80421

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ (НА МАТЕРІАЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ)

Дипломная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Актуальність даного питання посилюється ще й тим, що в сучасних умовах здійснюється адаптація існуючої системи обліку та організації праці відповідно до міжнародних стандартів, впроваджуються нові методики організації обліку оплати праці на підприємствах.

Украинкский

2015-02-17

1.56 MB

7 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 128

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

МАСІНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ (НА МАТЕРІАЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

8.03050901 – облік і аудит

Допущено до захисту___________

«___» ______________ 2013 р.

Завідувач кафедри  д.е.н., професор Н.М. Сіренко

                               Науковий керівник:

                                                                  кандидат економічних наук, доцент

                                                  Бурковська Алла Валентинівна

 Консультант з бухгалтерського обліку:

                                                        кандидат економічних наук, доцент

                                                         Потриваєва Наталя Володимирівна

МИКОЛАЇВ

2013

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ      ПІДПРИЄМСТВАХ……………....6

1.1. Теоретичні аспекти організації розрахунків з оплати праці в сучасних ринкових умовах………………………………………………..6

1.2. Нормативно - правове забезпечення організації та обліку розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах…………………………………………………………….15

РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ…………………...31

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарств району…….31

2.2. Формування фонду оплати праці, нарахування заробітної плати та організація її виплати……………………………………………………53

2.3. Утримання із заробітної плати……………………………………..68

2.4. Перспективи вдосконалення організації розрахунків з оплати праці…………………………………………………………………………72

РОЗДІЛ 3.ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У ПСП «ДМИТРІВКА» БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ………………………….80

3.1.Первинний облік розрахунків з оплати праці………………………80

3.2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці……88

3.3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці………..101

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . ….110

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …115

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ВСТУП

Організація оплати праці і формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин в суспільстві, оскільки охоплюють інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, впливають на прибуток всіх членів суспільства, а також на найбільш важливі макроекономічні показники.

На великих підприємствах організація праці має складну ієрархічну структуру. Сучасні системи організації оплати праці, як правило, розвиваються або у бік спрощення, або йдуть шляхом зайвого ускладнення: вводиться облік великої кількості критеріїв, параметрів, коефіцієнтів, що супроводжується розрахунком за складними формулами.

Виробнича діяльність підприємств в нових економічних умовах, орієнтована на здобуття достатнього прибутку для розширеного виробництва, досягнення фінансової стійкості і платоспроможності при зростаючій економічній самостійності, вимагає наявність дієвої системи розподільних стосунків, в яких одне з центральних місць займає система оплати і стимулювання праці. Перехід до ринкових відносин змінив економічну суть оплати праці на різних рівнях її організації, включаючи і підприємства. Нові умови дають можливість пропонувати підприємствам нові методи рішення задач в області оплати праці. 

Організація оплати праці – одна з ключових проблем в сучасній економіці України. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат в суспільстві.

Актуальність питання організації оплати праці та її обліку полягає у всебічному дослідженні проблем оплати праці в Україні. Від наукового обґрунтування змісту реформи оплати праці, правильного вибору шляхів вдосконалення організації праці та її оплати, багато в чому залежать перспективи майбутніх економічних перетворень у нашій країні.

Вивченням даного питання займається ряд науковців, у тому числі Авер’янова Є.А., Бутинець Ф.Ф., Гриньова В.М., Завіновська Г.Т., Сук Л.К. та інші.

Актуальність даного питання посилюється ще й тим, що в сучасних умовах здійснюється адаптація існуючої системи обліку та організації праці відповідно до міжнародних стандартів, впроваджуються нові методики організації обліку оплати праці на підприємствах.

Метою магістерської роботи є розгляд та розкриття теоретичних аспектів організації та обліку розрахунків з оплати праці, дослідження сучасного стану та проблем діяльності сільськогосподарських підприємств Березанського району, розробка практичних рекомендацій стосовно удосконалення організації та обліку розрахунків з оплати праці.

Відповідно для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

- вивчити законодавчо-нормативні і теоретичні аспекти організації    розрахунків за виплатами працівникам;

- охарактеризувати фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств досліджуваного району;

-  розкрити механізм формування фонду оплати праці;

- дослідити склад та структуру нарахувань і утримань із заробітної плати;

- висвітлити стан та повноту відображень в бухгалтерських документах всіх    господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці;

- запропонувати нові та вдосконалити існуючі системи організації та обліку розрахунків із заробітної плати.

        Предметом дослідження є процес організації та обліку оплати праці як основного мотиваційного фактору на будь-якому підприємстві. Об’єктом дослідження є господарська діяльність сільськогосподарських підприємств Березанського району Миколаївської області.

         Інформаційною базою дослідження є законодавчо-нормативні матеріали з питань оплати праці, наукові роботи та публікації вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів і практиків, основні положення економічної теорії, рекомендації науково-дослідних організацій.

         У процесі проведення дослідження було використано наступні методи: індукції – на етапі збору, систематизації і обробки необхідної інформації; дедукції – у процесі теоретичного осмислення проблеми; аналізу та синтезу – для поєднання різних складових економічного процесу в цілісну систему; балансовий при визначенні зв’язків та взаємозалежності; абстрактно-логічний при формуванні теоретичних висновків і закономірностей; монографічний при вивченні наукового досвіду щодо організації розрахунків з оплати праці. Також у роботі використано способи порівняння, розкладу на складові, групування, графічне зображення.

      Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретичних та практичних підходів щодо вдосконалення організації та обліку розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах. Запроваджено нові для підприємства  типові  форми первинних документів, розроблено відповідно до особливостей діяльності підприємства нову форму Табеля обліку робочого часу, удосконалено облік натуральної оплати праці.

       Практичною цінністю виконаної роботи для досліджуваних сільськогосподарських підприємств Березанського району є проведений аналіз діяльності підприємств за період 2009-2011 рр. і запропоновано шляхи щодо вдосконалення організації та обліку розрахунків за виплатами працівникам.

       Висновки та пропозиції зроблено автором самостійно.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 1.  Теоретичні аспекти організації розрахунків з оплати праці в сучасних ринкових умовах

Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. У сучасних ринкових умовах  заробітна плата –  це елемент ринку праці,  що виступає як ціна товару,  в формі якого найманий працівник продає свою робочу силу.  Для найманого працівника заробітна плата –  це його трудовий дохід,  який він отримує внаслідок реалізації здатності до праці і який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили. Для суб'єкта господарювання заробітна плата – це елемент витрат і виробництво, що входить до складу собівартості продукції і впливає на фінансову результативність господарської діяльності. Для держави заробітна плата є об'єктом державного регулювання, з одного боку, а з іншого – об'єктом оподаткування [75].    

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» [30], заробітна плата – це винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі,  яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Однією з найскладніших економічних категорій і одним з найважливіших соціально-економічних явищ є використання трудових ресурсів і фонд оплати праці. Вони є основним джерелом доходів найманих

працівників, а для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства. Саме тому тема обліку використання трудових ресурсів та фонду оплати праці складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо визначають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Тому багато фахівців з бухгалтерського та фінансового обліку в своїх роботах і дослідженнях велику увагу приділяють цій темі.

Наприклад, К.Маркс [52] розглядає заробітну плату, як оплату найманих працівників, яка виражає перетворену форму вартості і ціни робочої сили.

Пошерстник Е.Б. [65] під оплатою праці розуміє виражену в грошовій формі частину вартості створеного працею продукту, що видається працівникові підприємством, в якому він працює або іншим наймачем.

На думку Туган-Барановського М.І. [76], заробітна плата - це частка робітничого класу в суспільному продукті, яка залежить від продуктивності суспільної праці і соціальної сили робітничого класу.

Оплата праці, за Оганяном Г.А. [54], це - плата, яку одержує власник робочої сили за свою працю, її якість і кількість, або ціна, що платить підприємець працівникові за використання його робочої сили. Вона визначається особистим трудовим внеском працівника, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства і регулюється податками.

Заробітна плата – виражена в грошах частка робітників і службовців у фонді індивідуального споживання національного доходу, становить основну форму необхідного продукту і розподіляється відповідно до кількості і якості витраченої ними праці в суспільному виробництві [23].

      Найбільш доступно, на нашу думку, розкриває зміст оплати праці  Доблаєв В.Л. [20], а саме: він визначає її, як встановлену за трудовим договором ставку заробітної плати найманому робітнику, рівень якої диктується умовами ринку праці, вартістю робочої сили, умовами найму, попитом, пропозицією і конкуренцією, рівнем кваліфікації і спеціалізації працівника, системами стимулювання й успішністю самої праці.

Таблиця 1.1

Найпоширеніші  визначення основної заробітної плати різними авторами*

Автори

Тлумачення основної заробітної плати

Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців [12]

Е.М. Куприкова

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами  [40]

Н.М. Ткаченко

Основна заробітна плата нараховується за відпрацьований час або виконаний обсяг робіт, оплата за тарифними ставками, відрядними розцінками, преміальні доплати (крім одноразових), доплату за роботу в нічний час, за відхилення від нормальних умов, оплата браку і простоїв не з вини робітників тощо [75]

        * побудовано за даними [ 12,40,75]

        Отже, заробітна плата — це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства і найманим працівником з приводу розміру доходу. Заробітна плата — це елемент ринку, що виступає як ціна, за якою найманий працівник продає свою робочу силу, тобто вона виражає ринкову вартість використання робочої сили.

         Заробітна плата за своїм складом неоднорідна. Вона містить різні за функціональним значенням складові частини — основну та додаткову оплату.

        Отже, основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу згідно зі встановленими нормами праці.

         Додаткова заробітна плата, на думку різних вчених, доповнює основну і є не що інше, як винагорода за працю понад встановлені норми. Трактування даного поняття різними авторами наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Основні визначення додаткової заробітної плати*

Автори

Тлумачення додаткової заробітної плати

Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська

Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм, за трудові успіхи, винахідництво та особливі умови праці [12]

Е.М. Куприкова

Додаткова заробітна плата – це рівень оплати праці, який встановлюється переважно в залежності від кінцевих результатів діяльності підприємства [40]

Н.М. Ткаченко

Додаткова заробітна плата – це оплата за невідпрацьований час, передбачений законодавством про працю: оплата відпусток, оплата перерви в роботі матерів, що годують немовлят, часу виконання громадських і державних обов’язків, вихідна допомога у разі звільнення тощо [74]

          * побудовано за даними [ 12,40,74]

        Отже, додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлену норму, за трудові успіхи, особливі умови праці.

Третьою складовою частиною заробітної плати є інші заохочувальні та компенсаційні виплати (включають виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами норми) (рис. 1.1).

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю,  нижче якої не може проводиться оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт),  тобто є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати [30].

 

Рис. 1.1. Структура заробітної плати*

           * побудовано за даними [30]

       Організація заробітної плати в підприємствах повинна грунтуватись на таких принципах:

 •  враховувати розмір мінімальної зарплати, що встановлюється державою;
 •  розмір заробітної плати кожного працівника має визначатись з урахуванням його особистого трудового внеску в загальний результат колективної праці;
 •  дотримання закону про випереджаючі темпи підвищення продуктивності праці порівняно з темпами росту її оплати;
 •  забезпечення раціонального співвідношення в оплаті складної і простої, розумової і фізичної праці;
 •  матеріальна зацікавленість працівників у зростанні продуктивності праці;
 •  справедливості;
 •  аналіз середньої оплати праці в аналогічному підприємстві і планування її перевищення;
 •  вибір раціональної системи оплати (відрядної, погодинної, їх різновидностей) для окремих працівників;
 •  забезпечення соціального захисту працівників підприємства на основі державних і внутрішньоорганізаційних гарантій;
 •  аналіз динаміки оплати праці в цілому і за складовими (оклади, тарифні ставки, винагороди, премії);
 •  забезпечення оптимальної питомої ваги заробітної плати яку структурі основного внутрішнього продукту, так і в собівартості продукції [24].

