80324

ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу

Украинкский

2015-02-16

138 KB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 76

Тема: «ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ»

 1. Основні показники господарської діяльності

  2.Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

 3.Облік процесу постачання

 4.Облік процесу виробництва

 5. Облік процесу реалізації

 6. Облік фінансових результатів і використання прибутку

 1. Основні показники господарської діяльності

Для оперативного керівництва і контролю бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасну й якісну інформацію про кількісні та якісні показники діяльності господарства.

Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу

раціонально вирішувати господарські завдання в процесі діяльності. В показнику обсягу реалізації поєднуються інтереси виробників і споживачів, оскільки реалізованою може бути тільки продукція, яка відповідає попиту споживачів, певним їхнім вимогам. Це змушує підприємства підвищувати якість продукції,

покращувати асортимент, припиняти виробництво продукції, яка не користується попитом.

Якісні показники характеризують економічну ефективність здійснення того або іншого процесу. Такими показниками є прибуток і рентабельність. Від розміру прибутку залежить виконання зобов'язань перед бюджетом по сплаті податку з прибутку та по інших платежах, створення резервного фонду, поповнення власного капіталу. Рентабельність визначається як процентне відношення суми прибутку до обсягу реалізованої продукції (показує, скільки підприємством одержано прибутку з кожної гривні реалізації), до вартості всього майна (капіталу), вкладеного у підприємство, та ін. Порівнянням одержаних показників рентабельності з плановими, а також у динаміці за декілька звітних періодів або з показниками інших підприємств, що працюють в таких же умовах, визначають ефективність діяльності господарства. Інші якісні показники визначаються характером діяльності підприємства. Так, у підприємствах матеріальної сфери виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, тощо) важливим якісним показником є собівартість виробленої і реалізованої продукції (робіт, послуг); в торговельних підприємствах — рівень витрат обігу (до обсягу реалізації товарів). Зниження собівартості та витрат обігу є важливим фактором збільшення прибутку і підвищення рівня рентабельності. Ті або інші кількісні та якісні показники господарської діяльності підприємств і організацій визначаються за даними  бухгалтерського обліку.

2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку загальним принципом оцінки господарських засобів (активів) підприємства є їхня фактична собівар -

тість. Цим забезпечується реальна основа для відображення в обліку майнового становища підприємства і фінансових результатів його діяльності. Так, залишки виробничих запасів: матеріалів, палива, напівфабрикатів тощо, а також залишки готової продукції в балансі відображаються за фактичною собівартістю їх придбання або виробництва. Проте, в поточному обліку для спрощення техніки облікової реєстрації та одержання деякої іншої додаткової інформації матеріальні цінності можуть відображатися не за фактичною собівартістю, а за прийнятими обліковими цінами — плановою собівартістю (з відокремленим обліком відхилення фактичної собівартості від планової) або за купівельними цінами (з відокремленим обліком транспортно-заготівельних витрат).

Основні засоби та інші необоротні активи обліковуються за первинною вартістю (тобто фактичною собівартістю їх спорудження або придбання) з відокремленим обліком їх зносу (на окремому рахунку). В балансі первинна вартість основних засобів та нематеріальних активів і сума їх зносу показуються довідково; в підсумок балансу включається їх залишкова вартість основних засобів — як показник реальної цінності на звітну дату.

Залишки дебіторської і кредиторської заборгованості в балансі показують в сумах, визнаних господарюючими суб'єктами (дебіторами і кредиторами).

Для правильної оцінки господарських засобів важливе значення має калькуляція, тобто визначення фактичної собівартості придбаних предметів праці, виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Калькуляція може складатися як в цілому на об'єкт (випуск продукції, обсяг робіт), так і на одиницю продукції. Реальність визначення собівартості продукції залежить від економічно обґрунтованої методики обліку затрат і калькулювання, з урахуванням галузевих особливостей діяльності підприємств.

3. Облік процесу постачання

Процес постачання є невід'ємною умовою забезпечення процесу виробництва. Він складається із сукупності операцій по забезпеченню підприємства необхідними для виробництва предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом та ін.).

