80546

Необхідність кредитування підприємств

Лекция

Финансы и кредитные отношения

Кредитування підприємств ТЕМА: Необхідність кредитування підприємств. Суть функції і принципи кредитування. Одержання кредиту. Таким чином виникнення і функціонування кредиту повязане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення.

Украинкский

2015-02-17

140.5 KB

1 чел.

ЛЕКЦІЯ  №6. Розділ 6. Кредитування підприємств

ТЕМА:   Необхідність кредитування підприємств.

План лекції.

1. Суть, функції і принципи кредитування.

2. Класифікація кредитів.

3. Одержання кредиту.

4. Виплата відсотків за кредитом і порядок його погашення.

1 .Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без

періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів Слово «кредит» походить від латинського - борг, позика. В сучасному понятті - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на принципах, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.

Кредит є формою руху позичкового капіталу. Він виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають під час отримання позики, користування нею та її повернення.

Кредит як форма руху позичкового капіталу об'єднує в собі два процеси:

• акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів;

•вкладення або розміщення цих коштів

Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є товарне виробництво. Якщо рух товарних потоків випереджає грошовий, то підприємства — споживачі товарів із настанням моменту плати за них не завжди мають достатні кошти, що може зупинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на підприємствах нагромаджуються тимчасово вільні кошти.

Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругообороті оборотних коштів і потребою в постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів. Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення. Інші причини, що обумовлюють необхідність кредитування представлено на схемі 1.

Рис. 1. Причини кредитування підприємств.

 Юридичною основою кредитування підприємств є кредитний договір, який передбачає виникнення певних обов'язків кожної зі сторін кредитором і позичальником.

Економічна роль кредиту полягає у перерозподілі вартості на засадах строковості, платності, терміновості, забезпечення і повернення, які називають принципами кредитування

Особпивістю кредитного перерозподілу є його тимчасовий характер

Сутність кредиту як економічної категорії виявляється в його функціях, до яких належать:

• перерозподільча;

• заміщення грошей в обігу;

• стимулююча;

• контрольній

Перерозподільча функція кредиту. Внаслідок кредитного перерозподілу прискорюється залучення додаткових грошових коштів у сферу господарю-ванняШри реалізації цієї функції кредиту перерозподіляються як грошові кош-ти, так і товарні ресурсиуШвидкість та інтенсивність перерозподілу вартості за допомогою кредиту залежить насамперед від рівня позичкового відсотка.

Функція заміщення грошей кредитними інструментами. Ця функція пов'я-зана з антиципаційною властивістю кредиту— здатністю випереджати в часі процес накопичення в товарній і грошовій формах. За допомогою кредиту формуються грошові ресурси для організації безготівкового обігу за допомогою кредитних інструментів - переказних векселів, чеків, кредитних карток тощо.

Стимулююча функція. Ця функція проявляється перш за все у тому, що позичальник змушений ефективно використовувати отриману позику щоб на зароблені кошти не тільки повернути основну суму боргу, а й сплатити відсот-ки за користування кредитом і отримати прибуток. Майнова відповідальність позичальника за використання і повернення кредиту теж стимулює раціональне використання позичених коштів.

Для кредитора стимулюючим чинником є позичковий відсоток, який забезпечує отримання прибутку.

Контрольна функція. Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в процесі кредитування здійснюється взаємний контроль як кредитора, так і позичальника за використанням і поверненням позики. Однак кредитор має можливість здійснювати контроль як за об'єктом кредиту, так і за діяльністю позичальника. Позичальник контролює тільки об'єкт кредитних відносин.

Для розвитку кредитних відносин необхідні певні умови.

1) кредитор і позичальник, мають бути юридично самостійними

суб'єктами, які матеріально гарантують виконання зобов'язань.

І)  спільні інтереси суб'єктів кредитної угоди.

Розрізняють два види кругообороту коштів підприємства:  відносно рівномірний і переважно нерівномірний.