     В сукупності принципи і підходи до організації праці створюють певну систему.

  Основою організації заробітної плати є тарифна система. Це сукупність нормативних документів, за допомогою яких установлюється рівень заробітної плати працівників залежно від умов її диференціації. Саме за допомогою тарифної системи розв'язується найскладніше завдання організації заробітної плати - здійснюється її диференціація залежно від ознак, що характеризують якість праці і кваліфікацію працівника. На основі тарифної системи визначають розмір заробітної плати з огляду на складність праці, її умови та кваліфікацію і відповідальність працівника. Цю функцію тарифна система виконує через свої структурні елементи (Рис. 1.2).

  Тарифна сітка - це сукупність кваліфікаційних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими диференціюють заробітну плату працівників залежно від складності виконуваної роботи.

  Рис. 1.2.  Структура тарифної системи*

      * побудовано за даними [30]

  Вона охоплює розряди і тарифні коефіцієнти. До першого розряду, що приймається за одиницю, належить проста малокваліфікована праця. З підвищенням кваліфікації праці, її ускладненням коефіцієнти зростають.         Темп зростання визначається коефіцієнтами, які відображають співвідношення між тарифною ставкою першого і наступних розрядів, тобто визначає, наскільки наступний коефіцієнт більше попереднього. Параметри визначення тарифної сітки встановлюються колективним договором, що укладається на підприємстві. В ньому враховуються положення генеральної, галузевої та регіональних угод. Основою тарифної сітки (для службовців - схеми посадових окладів) є тарифна ставка працівника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо закріплений розмір мінімальної заробітної плати, та у розмірі міжкваліфікаційних (або міжпосадових) співвідношень тарифних ставок (або посадових окладів).

 Вона визначає розмір заробітку працівників даного розряду за одиницю часу (годину, день, місяць). Вихідною є тарифна ставка першого розряду, яка визначає мінімальну оплату найпростішої праці в одиницю часу, її розмір встановлюється колективним договором підприємства. При цьому враховуються такі фактори, як фінансові можливості підприємства на період дії колективного договору, рівень середньої заробітної плати, що склався на підприємстві на момент укладання угоди, оптимальна частка тарифу в середній заробітній платі та гарантії мінімальної заробітної плати. При цьому законодавчо передбачено, що ця тарифна ставка не може бути нижчою від встановленої Верховною Радою України мінімальної заробітної плати, а також мінімуму, передбаченого генеральною, галузевою або регіональною угодами. Зменшення тарифної ставки понад визначений наявними документами розмір при встановленні колективного договору може допускатись відповідно до Закону України «Про оплату праці»[30] лише тимчасово, на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більше 6 місяців. Тарифна ставка будь-якого розряду визначається шляхом множення тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповідного розряду.

Третім елементом тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, що включені до класифікатора професій.        На його основі встановлюються розряди робіт та працівників, визначається кваліфікаційний статус усіх категорій тих, хто працює.

Організація заробітної плати включає і такий складовий елемент, як її форми та системи (рис. 1.3).

 Формами заробітної плати називають способи встановлення її розміру залежно від затраченої праці за допомогою сукупності показників, що відображають результати праці і фактично затрачений робочий час. У практиці світового господарювання застосовуються дві форми оплати праці - почасова та відрядна, кожна з яких поділяється на ряд систем. При почасовій формі величина заробітку залежить від кількості відпрацьованого часу. Ця форма застосовується, як правило, на тих роботах, де вирішальне значення має не збільшення індивідуального виробітку продукції, а підвищення якісних показників трудової діяльності, і де виробіток визначається ритмом технологічного процесу. Почасова оплата включає такі системи: просту почасову, почасово-преміальну та за посадовими окладами.

 

      Рис.1.3. Форми і системи заробітної плати*

        * побудовано за даними [30]

 Відрядна форма оплати праці полягає в тому, що величина заробітку залежить від установленої норми виробітку та розцінки. Вона використовується на тих роботах, де є потреба стимулювати збільшення виготовленого продукту. При цьому велика увага звертається на необхідність врахування якісних показників роботи: дотримання технологічного режиму, заданих параметрів виробу, економного використання сировини, енергії, тощо. Відрядна оплата буває індивідуальною і колективною. Її системами є пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна і акордна. Різновидами відрядної оплати праці є індивідуальний, колективний та орендний підряд.

   Вибір погодинної чи відрядної оплати праці визначається багатьма факторами. До них належать особливості технології та організації виробництва, форми організації праці, завдання, що ставляться перед виробництвом тощо. Все залежить від того, наскільки форма оплати праці, що застосовується, відповідає конкретним умовам виробництва. Ефективність використання певної форми оплати праці залежить і від того, наскільки правильно проаналізовані та враховані організаційно-технічні умови та потреби розвитку виробництва.

Слід зазначити, що в Україні система організації заробітної плати, як і вся економічна система, перебуває у перехідному стані. На підприємствах їй не надають належної уваги, що негативно позначається на ефективності оплати праці та негативно впливає на ефективність роботи як підприємств, так і економіки в цілому. Тому нагальною є потреба посилити увагу до розв'язання цих проблем.

1.2. Нормативно-правове забезпечення організації та обліку розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах

    В умовах переходу до системи ринкових відносин відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни, істотно змінюється політика в галузі оплати праці, соціальної підтримки і  соціального захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів.

     Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг). Трудові доходи кожного працівника  на сьогодні у більшості випадків залежать від його особистого вкладу з урахуванням кінцевих результатів підприємства. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організаційно-правових форм встановлюється законодавством, що є елементом соціального захисту населення.

   Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»[28], установлено прожитковий мінімум на одну особу та мінімальну заробітну плату (у місячному та погодинному розмірі), які набували змін протягом року (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в 2010-2012 рр. в Україні, грн*

Дата

Прожитковий мінімум

Мінімальна заробітна плата

На одну особу

Дітей віком до 6 років

Дітей віком від 6 до 18 років

Працездатних осіб

Осіб, які втратили працездатність

У місячному розмірі

У погодинному розмірі

01.01.2010 р.

825

755

901

809

695

869

5,2

01.04.2010 р.

839

767

917

884

706

884

5,29

01.07.2010 р.

843

771

921

888

709

888

5,32

01.10.2010 р.

861

787

941

907

723

907

5,43

01.12.2010 р.

875

799

957

922

734

922

5,52

01.01.2011 р.

894

816

977

941

750

941

5,66

01.04.2011 р.

911

832

997

960

764

960

5,77

01.10.2011 р.

934

853

1022

985

784

985

5,92

01.12.2011 р.

953

870

1042

1004

800

1004

6,04

01.01.2012 р.

1017

893

1112

1073

822

1073

6,43

01.04.2012 р.

1037

911

1134

1094

838

1094

6,56

01.07.2012 р.

1044

917

1144

1102

844

1102

6,61

01.10.2012 р.

1060

930

1161

1118

856

1118

6,7

01.12.2012 р.

1095

961

1197

1134

884

1134

6,8

* побудовано за даними [28]

          З даних табл.1.3. видно, що збільшення розміру  цих показників відбувалося поетапно протягом року. Показник мінімальної місячної заробітної плати зріс з  розміру 907 грн (на 1.10.2010 р.) до 1134 грн на кінець 2012 року. Щодо величини прожиткового мінімуму на одну особу, то цей показник також збільшиться в кінці 2012 р. на 220 грн порівняно з 2010 р.

Розглянемо зміни в розмірах прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, які відбулися за 2010—2012 рр. у вигляді діаграми (рис. 1.4). 

Рис.1.4. Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на кінець 2010-2012 рр. в Україні, грн*

* побудовано за даними [28]

Бухгалтерський облік заробітної плати по праву займає одне з  центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.  Основою для успішного ведення бухгалтерського обліку є дотримання чинного законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати.

Організація оплати праці в Україні здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами; генеральною угодою на державному рівні; галузевими та регіональними угодами; колективними договорами; трудовими договорами; іншими внутрішніми нормативними документами підприємств (рис. 1.5).

Документом, що визначає економічні,  правові й організаційні основи оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами, є Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР [30].

 

Рис.1.5. Загальна схема організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці*

* побудовано за даними [12]

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійноділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

        Основним законодавчим актом є Конституція України [39], на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

У ст.43-46 Конституції України [39] наведено, що кожен має право на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні громадянинові для повної реалізації своїх прав.

Основні нормативні документи, якими необхідно керуватися для організації обліку праці та її оплати, такі: Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. №322-VІІІ [37]; Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»[30] ; Закон України від 16 липня 1999 р. № 996- XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[26]; Закон України від 21 листопада 2002 р. № 229-IV «Про охорону праці» [25]; Закон України від 14 лютого 1996 р № 504/96-ВР «Про відпустки»[27]; Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2255-VI [59]; Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування»[29]; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 [61] та ін. (табл. 1.4).  

Питання обчислення середньої заробітної плати регулюється Постановою від 8 лютого 1995 р. № 100 «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 35 від 25.01.12 р. [34].

Таблиця 1.4

Законодавчо-нормативні акти, які регламентують облік розрахунків за виплатами працівникам в Україні*

Нормативно-правові акти

Коротка характеристика

1

2

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні [26]

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів  [60]

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та їх розкриття у фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) [61]

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  

Включає перелік рахунків, схем реєстрації і групування на них фактів фінансово-господарської діяльності з обліку розрахунків за виплатами працівникам [58]

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій   

Встановлює коротку характеристику, призначення синтетичних рахунків і субрахунків  [33]

Кодекс законів про працю України  

Регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини  [37]

Закон України „Про оплату праці”    

Визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами всіх форм власності та господарювання, і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функції заробітної плати[30]

Закон України „Про відпустки”

Встановлює державні гарантії та  права  на  відпустки, визначає  умови,  тривалість  і порядок надання їх працівникам для    відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, 

а також для виховання дітей, всебічного розвитку особи.[27]

Закон України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Установлено прожитковий мінімум на одну особу та мінімальну заробітну плату (у місячному та погодинному розмірі), які набували змін протягом року [28]

Продовження таблиці 1.4

1

2

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку [29]

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Порядок   визначає   правила   обчислення   середньої заробітної  плати  (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат  за  загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням  [34]

* побудовано за даними [26,27,28,29,30,33,34,37,58,60,61] 

Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках:

 •  надання працівникам творчої відпустки;
 •  надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
 •  виплати вихідної допомоги, збереження середньої заробітної плати    вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством період їх працевлаштування;
 •  службових відряджень;
 •  направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
 •  звільнення працівників – донорів від роботи;
 •  залучення працівників до виконання військових обов’язків;
 •  тимчасового переведення працівників у разі виробничої потреби на  іншу, нижче оплачувану роботу;
 •  забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності і пологах;
 •  вимушеного прогулу;

     - інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати [34].     

      Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв‘язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

      Працівникові,  який  пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи.

      У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і забезпечення допомогою у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю або по вагітності та пологах середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

       Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

       При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження та надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності і пологах включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу у нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками - почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

      При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов‘язків, службового відрядження тощо) та допомога у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю.

      При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються:

    - виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов‘язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов‘язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками) ;

    - одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо) ;

       - компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових) ;

       -  доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

       - премії за винаходи та раціоналізаторську пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об‘єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

      - грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

      - пенсії, державна допомога, соціальні і компенсаційні виплати;

      - літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

      - вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

       - дотації, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

       - виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

       - вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

       - заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

      - суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я [34].

      При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов‘язків, щорічної і додаткової відпусток. відрядження тощо) та допомога у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю.