Фактична собівартість придбаних предметів праці складається з їх купівельної вартості і транспортно-заготівельних витрат.

До транспортно-заготівельних витрат належать витрати на заготівлю, навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню вантажу та інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

Бухгалтерський облік процесу постачання повинен забезпечити інформацію про виконання плану обсягу постачання (за кількісними та якісними показниками) і собівартість придбаних предметів праці. Окрім цього, завданням обліку є також здійснення контролю за своєчасністю розрахунків з постачальниками та іншими господарюючими суб'єктами по операціях, пов'язаних з придбанням матеріальних цінностей та їх транспортуванням. Для цього у бухгалтерському обліку використовується система синтетичних і аналітичних рахунків.

Операції по придбанню предметів праці обліковуються безпосередньо на рахунках обліку виробничих запасів ("Матеріали", "Паливо", "Запасні частини" тд. ін). На дебеті цих рахунків відображають всі витрати, пов'язані з їх придбанням, тобто купівельну вартість і транспортно-заготівельні витрати, що дає змогу визначити Їх фактичну собівартість. Інформацію про кількість і вартість окремих видів виробничих запасів одержують за даними аналітичних рахунків, які відкривають до відповідних синтетичних рахунків матеріальних цінностей. Облік розрахунків з постачальниками за одержані матеріальні цінності та іншими організаціями за надані послуги (транспортними, посередницькими тощо) здійснюють на пасивному рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

  Звідси на купівельну вартість одержаних від постачальників і оприбуткованих на склади підприємства матеріалів в бухгалтерському обліку роблять запис:                         

Д-т рах. "Матеріали" (та інших рахунків виробничих, запасів)

К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Такий же запис роблять на вартість послуг транспортних та інших господарюючих суб'єктів по перевезенню матеріальних цінностей, навантажувально-розвантажувальні та інші роботи і послуги.                                               

У міру оплати розрахунково-платіжних документів постачальників і підрядчиків складають бухгалтерську проводку.

Схема обліку процесу постачання

Рах."Розрахунки

з постачальниками

Рах. "Рахунки в банках"                   і підрядчиками"                     Рах. “Матеріали”

Д-т                            К-т             Д-т                           К-т             Д-т                         К-т   

            Оплата рахунків                              Купівельна

              постачальників і                              вартість запасів

              підрядчиків       

Д-т   Інші рахунки К-т

                                        Транспортно-заготівельні

                                                      витрати

                                                                                                   Разом фактична

                                       собівартість запасів

Операція 1. Підприємством прийнято до оплати розрахунково-платіжні документи постачальника за отриману від нього сировину:                                              

огірки - 800 т по 150 грн. за 1 т на суму  120 000 грн.

помідори -  120 т по 200 грн. за 1 т на суму 24 000 грн, .

 Разом ............... ....... ............................................... 144 000 грн.

Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (збільшилися виробничі запаси) і кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (збільшилася заборгованість постачальнику).

Бухгалтерська проводка по першій операції буде така:

 Д-т рах. "Матеріали"

 К-т рах. “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” 144 000 грн.

Для визначення фактичної собівартості кожного виду придбаних матеріальних цінностей до рахунка "Матеріали" відкривають відповідні аналітичні рахунки: "Огірки" і "Помідори"  і записують їх купівельну вартість.

Операція 2. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів на суму 21 300 грн.

Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (оскільки витрати по транспортуванню включаються до собівартості матеріалів) і кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (збільшилася заборгованість перед транспортною організацією).

Бухгалтерська проводка по другій операції:

Д-т рах. "Матеріали"

К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"  21 300 грн.

Вартість перевезення стосується обох видів сировини — огірків і помідорів. Тому всі транспортно-заготівельні витрати протягом місяця обліковують на окремому аналітичному рахунку "Транспортно-заготівельні витрати"  на дебет якого треба записати суму 21 300 грн.

Операція 3. Виплачено готівкою із каси підприємства стороннім особам за навантажувально-розвантажувальні роботи при придбанні сировини - 300 грн.

Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (оскільки витрати по навантажувально-розвантажувальних роботах включаються до собівартості матеріалів) і кредит рахунка "Каса" (зменшення грошових коштів у касі).

Бухгалтерська проводка по третій операції:

Д-т рах. "Матеріали"

К-т рах. "Каса"             300 грн.

В аналітичному обліку цю суму записують на рахунку “Транспортно-заготівельні витрати”.

Операція 4. Перераховано з поточного рахунка підприємства в оплату заборгованості:

постачальнику — за матеріали                 144 000 грн.

транспортній організаціїза

перевезення матеріалів_________________21 300 грн.

Разом 165 300 грн.

Ця операція повинна бути відображена на дебеті рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (зменшення заборгованості) і кредиті рахунка '"Поточний рахунок" (зменшення грошових коштів на рахунку).

Бухгалтерська проводка по четвертій операції:

Д-т рах. "Розрахунки з постачальниками  і підрядчиками"

К-т рах. "Поточний рахунок"                                                      165 300 грн.

У системі синтетичних і аналітичних рахунків відображення розглянутих операцій матиме такий вигляд .

Синтетичний облік

Д-т Рах. "Поточний рахунок" К-т

Сальдо 200 000                                                                              4) 165 300  

Оборот —                                                                               Оборот 165 300  

Сальдо 34 700    

  

Д-т  Рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" К-т

4) 165 300                                                           Сальдо —

  1.  144 000

2) 21 300  

Оборот  165 300                                        Оборот 165 300  

                                                        Сальдо —  

Д-т Рах. "Матеріали" К-т

  1.  144 000
  2.  21 300

3)300    

Оборот 165 300                                                         Оборот     —  

Сальдо 165 600    

Д-т  Рах. "Каса" К-т

Сальдо  400                                                       3)300  

Оборот —                                                   Оборот 300  

Сальдо  100    

Аналітичний облік

Д-т               Рах. "Огірки"      К-т

№ операції

Кількість , т

Ціна, грн

Сума, грн

1

800

150

120000

   Д-т              Рах. "Помідори" К-т

№ операції

Кількість, т

Ціна, грн

Сума, грн

1

120

200

24000

Д-т                 Рах. "Транспортно-заготівельні витрати" К-т

№ операції

Сума, грн

№ операції

Сума, грн

2

21300

3

300

Оборот

21600

Як видно з прикладу, сума дебетового обороту синтетичного рахунка "Матеріали" (165 600 грн.) показує фактичну собівартість придбаних матеріалів, яка складається з їх купівельної вартості (144 000 грн.) і транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з їх придбанням (21 600 грн.).

В аналітичному обліку придбані матеріали відображені за їх купівельною вартістю. Щоб визначити фактичну собівартість кожного виду матеріалів, треба суму транспортно-заготівельних витрат розподілити між ними пропорційно певному базису (за купівельною вартістю, вагою тощо). У нашому прикладі за такий базис візьмемо купівельну вартість матеріалів і складемо розрахунок                                         

Процентне відношення транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості придбаних матеріали визначено розрахунком:

21 600 : 144 000 х 100= 15%.

Складений розрахунок показує фактичну собівартість придбаних матеріалів як в цілому (165 600 грн.), так і кожного виду придбаної сировини — огірків (138 000 грн.), помідорів (27 600 грн.).

Розрахунок розподілу

транспортно-заготівельних витрат і визначення

фактичної собівартості придбаних матеріалів

Найменування

сировини

та матеріалів

Купівельна варті-сть, грн

Транспортно-заготівельні витрати

Фактична собівартість придбаних матеріалів

%

Сума, грн.

Огірки

120000

15

18000

138000

Помідори

24000

15

3600

27600

Разом

144000

х

21600

165600

Слід зауважити, що в подальшому використанні у виробництві матеріали списуються за їх обліковою ціною. Наприкінці місяця на затрати виробництва списується також сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до цих матеріалів.                                                                 Таким чином, до собівартості продукції матеріали включається за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі).