Перший вид властивий підприємствам нафтової, вугільної, металургійної та інших галузей промисловості. Для підприємств цієї групи характерна відсутність тривалого лагу (періоду) між надходженням і витрачанням коштів.

Другий вид характерний для підприємств легкої, харчової, лісової промисловості, сільськогосподарських підприємств. У них завжди виникає певна невідповідність між витратами коштів і надходженням коштів від реалізації продукції. У підприємств з нерівномірним кругооборотом коштів додаткова потреба в кредиті пояснюється сезонністю виробництва, значною тривалістю обороту оборотних коштів. Тривалість виробничого циклу може коливатись від кількох днів (виробництво деяких харчових продуктів) до кількох місяців і років.

Кредитні відносини характеризуються тим, що їх суб'єктами є дві сторони: одна з них у рамках конкретної угоди називається кредитором, інша -позичальником. Грошові чи товарно-матеріальні цінності, витрати або виконана робота та надані послуги, щодо яких укладається кредитний договір, є об'єктом кредиту.

Основними об'єктами короткострокового кредитування є:

-  виробничі запаси;

- незавершене виробництво;

- витрати майбутніх періодів;

- готова продукція і товари;

- платіжні та розрахункові операції з постачальниками й покупцями. Об'єктами    довгострокового   та   середньострокового    кредитування   є капітальні   вкладення,   пов'язані   з   реконструкцією   підприємства      його технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, удосконаленням технології виробництва, та інші витрати, що приводять    до збільшення вартості основних засобів.

Період залучення кредитів — це час з моменту надання банківського кредиту до моменту його повного погашення та виплати відсотків за користування^ У банківській практиці для визначення розмірів кредиту використовується метод, коли позика видається не в повному обсязі, а за мінусом визначеної частини у відсотках до заявленої величини кредиту. Ця величина для кожного підприємства може бути різною, виходячи з його кредитоспроможності і ступеня ризику кредитування.

2. Кредити, які надаються підприємствам, можна класифікувати за такими ознаками:

1.3а призначенням (характером використання:

•   позики підприємствам;

•   позики небанківським фінансовим установам;

•   міжбанківські позики;

•   позики під нерухомість;

•   споживчі кредити;

•   кредити під вексельне обертання тощо.

У залежності від форм і видів кредити бувають:

Банківський кредит - це економічні, кредитні відносини між банками і суб'єктами господарювання з приводу видачі (отримання) і використання позикових коштів.

Комерційний кредит - це економічні, кредитні відносини між окремими суб'єктами господарювання з приводу відстрочки оплати за продані (куплені) товари.

Державний кредит - це сукупність кредитних відносин між державою, юридичними та фізичними особами з приводу випуску (придбання) позик.

Лізинговий кредит - це економічні відносини між юридичними особами, які виникають при оренді майна на підставі укладеного договору.

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна. При цьому кредиторами можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки. Особами, які надають позику, можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки (виробничі будови, споруди, житлові будинки, магазини, земельні ділянки тощо).

Споживчий кредит - кредит, що надається фізичним особам на придбання споживчих товарів і послуг з відстрочкою платежу.

Консорціумний кредит - це кредит, що надається суб'єктам господарювання банківськими консорціумами.

Кредити під вексельний обіг - це кредити, що надаються банками під облік і заставу векселів. При цьому кредити під облік векселів - це кредити, що надаються банком пред'явнику векселів, після їх обліку в банку, на строк до виконання по них зобов'язань сплатити пред'явникам векселів номінальну їх вартість за вирахуванням дисконту (відсоткової ставки банку). Сума і строк дії вексельного кредиту залежать від строку і суми поданих векселів. Проте строк, на який видається вексель, не може перевищувати 90 днів.

Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк під заставу.

Фінансовий кредит - кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа, згідно з законодавством країни перебування нерезидента, у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент.

Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка сплати податку на прибуток на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку за рахунок загального росту прибутку від реалізації інноваційних програм.