      Для нарахування допомоги у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю середньо денний заробіток визначається із фактичної заробітної плати, що не перевищує подвійної тарифної ставки, посадового окладу.

       Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій та негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та їх розкриття у фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) визначені П(С)БО 26 «Виплати працівникам», яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601 [61].

Згідно з П(С)БО 26 є чотири види виплат працівникам, згрупованих за схожими ознаками, а саме:

 •  поточні виплати;
 •  виплати при звільненні;
 •  виплати по закінченні трудової діяльності;

    -   інші виплати працівникам:

    -  виплати інструментами власного капіталу підприємства;

    -   інші довгострокові виплати [61].

       Поточні виплати працівникам включають заробітну плату за окладами і тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу.

         Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[26]. Цей закон розкриває мету, основні принципи, валюту, державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, організацію та ведення бухгалтерського обліку, загальні вимоги до фінансової звітності, подання та оприлюднення фінансової звітності, визначає звітний період, передбачає контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

Згідно з даним законом підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Даним законом регламентується порядок складання та заповнення первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку за розрахунками з оплати праці. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

        - назву документа (форми);

        - дату і місце складання;

        - назву підприємства від імені якого складено документ;

         - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

         - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

         - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції [26].

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійсненні.

Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року № 966-XIV [31] дає визначення прожитковому мінімуму, закладає правову основу  для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.  

       Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у
розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 •  дітей віком до 6 років;
 •  дітей віком від 6 до 18 років;
 •  працездатних осіб;
 •  осіб, які втратили працездатність.

      Прожитковий мінімум застосовується для:

      - загальної оцінки  рівня  життя  в  Україні,  що є основою для
реалізації соціальної політики та  розроблення  окремих  державних
соціальних програм;

     - встановлення розмірів   мінімальної   заробітної   плати   та
мінімальної  пенсії  за  віком,  визначення  розмірів   соціальної
допомоги,  допомоги  сім'ям  з дітьми,  допомоги по безробіттю,  а
також стипендій  та  інших  соціальних  виплат  виходячи  з  вимог
Конституції України та законів України;

     - визначення права на призначення соціальної допомоги;

     - визначення державних   соціальних   гарантій   і   стандартів
обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти,
соціального обслуговування та інших;

      - встановлення величини   неоподатковуваного  мінімуму  доходів
громадян;

       - формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів [31].

В Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»[29], який набрав чинності з 01 січня 2011 р., визначаються правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

       Отже, з 2011 р. Україна перейшла на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок, ЄСВ). Це, означає, що замість звичайної сплати соціальних внесків до чотирьох фондів соцстрахування платіж буде один – до Пенсійного фонду України. Але на сьогодні ще не втратили чинності та діють Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та виплати, зумовлені народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.

         Відповідно до ст.8 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок у частині нарахувань установлюється в розмірі відповідно до класу професійного ризику виробництва, для бюджетних установ цей показник становить 36,3 %, зокрема, до ПФУ – 33,2 %; до ФБ – 1,6 %; до ФССТВП – 1,4 %; до ФНВ – 0,2 %, зменшена на 0,1 процентний пункт. Для всіх інших підприємстві встановлено 67 класів професійного ризику виробництва, згідно з якими, розмір єдиного внеску коливається від 36,76 до 49,7 %.

Що стосується внеску в частині утримань, то для звичайних працівників загальний розмір ЄСВ, який утримує роботодавець за рахунок нарахованого ним доходу, становить 3,6 % (фактично це сума внесків до ПФУ – 2 %; до ФБ – 0,6 % та до ФССТВП – 1 %, що діяли раніше)[ 29].

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій процес нарахування та обліку розрахунків за виплатами працівникам відображають на балансовому рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»[33].

На цьому  рахунку ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

За кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом - виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами». Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань [33].

Закон України «Про охорону праці»[25] визначає  основні  положення  щодо  реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умови праці,  регулює за  участю  відповідних  органів  державної  влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці  та  виробничого  середовища  і  встановлює  єдиний  порядок організації охорони праці в Україні.

     Відповідно до ст.2 Закону України «Про відпустки»[27], право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

      Згідно з ст.4 Закону України «Про відпустки», установлюються такі види відпусток: щорічні відпустки; додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; творча відпустка; соціальні відпустки; відпустки без збереження заробітної плати (рис.1.6.).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

 

 

      Рис. 1.6. Види відпусток в Україні*

       * побудовано за даними [27]

        Прийняті законодавчі нормативно-правові акти сприяли значним змінам у реформі оплати праці. Чинне законодавство України забезпечує: визначення видів заробітної плати; методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати за роботи, виконані працівниками; встановлено перелік рахунків бухгалтерського обліку з розрахунків за виплатами працівникам та характеристика призначення їх субрахунків; встановлено методи регулювання трудових відносин; визначено державні гарантії та права працівників; встановлено прожитковий мінімум та мінімальну заробітну плату; порядок обчислення середньої заробітної плати та порядок нарахування та утримання до фондів соціального страхування.    

           В Україні практично створено законодавчо-правову базу регулювання оплати праці відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій економіці, але на сьогодні ще існує велика кількість невирішених питань і суперечностей у сфері оплати праці, які необхідно переглянути та вдосконалити.

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарств району

     Березанський район як адміністративно-територіальна одиниця утворений у 1923  році з центром у с.Анатолівка. В грудні того ж року центр району було перенесено в с.Суворове (нині смт.Березанка). З 1937 року, при створенні Миколаївської області, Березанський район увійшов до її складу.

      Березанський район розташований на південному заході Миколаївської області. Територія району займає площу 1378,2 кв.км, що складає 5,6% території області. Район розташований біля узбережжя Чорного моря. Територія його витягнута з півночі на південь на 60 км та з заходу на схід на 40 км. Район розташований в межах природних підзон:

- до степу Південного відноситься північна частина Березанського району.

- до степу Сухого - південна частина Березанського району.

     Товщина профілю чорноземів складає 65-70см, вміст гумусу в орному шарі –від 3,3 до 4,1%. Родючість орних земель господарства складає 52 бали.

Клімат району континентальний, дуже теплий, посушливий. Середньорічна температура повітря - +9,2 С°. Тривалість безморозного періоду - 160-205 днів, вегетаційного –215-225 днів. Переважаючими вітрами в холодний період є північно-східні, в теплий - північно-західні, з середньорічною швидкістю 4,2-4,3 м/сек. В окремі роки, особливо ранньою весною, швидкість набуває значної сили (понад 15 м/сек і більше). Інколи вітри переходять у пилові бурі, видуваючи ґрунт та пошкоджуючи сільськогосподарські культури. Число днів з сильним вітром 10-20 днів, пиловими бурями - 2 дні.

Сума опадів за рік - 340 мм. Найбільша кількість опадів випадає на червень, найменша - на березень. Основна частина опадів (70%) випадає в теплий період року, переважно у вигляді злив, які спричиняють полягання посівів, створення ґрунтової кірки і викликають водну ерозію ґрунтів.

Рельєф району рівнинно-хвилястий. В геоморфологічному відношенні територія району знаходиться, в основному, на первинноакумулятивній рівнині Причорноморської низовини.

Природна рослинність на території району лишилася на схилах, днищах балок та на незначних ділянках заплав рік, що використовуються як пасовища. Трав'яний покрив на схилах дуже зріджений і не вберігає від ерозії. Тут зустрічаються типчина, тонконіг бульбистий, лобода татарська, тонконіг вузьколистий, пирій повзучий, люцерна, житняк, костриця овеча, молочаї чебрець, полин австрійський і такі однорічники як стоколос, гусятник малий, конюшина польова, вероніка весняна, роговик український. Влітку, коли злаки вигорають, у рослинному покриві переважає різнотрав'я, представлене найбільш ксерофітними видами - гвоздикою, віниччям розлогим, польовими волошками та полином. Природної деревної рослинності на Березанщині майже немає.

     З північної сторони район межує з Веселинівським районом, зі сходу  – з

Очаківським районом, з заходу  – з Комінтернівським районом Одеської області, з півдня район омиває Чорне море. По території району державний кордон не проходить.

    На території району знаходиться 49 населених пунктів, в тому числі 1

селище міського типу та 48 сіл, які підпорядковані селищній та 16 сільським радам Селище міського типу Березанка  – районний центр, розташований в

південно-західній частині Миколаївської області в долині річки Сосик.      Відстань  від обласного центру (м.Миколаїв) - 60 км.

    Середня чисельність  населення на 01.01.2011 року становить 24,0 тис. осіб.,  у т.ч. чоловіків – 11,3 тис.осіб, жінок –  12,7 тис.осіб.

     Основними перевагами Березанського району серед інших в Миколаївській області є:

- вдале географічне розташування відносно обласного центру м. Миколаєва та основних ринків збуту продукції, наявність Чорноморського узбережжя;

- розвинена інфраструктура;

- наявність кваліфікованої робочої сили;

- сприятлива для сільськогосподарського виробництва структура земельних ресурсів;

- технічне оснащення галузі сільського господарства;

- туристична привабливість: наявність місць придатних для зеленого туризму, наявність лісових насаджень, пам'ятних та історичних місць, заповідних зон та заказників;

- екологічно чистий район, на території якого відбувається збір лікарських рослин;

- наявність природних ресурсів державного та місцевого значення: пісок, гончарна глина, вапняки, численна кількість природних джерел.

     Сільське господарство на території району достатньо розвинуте.

     Основні напрямки сільського господарства:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);

- тваринництво (велика рогата худоба, свині, вівці);

- птахівництво.

     Основними сільськогосподарськими видами продукції району є:

- зернові культури – пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, просо, кукурудза на зерно;

- технічні культури – ріпак, соняшник, соя;

- виноград;

- м'ясо, молоко, вовна, яйця.

Враховуючи наявні кліматичні умови, доцільним на території району є вирощування озимої пшениці, озимого ячменю, соняшнику, озимого ріпаку, винограду. Галузь сільського господарства на даний час має значні невикористані можливості для вкладення коштів та подальшого розвитку.

Важливе значення для ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств мають їх організаційно-правові форми господарювання. Проаналізуємо основні організаційно-правові форми господарювання сільськогосподарських підприємств Березанського району  (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Наявність та структура діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання  за 2011 рік*

Форми господарювання

Миколаївська область

Березанський район

Березанський р-н до Миколаївської обл.,%

кількість,

од.

структура,

%

кількість,

од.

структура,

%

Господарські товариства

367

6,91

9

3,16

2,45

Приватні підприємства

290

5,46

12

4,21

4,14

Виробничі кооперативи

19

0,36

1

0,35

5,26

Фермерські господарства

4568

85,95

257

90,18

5,63

Державні підприємства

13

0,24

3

1,05

23,08

Підприємства інших форм господарювання

58

1,09

3

1,05

5,17

Всього підприємств

5315

100,0

285

100,0

5,36

* розраховано за даними [69] 

 Аналізуючи структуру діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання, можна відмітити, що найбільшу частку займають фермерські господарства як у Миколаївській області, так і в Березанському районі (85,95% та 90,18% відповідно). Друге місце посідають приватні підприємства та господарські товариства, хоча їх у 20 разів менше, ніж фермерських господарств. Найменшу питому вагу у структурі підприємств Березанського району займають виробничі кооперативи та державні підприємства (0,35%). Отже, можемо відмітити, що на території Березанського району знаходиться 5,36%  підприємств усіх форм господарювання, порівняно з даними по Миколаївській області.