5.4. Облік процесу виробництва

Під процесом виробництва розуміють сукупність господарських операцій, пов'язаних з виготовленням продукції (виконанням робіт, послуг). Він здійснюється під дією засобів праці і самої праці на предмети праці. Це зумовлює відповідні затрати підприємства на виробництво продукції: вартість матеріалів, витрачених на виготовлення продукції; заробітної плати, нарахованої робітникам; амортизацію засобів праці (основних засобів), зайнятих у виробництві, та ін. Окрім цього, підприємство здійснює витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва й управлінням. Всі ці витрати в сукупності складають виробничу собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг).

Отже, бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відобразити всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і випуск готової продукції — з іншого.               

Для правильного визначення собівартості продукції в плануванні й обліку виробничі затрати прийнято групувати за певними ознаками. Так, за призначенням затрати поділяють на основні і накладні.

До основних відносять затрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і складають її речову (матеріальну) основу (матеріали, технологічне паливо, заробітна плата робітників та ін.). До накладних відносять витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва й управлінням (загальновиробничі витрати).

За способом включення до собівартості продукції виробничі затрати поділяють на прямі і непрямі. Прямі затрати безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції (робіт, послуг), а тому до її собівартості вони включаються прямо на підставі відповідних документів (матеріали, комплектуючі вироби, заробітна плата робітників та ін.). Непрямі витрати, як правило, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому прямо до собівартості тієї або іншої продукції вони не можуть бути віднесені. Вони включаються до собівартості окремих видів продукції за певною умовною ознакою, що дає змогу визначити, яка частка непрямих витрат має бути віднесена на собівартість тієї або іншої продукції (наприклад, пропорційно основній заробітній платі робітників, матеріальним затратам тощо).

Затрати на виробництво обліковують в системі рахунків, призначених для відображення процесу виробництва. Основним з них є рахунок "Виробництво", на якому відображають всі затрати по виготовленню продукції, з одного боку, і випуск із виробництва готової продукції — з іншого. Інформацію про затрати на виробництво окремих видів продукції одержують з аналітичних рахунків, що відкриваються до рахунка "Виробництво".

Протягом місяця на дебеті рахунка "Виробництво" та його аналітичних рахунків відображають тільки ті затрати, які прямо включаються до собівартості продукції (матеріали, напівфабрикати, заробітна плата робітників, що зайняті її виробництвом, тощо).

Витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню обліковуються на окремому рахунку "Загальновиробничі витрати". Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті рахунка "Загальновиробничі витрати", повністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка "Виробництво" і розподіляються між видами продукції пропорційно базису, передбаченому галузевою інструкцією (пропорційно основній заробітній платі, матеріальним затратам тощо).

При цьому складають бухгалтерську проводку:

Д-т рах. "Виробництво"

К-т рах. "Загальновиробничі витрати"

Згідно з прийнятим Планом рахунків загальногосподарські витрати, пов'язані з

управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому (утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на службові відрядження, утримання приміщень загальногосподарського призначення, охорона, аудиторська і юридичні та інші послуги), відображені на дебеті рахунка "Адміністративні витрати", до собівартості виготовле-ної продукції не включають, а списують з кредиту зазначеного рахунка на дебет рахунка "Фінансові результати". Отже, на списання адміністративних витрат робиться запис:

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Адміністративні витрати".

Таким чином, на дебеті рахунка "Виробництво" та його аналітичних рахунків одержують відображення як прямі, так і непрямі витрати, що складають фактичну виробничу собівартість випущеної із виробництва готової продукції (без адміністратив-них витрат).

Для визначення фактичної собівартості випущеної із виробництва готової продукції до затрат у незавершене виробництво на початок місяця (дебетове сальдо рахунка "Виробництво") додають затрати за місяць (оборот по дебету рахунка "Виробництво") і віднімають затрати у незавершене виробництво на кінець місяця (дебетове сальдо рахунка, "Виробництво" на кінець місяця). Оприбуткування випущеної із виробництва готової продукції за фактичною собівартістю в бухгалтерському обліку відображається записом:

Д-т рах. "Готова продукція"

К-т рах. "Виробництво".

