80702

Antonymy (semantic opposition). Antonyms are words which express opposite or contrasting meanings

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Antonyms are subdivided into. Gradable — represent the extremes of the quality. There are often adjectives that can be placed on the scale between them (hot-cold). Contradictory-complimentary — cannot exist without each other (dead-alive; leave-stay)3. Conversive — describe opposite attributes of the same situation (to buy-to sell — when one buys another sells)

Английский

2015-02-18

32.49 KB

0 чел.

Antonymy (semantic opposition). Antonyms are words which express opposite or contrasting meanings.

Antonyms are subdivided into:1. Gradable — represent the extremes of the quality. There are often adjectives that can be placed on the scale between them (hot-cold).2. Contradictory-complimentary — cannot exist without each other (dead-alive; leave-stay)3. Conversive — describe opposite attributes of the same situation (to buy-to sell — when one buys another sells). . Antonyms -- a class of words grouped together on the basis of the semantic relations of opposition. Antonyms are words belonging to one Part of speech sharing certain common semantic characteristics and in this respect they are similar to such semantic classes as synonyms, lexical sets, lexico-semantic groups.

Structurally, antonyms can be divided into - antonyms of the same root #. to do -- to undo, cheerful -- cheerless; - antonyms of different roots #day -- night, rich --poor.

Semantically, antonyms may be classified into – contradictories;- contraries;- incompatibles;- Contradictories represent the type of semantic relations that exist between pairs like, for example, dead -- alive, single -- married. Contradictory antonyms are mutually opposed, they deny one another. Contradictories form a privative binary opposition, they are members of two-term sets. To use one of the words is to contradict the other and to use 'not' before one of them is to make it semantically equivalent to the other: not dead = alive; not single = married;- Contraries are antonyms that can be arranged into a series according to the increasing difference in one of their qualities. The most distant elements of this series will be classified as contrary notions. Contraries are gradable antonyms, they are polar members of a gradual opposition which may have intermediate elements.

This may be observed in cold -- hot and cool -- warm which are intermediate members. Thus, we may regard as antonyms not only cold and hot but also cold and warm. Contrary antonyms may also be considered in terms of degrees of the quality involved. Thus, water may be cold or very cold, and water in one glass may be colder than in another glass. Incompatibles are antonyms which are characterized by the relations of exclusion. Semantic relations of incompatibility exist among antonyms with a common component of meaning and may be described as the reverse of hyponymy. For example, to say morning is to say not afternoon, not evening, not night. The use of one member of this set implies the exclusion of the other members of the set. Incompatibles differ from contradictories as incompatibles are members of the multiple-term sets while contradictories are members of two-term sets. A relation of incompatibility may be also observed between colour terms since the choice of red, for example, entails the exclusion of black, blue, yellow, etc.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...
47865. Інформаційні системи та технології в торгівлі 623.5 KB
  Між керуючою системою і керованою системою здійснюється взаємозв'язок через інформаційну систему під якою розуміють комунікаційну систему із збору передачі переробки інформації про об'єкт яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основною формою передавання інформації є сигнали в АСОУ документи. Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим що вона є основним джерелом статистичної інформації конче потрібної для...
47866. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України. Функції Державного казначейства України 72 KB
  Саме останні дають нам можливість оцінити якість дії Державного казначейства а також його завдання та обовязки які повязані з його діяльністю. Більше того через функції визначається сутність та основна мета діяльності певного об'єкта в нашому випадку Державного казначейства. На Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій: здійснення касового виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування за доходами та видатками; здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення...
47867. Предмет і метод політичної економіки 1.86 MB
  Сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва розподілу обміну і споживання продукції що утворюють певну економічну систему. Юм Фізіократи 1718 ст питання походження багатства перенесено із сфери обігу в сферу виробництва. Основні риси виробництва Стадії суспільного виробництва Основні елементи процесу виробництва Праця –це свідома доцільна діяльність людини яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.
47868. Проектний аналіз 1.67 MB
  Він дає інформаційну базу у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель підприємства початку його інвестування постійного моніторингу реалізації. Аналіз інвестиційних проектів – це комплекс методичних та практичних прийомів розробки обґрунтування й оцінки доцільності реалізації проекту. Більшість проектів що виявилися збитковими могла бути не допущена до реалізації за умови якісного попереднього аналізу з...
47869. Міжнародна економіка. Конспект лекцій 905.5 KB
  Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій
47870. Многочлени. Властивості многочленів 5.51 MB
  Ділення многочлена на лінійний двочлен. Розклад многочлена за степенями лінійного двочлена. Означення многочлена Вираз виду: Повністю визначається коефіцієнтами. Многочленомполіномомвід однієї змінної над областю цілісності К називається вираз виду 3 де довільне ціле невід’ємне число елементи К а деякі символи; називається степенем змінної або невідомого а м коефіцієнтом многочлена 3 або коефіцієнтом при .
47871. Основи геометрії 63.5 KB
  Історичний нарис обґрунтування геометрії Предмет основ геометрії. Відкриття неевклідової геометрії.