       Для більш наглядного відображення структури підприємства за організаційно-правовими формами господарювання у Березанському районі за 2011 рік пропонуємо розглянути наступний рисунок (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура діючих сільськогосподарських підприємств Березанського району за 2011 рік, %*

* побудовано за даними статистичного щорічника [69]

Отже, структура діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у Березанському районі, яка зображена на рисунку 2.1.  показує, що найбільшу питому вагу в ній займають фермерські господарства – 90,81% (або 257 господарств). Найменшу частку займають виробничі кооперативи – 1 одиниця (0,35%) та державні підприємства (1,05%) – три, відповідно.

Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає і розвиток приватної форми власності.

Перелік основних приватних сільськогосподарських підприємств Березанського району за даними 2011 року наведено в таблиці 2.2.

        Серед них достатньо стійкими в сучасних ринкових умовах є ДП «Агро-Коблево» (с. Коблево) та ПАТ «Прикордонник» (с. Рибаківка).

      Для нашого дослідження ми обрали найтиповіші підприємства приватної форми власності Березанського району та ті, з якими частіше співпрацює базове підприємство – ПСП «Дмитрівка» (с. Дмитрівка), а саме: ПСП «Агрофірма ім. Потриваєва» (с. Анатолівка), ПСП «Чапаєвське» (с. Чапаєвка), ПСП «Агрофірма ім. Петровського» (с. Кімівка).

Таблиця 2.2

Перелік основних приватних сільськогосподарських підприємств Березанського району станом на 2011 рік*

Назва господарства

Форма

власності

Спеціалізація, основні види продукції

ДП «Агро-Коблево»

с. Коблево

приватна

вирощування багаторічних культур (виноградники), зернових і технічних культур

ПАТ «Прикордонник»

с. Рибаківка

колективна

зерновиробництво та молочне скотарство:

вирощування зернових та технічних культур, багаторічних культур (виноградники),

розведення великої рогатої худоби та виробництво молока

Приватне сільскогосподарське підприємство «Дмитрівка»

С. Дмитрівка

приватна

зерновиробництво:  вирощування зернових та технічних культур. Розведення великої рогатої худоби та виробництво молока

ПСП «Агрофірма імені Потриваєва»

с. Анатолівка

приватна

зерновиробництво: вирощування зернових та технічних культур.

Приватне сільскогосподарське підприємство «Чапаєвське»

с. Чапаєвка

приватна

зерновиробництво: вирощування зернових та технічних культур

Приватне сільскогосподарське підприємство «Василівка»

с. Василівка

приватна

зерновиробництво: вирощування зернових та технічних культур

ТОВ «ВВІ-Агро»

приватна

зерновиробництво: вирощування зернових та технічних культур

Приватне сільскогосподарське підприємство «Агрофірма імені Петровського»

с. Кімівка

приватна

зерновиробництво: вирощування зернових та технічних культур.

* побудовано за даними статистичного щорічника [69]

        Розміри сільськогосподарських підприємств тісно пов'язані з процесом концентрації виробництва. У свою чергу, ступінь розвитку концентрації визначається розмірами виробництва. Розмір сільськогоподарських підприємств визначається багатьма показниками, зокрема: обсягом виробництва валової і товарної продукції в натуральному і грошовому вираженнях, земельною площею, основними виробничими засобами, енергетичними потужностями, наявністю техніки, поголів'ям худоби і птиці, кількістю середньорічних працівників та ін. 

          Основним показником розміру сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів є вартість валової продукції, оскільки вона визначає кінцевий результат виробництва. При визначенні розміру виробництва господарств Березанського району за період 2009-2011рр. для оцінки валової продукції нами було використано постійні ціни на продукцію 2010 року. Проаналізуємо згадані вище  показники в наступній таблиці (табл. 2.3).                                                                                                

              Таблиця 2.3

Визначення розміру виробництва  у  сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району*

Показники

Роки

2011р. у % до

2009

2010

2011

2009 р.

2010 р.

Вартість валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010 р.), тис.грн

144631,89

148857,47

152314,73

105,3

102,3

Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, тис.грн

104586,10

141804,30

149485,10

142,9

105,4

Середньорічна чисельність працюючих, осіб

1112

1111

1111

99,9

100,0

Площа сільськогосподарських угідь, га

51260

52427

55599

108,5

106,1

Поголів’я худоби та птиці, ум.гол.

1090

1217

1001

91,8

82,3

Середньорічна вартість активів, тис.грн

297289,50

396729,50

317313,60

106,7

80,0

* розраховано за даними фінансової та статистичної звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району, а також статистичного щорічника [69]

Аналізуючи показники розміру виробництва у сільськогосподарських підприємствах Березанського району за три останні роки, можна відмітити, що у 2011 році вартість валової продукції в постійних цінах 2010 року збільшилась на 5, 3% в порівнянні з 2009 роком( на 7682,84 тис.грн)  і  на 2,3  % у порівнянні з 2010 роком (на 3457,26 тис.грн). Також  у 2011 році, порівняно з 2009-2010 рр., збільшилась площа сільськогосподарських угідь – на 8,5% та 6,1% відповідно. У звітному році значно зросли розміри грошової виручки від реалізації сільськогосподарської продукції з 104586,10 тис.грн у 2009 р. до 149485,10 тис.грн у звітному 2011 р. (42,9%). Середньорічна чисельність працюючих за досліджуваний період істотно не змінилась. Дещо скоротилося умовне поголів’я худоби та птиці в 2011 р. - порівняно з 2009 р. на 89 ум.голів та з 2010 р. на  216 ум.голів. Не можемо не відмітити зміну такого показника, як середньорічна вартість активів, так як цей показник у 2010 р. збільшився порівняно з 2009 р. на 6,7% - до  396729,50 тис.грн, а вже в 2011 р. становив  317313,60, що на 20% менше, ніж в 2010 р. Тобто більшість показників розміру виробництва сільськогосподарських підприємств району за досліджуваний період зросли.

 На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає спеціалізація господарства. Основним показником для визначення спеціалізації підприємства є структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції. Використовуючи дані форми № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» по сільськогосподарських підприємствах Березанського району визначимо їх спеціалізацію, для більш повної їх характеристики (табл. 2.4).

Отже, продукція сільськогосподарського виробництва у загальній структурі виручки по району займає 96,5%, тобто на реалізацію іншої продукції, робіт і послуг припадає лише 3,5%. В структурі грошової виручки від реалізації по сільськогосподарських підприємствах району в динаміці за три останні роки найбільшу питому вагу займає продукція рослинництва, яка становить 93,7%, а продукція тваринництва лише 2,8%. Можна відмітити, що спостерігається тенденція до збільшення рівня виручки від реалізації продукції рослинництва, та зменшення виручки від реалізації продукції тваринництва, що, на нашу думку, свідчить про скорочення виробництва у галузі тваринництва і є негативним явищем.

Таблиця 2.4

Розмір та структура грошової виручки від реалізації у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району*

Галузі та види продукції

Роки

В середньому за 3 роки, тис.грн

Структура,%

2009,

тис.грн

2010,

тис.грн

2011,

тис.грн

по с.-г. продукції

по району

Зерно

55581,6

63666,4

81421,5

66889,8

54,5

52,6

Соняшник

16181,6

50206,7

33236,8

33208,4

22,2

21,5

Соя

996,8

1468,7

1675,9

1380,5

1,1

1,1

Ріпак

16789,7

15616,3

10560,3

14322,1

7,1

6,8

Овочі відкритого грунту

-

1,1

-

0,4

-

-

Баштанні продовольчі

-

3,3

-

1,1

-

-

Плоди (зерняткові)

-

-

1,8

0,6

0,001

0,001

Виноград

7509,1

2888,6

15721,8

8706,5

10,5

10,2

Інша продукція рослинництва

1605,2

2774,6

2539,8

2306,5

1,7

1,6

Разом по рослинництву

98664,0

136625,7

145157,9

126815,9

97,1

93,7

Продукція скотарства, у т.ч.: - молоко

1572,8

2234,4

2046,9

1951,4

1,4

1,3

ВРХ (в живій масі)

826,6

840,1

747,8

804,8

0,5

0,5

Продукція свинарства

609,8

505,5

744,0

619,8

0,5

0,5

Продукція вівчарства

34,5

10,0

4,1

16,2

0,0

0,0

Птахівництво

34,9

88,1

148,9

90,6

0,1

0,1

Інша продукція тваринництва

2843,5

1500,5

635,5

1659,8

0,4

0,4

Разом по тваринництву

5922,1

5178,6

4327,2

5142,6

2,9

2,8

Всього по сільськогосподарському виробництву

104586,1

141804,3

149485,1

131958,5

100,0

96,5

Виконання робіт, надання послуг

5589,0

3765,4

5403,8

4919,4

х

3,5

Всього по господарствах

110175,1

145569,7

154888,9

136877,9

х

100,0

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району та статистичного щорічника [69]

Для наочності представимо структуру грошової виручки від реалізації продукції галузі рослинництва, виробленої сільськогосподарськими підприємствами Березанського району в середньому за 2009-2011рр. на рис.2.2.

       Рис. 2.2. Структура грошової виручки від реалізації продукції рослинництва  сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району в середньому за 2009-2011 рр., %*

* побудовано за даними статистичного щорічника [69]

        В структурі виручки від реалізації продукції сільськогосподарських підприємств Березанського району в динаміці за три останні роки найбільшу питому вагу займає продукція рослинництва – 93,7%. Найбільшу частку серед цієї продукції займають зернові (55,6%) та соняшник (21,5%), також значну частину займає виноград (10,2%) та ріпак (6,8%). Найменшу частку доходу в рослинництві приносить виробництво сої та плодових культур – 1,1%. Отже, підприємства району мають зерно-виробничий напрямок спеціалізації та розвинене вирощування соняшнику.

       Щоб порівняти розмір та структуру грошової виручки від реалізації ПСП «Дмитрівка» з даними по району – побудуємо наступну таблицю (таб. 2.5).

       Проаналізувавши дані таблиці 2.5, можемо зробити наступні висновки, що в структірі виручки від реалізації ПСП «Дмитрівка» за період найбільшу частку займає виручка від реалізації продукції рослинництва – 90,09%, а семе: зерна 65,03%, а в тваринництві найбільше доходу приносить реалізація  молока - 7,48% від загального доходу підприємства.

Таблиця 2.5

Розмір та структура грошової виручки від реалізації у ПСП «Дмитрівка» Березанського району*

Галузі та види продукції

Виручка від реалізації, тис.грн

В середньому за 3 роки, тис.грн

Частка господарства в даних району,%

Структура за період,%

2009

2010

2011

По господарству

По району

по с.-г. продукції

по господарству

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зерно

3739,7

5504,0

7346,6

5530,1

66889,8

8,3

65,43

65,03

Соняшник

1642,2

3254,1

1276,4

2057,6

33208,4

6,2

24,34

24,19

Ріпак

99,8

-

-

33,3

14322,1

0,2

0,4

0,4

Інша продукція рослинництва

27,7

41,4

51,9

40,3

2306,5

1,7

0,47

0,47

Разом по рослинництву

5509,4

8799,5

8674,9

7661,3

126815,9

6,0

90,09

90,09

Продукція скотарства, у т.ч.: - молоко

475,6

679,5

752,8

636,0

1651,4

38,5

7,52

7,48

ВРХ (в живій масі)

159,7

196,2

109,5

155,1

804,8

19,3

1,83

1,82

Разом по тваринництву

635,3

875,7

862,3

791,1

5142,6

15,4

9,36

9,3

Всього по сільськогосподарському виробництву

6144,7

9675,2

9537,2

8452,4

131958,5

6,4

100,0

99,4

Виконання робіт, надання послуг

30,1

40,1

83,0

51,1

4919,4

1,0

х

0,6

Всього по господарствах

6174,8

9715,3

9620,2

8503,4

136877,9

6,2

х

100,0

       * розраховано за даними статистичної звітності ПСП «Дмитрівка»

      Загалом по підприємству за три останні роки розміри виручки від реалізації всіх видів продукції зросли. На нашу думку, галузь тваринництва слід розвивати, оскільки сьогодні ця галузь є досить безризиковою галуззю сільського господарства, а так як землі досліджуваного господарства знаходяться в ризикованій зоні вирощування сільськогосподарських культур, то розширення галузі тваринництва є перестраховкою на час посухи чи не врожаю, і приносить виручку круглий рік, а не по сезонах.