Оскільки фактичну собівартість продукції визначають тільки наприкінці місяця (після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат), то протягом місяця одержану з виробництва готову продукцію оприбутковують, як правило, за плановою собівартістю. Це дає змогу відображати рух готової продукції в міру здійснення господарських операцій. Після складання звітної калькуляції планову собівартість продукції коригують до фактичної собівартості: на суму економії роблять від'ємний запис (способом "сторно"), на суму перевитрат - доповнюючий запис.

Загальна схема обліку процесу виробництва наведена нижче.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку процесу виробництва.

   Затрати у незавершене виробництво на початок місяця по виробництву продукції А становили 28 000 грн. (у тому числі: матеріали — 23 000 грн., заробітна плата робітників — 5 000 грн.).

Ці затрати записують-як дебетове сальдо на синтетичному рахунку "Виробництво" і його аналітичному рахунку "Виробництво продукції А".

Протягом місяця були здійснені такі господарські операції.

Операція 1. Відпущено зі складу у виробництво матеріали:

на виробництво продукції А на суму            376 000 грн.

на виробництво продукції Б на суму_________162 000 грн.

Разом .............................................................. 538000 грн.

Витрачені матеріали треба списати з кредиту рахунка "Матеріали" (оскільки виробничі запаси зменшилися) і записати на дебет рахунка "Виробництво" (оскільки затрати на ви-

робництво продукції збільшилися).

По першій операції бухгалтерська проводка буде такою:

         Д-т рах. "Виробництво"

К-т рах. "Матеріали"                    538 000 грн.

  Одночасно треба відобразити затрати матеріалів на аналітичних рахунках: "Виробництво продукції А" (376 000) і

"Виробництво продукції Б" (162 000).

Операція 2. Списано матеріали, використані:

                     — для потреб цехів та інших виробничих підрозділів  - 300 грн.

____для загальногосподарських потреб______8 700 грн.

Разом ........................  20 000 грн.

Витрачені матеріали мають бути списані на загальновиробничі витрати (11 300 грн.) та адміністративні витрати (87 000 грн.); в бухгалтерському обліку відображені записом:

Д-т рах. "Загальновиробничівитрати"     11 300 грн.

Д-т рах. "Адміністративні витрати"        8 700 грн.

К-т рах. "Матеріали"                    20 000 грн.

Операція 3. Нарахована заробітна плата:

         1) робітникам основного виробництва,зайнятим виготовленням: :.

продукції А                             60 000 грн.

продукції Б_________20000 грн.

  Разом 80 000 грн.

2) інженерно-технічному та іншому персоналу загальновиробничих підрозділів              17 300 грн.

3) адміністративно-управлінському персоналу  12 700 грн.

 Всього 110 000 грн.

При нарахуванні заробітної плати у підприємства виникають зобов'язання перед працівниками по оплаті праці. Припиняються ці зобов'язання дещо пізніше, при виплаті їм заробітної плати. Отже, суму нарахованої заробітної плати треба записати на кредит рахунка "Розрахунки по оплаті праці" (оскільки цей рахунок пасивний і збільшення зобов'язань перед працівниками відображають на його кредиті). Одночасно суму нарахованої заробітної плати треба віднести на затрати тих ділянок виробництва, де були зайняті працівники (оскільки у виробничі процеси було вкладено живу працю, вартість

якої виражається у формі заробітної плати). Виходячи з цього, бухгалтерська проводка

по третій операції буде такою:

Д-т рах. "Виробництво"                  80 000 грн.

Д-т рах. "Загальновиробничі витрати"      17 300 грн.

Д-т рах. "Адміністративні витрати"        12 700 грн.

К-т рах. "Розрахунки по оплаті праці"    110 000 грн.

Операція 4. Нараховано знос основних засобів:

загальновиробничих підрозділів                3 400 грн.

загальногосподарського призначення           2 100 грн.

Разом 5 500 грн.

Відображаючи таку операцію в обліку, треба нагадати, що основні засоби в процесі експлуатації зношуються поступово, передаючи частками свою вартість на собівартість заново створеного продукту. Отже, в результаті збільшення зносу основних засобів збільшуються і затрати виробництва. Тому в бухгалтерському обліку на суму нарахованого зносу основних засобів роблять такий запис:

Д-т рах. "Загальновиробничі витрати"       3 400 грн.