2. У залежності від наявності і характеру забезпечення кредити підрозділяються на: забезпечеіщнезабезпечені (бланкові) При цьому під забезпеченням кредиту розуміють спосіб страхування банку від ризику неповернення особою, яка взяла позику, кредиту. В забезпечення повернення кредиту приймаються: застава майна; цінні папери; шляхові та товарні документи; гарантія або доручення третьої особи; поліс страхової компанії тощо.

3. Залежно від мети використання кредити поділяються на: кредити, які видаються на формування обігових коштів; основних фондів

За строками використання кредити бувають: строкові, безстрокові, відстрочені та прострочені. При цьому строкові позики - це позики, які надаються банками особам, які беруть позику на певний строк, встановлений у договорі сторін. Безстроковим називаються, позики, які видаються банками на невизначений строк, до вимоги. Погашаються такі позики, як правило, за першою вимогою банку-кредитора. До (прострочених відносяться позики, за якими вийшов строк повернення, передбачений кредитним договором банку з особою, яка взяла позику. Відстроченими)вважаються позики, термін повернення яких, на прохання особи, що взяла позику, перенесений банком на більш тривалий строк. Відстрочка погашення позики оформляється, як правило, укладанням додаткової угоди до основного кредитного договору і супроводжується встановленням більш високої відсоткової ставки.

5. За методами надання розрізняють позики, які видаються в разовому порядку й у відповідності до відкритої кредитної лініі, резервні (гарантовані)

6. За способами погашення - позики, які погашаються поступово; одночасно по закінченні строку; згідно умов, передбачених кредитним договором.

7. За характером і способом оплати відсотків розрізняють:       

-    позики з відсотковою ставкою, яка зафіксована;   

S% = Sk * ip * Tk/ 365                                          (1)

-    з плаваючою відсотковою ставкою та з оплатою відсотків по мірі

використання позичених коштів    S% = ΣSkn * ikn                            (2)  

Кредиторами, що надають позику, можуть бути: комерційні банки та інші спеціалізовані фінансово-кредитні установи; держава - при видачі державного кредиту; міжнародні фінансово-кредитні установи; підприємства - при наданні комерційних кредитів.

З .Кредитні взаємовідносини між банком і суб'єктом господарської діяльності регулюються кредитним договором.   

Але до оформлення кредитного догсшору позичальник, бажаючий отримати в банку, який його обслуговує, кредит, виясняє в цьому банку можливість позитивного вирішення цього питання. При отриманні позитивної відповіді/позичальник звертається в банк офіційно з клопотанням-заявою. де вказується мета отримання кредиту, його сума, строк використання, передбачене забезпечення, економічна характеристика заходів, які кредитуються, і джерела погашення кредиту.

Разом із клопотанням-заявою позичальник подає банку такі документи:

техніко-економічне обґрунтування кредитованого заходу;

копії контрактів (договорів) між продавцем і покупцями;

копії договорів оренди землі, приміщень, обладнання тощо;

розрахунки очікуваних доходів від проведення заходу;

бухгалтерські та фінансові звіти (форма № 1,2,3,4) за звітний рік;

виписки за рахунками позичальника, відкритими в інших банках;

висновки аудиторських фірм про фінансовий стан позичальника;

договір застави, поручительства, гарантії, страхування

бізнес-план по новоздійснюваному заходу; розрахунок одержання прибутку та його розподілу; При необхідності банк може вимагати від позичальника інші документи, які підтверджують його неспроможність і забезпечення повернення кредиту. Позичальник, який не є клієнтом банку, подає йому додатково:

•   статут підприємства;

•   засновницький договір;

•   свідоцтво про реєстрацію;

•   довідку про знаходження на обліку в податковому органі;

•   картку зі зразками підписів осіб, завірену у встановленому порядку.