      Відображення частки грошової виручки від реалізації продукції ПСП«Дмитрівка» в даних по Березанському району за досліджуваний період зображено на рисунку 2.3.

     Рис. 2.3. Частка ПСП «Дмитрівка» в структурі грошової виручки сільськогосподарських підприємств Березанського району в 2009-2011 рр., %*

      * розраховано за даними статистичної звітності ПСП «Дмитрівка»

      Отже, вагому частку в структурі доходу сільськогосподарських підприємств даного району займає й продукція ПСП «Дмитрівка», а саме: виручка від реалізації такої продукції, як молоко – 38,5% від загального доходу по району; ВРХ (в живій масі) – 19,3%, зерно – 8,3%. Найменшу долю виручки становить надання послуг, виконання робіт в ПСП «Дмитрівка» - 1%. Ці дані свідчать про те, що в досліджуваному районі ПСП «Дмитрівка» займає достатньо міцні позиції.  

      При аналізі фінансово - економічної характеристики господарсва важливо також провести аналіз забезпеченості господарства ресурсами та рівня їх використання.

      Одним із важливих показників для характеристики рівня використання ресурсів господарства є структура земельних угідь, яку ми проаналізуємо за даними наступної таблиці 2.6.

        З наведених вище розрахунків, можна зробити висновки, що загальна земельна площа і площа сільськогосподарських угідь підприємств району мають стійку тенденцію до зростання, так, у 2011 р. загальна земельна площа становить 58600 га, що на 6498 га (12,47%) більше, ніж в 2009 р., а сільгоспугіддя у звітному році в порівнянні з базисним зросли на 8,46%. Площа ріллі зросла в звітному році на 7,03% більше, ніж у базисному році та становить 51644 га. Збільшуються і посівні площі.

      Розраховані коефіцієнти  у табл. 2.6 свідчать про достатньо активне використання земельної площі.

Таблиця 2.6

Динаміка і структура землекористування  у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району*

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2011р. у % до

га

%

га

%

га

%

2009р.

2010р.

Загальна земельна площа

52102

100,0

56695

100,0

58600

100,0

112,47

103,36

у  т.ч.:

сільськогосподарські угіддя

51260

98,38

52427

92,47

55599

94,88

108,46

106,05

З них:

-рілля

 

48250

 

92,61

 

49058

 

86,53

 

51644

 

88,13

 

107,03

 

105,27

Посівні площі

48250

92,61

49058

86,53

51644

88,13

107,03

105,27

Коефіцієнт освоєння землі

х

0,98

х

0,92

х

0,95

х

Х

Коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідь

х

0,94

х

0,94

х

0,93

х

Х

Коефіцієнт використання ріллі

х

1,00

х

1,00

х

1,00

х

Х

       * розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району та статистичного щорічника [69]

      Земля, як продукт природи, серед інших матеріальних умов, є першою передумовою і природною основою виробництва. Земля з її ґрунтовим покривом, надрами, лісами, водами займає головне місце в розвитку суспільного виробництва і продуктивних сил.

       Аналіз стану використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Березанського району наведено в таблиці 2.7.

       Аналізуючи показники ефективності використання земельних угідь в сільськогосподарських підприємствах Березанського району, можемо відмітити, що за період 2009-2011 рр. не всі показники залишились достатньо високими. 

Таблиця 2.7

Показники ефективності використання земельних угідь в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району* 

Показники

Роки

Відхилення (+, -) показників 2011 року від показників

2009

2010

2011

2009 р.

2010 р.

Одержано на 100 га сільськогосподарських угідь, грн:

 •  валової продукції сільського господарства у                постійних цінах 2010 року

2821,5

2839,3

2739,5

-82

-99,8

 •  виручки  від реалізації                                        сільськогосподарської продукції

2040,3

2704,8

2688,6

648,3

-16,2

 •  прибутку (+) збитку (-) від реалізації                                        сільськогосподарської продукції

199,04

595,2

533,3

334,26

-61,9

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

Так, наприклад, зменшився показник валової продукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в 2011 р. на 82 грн порівняно з 2009 р. та на 99,8 грн – з 2010 р. Показник прибутку (+) збитку (-) від реалізації сільськогосподарської  продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь також є достатньо нестійким за останні 3 роки, хоча в звітному 2011р. цей показник порівняно з базисним 2009 р. збільшився на 334,26 грн. Ці зміни показників свідчать про те, що на підприємствах району недостатньо ефективно використовуються земельні угіддя.

 Керівникам підприємств слід більш раціонально та відповідально підходити до використання такого ресурсу як земля та пам’ятати про її родючий потенціал.

У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває питання ефективності використання трудових ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства. Пропонуємо ознайомитись зі станом забезпеченості  сільськогосподарських підприємств Березанского району трудовими ресурсами (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Забезпеченість  сільськогосподарських підприємств Березанського району всіх форм власності трудовими ресурсами*

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Працезабезпеченість працівників на 1000 га, чол.:

- сільськогосподарських угідь

21,69

21,19

19,98

- ріллі

23,05

22,65

21,51

Навантаження на 1 працівника:

- с/г тварин, умовних голів

1

1

1

- сільськогосподарських угідь, га

46,10

41,19

50,04

- ріллі, га

43,39

44,16

46,48

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

Провівши відповідні розрахунки в таблиці 2.8, можемо відмітити, що спостерігається стійка тенденція до зменшення працезабезпеченості  працівників на 1000 га  сільськогосподарських угідь та ріллі. І водночас - збільшення показника навантаження на 1 працівника ріллі. Отже, в 2011 році порівняно з даними попередніх років забезпеченість господарств трудовими ресурсами погіршилась, так як збільшується навантаженість на 1 працівника та зменшується показник працезабезпеченості.

      Від якості й ефективності використання трудових ресурсів багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоздатності.   Отже, проаналізуємо на скільки ефективно використовуються трудові ресурси сільськогосподарських підприємств досліджуваного району в таблиці 2.9. 

Таблиця  2.9

Показники ефективності використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району*

Показники

Роки

2011 р. у % до

2009

2010

2009

2010

2009

Отримано в розрахунку на одного середньорічного працівника, тис. грн:

- вартості валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010 року);

130,06

133,9

137,09

105,4

102,4

- виручки від реалізації сільськогосподарської продукції;

94,05

127,6

134,6

143,1

105,5

-  прибутку (+) збитку (-) від реалізації сільськогосподарської продукції

9,2

28,1

26,7

290,2

95,0

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

      З проведених розрахунків за період 2009-2011 рр., зазначимо, що показники використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Березанського району є достатньо ефективними, так як спостерігається зростання таких показників, як вартості валової продукції сільського господарства, виручки від реалізації сільськогосподарської продукції, прибутку (+) збитку (-) від реалізації сільськогосподарської продукції в розрахунку на одного середньорічного працівника, так у 2011 р. порівняно з 2009 р. ці показники зросли відповідно на 5,4%, 43,1% та 190,2%.

         Дослідимо та проаналізуємо динаміку зміни складу та структури майна сільськогосподарських підприємств Березанського району в таблиці 2.10.

         Отже, найбільшу питому вагу в структурі майна сільськогосподарських підприємств Березанського району замають оборотні активи на початок 2009 р. цей показник становив 55,3%, а вже на початок 2011 р. – 69,9%. 

Таблиця 2.10

Склад і структура майна сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району, на кінець року*

Майно

2009 рік

2010 рік

2011 рік

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Нематеріальні активи

21,0

0,0

123,0

0,0

-

-

Основні засоби

84178,0

26,7

97856,0

22,7

113846,4

29,1

Довгострокові фінансові інвестиції

7663,0

2,4

7663,0

1,8

859,7

0,2

Довгострокова дебіторська заборгованість

585,0

0,2

666,0

0,2

-

-

Довгострокові біологічні активи

43548,0

13,8

48204,0

11,2

-

-

Незавершене будівництво

3703,0

1,2

34193,0

7,9

2351,1

0,6

Інші необоротні активи

858,0

0,3

1000,0

0,2

753,3

0,2

Усього необоротних активів

140556,0

44,5

189705,0

44,1

117810,5

30,1

Виробничі запаси

44538,0

14,1

72730,0

16,9

86670,5

22,2

Поточні біологічні активи

3220,0

1,0

31992,0

7,4

36809,4

9,4

Незавершене виробництво

14750,0

4,7

21986,0

5,1

3998,8

1,0

Готова продукція

7547,0

2,4

6692,0

1,6

8382,8

2,1

Товари

639,0

0,2

176,0

0,0

98,2

0,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

91624,0

29,0

69028,0

16,0

91970,0

23,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

459,0

0,1

1598,0

0,4

2003,9

0,5

- за виданими авансами

1799,0

0,6

3919,0

0,9

5621,4

1,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

4603,0

1,5

18033,0

4,2

26589,0

6,8

Поточні фінансові інвес-тиції

 -

-

 -

-

12,0

0,0

Грошові кошти

5083,0

1,6

8001,0

1,9

7003,2

1,8

Інші оборотні активи

182,0

0,1

5830,0

1,4

4167,8

1,1

Усього оборотних активів

174444,0

55,3

239985,0

55,8

273327,1

69,9

Витрати майбутніх періодів

552,0

0,2

370,0

0,1

32,9

0,0

Разом майна

315552,0

100,0

430260,0

100,0

391170,5

100,0

         * розраховано за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

Частка необоротних активів в звітному році зменшилась порівняно з попередніми роками і становить – 30,1%. Дана ситуація свідчить про те, що на підприємствах переважають більш ліквідні активи.

         Тепер розглянемо джерела наявних коштів, їх склад та відношення власних та залучених коштів (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Склад і структура джерел формування майна сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району, на кінець року*

Майно

2009р.

2010р.

2011р.

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Статутний капітал

13498

4,3

13536

3,1

20630,4

5,3

Додатковий вкладений капітал

2928

0,9

97115

22,6

46572,1

11,9

Інший додатковий капітал

104977

33,3

26608

6,2

-

-

Резервний капітал

3131

1,0

5061

1,2

4062

1,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21174

6,7

48883

11,4

89262,8

22,8

Вилучений капітал

175

0,1

262

0,1

282,5

0,1

Усього власного капіталу

145533

46,1

190941

44,4

160244,8

41,0

Забезпечення наступних витрат і платежів

3106

1,0

3728

0,9

4441,3

1,1

Довгострокові зобов’язання

7350

2,3

21208

4,9

48885,2

12,5

Короткострокові кредити банків

-

-

6100

1,4

6995,4

1,8

Поточна заборгованість за за довгостроковими зобов’-язаннями

-

-

353

0,1

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

109418

34,7

134223

31,2

66300,6

16,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

 

6

 

0,0

 

21303

 

5,0

 

-

 

-

з бюджетом

159

0,1

1158

0,3

1631

0,4

з позабюджетних платежів

3

0,0

2

0,0

-

-

зі страхування

357

0,1

530

0,1

647,5

0,2

з оплати праці

837

0,3

1153

0,3

1291,3

0,3

 з учасниками

30

0,0

58

0,0

-

-

із внутрішніх розрахунків

6

0,0

25

0,0

-

-

Інші поточні зобов’язання

30002

9,5

26998

6,3

81164,4

20,7

Усього поточних зобов’язань

140818

44,6

191903

44,6

158030,2

40,4

Доходи майбутніх періодів

18745

5,9

22480

5,2

19569

5,0

Разом джерел

315552

100,0

430260

100,0

391170,5

100,0

* розраховано за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

         Аналізуючи джерела та структуру утворення майна в сільсьогосподарських підприємствах Березанського району,  можна відмітити, що у частці власного капіталу найбільш питому вагу в звітному 2011 р. займає нерозподілений прибуток, який на початок року склав 22,8 %, а на початку 2010 р. становив 11,4 %. Також можна відмітити ,що в 2011 р. на 4,2% зменшилась порівняно з 2009-2010 рр., загальна сума поточних зобовязань. Кредиторська заборгованість за товари ,роботи ,послуги зменшилась на  43117,4 тис. грн. порівняно з базисним роком, що є позитивним показником.