Д-т рах. "Адміністративні витрати"         2 100 грн.

К-т рах. "Знос основних засобів"           5 500 грн.

Операція 5. Наприкінці звітного періоду сума адміністративних витрат списана на фінансові результати діяльності підприємства 23 500 грн.

Ця операція оформляється записом:

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Адміністративні витрати"        23 500 грн.

Операція 6. Списана на затрати виробництва для включення до собівартості продукції сума загальновиробничих витрат 32 000 грн.

Зазначена сума є підсумком усіх витрат, відображених протягом звітного періоду на дебеті рахунка "Загальновиробничі витрати". Списання загальновиробничих витрат на затрати виробництва оформляється записом:

Д-т рах. "Виробництво"

К-т рах. "Загальновиробничі витрати"     32 000 грн.

Для включення загальновиробничих витрат до собівартості окремих видів продукції, що виробляється підприємством, треба їх розподілити між видами продукції пропорційно певному базису. За такий базис, у нашому прикладі, візьмемо основну заробітну плату, нараховану робітникам, зайнятим виробництвом продукції.

За даними аналітичного обліку до рахунка "Виробництво" сума заробітної плати, нарахованої робітникам, становила: по виробництву продукції А — 60 000 грн., по виробництву виробів Б — 20 000 грн., всього 80 000 грн. У процентному відношенні до заробітної плати загальновиробничі витрати становлять 40 % (32 000 : 80 000 х 100). Таким чином, загальновиробничі витрати слід віднести: на виробництво продукції А — 24 000 грн. (60 000 х 40 : 100); продукції Б— 8 000 (20 000 х 40 : 100). Цей розрахунок роблять у спеціальній таблиці.

Операція 7. Оприбутковано готову продукцію, випущену із виробництва, за фактичною собівартістю виготовлення:

продукція А - 410 000 грн

         продукція Б - 190 000 грн.

        Разом ........................ 600 000 грн.

У бухгалтерському обліку господарська операція такого змісту оформляється записом:

     Д-т рах. "Готова продукція"

      К-т рах. "Виробництво"                 600 000 грн.

В аналітичному обліку роблять відповідні записи по кредиту рахунків: "Виробництво продукції А" (410 000), "Виробництво продукції Б" (190 000) і одночасно роблять запис по дебету аналітичних рахунків готової продукції.

    Для визначення фактичної собівартості випущеної із виробництва готової продукції на підставі даних аналітичних рахунків, відкритих до рахунка "Виробництво", складають звітну калькуляцію. Із складеної калькуляції видно, що фактичну собівартість продукції А (420 000) визначено шляхом додавання до затрат у незавершене виробництво на початок місяця (28 000) затрат на виробництво за звітний місяць (60 000) і віднімання з одержаної суми затрат у незавершене виробництво на кінець місяця (78 000). Фактична собівартість продукції Б — 190 000 грн. (оскільки незавершеного виробництва по цій продукції не було) і дані звітної калькуляції служать підставою для списання затрат, що увійшли до фактичної собівартості випущеної продукції, з кредиту рахунка "Виробництво" на дебет рахунка ;"Готова продукція".

Порядок відображення господарських операцій, пов'язаних з процесом виробництва в системі синтетичних і аналітичним рахунків наведено нижче.

           

5. Облік процесу реалізації

Під процесом реалізації розуміють сукупність операцій по продажу готової продукції споживачам. Продукція реалізується за відпускними (продажними) цінами. Ціни на продукцію встановлюються з таким розрахунком, щоб підприємство не тільки відшкодувало затрати на виробництво продукції і її реалізацію, а й одержало прибуток, необхідний для сплати податку з прибутку та інших обов'язкових платежів до бюджету і розширення власного виробництва.                 