При оформленні одержання довгострокового кредиту на фінансування капітальних витрат позичальник надає в банк документи, необхідні для відкриття кредитування капітальних вкладень, а також контракт на побудову, договори на постачання необхідного виробничого обладнання, документи на відведення земельної ділянки (землекористування), проектно-технічну доку-менттацію на заходи, які проводяться, основні техніко-економічні показники проекту, бізнес-план, розрахунок доходності, та окупності капітальних затрат

Після одержання клопотання-заяви та необхідних документів для надання кредиту, вивчення цих документів банком останній оцінює рівень економіки та ділову репутацію позичальника, його кредитоздатність, можливість видачі йому кредиту та своєчасність його погашення.

4.

Кредити можна поділити за методами стягнення відсотка: І. Відсоток може стягуватися в момент погашення кредиту. Такий спосіб нарахування    відсотків    називається    декурсивним    цьому    випадку підприємство при погашенні кредиту в термін, вказаний у кредитній угоді, одночасно виплачує банку відсотки за користування кредитом.

Сума плати за кредит, як правило, визначається у вигляді відсотка від суми самого кредиту. Це відношення називається ставкою відсотків, точніше

ставкою відсотків за певний період.

Оскільки терміни кредиту змінюються у широкому діапазоні, то для порівняння умов різних кредитів відсоткову ставку задають до базового періоду ніайбільш розповсюдженим є річний базовий період. Звідси і назва

— річна відсоткова ставка.

Відсоткова ставка за період розраховується за формулою

іТ  = іхТ,                                                      (3)

де  іТ — відсоткова ставка за період;

і — номінальна річна відсоткова ставка;

Т— термін дії угоди, після закінчення якої кредит повинен бути повернений разом з відсотками.

Якщо період нарахування відсотків вкладається у ціле число разів у році, то ставка за період обраховується за формулою:

IТ = і: т                                                    (4)

де Т=1:m

m — число періодів нарахування відсотків у році.

 II. Процент утримується в момент надання кредиту. Процентний дохід, що виплачується таким способом називається дисконтом, а спосіб нарахування процентів — антисипативним.

Формула дисконтування за простою процентною ставкою розраховується таким чином

P = S:(l+ix Т), або Sx VT                                   (5)

де Р — сума дисконтного кредиту;

VT 1: (1 + іхТ) — дисконтний множник за період Т;

S — сума знижки

III. Кредити, які погашаються поступово це означає, що основну суму кредиту підприємства виплачують поступово протягом терміну кредиту Такі платежі вміщують як поточні відсоткові платежі, так і кошти, призначені для погашення основного боргу

Порядок, форма та строки погашення кредиту позичальником передбачаються, як правило, в кредитному договорі. Проте у випадках, коли передбачена в договорі сума позики видається позичальнику частково, в порядку оплати окремих видів затрат, контрактів і коли оформлення інших частин позики проводиться терміновими зобов'язаннями, тоді їх погашення здійснюється в строки і в сумах, передбачених цими зобов'язаннями.

Погашення позики може здійснюватися одноразово або в розстрочку (частково). Одноразове погашення позики передбачає погашення боргу в повній сумі в строк, встановлений у кредитному договорі. При погашенні позики в розстрочку передбачається періодичність повернення боргу, обумовлена з часом надходження виручки від продажу продукції (товарів, надання послуг) та інших надходжень грошових коштів і згідно зі строками, вказаними в термінових зобов'язаннях. Можуть бути й інші способи погашення позики, які повинні бути передбачені в кредитному договорі. Наприклад, метод амортизащйного» погашення кредиту. Цей метод передбачає погашення основної суми боргу і відсотків по ньому систематично у визначених розмірах і в встановлені строки. Разом з останнім платежем погашаються залишок кредиту й відсотки по ньому.

Нарахування відсотків проводиться кожного місяця відповідно до встановленої в кредитному договорі ставки і суми непогашеної позики.

Погашення суми боргу й відсотків по ньому проводиться в такій послідовності: спочатку сплачуються нараховані відсотки за користування позикою, потім погашається прострочена заборгованість по позиці, потім кошти направляються на погашення основної суми кредиту.