           Розглянемо структуру джерел формування майна сільськогосподарських підприємств Березанського району станом на кінець 2011 р. на (рис.2.4).

     Рис. 2.4. Структура джерел формування майна сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району, на кінець 2011 року, %*

   * побудовано за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

Загалом, аналізуючи вище наведені дані та рисунки, видно, що стан майна підприємств Березанського району покращився, так як збільшився розмір нерозподіленого прибутку. Але хоча величина поточних зобов’язань помітно зменшилась в звітному році – цей показник займає значну частку в структурі майна сільськогосподарських підприємств району.

Найважливішою стороною діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень, які необхідні для відшкодування витрат виробництва та обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання.

Прослідкуємо та проаналізуємо в динаміці  грошові надходження до сільськогосподарських підприємств Березанського району, їх витрати та отриманий прибуток в таблиці 2.12.    

Таблиця 2.12

Динаміка показників фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району*

Показники і порядок розрахунку

Роки

Відхилення (+;-)
2011 р. До

2009

2010

2011

2009 р.

2010 р.

1. Прибуток(+), збиток(-) від
реалізації, тис.грн (ф.2, код 050)

41845

78986

42837

992

-36149

2. Собівартість реалізованої продукції,
тис. грн (ф.2, код 040)

188463

278736

225289,9

36826,9

-53446

3. Чистий прибуток(+) збиток (-)
тис. грн (ф.2, код 220)

15875

48062

27416,3

11541,3

-20646

4. Середньорічна сума активів, тис.грн
(ф.1 код 280)

297290

369730

317313,6

20023,6

-52416

5. Середньорічна сума власного
капіталу, тис. грн (ф.1 код 380)

131805

190941

146673,5

14868,5

-442675

6. Рівень рентабельності продукції, %(р.1/р.2)*100%

22,2

28,34

19,01

-3,19

-9,33

7. Рівень рентабельності активів,%
(р.3/р.4)*100%

5,34

12,11

8,64

3,3

-3,47

8. Рівень рентабельності власного
капіталу,% (р.3/р.5)*100%

12,04

25,17

18,69

6,65

-6,48

* розраховано за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

        Згідно проведених розрахунків, можна зробити висновок, що в тенденції за три останні роки найбільший рівень чистого прибутку було зафіксовано в 2010 р. – 48062 тис.грн, хоча вже в 2011 р. цей показник знизився на 20646 тис.грн., що пов’язано з підвищенням рівня собівартості реалізованої продукції. За рахунок зменшення величини прибутку в звітному році  значно знизився показник рівня рентабельності продукції – з 28,34% в 2010 р. до 19,01% в 2011 р. За три останні роки обсяг рентабельності має  досить нестійкий і перемінний  характер, це в основному залежить від обсягу зміни чистого прибутку. Хоча показники рівня рентабельності активів та власного капіталу в звітному році перевищили показники 2009 р., але все ж порівняно з попереднім 2010 р. стали нижчими, відповідно на 3,47 в.п. та 6,48 в.п.

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Фінансова стійкість — це такий стан рахунків підприємства, який гарантує його постійну платоспроможність. Проаналізуємо показники фінансової незалежності сільськогосподарських підприємств Березанського району в таблиці 2.13. Для цього необхідно визначити коефіцієнти фінансування, автономії та стійкості.

Таблиця 2.13

Динаміка показників фінансової незалежності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району*

Коефіцієнти

Норматив

Порядок

розрахунку

На кінець 2009 р.

На кінець 2010 р.

На кінець 2011 р.

Відхилення (+,-) 2011 року від

2009 р.

2010 р.

Фінансування

< 1,0

Ф.1 р.(480+620)/р.380

0,018

1,116

0,159

0,141

-0,957

Автономії (незалежност)

>0,5

Ф.1 р.380/р.640

0,461

0,444

0,496

0,035

0,052

Стійкості (стабільності)

> 1,0

Ф.1 р.380/(480+620)

0,982

0,896

0,987

0,005

0,091

* розраховано за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району

Отже, показники фінансової незалежності свідчать про те, що підприємства району протягом трьох звітних років мали достатньо не стійке фінансове становище – про що свідчать показники автономності, так як вони були залежними від зовнішнього позикового капіталу. У 2009 р. залучених коштів було більше, ніж власного капіталу, але на кінець 2010 р. залучення коштів зменшилося і коефіцієнт фінансування наблизився до одиниці. Та все ж на кінець звітного 2011 р. фінансовий стан підприємств району покращився і показники стабільності наблизилися до норми.

 Основними показниками платоспроможності підприємства є коефіцієнт абсолютної та швидкої ліквідності, а також коефіцієнт покриття.    

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів. Коефіцієнт поточної ліквідності показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Їх визначення наведено в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

Динаміка показників ліквідності в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності Березанського району*

Коефіцієнти

Норматив

Порядок розрахунку

На кінець

2009 р.

На кінець 2010 р.

На кінець 2011 р.

Відхилення,(+,-)

2011 року від

2009 р.

2010 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,3

Грошові кошти/

короткострокові пасиви

0,036

0,042

0,051

0,015

0,009

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-1

Оборотні активи-запаси/короткострокові пасиви

0,923

0,555

0,645

-0,278

0,09

Коефіцієнт покриття

> 1

Оборотні активи/короткострокові пасиви

1,239

1,251

1,73

0,491

0,479

 * розраховано за даними фінансової звітності сільськогосподарських підприємств всіх форм власності Березанського району    

Отже, згідно отриманим даним, коефіцієнти абсолютної ліквідності мають дуже низькі значення. Наприклад в 2011 р. він дорівнює 0,051. Його значення свідчить про те, що тільки 5,1% короткострокової заборгованості підприємства можуть погасити негайно. Тобто показники абсолютної ліквідності набагато нижчі нормативних значень. Це спричинено перевищенням темпів росту поточної заборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства. Коефіцієнт швидкої ліквідності також в звітному році нижче норми, отже підприємства мають змогу погасити частину поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості лише на 64,5 %, що на 27,8% менше, ніж в 2009 р. Щодо коефіцієнта покриття, то їх значення за 2009-2011 рр. залишались в межах норми. Якщо ж значення коефіцієнта покриття перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємства володіють значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства, такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Одночасно, можемо зазначити, значне нагромадження запасів на підприємстві, відволікання коштів у дебіторську заборгованість може бути пов’язане з неефективним управлінням активами. У той же час підприємства, можливо, не повністю використовують свої можливості з одержання кредитів. Якщо проаналізувати показник 2011 р., який дорівнює 1,73, то можна сказати, що на 1 грн поточних зобов’язань підприємства мають 1,95 грн. поточних активів.

Отже, на основі нашого дослідження фінансово-економічного становища підприємств Березанського району, можемо зробити висновок, що на кінець звітного 2011 року підприємства мають стійкий фінансовий стан і не залежать від зовнішніх фінансових джерел. Підприємства здатні розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року, а також мають достатньо власних обігових коштів для погашення боргів.

2.2. Формування фонду оплати праці, нарахування заробітної плати та організація її виплати

Фонд заробітної плати - це загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства.

         З метою планування та аналізу ефективності використання фонду заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах Березанського району його  поділяють на: фонд основної заробітної плати; фонд додаткової заробітної плати; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

        До фонду основної заробітної плати в досліджуваних господарствах входить заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування та ін.) за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами працівників незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.

         До фонду додаткової заробітної плати відносять: надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів кваліфікованим працівникам, зайнятих на особливо відповідальних роботах; бригадирам із числа працівників; премії працівникам, керівникам спеціалістам та ін. службовцям за виробничі результати; виконання і перевиконання виробничих завдань; підвищення продуктивності праці; поліпшення кінцевих результатів виробничої діяльності; за економію сировини, матеріалів та ін.; оплату праці у вихідні, святкові та неробочі дні та надурочний час; оплата щорічних відпусток.

          До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премій за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, чи здійснюються понад встановлених зазначеними актами норм.

Доплати та надбавки — це самостійний елемент заробітної плати з погляду її структури. Водночас вони є складовою тарифної системи, яка  в класичному розумінні є інструментом диференціації та регулювання рівня заробітної плати різних груп і категорій працівників залежно від кваліфікаційного рівня, складності виконуваних робіт, а також специфічних особливостей підприємства. У більшості досліджуваних нами сільськогосподарських підприємств району здійснюються доплати і надбавки до заробітної плати працівників у розмірах, представлених у табл. 2.15.

Таблиця 2.15 

Розміри доплат до тарифних ставок та посадових окладів у сільськогосподарських підприємствах Березанського району*

Перелік доплат

Розміри доплат і надбавок

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 % тарифної ставки (посадового окладу відсутнього працівника)

За роботу на важких тракторах і за строк служби трактора

10 % тарифної ставки трактористів

За інтенсивність праці

10 % тарифної ставки водіїя

За шкідливі умови праці

10 % тарифної ставки грузчиків

      *Власна розробка автора

      Розглянемо в наступній таблиці 2.16. структуру фонду оплати праці досліджуваних сільськогосподарських підприємств Березанського району.

      Проаналізувавши структуру фонду оплати праці та інших виплат в сільськогосподарських підприємствах Березанського району, можемо зазначити, що найбільшу питому вагу в структурі загального фонду оплати праці в усіх досліджуваних підприємствах займає фонд основної заробітної плати. У звітному (2011 р.) його максимальне значення було в ПСП «Агрофірма ім. Потриваєва» - 95,14% фонду оплати праці. У грошовому вимірі максимальний фонд основної заробітної плати був у звітному році у ПСП «Агрофірма ім. Петровського» (1682,9 тис.грн).

Максимальну частка фонду додаткової оплати праці у базисному та звітному роках серед досліджених господарств має ПСП «Агрофірма імені Петровського» (36,01% та 33,27% відповідно).

Таблиця 2.16

Склад та структура фонду оплати праці та інших виплат

в сільськогосподарських підприємствах Березанського району*

Назва показника

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення (+;-), тис.грн 2011р.
 порівняно з

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

2009 р.

2010 р.