Реалізацією завершується процес кругообігу засобів, чим забезпечується можливість відтворення виробничих запасів і самого процесу виробництва, здійснення розрахунків підприємства за своїми зобов'язаннями (перед бюджетом, працівниками по оплаті праці, постачальниками та іншими господарюючими суб'єктами), а, також виявляється фінансовий результат від реалізації.   

Для обліку; процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують рахунки: "Собівартість реалізації", "Доходи від реалізації",; "Витрати на збут", "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Розрахунки по податках і платежах".       

Згідно з законодавством датою реалізації вважається дата відвантаження продукції (товарів) покупцям, тобто дата передачі права власності на продукцію покупцеві. Звідси, на відпускну (продажну) вартість відвантаженої продукції, яка підлягає до оплати покупцями, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"   

К-т рах. "Доходи від реалізації"                   І

Одночасно на списання з балансу відвантаженої покупцям (продукції за фактичною виробничою собівартістю роблять запис:        

Д-т рах. "Собівартість реалізації"                    

К-т рах. "Готова продукція"                         

Кошти, одержані від покупців за відвантажену (реалізовану) продукцію і зараховані на поточний рахунок підприємства відображають записом:                                   '

Д-т рах. "Рахунки в банках"

К-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

З процесом реалізації пов'язані витрати на збут (зокрема, витрати на транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, на рекламу, оплату праці працівникам відділу збуту, утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення реалізації продукції, тощо). Такі витрати протягом звітного періоду відображаються на дебеті рахунка "Витрати на збут" (в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків), а наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка "Фінансові результати" записом:

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Витрати на збут"

За рахунок доходу, одержаного від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємства сплачують до бюджету податок на додану вартість. Облік розрахунків з бюджетом здійснюється на пасивному рахунку "Розрахунки за податками". Звідси на суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Розрахунки за податками"

Таким чином, на кредиті рахунка "Доходи від реалізації" протягом звітного періоду відображають суми одержаного доходу, а на дебеті — сума податку на додану вартість. Різниця між цими сумами в кінці звітного періоду списується на фінансові результати записом:

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Фінансові результати".

Після цього запису рахунок "Доходи від реалізації" закривається. Загальна схема обліку процесу реалізації наведена нижче.

Розглянемо порядок відображення в обліку процесу реалізації на прикладах.

Операція 1. Зараховано в доходи від реалізації вартість відвантаженої покупцям готової продукції за продажною вартістю 80 000 грн.

Д-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т рах. "Доходи від реалізації"          80 000 грн.

Операція 2. Списано з балансу готову продукцію, відвантажену (реалізовану) покупцям, за собівартістю її виготовлення 50 000 грн.

Д-т рах. "Собівартість реалізації"

К-т рах. "Готова продукція"       50 000 грн.

Операція 3. Собівартість реалізованої продукції списана на фінансові результати 50 000 грн.

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Собівартість реалізації"  50 000 грн.

Операція 4. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом (реалізацією) продукції, 3000 грн.

Д-т рах. "Витрати на збут"

К-т рах. "Розрахунки по оплаті праці" 3000 грн.

Операція 5. Нараховано стороннім організаціям за посередницькі, транспортні, рекламні та інші послуги, пов'язані із збутом (реалізацією) продукції, 1000 грн.

Д-т рах. "Витрати на збут"

К-т рах. "Розрахунки з іншими кредиторами" 1000 грн.

Операція 6. За рахунок доходів від реалізації нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленого до обсягу реалізації 16 000 грн.

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Розрахунки за податками" 16000 грн.

Операція 7. Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію, 80 000 грн.

Д-т рах. "Рахунки в банках"

К-т рах."Розрахунки з покупцями і замовниками" 80 000 грн.

Операція 8. Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням податку на додану вартість) на фінансові результати 64 000 грн.

Д-т рах. "Доходи від реалізації"

К-т рах. "Фінансові результати"

Операція 9. Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут 4000 грн.

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Витрати на збут"          4000 грн.

Операція 10. Списано прибуток від реалізації, визначений шляхом зіставлення дебетового і кредитового оборотів на рахунку "Фінансові результати", 1000 грн.

Д-т рах. "Фінансові результати"

К-т рах. "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)"                10 000 грн.