Позичальник не звільняється від повернення боргу по позиці та від сплати відсотків по ній при настанні будь-яких несприятливих обставин, у тому числі й не залежних від нього.

У випадках несвоєчасного погашення боргу по кредиту та сплати відсотків за нього та відсутності домовленості між банком і позичальником про відстрочку повернення кредиту банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених кредитним договором.

Якщо підприємство-позичальник використовує одержаний кредит не за цільовим призначенням, надає банку недостовірну звітність банк має право достроково стягнути з позичальника видану суму кредиту і відсотки за нього.

У випадку відмовлення позичальника від погашення боргів по позиці банк має право стягнути їх у претензійно-позовному порядку.

При систематичному невиконанні позичальником кредитних зобов'язань банк може поставити питання відносно цього позичальника про його банкрутство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51568. Культурное наследие декабристов на поселении в Забайкалье: история и современность 151.5 KB
  Рассмотреть литературное наследие декабристов на поселении в Забайкалье (30-60 гг. XIX в.); Описать материальное наследие декабристов на поселении в Забайкалье (30-60 гг. XIX в.); Определить недвижимое наследие декабристов в Бурятии; Изучить недвижимое наследие декабристов в Забайкальском крае.
51569. Гармония в музыке 35 KB
  Конечно и мне будет вряд ли под силу провести Вас по всему этому пути хотя бы потому что не могу услышать Вашей реакции Ваших упражнений на клавиатуре и т. И даже в Ваших земных бытовых часто откровенно мелочных страстях и делах неизбежно работают те же законы что и там в этой сверкаючей черноте. А тогда разве не очевидно что та ничем неразрушимая симметрия и логичность мира которая поражает Ваши глаза конечно же живет и в Вас самих. И Ваши клетки и Ваши чувства и Ваши желания все это выстроено столь же тщательно как и все во...
51570. Название круглых сотен 50 KB
  Цель: Сформировать понятие сотни. Сформировать способность к счету сотнями, Сформировать знание способам их названия и записи, Сформировать умение сложению и вычитанию круглых сотен. Оборудование: интерактивная доска, презентация.
51571. Открытый урок «перевод» 97 KB
  I think I believe To my mind In my opinion I gree I do not quite gree I disgree Its right You re not quite right You re mistken How right you re Excuse me but Would you kindly repet Полилог дискуссия за круглым столом Говорим по очереди S 1 монолог по 2 человека The first trend is the diversity in students. Students hve of course lwys been diverse. Whether in the pst or in the present dy students lern t unique pces show unique personlities nd lern in their own wys. Now more thn ever techers re likely to serve...
51572. ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 49.5 KB
  14 лет Завоевание Земли и раздел ее между коленами Вход в Землю ИзраиляИеhошуа БинНун Книга Иеhошуа история за воевания и раздела земли Период Судей 1З11 вв. Власть Судей не постоянная и не наследственная ГидеонШимшон Самсон Дебора Пророк ШмуэльСамуил Книга Судей история народа в этот периодШмуэльКнига Рут история семьи ДавидаШмуэль Период объединен ного царства 10 в. 80 лет Создание и расцвет объединенного еврейского царства со столицей в Иерусалиме царь Шауль Саул царь Давид царь Шломо СоломонПостроение Первого...
51574. Конструирование диагностико-проектировочной и ценностно-ориентировочной деятельности педагога 183 KB
  Конструирование диагностико проектировочной и ценностноориентировочной деятельности педагога. Ведущие задачи диагностикопроектировочного этапа педагогической деятельности. Задачный характер педагогической деятельности. Коллективное планирование как обязательное условие жизнедеятельности детского коллектива.
51575. Пути повышения рентабельности предприятия (на примере ООО «Телепласт») 1.34 MB
  Рентабельность - это важнейший показатель в экономике. Понимание ее сути, механизмов работы и практического применения в экономической деятельности дает возможность решения многих задач в работе компании.