ПСП «Дмитрівка»

Фонд основної
заробітної плати

701,1

94,94

813,68

94,1

1026,1

93,64

325

212,42

Фонд додаткової
заробітної плати

37,4

5,06

51,02

5,9

69,7

6,36

32,3

18,68

Фонд оплати
праці, усього

738,5

100

864,7

100

1095,8

100

357,3

231,1

Нарахованно
працівникам
за ЗДССЗТВП

11,1

Х

1356,8

Х

5572,6

Х

5561,5

4215,8

ПСП «Агрофірма імені Петровського»

Фонд основної
заробітної плати

1263,4

63,99

1832,7

72,71

1682,9

66,73

419,5

149,8

Фонд додаткової
заробітної плати

711

36,01

687,8

27,29

838,9

33,27

127,9

151,1

Фонд оплати
праці, усього

1974,4

100

2520,5

100

2521,8

100

547,4

1,3

Нарахованно
працівникам
за ЗДССЗТВП

16,4

Х

30

Х

27

Х

10,6

-3

ПСП «Чапаєвське»

Фонд основної
заробітної плати

362,6

92,69

562,2

96,38

636,4

94,83

273,8

74,2

Фонд додаткової
заробітної плати

28,6

7,31

21,1

3,62

34,7

5,17

6,1

13,6

Фонд оплати
праці, усього

391,2

100

583,3

100

671,1

100

279,9

87,8

Нарахованно
працівникам
за ЗДССЗТВП

3,8

Х

3,7

Х

10,9

Х

7,1

7,2

ПСП «Агрофірма імені Потриваєва»

Фонд основної
заробітної плати

900,2

91,62

924,2

93,21

1077,2

95,14

177

153

Фонд додаткової
заробітної плати

82,3

8,38

67,3

6,79

55

4,86

27,3

-12,3

Фонд оплати
праці, усього

982,5

100

991,5

100

1132,2

100

149,7

140,7

Нарахованно
працівникам
за ЗДССЗТВП

3,6

Х

4,7

Х

2

Х

-1,6

-2,7

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

З рис.2.5. видно, що за період 2009-2011 рр. найбільший розмір фонду основної оплати праці у ПСП «Агрофірма імені Петровського», що пов’язано з великими розмірами підприємства. Найвищим цей показник був в 2010 р. – 1832,7 тис.грн, хоча в звітному 2011р. він знизився до 1682,9 тис.грн. Загалом можна зазначити, що у всіх досліджуваних нами господарствах намітилась чітка тенденція до підвищення розміру фондів оплати праці. Всі відмінності в розмірах фонду оплати праці в сільськогосподарських  підприємствах Березанського району пояснюються розмірами господарств.

Рис. 2.5. Розмір фонду основної оплати праці сільськогосподарських підприємств Березанського району в 2009-2011 рр., тис.грн*

        * розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

        Щодо досліджуваного нами базового підприємства ПСП «Дмитрівка», то теж зазначимо, що спостерігається тенденція до збільшення розміру фонду оплати праці, так, з 738,5 тис.грн в 2009 р. до 1095,8 тис.грн у звітному 2011р. Протягом останніх 3 років розмір фонду основної заробітної плати перевищує розмір фонду додаткової заробітної плати (рис.2.6).

  

Фонд основної

                                                      1026,1                                               заробітної плати, тис.грн

                                 813,68                                    

           701,1                                  51,02                       69,7 Фонд додаткової

                           37,4                                                                             заробітної плати, тис.грн

     

                    

                   

                           2009                2010               2011             роки

Рис. 2.6. Розмір та склад фонду оплати праці ПСП «Дмитрівка» Березанського району в 2009-2011рр., тис.грн*

* розраховано за даними статистичної звітності ПСП «Дмитрівка»

Формування фонду оплати праці у сільськогосплодарських підприємствах Березанського району в розрізі кварталів наведено в таблиці 2.17. 

Проаналізувавши дані таблиці, можемо зазначити, що в досліджених підприємствах набільші розміри фонду оплати праці спостерігаються в 3 кварталі, тобто на літні місяці, такі, як червень, липень, серпень, на це впливають роботи які здійснюються саме влітку: обробка сільськогосподарських угідь, збір врожаю, реалізація продукції. Детальніше зупинимось на даних базового підприємства ПСП «Дмитрівка»: найбільша частка фонду оплати праці припадає на 2 та 3 квартал у звітному році, відповідно весняно-літній період в якому проводяться найбільше польових робіт. У звітному 2011 р. ці показники зросли порівняно з попередніми роками, що повязано із збільшенням розміру загального фонду оплати праці. Найменше коштів припадає на зимові місяці, так, в 2009 р. – 152,87 тис.грн, а вже в 2011 р. на 71,77 тис.грн більше, ніж в базисному році.

       Формування фонду оплати праці у сільськогосплодарських підприємствах Березанського району в розрізі категорій працівників наведено в таблиці 2.18.

Таблиця 2.17

Формування фонду оплати праці в розрізі кварталів

у сільськогосподарських підприємствах Березанського району*

Період

Фонд оплати праці, тис. Грн

2009 р.

%

2010 р.

%

2011 р.

%

ПСП «Дмитрівка»

І Квартал

152,87

20,7

173,8

20,1

224,64

20,5

ІІ Квартал

188,32

25,5

226,55

26,2

299,15

27,3

ІІІ Квартал

243,71

33

273,25

31,6

339,69

31

IV Квартал

153,61

20,8

191,09

22,1

232,31

21,2

Разом за рік

738,5

100,0

864,7

100,0

1095,8

100,0

ПСП «Агрофірма імені Петровського»

І Квартал

416,59

21,1

559,55

22,2

516,97

20,5

ІІ Квартал

521,24

26,4

612,48

24,3

595,14

23,6

ІІІ Квартал

602,19

30,5

798,99

31,7

784,28

31,1

IV Квартал

434,38

22,0

549,45

21,8

625,41

24,8

Разом за рік

1974,4

100,0

2520,5

100,0

2521,8

100,0

ПСП «Чапаєвське»

І Квартал

77,07

19,7

123,08

21,1

139,59

20,8

ІІ Квартал

97,02

24,8

139,41

23,9

137,58

20,5

ІІІ Квартал

128,71

32,9

178,49

30,6

228,85

34,1

IV Квартал

88,4

22,6

142,32

24,4

165,09

24,6

Разом за рік

391,2

100,0

583,3

100,0

671,1

100,0

ПСП «Агрофірма імені Потриваєва»

І Квартал

221,01

22,5

239,94

24,2

229,84

20,3

ІІ Квартал

248,57

25,3

260,76

26,3

298,9

26,4

ІІІ Квартал

335,03

34,1

301,42

30,4

335,13

29,6

IV Квартал

177,83

18,1

189,37

19,1

268,33

23,7

Разом за рік

982,5

100,0

991,5

100,0

1132,2

100,0

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

         Проаналізувавши дані таблиці 2.18, можемо зробити такі висновки, що

серед досліджених типових приватних господарств Березанського району не спостерігається значних відмінностей в структурі фонду оплати праці у розрізі категорій працівників. Так, у всіх чотирьох сільськогосподарських підприємствах переважає частка фонду оплати праці основних працівників. Цей показник знаходиться в межах 60% від розміру загального фонду оплати праці, але протягом 2009-2011 рр. він зазнавав змін у всіх господарствах. Показник розміру фонду оплати праці сезонних працівників коливається від 20% до 27,8% від загального фонду оплати праці – це, на нашу думку, пов’язано з різним обсягом сезонних робіт та розмірами господарств.

Таблиця 2.18

Формування фонду оплати праці господарств Березанського району

у розрізі категорій працівників*

Оплата праці

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Відхилення +,- від

тис. грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

2009 р.

2010 р.

ПСП «Дмитрівка»

 

 

Основних працівників

444,58

60,2

549,08

63,5

738,57

67,4

293,99

189,49

Сезонних працівників

189,06

25,6

193,69

22,4

223,54

20,4

34,48

29,85

Тимчасових працівників

104,87

14,2

121,92

14,1

132,81

12,12

27,94

10,89

Разом

738,5

100,0

864,7

100,0

1095,8

100,0

357,3

231,1

ПСП «Агрофірма імені Петровського»

Основних працівників

1176,74

59,6

1618,16

64,2

1550,9

61,5

374,16

-67,26

Сезонних працівників

548,88

27,8

645,25

25,6

622,88

24,7

74

-22,37

Тимчасових працівників

248,78

12,6

257,09

10,2

348,01

13,8

99,23

90,92

Разом

1974,4

100,0

2520,5

100,0

2521,8

100,0

547,4

1,3

ПСП «Чапаєвське»

Основних працівників

248,41

63,5

393,14

67,4

404,0

60,2

155,59

1,86

Сезонних працівників

87,63

22,4

118,99

20,4

171,8

25,6

84,17

52,81

Тимчасових працівників

55,16

14,1

70,69

12,12

95,29

14,2

40,13

24,6

Разом

391,2

100,0

583,3

100,0

671,1

100,0

279,9

87,8

ПСП «Агрофірма імені Потриваєва»

Основних працівників

607,18

61,8

597,87

60,3

701,96

62

94,78

104,09

Сезонних працівників

241,69

24,6

254,82

25,7

284,18

25,1

42,49

29,36

Тимчасових працівників

133,62

13,6

138,81

14

146,05

12,9

12,43

7,2

Разом

982,5

100,0

991,5

100,0

1132,2

100,0

149,7

140,7

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

        Детальніше особливості формування фонду оплати праці у розрізі категорій працівників розглянемо на прикладі ПСП «Дмитрівка» Березанського району (рис.2.7).

З зображення рис.2.3. видно, що протягом 2009-2011 рр. в ПСП «Дмитрівка» значно збільшився розмір фонду оплати праці основних працівників. Так, в 2011 р. цей показник збільшився на 293,99 тис.грн порівняно з 2009 р. та на 189,49 тис.грн з 2010 р. відповідно. Щодо розміру фондів оплати праці сезонних та тимчасових працівників, то ці показники також протягом останніх років мали стійку тенденцію до підвищення, але ці зміни були незначними.

        Рис. 2.7. Формування фонду оплати праці ПСП «Дмитрівка»    Березанського району у розрізі категорій працівників, тис.грн*

* розраховано за даними статистичної звітності ПСП «Дмитрівка»

        В сільськогосподарських підприємствах Березанського району фонд оплати праці розподіляється також і відповідно до галузевих напрямків. Так як основними галузевими напрямками діяльності досліджуваних нами типових приватних підприємств є галузі рослинництва та тваринництва, то пропонуємо дослідити структуру фонду оплати праці відповідно в цих галузях (табл.2.19).

         Згідно проведених розрахунків, можемо зазначити наступне: найвищі показники частки фонду оплати праці у доходах спостерігаються у ПСП «Агрофірма імені Потриваєва», що становлять 47,14% та 18,98% в 2009-2010рр. відповідно, та 18,48% у 2011 р. Найнижчим є показник частки фонду оплати праці рослинництва в доходах у ПСП «Чапаєвське» - 8,31% в 2009 р.

Таблиця 2.19

Формування фонду оплати праці сільськогосподарських підприємств Березанського району у розрізі галузевих напрямків*

Галузевий
напрямок

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Доходи, тис.грн

Фонд
оплати праці

Частка ФОП у доходах, %

Доходи, тис.грн

Фонд
оплати праці

Частка ФОП у доходах, %

Доходи, тис.грн

Фонд
оплати праці

Частка ФОП у доходах, %

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

ПСП «Дмитрівка»

Рослинництво

5509,4

657,26

88,9

11,93

8799,5

756,6

87,5

8,59

8674,9

965,39

88,1

11,13

Тваринництво

635,3

81,24

11,1

12,78

875,7

108,1

12,5

12,34

862,3

130,4

11,9

15,12

Разом

6144,7

738,5

100

12,02

9675,2

864,7

100

8,94

9537,2

1095,8

100

11,48

ПСП «Агрофірма імені Петровського»

Рослинництво

21149

1974,4

100

9,34

44062,6

2520,5

100

5,96

43776

2521,8

100

5,76

Разом

21149

1974,4

100

9,34

44062,6

2520,5

100

5,96

43776

2521,8

100

5,76

ПСП «Чапаєвське»

Рослинництво

4709,2

391,2

100

8,31

6319,6

583,3

100

9,23

5592,3

671,1

100

12

Разом

4709,2

391,2

100

8,31

6319,6

583,3

100

9,23

5592,3

671,1

100

12

ПСП «Агрофірма імені Потриваєва»

Рослинництво

1250,5

601,29

61,2

48,08

3238,6

615,72

62,1

19,01

3858,2

715,55

63,2

18,55

Тваринництво

833,5

381,21

38,8

45,74

1984,4

375,77

37,9

18,94

2265,9

416,65

36,8

18,39

Разом

2084,3

982,5

100

47,14

5223

991,5

100

18,98

6124,1

1132,2

100

18,48

      * розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

       Так як в досліджуваних підприємствах у доходах переважає галузь рослинництва, то, відповідно, і розмір фонду оплати праці в рослинництві займає найбільшу питому вагу у величині загального фонду оплати праці по господарствах в цілому. Наприклад, в ПСП «Дмитрівка» частка фонду оплати праці в рослинництві протягом досліджуваного періоду коливається в межах 88% від загального фонду оплати праці. В інших підприємствах цей показник дещо нижчий – в ПСП «Агрофірма імені Потриваєва» він становить в середньому за три роки 62,1%.