Фінансовий результат від реалізації продукції (10 000 грн.) визначено як різницю між сумою доходу від реалізації (за вирахуванням податку на додану вартість), списану на кредит рахунка "Фінансові результати" (64 000 грн.), і сумами, відображеними на дебеті цього рахунка: собівартість реалізованої продукції (50 000 грн.) та витрати на збут (4000 грн.).

6. Облік фінансових результатів і використання прибутку

Важливим якісним показником ефективності діяльності підприємства є прибуток. Від розміру одержаного прибутку залежить формування власних оборотних коштів, виконання зобов'язання перед бюджетом, фінансування капітальних вкладень, платоспроможність підприємства.

Основну масу прибутку підприємства одержують від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). В міру реалізації продукції в оборот підприємства входить і сума прибутку. З одержаного прибутку підприємства сплачують до бюджету податок на прибуток та поповнюють власний капітал, створюють резервні фонди, виплачують дохід (дивіденди) учасникам та здійснюють інші заходи, передбачені законодавством і установчими документами.

Одержаний прибуток, який накопичується на рахунку "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", підприємства відображають зростаючим підсумком з початку року — до його розподілу і списанням після закінчення року.

З метою одержання інформації про суму одержаного і використаного протягом звітного періоду прибутку Планом рахунків до зазначеного рахунка передбачено ведення субрахунків: "Прибуток нерозподілений", "Непокриті збитки", "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Використання прибутку протягом звітного періоду відображають на дебеті субрахунка "Прибуток, використаний у звітному періоді" в кореспонденції з кредитом рахунків: "Статутний капітал", "Резервний капітал" — на суму прибутку, спрямованого до статутного та резервного капіталу підприємства; "Розрахунки з учасниками" — на суму доходів (дивідендів), нарахованих учасникам за рахунок прибутку. При складанні річного звіту сума використаного підприємством протягом звітного року прибутку списується на зменшення одержаного (невикористаного) прибутку записом:

Д-т субрах. "Прибуток нерозподілений"

К-т субрах. "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Після цього запису субрахунок "Прибуток, використаний у звітному періоді" закривається (залишку на 1 січня наступного за звітним року немає), а на субрахунку "Прибуток нерозподілений" кредитове сальдо відображають залишок невикористаного на звітну дату прибутку.

Якщо в результаті господарської діяльності за звітний період підприємство мало непокритий збиток, то його сума списується за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу.

PAGE   \* MERGEFORMAT 76


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60007. Суд над Погодою 70 KB
  Слухається справа громадянки Погоди. Слідством було досліджено основну властивість погоди її мінливість. Встановлено: а характерною особливістю погоди є її безперервна мінливість; б причиною мінливості є переміщення величезних обємів повітря...
60009. Огляд технологій Веб 2.0. Веб-спільноти. Спільна робота з документами. Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. Вікі-технології 1.13 MB
  Тема розробки є актуальною, тому що потік нових інформаційних технологій все більше проникає у наше життя. Зявляються послуги, побудовані на сервісах Інтернету, використання різноманітних інтерактивних технологій вже не тільки дань моді, а й серйозна конкурентна перевага.
60010. Створення сайту в системі ucoz 2.8 MB
  Хочу поділитися власним досвідом щодо створення сайту в інтернеті. Ввести адресу сайту який Ви створюєте. Вибрати дизайн сайту і записати його назву.
60011. Не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись… 42.5 KB
  Результат Створення презентацій Реальний світ Лісової пісні Міфологічний світ Лісової пісні та буклету Філософські проблеми Лісової пісні. Ресурси Компютер з мережею Інтернет Мета вебквеста: визначити коло філософських проблем що постають перед читачем Лісової пісні Лесі Українки...
60013. Great Britain 68 KB
  I think you know it is situated on the British Isles lying off the north-west of Europe. Four countries form the UK. They are Scotland, England, Wales and Northern Ireland.
60015. Time is money. Время деньги 456 KB
  These are our things. These are our books, textbooks, and dictionaries. And those are his things. Those are his pens and notebooks.