини,   перелік   яких визначається  Кабінетом  Міністрів  України,  виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного  грошового  забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

    Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом,  при звільненні із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку  з  обвинувальним  вироком суду,  що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.

    Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом,  у  разі  повторного  їх  звільнення із служби одноразова грошова допомога,  передбачена цією статтею,  не виплачується,  за винятком  тих осіб,  які при першому звільненні не набули права на її отримання.

    Членам сімей військовослужбовців,  осіб,  які мають право  на пенсію  за  цим Законом,  та пенсіонерам з їх числа,  які втратили годувальника,  виплачується допомога  в  порядку  і  розмірах,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 11. Пенсії особам, які постраждали від  Чорнобильської катастрофи визначаються  Законом  України  "Про  статус  і  соціальний захист громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи" і цим Законом.

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

Згідно Ст. 78 Пенсії особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членам їх сімей, які мають право на пенсію відповідно до Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, обчислюються з грошового забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, надбавки за спеціальні звання, вислугу років, за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію та умови служби у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИПЛАТА ДОПОМОГИ.

Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей, які мають право на пенсію, здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Право на пенсію за вислугу років мають:

1) особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають на день звільнення із служби вислугу 20 років і більше;

2) особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які звільнені із служби незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених спеціальних звань, а також звільнених із служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.

РОЗМІРИ ПЕНСІЙ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

1. Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

1) особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають вислугу 20 років і більше: за вислугу 20 років 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я – 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням розміру пенсії за кожний рік вислуги понад 20 років на три проценти відповідних сум грошового забезпечення;

2) особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають загальний стаж роботи 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба в органах і підрозділах органів і підрозділів цивільного захисту: за загальний стаж роботи 25 років – 50 процентів із збільшенням розміру пенсії за кожний рік стажу понад 25 років на один процент відповідних сум грошового забезпечення;

3) особам, зазначеним у пунктах 1 і 2 цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 – на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

2. Загальний розмір пенсії, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1 – 100 процентів, до категорії 2 – 95 процентів.

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Пенсії по інвалідності призначаються рядовому і начальницькому складу органів і підрозділів цивільного захисту, які стали інвалідами в період проходження ними служби або інвалідність яких настала не пізніше 3 місяців після звільнення із служби чи пізніше цього строку, але внаслідок контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних у період проходження служби.

РОЗМІРИ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Пенсії по інвалідності особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту призначаються в таких розмірах:

інвалідам I групи – 70 процентів;

інвалідам II групи – 60 процентів;

інвалідам III групи – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ В РОЗМІРІ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

У разі наявності в інваліда з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, який має право на пенсію, вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності призначається у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги.

ЧЛЕНИ СІМ'Ї, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕНСІЮ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей осіб, які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних під час служби, або якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати; непрацюючим дружині (чоловікові), одному з батьків, брату або сестрі, зайнятим доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту), стажисти мають право на пенсію в разі втрати  годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

РОЗМІРИ ПЕНСІЙ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або при виконанні інших службових обов'язків, але внаслідок захворювання, пов'язаного з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, призначається пенсія в разі втрати годувальника в розмірі 40 процентів грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї. У таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Сім'ям осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, померлих під час проходження служби, призначається пенсія в разі втрати годувальника в розмірі 30 процентів грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Відрахування з пенсій осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей, які мають право на пенсію, провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ В РАЗІ СМЕРТІ ПЕНСІОНЕРА

У разі смерті пенсіонера членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

V. Медичне   забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту

Згідно закону України Про правові засади цивільного захисту (Стаття 55).  

1. Особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, за угодами, укладеними цим органом із зазначеними міністерствами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту медичних закладів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

2. Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, а також у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

3. Жінки із числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63116. Материки Землі 31.01 KB
  Обладнання: тести; прапорці; реферати про материки; фізична карта півкуль; мікрофон; презентація Материки Землі. Як ви гадаєте що таке материки Скільки їх на планеті Як вони називаються Чому їм дали таку назву...
63117. Екологічна гра «Дивосвіт природи» 7.33 MB
  В умовах сьогодення потрібно формувати в учнів цілісність свідомості, структури мислення, що обумовлюють здатність до сприйняття сучасних наукових ідей та підходів до пояснення дійсності, формування системи знань про природу, вмінь і навичок природодослідника.
63118. ПОЕТИЧНІ РЯДКИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 27.4 KB
  Важливе місце в системі навчально-виховного процесу відіграють засоби художнього слова. Вони сприяють формуванню уяви, баченню географічних обєктів та процесів у специфічних художніх фарбах...