Організація оплати праці — це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв’язок міри праці і міри його оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати — прожитковий рівень як вихідний її момент [45].

         Оплата праці найманих працівників у досліджуваних нами сільськогосподарських підприємствах здійснюється залежно від їх особистого трудового вкладу, кількості і якості витраченої праці. При цьому також враховують результати господарської діяльності підприємства і його фінансові можливості. Кількість праці вимірюється тривалістю робочого часу в годинах, нормах виробітку. Обсяг затрат праці виражається кількістю виробленої продукції або виконаних робіт певної якості. Якість праці виражає ступінь складності самої праці, яка визначається певним рівнем кваліфікації, умовами праці.

           Керівництво господарств району здійснює контроль за регулюванням розмірів мінімальної заробітної плати, які мають забезпечувати просте відтворення робочої сили працівникам різної кваліфікації.

           Розглянемо розміри середньорічної заробітної плати працівників в досліджуваних сільськогосподарських підприємствах Березанського району в табл. 2.20.

           Дослідивши дані табл. 2.20, можна зазначити, що середньорічна зарплата одного працівника в більшості аналізуємих господарств протягом періоду 2009-2011 рр. мала стійку тенденцію до зростання, що є «позитивним» явищем на підприємствах. Але все ж розміри середньорічної заробітної плати одного працівника на всіх підприємствах значно відрізняються. Наприклад, середньорічна заробітна плата одного працівника ПСП «Дмитрівка» в 2009 р. становила 8027,17 грн, що на 16348,14 грн менше, ніж в ПСП «Агрофірма імені Петровського» в тому ж році. Найнижчою середньорічна заробітна плата одного працівника в 2009 р. була в ПСП «Чапаєвське» - 7983,67 грн. В звітному 2011 р. найвищою була середньорічна заробітна плата одного працівника також в ПСП «Агрофірма імені Петровського» - 22316,81 грн.

Таблиця 2.20

Розрахунок середньорічної заробітної плати працівників

сільськогосподарських підприємств Березанського району*

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р.
у % до

2009 р.

2010 р.

ПСП «Дмитрівка»

ФОП штатних працівників, тис. Грн

738,5

864,7

1095,8

148,38

126,77

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

92

79

85

92,39

107,59

Середньорічна зарплата 1 працівника, грн

8027,17

10945,57

12891,76

160,6

117,78

ПСП «Агрофірма імені Петровського»

ФОП штатних працівників, тис. Грн

1974,4

2520,5

2521,8

127,72

100,05

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

81

91

113

139,51

124,18

Середньорічна зарплата 1 працівника, грн

24375,31

27697,8

22316,81

91,55

80,57

ПСП «Чапаєвське»

ФОП штатних працівників, тис. Грн

391,2

583,3

671,1

171,55

115,05

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

49

50

48

97,96

96

Середньорічна зарплата 1 працівника, грн

7983,67

11666

13981,25

175,12

119,85

ПСП  «Агрофірма імені Потриваєва»

ФОП штатних працівників, тис. Грн

982,5

991,5

1132,2

115,24

114,19

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

59

67

59

100

88,06

Середньорічна зарплата 1 працівника, грн

16652,54

14798,51

19189,83

115,24

129,67

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

          Отже, організація оплати праці на підприємстві також значною мірою залежить від якості нормативних матеріалів, оскільки застосування завищених норм часу і занижених норм виробітку в оцінці величини затрат праці робітників в будь-якому галузевому напрямку призводить до порушення принципу оплати залежно від кількості затраченої праці.

          Для того, щоб порівняти розміри заробітної плати працівників досліджуваних підприємств, побудуємо наступну таблицю (табл.2.21).

Таблиця 2.21

Розподіл працівників сільськогосподарських підприємств Березанського району за розміром заробітної плати, грудень*

Назва показника

Роки

Відхилення +,- 2011 р. від

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2009 р.

2010 р.

1

2

3

4

5

6

ПСП «Дмитрівка»

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і  більше робочого часу

92

79

85

-7

6

у тому числі у розмірі, грн:

до 922

43

-

-

-

-

від 922 до 1000

22

49

53

31

4

від 1000 до 1250

17

-

-

-

-

від 1250 до 1500

6

21

23

17

2

від 1500 до 1750

4

-

-

-

-

від 1750 до 2000

-

5

4

-

-1

від 2000 до 2500

-

-

5

-

-

від 2500 до 3000

-

4

-

-

-

ПСП «Агрофірма імені Петровського»

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і  більше робочого часу

81

91

113

32

22

у тому числі у розмірі, грн:

до 922

5

-

-

-

-

від 922 до 1000

15

-

-

-

-

від 1000 до 1250

5

11

7

2

-4

від 1250 до 1500

5

5

32

27

27

від 1500 до 1750

13

-

-

-

-

від 1750 до 2000

17

10

13

-4

3

від 2000 до 2500

9

7

12

3

5

від 2500 до 3000

6

13

18

12

5

від 3000 до 3750

3

25

12

9

-13

від 3750 до 4000

1

6

4

3

-2

від 4000 до 4500

2

5

5

3

-

понад 4500

-

9

10

-

1

ПСП «Чапаєвське»

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і  більше робочого часу

49

50

48

-1

-2

у тому числі у розмірі, грн:

від 1000 до 1250

30

32

32

2

-

від 1250 до 1500

9

-

-

-

-

від 1500 до 1750

3

-

-

-

-

від 1750 до 2000

5

10

8

3

-2

від 2000 до 2500

2

5

4

2

-1

від 2500 до 3000

-

3

4

-

1

Продовження таблиці 2.21

1

2

3

4

5

6

ПСП «Агрофірма імені Потриваєва»

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і  більше робочого часу

59

67

59

-

-8

у тому числі у розмірі, грн:

до 922

37

-

-

-

-

від 922 до 1000

4

-

-

-

-

від 1000 до 1250

5

16

14

9

-2

від 1250 до 1500

5

15

17

12

2

від 1500 до 1750

8

-

-

-

-

від 1750 до 2000

-

14

16

-

2

від 2000 до 2500

-

-

-

-

-

від 2500 до 3000

-

11

5

-

-6

від 3500 до 3750

-

11

4

-

-7

понад 5000

-

-

3

-

-

* розраховано за даними статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Березанського району

За вище наведеними даними, можемо зробити наступний висновок, що більша частина працівників у всіх підприємствах протягом трьох останніх років отримувала мінімальну заробітну плату. В ПСП «Дмитрівка», наприклад, за період 2009-2011 рр. близько 30% працівників отримують заробітну плату розміром 1500 грн. Приблизно така ж ситуація склалася і в ПСП «Чапаєвське». А в іших досліджуваних підприємствах: ПСП «Агрофірма імені Петровського» та ПСП «Агрофірма імені Потриваєва» високу заробітну плату отримує більша частина працівників господарства.   

Завдяки достатньо великим розмірам цих господарств та стійкому фінансовому становищу близько 10% їх працівників отримують заробітну плату до 4500 грн, чого не можна сказати про ПСП «Дмитрівка» де найвища заробітна плата за три останні роки становила 2500 грн.

Керівники досліджуваних сільськогосподарських підприємств Березанського району, в тому числі ПСП «Дмитрівка», дотримуються законодавства про оплату праці,  тому виплати заробітної плати проводяться два рази на місяць. Заробітна плата відповідно складається із двох частин: заробітної плати за першу половину місяця («аванс») та за другу половину місяця (безпосередньо заробітна плата).

Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць обумовлена вимогами статті 115 Кодексу законів про працю [37] України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995 [30], згідно яких заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

01.01.2011 року вступив в силу Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010 [29], який значно змінив систему державного пенсійного та соціального страхування в Україні. У зв’язку з цим розрахунок заробітної плати проводиться по-новому.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця на даних підприємствах визначається колективним договором, але не менше розміру оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

В ПСП «Дмитрівка» заробітна плата, за першу половину місяця (15 календарних днів) виплачується  в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число.

Для прикладу розрахуємо заробітну плату за січень 2011 року. Заробітна плата працівника відділу кадрів Фікса М.М. - 1500 грн. Є заява на застосування податкової соціальної пільги.

      Нараховуємо заробітну плату за першу половину місяця (аванс), тобто за дні, що відпрацьовані до 15 січня.

У підприємства звичайний графік роботи п’ять днів у тижні. Отже, до 15 числа включно працівник відпрацював 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 = 8 робочих днів.

Нарахована заробітна плата за 8 відпрацьованих днів складає: 1500 грн. / 19 (кількість робочих днів у січні) * 8 = 631,58грн.

Утримання єдиного соціального внеску: 631,58* 3,6% = 22,74 грн.

631,58 — 22,74 = 608,84 грн. Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб: 608,84 * 15% = 91,33 грн.

Нарахування єдиного соціального внеску: 631,58 * 37,19% = 234,88 грн.

Заробітна плата, що отримує працівник на руки: 631,58- 22,74 (єдиний соціальний внесок) – 91,33 (ПДФО) = 517,51 грн. Виплату здійснюємо 16.01.2011 так, відповідно до законодавства про працю.

      Нараховуємо заробітну плату за другу половину місяця 31 січня за 11 відпрацьованих днів. Нарахована заробітна плата за другу половину місяця складає 1500 — 631,58 = 868,42грн.

Утримуємо єдиний соціальний внесок: 868,42 * 3,6% = 31,26 грн.

868,42 —31,26= 837,16 грн. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб (застосовуємо податкову соціальну пільгу): (837,16— 470,5) * 15% = 54,99грн.

Нараховуємо єдиний соціальний внесок: 868,42* 37,19% = 322,97грн.

Заробітна плата за другу половину місяця, що працівник отримує на руки складає 868,42—31,26 (ЄСВ) —54,99(ПДФО) = 782,17грн. Виплату здійснюємо 01.02.2011 так, як радить Мінпраці.

Отже, дотримання всіх особливостей, змісту, функцій і принципів нарахування заробітної плати сприяє правильній та законній діяльності підприємства.

2.3. Утримання із заробітної плати

З нового 2011 року розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці значно спростився. Адже замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тепер існує один — єдиний соціальний внесок.

Отже, роботодавець, з нового 2011 року, повинен утримувати із заробітної плати працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п.7 ч.1 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010) та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п.164.6 Податкового кодексу).

В той же час роботодавець повинен робити нарахування на фонд оплати праці, які складають суму від 36,76% до 49,7%, в залежності від класу професійного ризику виробництва (п.5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010).

Всі досліджувані нами підприємства дотримуються чинного законодавства про оплату праці в однаковій мірі, тому дослідимо розміри утримань та нарахувань на заробітну плату на прикладі базового підприємства ПСП «Дмитрівка» Березанського району (табл.2.22).

Таблиця 2.22

Нарахування на фонд оплати праці в ПСП «Дмитрівка» Березанського району, тис.грн*

Нарахування

2009 р.

%

2010 р.

%

2011р.

%

До Пенсійного фонду

245,18

33,2

287,08